REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak płacić podatek od dochodów ze sprzedaży akcji i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

REKLAMA

Uzyskane dochody z obrotu jednostkami funduszy inwestycyjnych podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu (19%), który pobiera i odprowadza płatnik (fundusz wypłacający należności). Dochodów tych nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach oraz o inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesionych w danym roku lub w latach poprzednich.

Interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z 19 grudnia 2006 r., nr PD-415/INT/55/MK/06

Dochód ze sprzedaży akcji należy opodatkować podatkiem dochodowym w wysokości 19% w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym, składając jednocześnie zeznanie podatkowe PIT-38.

KOMENTARZ EKSPERTA
Po I kwartale 2007 r. polskie fundusze inwestycyjne dysponowały około 120 mld zł aktywów. W 2006 r. fiskus pobrał od Polaków 4 mld zł tzw. podatku Belki, którym od 1 stycznia 2004 r. są obciążone zyski osób fizycznych z m.in.: lokat bankowych, inwestycji w akcje, obligacje. Te dwie liczby pokazują wzrost zainteresowania inwestycjami kapitałowymi w ostatnich kilku latach. Stąd wzrasta liczba zapytań do urzędów skarbowych o to, według jakich zasad opodatkowane są zyski m.in. z umorzeń jednostek funduszy inwestycyjnych. Inwestorzy mają często problemy z odróżnieniem sytuacji, kiedy zyski z inwestycji są opodatkowane samodzielnie przez podatnika i wykazywane w PIT-38, a kiedy robi to za inwestora płatnik podatku.

Obowiązuje tu prosta zasada: jeżeli inwestor na GPW sprzedał papiery wartościowe (akcje obligacje), sam rozlicza podatek dochodowy po zakończeniu roku w PIT-38.
Natomiast gdy przedmiotem inwestycji są jednostki funduszy inwestycyjnych, podatek dochodowy i to w trakcie roku rozlicza fundusz inwestycyjny jako płatnik podatku.

Kluczem dla określenia zasad opodatkowania jest sprawdzenie, czy przedmiot inwestycji jest papierem wartościowym. Jednostki uczestnictwa nie są papierem wartościowym i dlatego zyski z inwestycji nie są wykazywane w PIT-38. Sam fakt, iż inwestujemy w produkt funduszu inwestycyjnego, nie decyduje o zasadach opodatkowania. Przykładowo, zysk z inwestycji w notowane na GPW certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne opodatkowany jest tak, jak sprzedaż akcji. Certyfikaty są bowiem papierami wartościowymi. 

Interpretację skomentował
Tomasz Król
Ekspert podatkowy

STAN FAKTYCZNY I PYTANIE PODATNIKA
Pismem z dnia 18.10.2006 r. Podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu  z pytaniem o ustalenie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Podatniczka dokonuje obrotu jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz papierów wartościowych na giełdzie. W związku z powyższym pytanie Podatniczki brzmi: w jaki sposób opodatkować zyski ze sprzedaży tych instrumentów.

INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - ARGUMENTACJA 
Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznał za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 18.10.2006r (wpływ do US 18.10.2006r) w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące rozliczania dochodów uzyskanych ze sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i ze sprzedaży papierów wartościowych (akcji).

W uzasadnieniu swego postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu stwierdził co następuje.
W myśl art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r Dz.U. Nr 8 poz. 60 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie - art. 14 a § 4 Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt.7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity z 2000r. Dz.U. Nr 14, poz. 176 ze zm.), źródłami przychodów są między innymi kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych (...). Za przychody z kapitałów pieniężnych w myśl przepisów art. 17 ust. 1 pkt.5 cytowanej wyżej ustawy uważa się między innymi przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Stosownie do zapisu art. 5a pkt.14 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez fundusze kapitałowe rozumie się fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów o funduszach inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

W myśl przepisów art. 9 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52,52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ogólna zasada ustalania dochodu wyrażona w art. 9 ust. 2 powołanych przepisów stanowi, że dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych są wydatki poniesione w związku z nabyciem tych jednostek stosownie do zapisu art. 23 ust. 1 pkt.38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl przepisów art. 30a ust.1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz zagranicznych funduszach kapitałowych pobiera się z zastrzeżeniem art. 52a zryczałtowany 19% podatek dochodowy. Stosownie do postanowień art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom określonym w art. 3 ust.1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat lub stawianych do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych między innymi w art. 30a ust. 1.

