Kategorie

Jaka stawka VAT dla usług związanych z organizacją imprez rozrywkowych

Interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim z 31 stycznia 2007 r., nr US.III/2-443/20/171/60/I/2006

INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - GŁÓWNA TEZA


1. Usług kompleksowej organizacji i obsługi imprez rozrywkowych, które zostały sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 92.34.13-00.00- "usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane" ustawodawca w poz. 11 załącznika nr 4 ustawy nie wymienił jako usług wyłączonych ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zatem świadczenie tych usług podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy o podatku VAT.(Interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim z 31 stycznia 2007 r., nr US.III/2-443/20/171/60/I/2006)

2. Oddzielnie świadczone usługi związane z organizacją imprez rozrywkowych są opodatkowane VAT następująco (Interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim z 31 stycznia 2007 r., nr US.III/2-443/21/171/60/I/2006):
Usługa organizowania imprezy rozrywkowej, została sklasyfikowana przez Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 92.34.13-00.00- "usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane". Ustawodawca w poz. 11 załącznika nr 4 ustawy nie wymienił jej jako usługi wyłączonej ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zatem świadczenie takich usług podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy o podatku VAT.

Usługi cateringu jako usługi zapewnienia posiłków podczas imprezy rozrywkowej, sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 55.52.13-00.00 "Usługi cateringowe dla pozostałych przedsiębiorstw i instytucji", podlegają w okresie do 31 grudnia 2007 r. opodatkowaniu podatkiem VAT wg obniżonej stawki w wysokości 7 %.

Usługi wynajmu sprzętu lub infrastruktury sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 71.34.10-00.00 - "Usługi dzierżawy lub wynajmu pozostałych maszyn i urządzeń, bez obsługi", podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22 %.

KOMENTARZ EKSPERTA

Stanowisko organów podatkowych jest prawidłowe. Mimo, że przedmiotem zapytania w obu przypadkach jest organizacja przyjęć, to ze względu na sformułowanie umowy, usługi te w każdym przypadku klasyfikowane są odrębnie. W pierwszym przypadku przedmiotem umowy jest świadczenie usługi kompleksowej, natomiast w drugim przypadku są to poszczególne usługi. Dlatego w drugim  przypadku usługi, które są przedmiotem umowy muszą być opodatkowane według stawek właściwych dla nich.

W przypadku świadczenia usług kompleksowych decyduje treść umowy. Dlatego sposób fakturowania i opodatkowania świadczonych usług kompleksowych będzie zależał od warunków umowy na wykonanie tych usług, jakie zostały ustalone ze zleceniodawcą.  Sformułowanie umowy ma decydujący wpływ na wysokość stawki VAT.

Taki sposób klasyfikowania usług jest stosowany również w przypadku usług budowlanych, gdy podmiot świadczący usługę zakupuje towary, które są następnie wykorzystywane do świadczonej usługi. Dlatego w takim przypadku stawka VAT na świadczone usługi zależy od zapisów w umowie.

Interpretację skomentowała
Olga Jasielska
Ekspert z zakresu VAT

STAN FAKTYCZNY I PYTANIE PODATNIKA

1. W dniu 11.12.2006 r. do tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Spółki, w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie zastosowania stawki podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie kompleksowej organizacji i obsługi imprez rozrywkowych. Do wniosku dołączono opinię Głównego Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, który sklasyfikował wymienione w piśmie kompleksowe usługi organizacji i obsługi imprez rozrywkowych w grupowaniu PKWiU 92.34.13-00.00 - "usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane".

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na kompleksowej organizacji i obsłudze imprez rozrywkowych. Zamawiane przez klienta kompleksowe usługi organizacji imprez rozrywkowych obejmują:
- organizację i przygotowanie miejsca, w którym odbywa się impreza,
- zabezpieczenie posiłków oraz napojów dla uczestników imprezy,
- zorganizowanie spływu kajakowego dla uczestników imprezy,
- występ zaproszonego artysty,
- oprawę muzyczną - zespołu muzycznego lub prezentera,
- zapewnienie bezpieczeństwa w czasie imprezy,- inne elementy rozrywkowe, jak ustawienie w miejscu gdzie odbywa się impreza urządzeń do zabawy wypełnionych powietrzem. Zakres i kompleksowość takiej usługi zależy od indywidualnych potrzeb klienta. Ponadto Spółka nadmienia, że usługa organizacji imprezy rozrywkowej obejmuje wszystkie lub tylko niektóre z powyżej opisanych czynności. Większość w/w czynności wykonywana jest przez podwykonawców, którzy za świadczone przez nich usługi wystawiają faktury VAT lub rachunki w zależności od formy opodatkowania stosując właściwe dla tych usług stawki podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym Spółka zapytuje czy w przypadku świadczenia usługi obejmującej powyższy zakres rzeczowy powinna stosować dla całej wartości usługi zwolnienie z podatku od towarów i usług.

Zdaniem Spółki powyższa usługa jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zarówno towary jak i usługi dla potrzeb VAT identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Mając powyższe na uwadze - wraz z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji Spółka złożyła opinię Urzędu Statystycznego w Łodzi, z której wynika że usługi organizacji i obsługi imprez rozrywkowych mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 92.34.13-00.00 "Usługi rozrywkowe pozostałe gdzie nie sklasyfikowane".

