REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zaliczenie diety do kosztów przy usługach transportowych

REKLAMA

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu diety w działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług kierowcy? - Decyzja Izby Skarbowej w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu z 29 sierpnia 2006 r. (nr PDF/E/4117-1-96/06)

Odpowiedź:
(…)
Strona od kilku lat prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług kierowania pojazdem. Wykonując wyżej wymienione usługi Pan (…) ponosi zwiększone koszty związane z długotrwałymi wyjazdami, dlatego też uważa, że ma prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu kwot diet, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokonując oceny stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie postanowieniem nr PD/415-22/06 z 12 czerwca 2006 r. uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe. Organ pierwszej instancji stwierdził bowiem, że Pan (…) prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług kierowcy, a zatem z uwagi na rodzaj świadczonych usług nie można praktycznie wskazać stałego miejsca prowadzenia tej działalności gospodarczej, jako że istota (charakter) tych usług polega na konieczności stałych wyjazdów na terenie kraju i za granicę. Stąd wyjazdy te, które stanowią podstawowy przedmiot działalności, nie mogą być potraktowane jako podróże służbowe w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, organ pierwszej instancji stwierdził, że art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w omawianym przypadku nie będzie miał zastosowania, co oznacza, że nie przysługuje stronie prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych. Podatnik, nie zgadzając się ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostródzie przedstawionym w postanowieniu nr PD/415-22/06 z 12 czerwca 2006 r., wniósł 21 czerwca 2006 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie zażalenie na postanowienie organu pierwszej instancji, w którym podtrzymuje swoje stanowisko.

Treść zażalenia:
Strona zarzuca, iż organ pierwszej instancji swoją interpretację, pozbawiającą podatnika możliwości zaliczenia do kosztów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą (…) polegającą na wykonywaniu usług transportowych, oparł na błędnej interpretacji definicji podróży służbowej. Interpretacja dokonana przez naczelnika urzędu skarbowego, zdaniem strony, nie uwzględnia dorobku doktryny i najnowszego orzecznictwa w podobnych sprawach. Pan (…) powołując się na wyrok NSA z 15 września 2005 r. (sygn. akt FSK 2175/2004) oraz wyroki Sądu Najwyższego z 30 maja 2001 r. (sygn. akt I PKN 424/2000) i z 22 stycznia 2004 r. (sygn. akt I PK 298/2003) stwierdza, że przez pojęcie podróży służbowej osoby prowadzącej działalność gospodarczą należy rozumieć również wykonywanie wszelkich działań polegających na świadczeniu usług transportowych na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Ponadto, podatnik nie zgadza się, przytaczając treść art. 14b § 5 pkt 2 ordynacji podatkowej, z zawartym w zaskarżonym postanowieniu pouczeniem, według którego interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie, przekazując zażalenie wraz z aktami sprawy, wniósł o utrzymanie w mocy zaskarżonego postanowienia.

Stanowisko izby skarbowej:

(…)
Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie w przedmiotowej sprawie zważył, co następuje.
Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Stosownie do przepisu art. 23 ust. 1 pkt 52 cytowanej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących – w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

(…)
A zatem, jak wynika z powyższego, ustawodawca dopuszcza możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą w tej samej wysokości, w jakiej przysługują one pracownikom, jednak zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku ustalenie, czy osoba prowadząca działalność gospodarczą odbywa podróż służbową. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „podróż służbowa”. Wobec tego należy kierować się treścią art. 775 § 1 ustawy – Kodeks pracy. Stosownie do tego przepisu, podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy pracownika. Odnosząc tę definicję do osób prowadzących działalność gospodarczą, przyjąć należy, że podróżą służbową jest wyjazd związany z tą działalnością poza miejsce jej prowadzenia. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w ramach działalności gospodarczej podatnik świadczy usługi w zakresie kierowania pojazdem na terenie kraju i za granicą. W tej sytuacji nie ma możliwości określenia stałego miejsca prowadzenia działalności – świadczenia usług, gdyż wykonywane one są na terenie całego kraju i za granicą. A zatem przemieszczanie się w celu ich realizacji nie może być traktowane jako „podróż służbowa”, gdyż wyjazdy te należą do istoty prowadzonej działalności, a tym samym stanowią czynności będące przedmiotem tej działalności. Zauważa się, że istotę czynności podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług kierowania pojazdem na terenie kraju i za granicą stanowią stałe wyjazdy do różnych miejscowości, a nie praca w miejscowości wskazanej w zgłoszeniu o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jako siedziba firmy. Wykonywanie powyższych usług stanowi więc istotę świadczonej przez kierowcę pracy i nie może być utożsamiane z podróżą służbową, gdyż w pojęciu tym nie mieści się stałe pokonywanie odległości w związku z wykonywaniem czynności prowadzenia pojazdu. W przypadku kierowców, w ocenie organu odwoławczego, wyjazd z miejsca stałego postoju nie oznacza rozpoczęcia podróży służbowej, a jedynie rozpoczęcie wykonania usługi, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego. Odmienna interpretacja skutkowałaby tym, że praca kierowcy w praktyce sprowadzałaby się do odbywania podróży służbowych.