Zgodnie z art. 42 ust.1 płatnicy ci przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności.

Zasadą jest, iż podatek zryczałtowany jest podatkiem należnym, a dochodów opodatkowanych w formie ryczałtu nie wykazuje się w zeznaniu podatkowym. Uzyskany dochód, zgodnie z art. 30a ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

Wśród określonych w art. 10 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródeł przychodów wymienione zostały w pkt 7 kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt. 8 lit. a-c. Według art. 17 ust.1 pkt.6 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych, realizacji praw z papierów wartościowych.

W myśl art. 30 b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akacji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Zgodnie z art. 30b ust.2 pkt. 1 ww. ustawy dochodem, o którym mowa w ust.1, jest różnica między suma przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 22 ust.1 f lub ust. 1 g, lub art. 23 ust.1 pkt. 38 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Dochód ze sprzedaży akcji należy wykazać w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym w odrębnym zeznaniu, według ustalonego wzoru ( PIT -38) i w tym samym terminie należy wpłacić wynikający z tego zeznania podatek dochodowy.

Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan prawny należy stwierdzić, iż:
1.uzyskane dochody z obrotu jednostkami funduszy inwestycyjnych podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, który pobiera i odprowadza płatnik,
2.dochody o których mowa wyżej nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach oraz o inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesionych w danym roku lub w latach poprzednich,
3.dochód ze sprzedaży akcji należy opodatkować podatkiem dochodowym w wysokości 19% w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym, składając jednocześnie zeznanie podatkowe PIT-38.

Należy stwierdzić, że niniejsza informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień zaistnienia zdarzenia.
Stosownie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja, o której mowa w art. 14 a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja, o której mowa w art. 14a §1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowych właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b § 5 OP.
Od niniejszego postanowienia na podstawie art. 14a § 4 i art. 236 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 Dz.U. Nr 8 poz.60 ze zm.) służy prawo złożenia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia - art.236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
Zażalenie, zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia, oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

  Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

  Pożyczałeś pieniądze? Urząd skarbowy zainteresuje się przychodem. Sprawdź, czy wiesz, jak to rozliczyć w zeznaniu podatkowym

  Fakt, że pożyczka jest udzielana między osobami prywatnymi, które nie są przedsiębiorcami, nie sprawia, że nie wiąże się ona z obowiązkami podatkowymi. Pożyczkodawca musi być uważny i pamiętać o rozliczeniu w zeznaniu rocznym przychodu.

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2024 (koniec lutego) – ranking najlepszych ofert banków [Tabela]

  Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec lutego 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? W lutym 2024 r. kontynuowany jest trend spadku oprocentowania lokat bankowych i kont oszczędnościowych, rozpoczęty pod koniec 2022 roku. Widać wyraźnie, że banki przygotowują się do obniżek stóp procentowych NBP. Ale coraz większa grupa ekspertów nie przewiduje cięcia stóp w 2024 roku. Jak będzie w rzeczywistości?

  Kasowy PIT tylko dla małych firm - opublikowano założenia nowelizacji. Kiedy wejdzie w życie? Kto będzie mógł płacić taki podatek?

  W dniu 26 lutego 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt ten ma na celu wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów, tzw. kasowego PIT (jako fakultatywnego sposobu rozliczania podatku), przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.

  MF wprowadzi globalny podatek minimalny. Których przedsiębiorców obejmie nowy podatek?

  MF planuje wprowadzić globalny podatek minimalny dla jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych - wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. System globalnego podatku minimalnego ma zostać oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego.

  Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

  Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

  W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

  Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

  Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

  Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

  Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

  Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

  REKLAMA