REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Wyjaśnienia

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Jak opodatkować przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości obejmującej grunty rolne

Przychody uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych nie utraciły w związku z tą sprzedażą charakteru rolnego i dlatego są zwolnione ze zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. - Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z 21 marca 2007 r., nr PF-II/41171-0001/07/WL

Umowy rządowe decydują o prawie do zwolnienia

Przyznanie środków bezzwrotnej pomocy, gdy nastąpi na podstawie jednostronnych deklaracji lub umów zawartych z państwami obcymi, organizacjami lub instytucjami międzynarodowymi przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, będzie zwolnione z podatku. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 czerwca 2007 r., nr PB I-3/4117/IN-26/US/2007/PM

Jak należy opodatkować w Polsce dochody z pracy wykonywanej na terytorium Niemiec

Prawidłowe jest stanowisko Podatniczki, zgodnie z którym dochód uzyskiwany z tytułu nauczania w uznanej placówce oświatowej w Niemczech przez okres przekraczający dwa lata, podlega w całości opodatkowaniu w Niemczech, na zasadach określonych w niemieckim prawie podatkowym. - Interpretacja Ministra Finansów z 5 stycznia 2007 r., nr DD4/033-01609/06/JG/699

Usługi ochrony zdrowia są zwolnione z VAT

Podatnik wykonujący usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej jest zwolniony przedmiotowo z VAT i nie jest w takim przypadku istotne przekroczenie limitu obrotów stanowiących równowartość 10 tys. euro. - Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Radomsku z 8 czerwca 2007 r., nr US III/443-3/07

Po sześciu latach sprzedaż majątku bez podatku PROBLEM

Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości będących składnikami majątku wykorzystywanymi na potrzeby działalności gospodarczej, które nastąpiło przed upływem sześciu lat od momentu nabycia, podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 czerwca 2007 r., nr PB I-1/4150/IN-88/07/USŁ-P/EK

Kiedy przekazanie środka trwałego na potrzeby osobiste podatnika podlega VAT

Nieodpłatne przekazanie środka trwałego, od którego nie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego, nie będzie dostawą towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a zatem nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem, ani nie będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. - Interpretacja Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu z 6 lutego 2007 r., nr 1424/1120/443/78/2006/IW

Stare faktury rozlicza się w roku bieżącym

Faktury wystawione do końca 2006 roku, ale niezapłacone do tego dnia, powinny być zaewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w 2007 roku. - Postanowienie naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z 8 czerwca 2007 r., nr I/415-29-392/07/ZDB

Umorzenie czynszu i odsetek to przychód lokatora

Zwolnienie najemców lokali mieszkalnych z długu skutkującego umorzeniem czynszu i odsetek stanowi przychód z innych źródeł, podlegający podatkowi dochodowemu. Umorzenie natomiast kosztów sądowych oraz kosztów upomnień nie wywołuje skutków podatkowych i nie stanowi dla nich przychodu. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 czerwca 2007 r., nr PB I-3/4117/IN-25/US/2007/AA

Opłata za zajmowanie stanowiska garażowego opodatkowana stawką 22% VAT

Opłata za stanowisko garażowe pobierana przez spółdzielnię od osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, podlega opodatkowaniu stawką 22%. Do opłaty tej nie należy stosować zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT. - Decyzja nr IPB1-449/21/07/I z 17 kwietnia 2007 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach

Rozliczenie kosztów zależy od metody ewidencji

Dokumenty kosztowe, wystawione z datą dotyczącą 2006 roku, a zapłacone w 2007 roku, powinny być wpisane w koszty uzyskania przychodów 2007 roku. - Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim z 29 maja 2007 r., nr U.S.I/3.415-17/2007.

Czy można ponieść odpowiedzialność karną skarbową za cudze faktury

Osoby odpowiedzialne u podatnika za prawidłowe prowadzenie rachunkowości i spraw rozliczeń podatkowych nie ponoszą odpowiedzialności z art. 62 kodeksu karnego skarbowego za przyjęcie i zaksięgowanie przedmiotowych faktur dla celów podatku VAT i podatku dochodowego. - Interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zambrowie z 20 marca 2007 r., nr KP-K 600-2/06

Budowa budynku o trzech i więcej mieszkaniach - stawka VAT

Jaka będzie właściwa stawka podatku od towarów i usług dla prowadzonej inwestycji pod nazwą: „budowa budynku mieszkalnego czterokondygnacyjnego z parterem usługowym”? - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z 29 stycznia 2007 r., sygn. PP-I/443-330/06/ABA

Odszkodowanie za utracony zysk jest opodatkowane

Odszkodowanie wypłacone wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie z gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł.

