REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak należy opodatkować w Polsce dochody z pracy wykonywanej na terytorium Niemiec

REKLAMA

Prawidłowe jest stanowisko Podatniczki, zgodnie z którym dochód uzyskiwany z tytułu nauczania w uznanej placówce oświatowej w Niemczech przez okres przekraczający dwa lata, podlega w całości opodatkowaniu w Niemczech, na zasadach określonych w niemieckim prawie podatkowym. - Interpretacja Ministra Finansów z 5 stycznia 2007 r., nr DD4/033-01609/06/JG/699

Jednocześnie w Polsce, dochód ten podlega opodatkowaniu zgodnie z tzw. metodą wyłączenia z progresją, zgodnie z którą dochód ten jest zwolniony w Polsce od opodatkowania, przy czym należy wziąć go pod uwagę dla potrzeb obliczenia stawki podatku od pozostałego dochodu uzyskiwanego w ciągu roku przez Podatniczkę (art. 24 ust. 2 pkt a) umowy oraz art. 27 ust. 8 updof). Ponieważ ze stanu faktycznego sprawy wynika, iż Podatniczka nie uzyskiwała żadnych dochodów na terytorium Polski w latach 2005-2006, nie spoczywa na niej obowiązek uwzględnienia dla potrzeb opodatkowania w Polsce dochodu uzyskanego na terytorium Niemiec. 

KOMENTARZ EKSPERTA
Należy zgodzić się ze stanowiskiem że dochody z pracy u pracodawcy w Niemczech podlegają tam opodatkowaniu. W Polsce są zwolnione od podatku, ale należy je uwzględnić przy ustalaniu stopy procentowej mającej zastosowanie do dochodów opodatkowanych w Polsce. Stanowi o tym art. 15 ust.1 i art. 24 ust. 2 lit. a umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r., Nr 224 poz. 1921).

Warto jednak wiedzieć że dla ustalenia dochodu z pracy w tych państwach zwolniona od podatku jest część dochodów ze stosunku pracy w wysokości nieprzekraczającej rocznie równowartość trzydziestu diet dla danego państwa (art. 21 ust.1 pkt 20 updof). I tak według stanu prawnego obowiązującego w 2007 r. zwolnieniem są objęte dochody w kwocie odpowiadającej 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy.  Ponadto w celu ustalenia dochodów z pracy zagranicą przychody należy pomniejszyć o koszty jakie przysługiwałyby w Polsce z tytułu przychodów ze stosunku pracy. Dopiero tak ustalony dochód będzie brany pod uwagę przy ustaleniu stawki procentowej podatku w Polsce.

Trzeba też mieć na uwadze że stawka procentowa ma zastosowanie do dochodów opodatkowanych w Polsce na zasadach ogólnych np. z umów o dzieło bądź do dochodów z najmu opodatkowanego na zasadach ogólnych. Zasady jej ustalania i stosowania zostały określone w art. 27 ust. 8 updof.
I tak, aby ją ustalić:
1) do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (z pracy Niemczech) i od sumy tych dochodów należy obliczyć podatek według skali,
2) ustalić stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
3) ustaloną stopę procentową zastosować do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednakże gdy za dany rok podatkowy podatnik nie osiągnie dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych to nie rozlicza on również dochodów z pracy w Niemczech. Nie osiągnie bowiem dochodów do których mogła być zastosowana  stawka procentowa.

A zatem jeżeli podatnik nie będzie w Polsce osiągnął dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, a:
- będzie uzyskiwał dochody opodatkowane w sposób ryczałtowy np. z najmu opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, albo
- będzie uzyskiwał dochody z działalności gospodarczej opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, bądź według liniowej 19% stawki podatku dochodowego, albo
-  nie będzie uzyskiwał żadnych dochodów;
to nie będzie musiał ustalać procentowej stawki wynikającej z osiągniętych dochodów z pracy w Niemczech.

Interpretację skomentował
Krzysztof Rustecki
Ekspert w zakresie prawa podatkowego

STAN FAKTYCZNY I PYTANIE PODATNIKA
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatniczka jest osobą posiadającą stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Głównym źródłem utrzymania Podatniczki w roku 2005 r. była praca w charakterze lektora języka polskiego w szkole w Pasewalku w Niemczech. Ponadto, Podatniczka uzyskiwała również dochody, na podstawie umowy zlecenia (umowy o honorarium), z tytułu nauczania w szkole w Niemczech. W 2005 r. Podatniczka nie uzyskała żadnych dochodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski. Podobnie, w 2006 r. Podatniczka nie przewiduje uzyskiwania dochodów na terytorium Polski. Podatniczka świadczy pracę na rzecz szkół, będących uznanymi placówkami oświatowymi w Niemczech. Podatniczka wykonuje pracę w Niemczech od maja 2004 r., zgodnie z harmonogramami poszczególnych kursów w ciągu całego roku, przy czym okres w jakim Podatniczka naucza języka polskiego w Niemczech przekroczył dwa lata.

W związku z powyższym, Podatniczka zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie zasad opodatkowania w Polsce jej dochodów uzyskiwanych z tytułu pracy na terytorium Niemiec w latach 2005 i 2006. Zdaniem Podatniczki, przysługuje jej prawo opodatkowania dochodów w całości w Niemczech, na zasadach określonych w prawie niemieckim, w związku z czym w Polsce nie spoczywa na niej obowiązek podatkowy.

INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - ARGUMENTACJA
Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 14 maja 2003 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90),
Minister Finansów uznał za prawidłowe stanowisko Podatniczki przedstawione we wniosku w sprawie zasad opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Niemiec.

W uzasadnieniu swego postanowienia Minister Finansów stwierdził co następuje:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm), według stanu prawnego obowiązującego w latach 2005 i 2006, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 4a ustawy, art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska. Stosownie do art. 20 umowy z dnia 14 maja 2003 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, osoba fizyczna, która przebywa czasowo w jednym Umawiającym się Państwie w celu nauczania lub prowadzenia prac badawczych na uniwersytecie, w szkole wyższej bądź innej uznanej placówce oświatowej tego Umawiającego się Państwa, a która ma lub bezpośrednio przed tym pobytem miała stałe miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, podlega zwolnieniu od opodatkowania w pierwszym wymienionym Państwie z tytułu wynagrodzenia za nauczanie lub prowadzenie prac badawczych przez okres nieprzekraczający dwóch lat, licząc od dnia jej pierwszego przyjazdu w tym celu, pod warunkiem że będzie ona opodatkowana z tytułu takiego wynagrodzenia w drugim Umawiającym się Państwie.

Z powyższego wynika, iż dochód osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Polsce uzyskiwany z tytułu nauczania w uznanej placówce oświatowej w Niemczech, podlega zwolnieniu od opodatkowania w Niemczech przez okres pierwszych dwóch lat licząc od dnia przyjazdu Podatnika do Niemiec w tym celu, pod warunkiem, iż dochód ten podlega opodatkowaniu w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Jeżeli natomiast okres nauczania przekroczył dwa lata, dochód uzyskiwany w Niemczech podlega opodatkowaniu zarówno w państwie świadczenia pracy, tj. w Niemczech jak w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Jednocześnie w Polsce, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu należy zastosować określoną w umowie metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt a) umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami umowy może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni z uwzględnieniem postanowień litery b) taki dochód lub majątek od opodatkowania. Rzeczpospolita Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania nie podlegał takiemu zwolnieniu. Metoda ta podlega zastosowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, Minister Finansów stwierdza, iż prawidłowe jest stanowisko Podatniczki, zgodnie z którym dochód uzyskiwany z tytułu nauczania w uznanej placówce oświatowej w Niemczech przez okres przekraczający dwa lata, podlega w całości opodatkowaniu w Niemczech, na zasadach określonych w niemieckim prawie podatkowym.
Jednocześnie w Polsce, dochód ten podlega opodatkowaniu zgodnie z tzw. metodą wyłączenia z progresją, zgodnie z którą dochód ten jest zwolniony w Polsce od opodatkowania, przy czym należy wziąć go pod uwagę dla potrzeb obliczenia stawki podatku od pozostałego dochodu uzyskiwanego w ciągu roku przez Podatniczkę (art. 24 ust. 2 pkt a) umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy). Ponieważ ze stanu faktycznego sprawy wynika, iż Podatniczka nie uzyskiwała żadnych dochodów na terytorium Polski w latach 2005-2006, nie spoczywa na niej obowiązek uwzględnienia dla potrzeb opodatkowania w Polsce dochodu uzyskanego na terytorium Niemiec.

Minister Finansów poinformował, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Odpowiedź nie jest wiążąca dla podatnika, jest natomiast wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.  Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 14e § 2, art. 14a § 4 oraz art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Stronie przysługuje zażalenie do Ministra Finansów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  Od marca 2024 r. posiadacze obligacji zaczną tracić pieniądze. Opłaca się zamienić obligacje starych emisji na nowe

  Mocne hamowanie inflacji w Polsce jakie obserwujemy w ostatnich miesiącach powoduje nawet kilkukrotny spadek oprocentowania obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. Na razie dotyczy to obligacji cztero- i dziesięcioletnich o łącznej wartości około 4,5 miliardów złotych, ale w najbliższych miesiącach kwota ta może szybko rosnąć. Rozwiązaniem jest zamiana posiadanych papierów na nowe. Dzięki temu Polacy (w sumie) mogą zarobić  nawet około o 65 milionów złotych więcej.

  Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez rząd

  Projektowane przepisy nakładają na firmy z siedzibą w Polsce obowiązek publikacji danych o podatkach zapłaconych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Rząd przyjął dzisiaj projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Przyjęty również został projekt ustawy zobowiązujący firmy do stosowania unijnych zasad dostępności w niektórych produktach i usługach.

  Właściwa weryfikacja kontrahentów to klucz do ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych

  Właściwa weryfikacja kontrahentów jest niezbędna w celu ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych. Weryfikacja powinna obejmować ustalenie struktury właścicielskiej i rzeczywistych beneficjentów kontrahentów.

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD. Najwięcej w obszarze oprogramowania

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD, stanowiąc tym samym 12 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Najwięcej przedsiębiorstw, bo aż 140, działa w obszarze oprogramowania.

  Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

  Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

  REKLAMA