W związku z powyższym, w przypadku odbywania podróży w celu prowadzenia przez stronę działalności gospodarczej w zakresie wykonywania wskazanych we wniosku usług brak jest przesłanek do przyjęcia, iż świadcząc te usługi na terenie kraju i za granicą podatnik odbywa podróż służbową. Skoro zatem praca kierowcy nie może być identyfikowana z odbywaniem podróży służbowych, to tym samym brak jest podstaw do wyliczenia diet za czas tych podróży wg zasad określonych w wyżej cytowanych rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej i uznania ich za koszty uzyskania przychodów.

Wobec powyższego, stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostródzie przedstawione w zaskarżonym postanowieniu jest prawidłowe.


Odnosząc się do powołanych przez stronę wyroków, organ odwoławczy nie podziela stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego zawartego w wyroku, sygn. akt FSK 2175/04, bowiem w ocenie organu drugiej instancji, nie można utożsamiać świadczenia usług kierowania w ramach działalności gospodarczej z podróżą służbową. Natomiast z wyroku Sądu Najwyższego, sygn. akt I PK 298/03, nie wynika, w jaki sposób określono w umowie o pracę miejsce pracy pracownika, stąd nie można stwierdzić, czy dotyczy on podobnego stanu faktycznego, zaś wyrok Sądu Najwyższego, sygn. akt 424/00, odnosi się do innego stanu faktycznego, a mianowicie sytuacji, w której pracownik miał określone stałe miejsce wykonywania pracy poza siedzibą pracodawcy i domagał się nienależnych mu diet z tytułu dojazdu do miejsca pracy. Podkreślić też trzeba, że wyroki sądu zapadają w indywidualnych sprawach i tylko w nich są wiążące dla sądu i organów.

Ponadto zauważa się, że orzecznictwo w tym zakresie nie jest jednolite. Za stanowiskiem przedstawionym w niniejszej decyzji przemawia wyrok Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2001 r. (sygn. akt I PKN 350/00), w którym sąd stwierdził (w odniesieniu do pracownika na stanowisku specjalisty do spraw kontaktów z kontrahentami, którego miejscem wykonywania pracy był teren miasta i rozległy obszar poza jego granicami), że „nie jest podróżą służbową wykonywanie pracy (zadań) w różnych miejscowościach, gdy przedmiotem zobowiązania pracownika jest stałe wykonywanie pracy (zadań) w tych miejscowościach, a ich wyboru i terminu pobytu dokonuje każdorazowo sam pracownik”.

Podobnie w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 23 czerwca 2005 r., sygn. akt I SA/Rz 30/05, stwierdził, że „podróżą służbową jest wykonywanie zadań poza siedzibą przedsiębiorcy i poza stałym miejscem wykonywania pracy, nie jest nią natomiast stałe wykonywanie zadań w różnych miejscowościach i terminach, wynikających z organizacji pracy przez samego przedsiębiorcę. Podróżą służbową dla takiej osoby byłby wyjazd poza miejsce świadczenia usług, np. na targi branżowe, konferencje, w celu pozyskania nowych kontrahentów czy zawarcia umów”.

Odnośnie do zawartego w zaskarżonym postanowieniu pouczenia, według którego interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego, organ odwoławczy stwierdza, iż należy zgodzić się ze stanowiskiem strony. Zgodnie bowiem z treścią art. 14b § 5 pkt 2 ordynacji podatkowej organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4, z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów. Z powyższego wynika, że kiedy zmieniają się przepisy, tracące aktualność postanowienia interpretacyjne uchylane są z urzędu, w drodze decyzji, przez organ odwoławczy. A zatem zawarta w zaskarżonym postanowieniu informacja w tym zakresie nie wywołuje żadnych skutków prawnych. (…)
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Obniżenie z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT dla określonych kategorii usług transportu pasażerskiego - MF analizuje potencjalne skutki zmian

Ministerstwo Finansów analizuje skutki potencjalnego obniżenia z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT na niektóre kategorie usług transportu pasażerskiego - poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman.

REKLAMA