Czy istnieje możliwość łącznego opodatkowania z małżonkiem, jeżeli podatnik jest obywatelem Ukrainy zamieszkałym i pracującym w Polsce

Małżonkom (obywatelom Ukrainy mieszkającym i pracującym w Polsce), między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa przysługuje prawo do preferencyjnego opodatkowania osiągniętych w roku podatkowym dochodów. - Interpretacja Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna z 10 stycznia 2007 r., nr I-415-01/03/07

Diety dla kierowców

Czy podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy? - Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z 22 maja 2007 r. (nr PD2-4151-35/07)

Faktury nie można wystawić samemu sobie

Podatnik, który w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje produkty z własnego gospodarstwa rolnego, nie może sam dla siebie wystawić faktury VAT RR. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 maja 2007 r., nr IPB_1/4407-0037/07/I

Jak płacić podatek od dochodów ze sprzedaży akcji i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

Uzyskane dochody z obrotu jednostkami funduszy inwestycyjnych podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu (19%), który pobiera i odprowadza płatnik (fundusz wypłacający należności). Dochodów tych nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach oraz o inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesionych w danym roku lub w latach poprzednich.

Diety związkowców są opodatkowane

Pełnienie obowiązków w związku zawodowym nie posiada znamion obowiązków społecznych czy obywatelskich. Diety wypłacane za ich pełnienie nie mogą więc korzystać ze zwolnienia z podatku.

Kosztami są wydatki brutto

Remontując mieszkanie, podatnik musi przyjąć jako koszt uzyskania przychodu wartość faktur brutto zakupu materiałów budowlanych i wykończeniowych i faktur brutto robocizny z tytułu prac remontowych. - Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z 16 maja 2007 r. (nr IIUSpbIA/1/415-38/30c/23/07/BB)

Kiedy działalność gospodarcza może być uznana za samozatrudnienie

Interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z 15 stycznia 2007 r., nr U.S.III-415/28/126/06

Diety zarządu wspólnoty należy opodatkować

Diety z tytułu pełnienia obowiązków społecznie, wypłacane przez wspólnotę mieszkaniową członkom zarządu, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 maja 2007 r., nr PB I-3/4117/IN-23/US/2007/AA

Zwrot kosztów podróży członkom rady nadzorczej

Postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego z 7 marca 2007 r. (nr DP/423-0204/06/AK)

Kiedy odpisy aktualizujące można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Podatnik może dokonać odpisów aktualizujących należności i zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ uprawdopodobnił nieściągalność wierzytelności w sposób wskazany przez ustawodawcę w art. 23 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy, tj. wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciw dłużnikom. - Interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu z 10 stycznia 2007 r., nr I-1/415/1/07

Diety kierowców można zaliczyć do kosztów podatkowych

Kierowcy zatrudnianemu na umowie o pracę przysługują diety i inne należności za czas podróży służbowej, które stanowią dla pracodawcy koszty uzyskania przychodów. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z 22 maja 2007 r., nr PD2-4151-35/07

Inwestycja finansowana z dotacji

Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 marca 2007 r. (P1-D/423-0019/06)

Czy goodwill jest wartością początkową firmy podlegającą amortyzacji

Interpretacja Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 7 lutego 2007 r., nr 1472/ROP1/423-389/06/AJ

Zwrot wkładu od spółki cywilnej jest nieopodatkowany

Do dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w spółce podatnik powinien zaliczyć różnicę między spłatą a wartością księgową środków trwałych. Kwota ta zostanie następnie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. - Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim z 27 kwietnia 2007 r., nr US I/1-415/6/2007

Nabycie akcji pracowniczych może być kosztem

Przy zbyciu akcji pracowniczych do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć przychód odpowiadający różnicy między ceną rynkową akcji a odpłatnością ponoszoną przez pracowników przy ich nabyciu. Izba Skarbowa w Łodzi rozstrzygnęła kwestię ustalania kosztów uzyskania przychodu przy sprzedaży akcji pracowniczych.

Spełnienie warunków wyłącza z działalności

Jeśli podatnik prowadzący działalność gospodarczą nie spełni łącznie trzech warunków, które wyłączają uznanie wykonywanych czynności za działalność gospodarczą, to przyjmuje się, że prowadzi nadal firmę jako przedsiębiorca. - Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim z 9 maja 2007 r., nr US.I/1-415/7/2007

Jaka stawka VAT dla usług związanych z organizacją imprez rozrywkowych

Interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim z 31 stycznia 2007 r., nr US.III/2-443/20/171/60/I/2006

Przekazanie sprawozdania finansowego przez spółkę w upadłości [PROBLEMY]

Czy spółka w upadłości ma obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym nie zatwierdzonego sprawozdania finansowego? - Postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego z 30 czerwca 2006 r. (nr DP/423-0062/06/AK)

Darmowy remont nie skutkuje obowiązkiem w VAT

W związku z przeprowadzonym remontem drogi przez spółkę nie powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz powiatu. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z 27 kwietnia 2007 r., nr II-1/4430-0039/07

Czy zakup towarów z logo własnej firmy jest kosztem

Wydatki poniesione na zakup kubków, kalendarzy, długopisów i smyczy z logo firmy są wydatkami na cele reprezentacji, wobec czego w świetle cytowanych przepisów art. 23 ust. 1 pkt 23 nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. - Interpretacja Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna z 8 lutego 2007 r. nr I-415/01/07

Czy komisantowi służy prawo do bezpośredniego zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego

Komisantowi nie przysługuje prawo do bezpośredniego zwrotu nadpłaty akcyzy, jeśli kwota podatku akcyzowego zapłacona z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest wyższa od podatku akcyzowego zapłaconego od sprzedaży przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju.

