REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wiążące informacje (stawkowa, akcyzowa, taryfowa, o pochodzeniu). Zmiany od 1 lipca 2023 r.

Wiążące informacje (stawkowa, akcyzowa, taryfowa, o pochodzeniu). Zmiany od 1 lipca 2023 r.
Wiążące informacje (stawkowa, akcyzowa, taryfowa, o pochodzeniu). Zmiany od 1 lipca 2023 r.
Ministerstwo Finansów

REKLAMA

REKLAMA

Krajowa Administracja Skarbowa informuje, że od 1 lipca 2023 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady wydawania wiążących informacji. Ponadto wnioski o WIS (wiążącą informację stawkową) nie podlegają już opłacie.

Zmiany w zakresie wiążących informacji wynikają z ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - tzw. pakiet SLIM VAT 3 (Dz. U. poz. 1059).

Autopromocja

Konsolidacja wydawania wiążących informacji (stawkowej, akcyzowej, taryfowej, o pochodzeniu)

Istotą wchodzącej w życie z początkiem lipca 2023 r. konsolidacji jest przekazanie Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej kompetencji do prowadzenia postępowań w zakresie wszystkich wiążących informacji:
- wiążącej informacji akcyzowej (WIA),
- wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP),
- wiążącej informacji stawkowej (WIS) – tak jak dotychczas,
- wiążącej informacji taryfowej (WIT).

Tym samym od 1 lipca 2023 r. Dyrektor KIS przejął w tym zakresie kompetencje następujących organów:
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu – właściwego w sprawach WIA, 
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie – właściwego w sprawach WIP i WIT oraz WIA w II instancji, 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – właściwego w sprawach WIP i WIT w II instancji. 

Ważne

Konsolidacja wiążących informacji nie wpływa natomiast na sposób składania wniosków o wydanie poszczególnych wiążących informacji. 

Oznacza to, że od 1 lipca 2023 r.:

1) wnioski o wydanie WIA oraz inną korespondencję dotyczącą WIA należy kierować pocztą tradycyjną do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała

albo w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym lub wykorzystując profil zaufany przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP, na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej: /KIS/wnioski

2)  wnioski o wydanie WIP oraz inną korespondencję dotyczącą WIP należy kierować wyłącznie pocztą tradycyjną do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała

3) złożenie wniosku o udzielenie WIT oraz odwołania od wydanych WIT możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Zmiany dotyczące WIS (wiążącej informacji stawkowej)

Wyżej wskazana ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zmieniła również przepisy ustawy o VAT dotyczące wiążącej informacji stawkowej (WIS).

Kto może wystąpić z wnioskiem o WIS

Oprócz podmiotów wymienionych dotychczas w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, z wnioskiem o wydanie o WIS od 1 lipca 2023 r. mogą również wystąpić:

 • podmioty publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia w związku z zawieraną umową o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia koncesjonariusza wraz z ewentualną płatnością od zamawiającego w związku z zawieraną umową koncesji na roboty budowlane lub usługi.  

Opłaty

Od 1 lipca 2023 r. złożenie wniosku o wydanie WIS nie podlega opłacie. Podatnik będzie jednak nadal zobowiązany do poniesienia opłat za badania i analizy w przypadku, gdy rozpatrzenie tego wniosku będzie wymagało przeprowadzenia takich badań i analiz.  

WIS na potrzeby inne niż dotyczące stawki

Od 1 lipca 2023 r. WIS wydawana na potrzeby inne niż określenie stawki VAT nie będzie zawierała, jak dotychczas, rozstrzygnięcia w zakresie stawki podatku.

Dokumenty dołączane do wniosku

Doprecyzowano uprawnienia organu w zakresie wezwania do uzupełnienia wniosku o wydanie WIS o dokumenty niezbędne do dokonania właściwej klasyfikacji przedmiotu wniosku. W przypadku ich niedostarczenia w określonym terminie (7 dni od dnia doręczenia wezwania) organ wyda postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, na które służy wnioskodawcy zażalenie. Do tej pory taka procedura była stosowana na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. 