2. W dniu 11.12.2006 r. do tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Spółki, w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie zastosowania stawki podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie:
- usług organizowania imprezy rozrywkowej,
- usług cateringu,
- usług wynajmu sprzętu lub infrastruktury.
Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku przez Spółkę wynika, że Spółka zawiera umowy w których usługobiorca zamawia oddzielnie usługę organizacji imprezy, oddzielnie posiłki i napoje a także oddzielnie wynajem sprzętu do zabaw lub innej infrastruktury.
Zdaniem Spółki w przypadku zamówienia przez zleceniodawcę odrębnie poszczególnych usług będą miały zastosowanie odpowiednie stawki podatkowe, tj.:
- usług organizowania imprezy rozrywkowej - zwolnione z podatku od towarów i usług,
- usług cateringu - 7 %,
- usług wynajmu sprzętu lub infrastruktury - 22 %.
Mając powyższe na uwadze Spółka zwraca się z zapytaniem: czy w świetle obowiązujących przepisów stanowisko Spółki jest słuszne.
Stosownie do art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zarówno towary jak i usługi dla potrzeb VAT identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej.
Mając powyższe na uwadze - wraz z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji Spółka złożyła opinię Urzędu Statystycznego w Łodzi, z której wynika, że w/w mieszczą się w grupowaniu:
- PKWiU 92.34.13-00.00 "Usługi rozrywkowe gdzie indziej nie sklasyfikowane",
- PKWiU 55.52.13-00.00 "Usługi cateringowe dla pozostałych przedsiębiorstw i instytucji",
- PKWiU 71.34.10-00.00" "Usługi dzierżawy lub wynajmu pozostałych maszyn i urządzeń, bez obsługi.

INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - ARGUMENTACJA

Ad.1.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. odnosząc się do treści zapytania, stwierdza co następuje: Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwalnia się od podatku od towarów i usług, usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz.11 tego załącznika ustawodawca wymienił usługi oznaczone symbolem PKWiU ex 92, tj. usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielanie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - z wyłączeniem:
1/ usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,
2/ usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych promocyjnych,
3/ usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),
4/ wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11,92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe,
5/ wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi związane z kulturą (PKWiU 92.5),
5a/ usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,
5b/ wstęp do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72.),
6/ działalności agencji informacyjnych,
7/ usług wydawniczych,
8/ usług radia i telewizji (PKWiU 92.2) z zastrzeżeniem poz.12.
Wyszczególnionych we wniosku usług kompleksowej organizacji i obsługi imprez rozrywkowych, które zostały sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 92.34.13-00.00- "usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane" ustawodawca w poz. 11 załącznika nr 4 ustawy nie wymienił jako usług wyłączonych ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zatem świadczenie tych usług podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy o podatku VAT.

Ad. 2. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. odnosząc się do treści zapytania, stwierdza co następuje:
I. W świetle przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwalnia się od podatku od towarów i usług, usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 11 tego załącznika ustawodawca wymienił usługi oznaczone symbolem PKWiU ex 92, tj. usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielanie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - z wyłączeniem:
1/ usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,
2/ usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych promocyjnych,
3/ usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),
4/ wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11,92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe,
5/ wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi związane z kulturą (PKWiU 92.5),
5a/ usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,
5b/ wstęp do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72.),
6/ działalności agencji informacyjnych,
7/ usług wydawniczych,
8/ usług radia i telewizji (PKWiU 92.2) z zastrzeżeniem poz. 12.
Wyszczególniona we wniosku usługa organizowania imprezy rozrywkowej, została sklasyfikowana przez Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 92.34.13-00.00- "usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane". Ustawodawca w poz. 11 załącznika nr 4 ustawy nie wymienił jej jako usługi wyłączonej ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zatem świadczenie takich usług podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy o podatku VAT.
II. Zgodnie z przepisem § 40 z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w okresie do dnia 31 grudnia 2007 r. obniżoną do wysokości 7 % stawkę podatku stosuje się do usług związanych z podawaniem napojów (PKWiU ex 55.4) oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU ex 55.5), z wyłączeniem:
1) sprzedaży napojów alkoholowych w zawartości alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %.
2) sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22 %.
W związku z tym tut. Organ podatkowy potwierdza, iż usługi cateringu jako usługi zapewnienia posiłków podczas imprezy rozrywkowej, sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 55.52.13-00.00 "Usługi cateringowe dla pozostałych przedsiębiorstw i instytucji", podlegają w okresie do 31 grudnia 2007 r.opodatkowaniu podatkiem VAT wg obniżonej stawki w wysokości 7 %.
III. Wprowadzając opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności dostawy i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, ustawodawca określił również definicję towarów i usług, które temu opodatkowaniu podlegają. Pojęcie świadczenia usług zostało zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.Usługi wymienione powyżej nie zostały wymienione w przepisach ustawy jak też przepisach wykonawczych do ustawy, jako usługi podlegające opodatkowaniu stawką obniżoną. Właściwą zatem stawką opodatkowania tych usług będzie stawka 22 % zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
W związku z powyższym tut. Organ podatkowy potwierdza, iż usługi wynajmu sprzętu lub infrastruktury sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 71.34.10-00.00 - "Usługi dzierżawy lub wynajmu pozostałych maszyn i urządzeń, bez obsługi", podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22 %.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.