Odszkodowanie za rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntów

Czy łączna kwota odszkodowania za rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntów wraz ze znajdującymi się na nim budynkami i budowali podlega opodatkowaniu VAT? - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 stycznia 2007 r., sygn. 1401/PH-I/4407/14-85/06/AŁ

Tylko pomoc bezzwrotna bez podatku

Nie każde dofinansowanie do projektu będzie zwolnione z PIT. Tylko środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy z takiego zwolnienia skorzystają. - Decyzja dyrektora Izby Skar- bowej w Kielcach z 24 kwietnia 2007 r., nr PD2-4151-51/06

Czy oboje małżonkowie są podatnikami VAT w przypadku najmu wspólnej nieruchomości

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 stycznia 2007 r., nr IPB1/449-10/06/I

Przychód powstaje w momencie zwrotu pieniędzy

Przysługująca funkcjonariuszowi Policji pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego powinna być traktowana jako przychód w roku jej zwrotu, a nie w momencie otrzymania. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z 24 kwietnia 2007 r., nr PF-I/4180-0009/07/KK

Moment zaliczenia do kosztów opłat procesowych

Decyzja Izby Skarbowej w Opolu z 21 marca 2007 r. (nr PDI/4270-0005/07/KMA)

Jak rozliczyć VAT w przypadku przekazania zakupionego mieszkania na potrzeby działalności gospodarczej

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie (Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu) z 26 stycznia 2007 r., nr PP/E/449-2/07

Dotacja z samorządu terytorialnego bez podatku

Od 1 stycznia 2007 r. dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych otrzymane z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego nie podlegają PIT. - Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Opocznie z 13 kwietnia 2007 r., nr USI-415/34/07/int.

Przystąpienie do kredytu a zaliczenie odsetek do kosztów

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zapłacone odsetki od kredytu, do spłaty którego spółka przystąpiła jako dłużnik solidarny? - Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu z 23 marca 2007 r. (nr PBP/E/4218-1-2/07)

Podatnik mógł zachować prawo do ulgi

Jeśli podatnik wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej w 2005 roku i wydatkował je w całości na uzyskanie spółdzielczego prawa do mieszkania, zachowuje prawo do ulgi. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 9 maja 2007 r. (nr PB I-3/4150/IN-189/US/2007/PM).

Jaka stawka VAT dla budowy budynku mieszkalnego z parterem usługowym

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z 29 stycznia 2007 r.,
nr PP-I/443-330/06/ABA

Przychodów nie trzeba wykazywać w ciągu roku

Przychody z tytułu zabezpieczenia finansowego podatnik powinien zaliczyć do przychodów z praw majątkowych, dla których nie trzeba składać deklaracji podatkowych w ciągu roku. - Postanowienie naczelnika US w Piotrkowie Trybunalskim z 6 kwietnia 2007 r. (nr US I/1-415/16/2006).

Dochód wspólników z kapitału zapasowego przy przekształceniu spółki

Czy w wyniku przekształcenia sp. z o.o. w spółkę jawną, w rezultacie którego środki zgromadzone w kapitale zapasowym staną się częścią majątku spółki jawnej, powstanie u wspólników przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych? - Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 marca 2007 r. (nr 1401/BF-I/418-14/13/06/AP)

Jak rozliczyć import usług rachunkowo-księgowych

Interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki z 29 stycznia 2007 r., nr PP 443/1/17/171/07

Opłaty za garaż podlegają 22-proc. VAT

Z uwagi na brak wskazania garażu w wyliczonym wykazie zwolnień w ustawie o podatku od towarów i usług, spółdzielnia nalicza od opłat pobieranych za garaż podatek od towarów i usług według podstawowej 22-proc. stawki. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 kwietnia 2007 r., nr IPB1-449/21/07/I

Czy nagroda o wartości poniżej 760 zł przyznana w konkursie organizowanym i emitowanym na stronie internetowej jest zwolniona z podatku dochodowego

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 stycznia 2007 r., nr 1401/BF-II/005-1102/06/JO

Wydatki na materiały z logo firmy to koszt

Wydatki firmy na materiały z jej logo mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Są to wydatki związane z reklamą. - Postanowienie Podlaskiego Urzędu Skarbowego z 7 marca 2007 r. (nr PO-II/423/2/AN/07).

REKLAMA