Próbki i zaliczki na badania 

W ustawie o podatku od towarów i usług doprecyzowano i ujednolicono również zasady dostarczania próbek, uiszczania zaliczki za przeprowadzenie badań w wymaganym terminie oraz możliwość zaskarżenia postanowienia o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia w sytuacji niedostarczenia w wymaganym terminie próbek towaru lub nieuiszczenia zaliczki na pokrycie opłaty za badania próbki. Na wydane postanowienie służy zażalenie. 

Moc wiążąca oraz okres ważności WIS

W ustawie o podatku od towarów i usług doprecyzowano także, że WIS (decyzja o zmianie WIS) wiąże również adresata decyzji. Związanie WIS jej adresata obowiązuje już od dnia wejścia w życie instytucji WIS i wynika z zasad ogólnych prawa podatkowego – decyzja administracyjna wiąże bowiem również podmiot, do którego jest skierowana. W związku jednak z wprowadzeniem podobnego doprecyzowania od 1 maja 2021 r. do ustawy o podatku akcyzowym (na wzór mocy wiążącej wprowadzonej w art. 33 ust. 2 UKC) i mogącymi pojawić się wątpliwościami w tym zakresie doprecyzowano tę kwestię również w odniesieniu do WIS. 

Tym samym w stanie prawnym obowiązującym zarówno do 30 czerwca 2023 r. jak i po tej dacie, podatnik – nie zgadzając się z rozstrzygnięciem WIS – nie może jej zignorować. Podobnie organy podatkowe, przeprowadzając kontrolę podatkową lub celno-skarbową czy prowadząc postępowanie podatkowe, również są zobowiązane do stosowania klasyfikacji i stawki podatku stosownie do wydanej WIS.

WIS wiąże w odniesieniu do dostawy, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz świadczenia usług dokonanych (wykonanych) w okresie ważności WIS

WIS wydawana na 5 lat, zgodnie ze zmianami od 1 lipca 2023 r., jest ważna od dnia następującego po dniu jej doręczenia do dnia: 

 • doręczenia decyzji o zmianie WIS albo decyzji o uchyleniu WIS albo,
 • poprzedzającego dzień wygaśnięcia albo
 • upływu okresu, na jaki została wydana

w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej.

Odmowa wydania WIS

W ustawie o podatku od towarów i usług zawarto wprost podstawę prawną wydania decyzji odmawiającej wydania WIS w sytuacji, gdy w ocenie wnioskodawcy opisana we wniosku czynność stanowi świadczenie kompleksowe, natomiast w ocenie organu kilka wskazanych przez wnioskodawcę towarów/usług nie będzie stanowiło świadczenia kompleksowego. Dotychczas takie decyzje wydawane były na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. 

Podatnik, po uzyskaniu informacji, że interesujące go towary/usługi nie stanowią świadczenia kompleksowego, może wystąpić o WIS dla poszczególnych towarów/usług.

Wygaśnięcie WIS

W przepisach ustawy o podatku od towarów i usług doprecyzowano również, w jakich konkretnie okolicznościach WIS wygasa. 
Nastąpi to gdy w wyniku zmian w przepisach ustawy o VAT lub przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie wskazana w WIS:

 • klasyfikacja statystyczna lub
 • stawka podatku właściwa dla towaru albo usługi lub 
 • podstawa prawna stawki podatku.

okaże się nieaktualna.

Zmiana lub uchylenie WIS

Znowelizowane przepisy zmieniają również zakres kompetencji Szefa KAS odnośnie zmian i uchyleń WIS.

Od 1 lipca 2023 r. przepisy umożliwiają Dyrektorowi KIS uchylenie ostatecznej WIS (dotychczas te kompetencje były zarezerwowane wyłącznie dla Szefa KAS), jak również wzruszenie innych niż decyzje WIS ostatecznych rozstrzygnięć wydawanych w sprawach WIS (np. decyzji o odmowie wydania WIS), w sytuacji, w której zaistnieją przesłanki powodujące ich nieprawidłowość.  

Również kompetencje w zakresie zmian WIS na podstawie wszystkich przesłanek wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług zostały powierzone Dyrektorowi KIS, przy czym od 1 lipca 2023 r. Szef KAS może wystąpić do Dyrektora KIS z żądaniem wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie uchylenia albo zmiany ostatecznej WIS, jeżeli uzna, że w danej sprawie występują przesłanki powodujące nieprawidłowość wydanej WIS albo też istnieje uzasadnione przypuszczenie wystąpienia takich przesłanek. W związku z tym żądaniem, Dyrektor KIS będzie obowiązany do niezwłocznego wszczęcia postępowania w celu zmiany albo uchylenia ostatecznej WIS. Przepisy uprawniają Szefa KAS również do przejęcia do dalszego prowadzenia postępowania w sprawie zmiany albo uchylenia ostatecznej WIS na każdym jego etapie. 

Szczegółowe  informacje dotyczące zmian w zakresie WIS

Zamieszczanie w BIP MF

W BIP MF (system Eureka) od 1 lipca 2023 r. nie będzie podlegał publikacji zanonimizowany wniosek o wydanie WIS. 

Oprócz wydanych WIS, decyzji o zmianie WIS, decyzji o uchyleniu WIS (po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę, danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa oraz danych, których zamieszczenie może prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego) w BIP MF będą umieszczane również decyzje o odmowie wydania WIS. 

W BIP MF wskazane będą również daty zamieszczenia tych decyzji oraz informacje o okresie ważności WIS i decyzji o zmianie WIS.

Zmiany dotyczące WIA (wiążącej informacji akcyzowej)

Wyżej wskazana ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zmieniła również przepisy ustawy o podatku akcyzowym dotyczące wiążącej informacji akcyzowej (WIA).

Okres ważności i zakres przedmiotowy WIA

Wiążąca informacja akcyzowa będzie wydawana na okres 5 lat i będzie ważna od dnia następującego po dniu, w którym stała się ostateczna do dnia: 

 • w którym decyzja o zmianie WIA albo decyzja o uchyleniu WIA stała się ostateczna albo,
 • poprzedzającego dzień wygaśnięcia WIA, albo
 • upływu okresu, na jaki została wydana

w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej.

W zakresie objętym wiążącymi informacjami akcyzowymi od 1 lipca 2023 r. nie będą  wydawane interpretacje indywidualne.

Przesłanki uniemożliwiające wydanie WIA 

Od 1 lipca 2023 r. nie będzie wydawana WIA, jeżeli zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIA w dniu złożenia tego wniosku jest przedmiotem: 

 • toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji albo postanowieniu organu podatkowego; 
 • zawartego porozumienia inwestycyjnego. 

Podobne rozwiązanie funkcjonuje w ramach systemu WIS oraz systemu indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Zmiana lub uchylenie ostatecznej WIA

Od 1 lipca 2023 r. Dyrektor KIS (w sposób analogiczny jak ma to miejsce w zakresie WIS), może wszcząć z urzędu postępowanie w zakresie zmiany albo uchylenia ostatecznej WIA w przypadku wystąpienia (bądź uzasadnionego przypuszczenia wystąpienia) przesłanek powodujących jej nieprawidłowość.

W określonych przypadkach zmiana albo uchylenie WIA może nastąpić również na wniosek podmiotu, na rzecz którego WIA została wydana.

Znowelizowane przepisy umożliwiają również wzruszenie innych niż decyzje WIA ostatecznych rozstrzygnięć wydawanych w sprawach WIA (np. decyzji o odmowie wydania WIA), w sytuacji, w której zaistnieją przesłanki powodujące ich nieprawidłowość. 

Rola Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie WIA

Od 1 lipca 2023 r. Szef KAS może wystąpić do Dyrektora KIS z żądaniem wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie uchylenia albo zmiany ostatecznej WIA, jeżeli uzna, że w danej sprawie występują przesłanki powodujące nieprawidłowość wydanej WIA albo też istnieje uzasadnione przypuszczenie wystąpienia takich przesłanek. W związku z tym żądaniem, Dyrektor KIS będzie obowiązany do niezwłocznego wszczęcia postępowania w celu zmiany albo uchylenia ostatecznej WIA. Przepisy uprawniają Szefa KAS również do przejęcia do dalszego prowadzenia postępowania na każdym jego etapie. 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1059);
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.). 
 

Źródło: Krajowa Informacja Skarbowa

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

REKLAMA