Kategorie

Jak opodatkować przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości obejmującej grunty rolne

Przychody uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych nie utraciły w związku z tą sprzedażą charakteru rolnego i dlatego są zwolnione ze zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. - Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z 21 marca 2007 r., nr PF-II/41171-0001/07/WL

KOMENTARZ EKSPERTA
Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 updof. Zwolnienie to nie dotyczy jednak przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny.

Naczelnik urzędu skarbowego odmawiając podatnikowi prawa do skorzystania z powyższego zwolnienia argumentował, że sprzedane przez podatnika grunty nie stanowiły gospodarstwa rolnego. Podkreślił również w uzasadnieniu, że podatnik nie prowadził na przedmiotowej nieruchomości gospodarstwa rolnego. Naczelnik nie wziął jednak pod uwagę dowodów przestawionych przez podatnika, poświadczających rolny charakter sprzedanej nieruchomości. Podatnik powołał się bowiem się m.in. na plan zagospodarowania przestrzennego, dowody opłacania podatku rolnego, wypisy z rejestru gruntów oraz mapy ewidencyjnej oraz oświadczenie nabywców nieruchomości o utrzymaniu jej rolniczego charakteru.

Dlatego Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu rozpatrując zażalenie podatnika słusznie poparł stanowisko podatnika. Organ odwoławczy powołując się na bogate orzecznictwo w tym zakresie stwierdził, że reguły oceny czy dana nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne zawarte są w ustawie o podatku rolnym. Ustawa ta jako kryteria decydujące o uznaniu nieruchomości za rolną przyjmuje łączną powierzchnię nieruchomości (powyżej 1 ha) oraz klasyfikację gruntów jako użytki rolne. Dyrektor izby skarbowej podkreślił, że o posiadaniu gospodarstwa rolnego decyduje sam fakt posiadania gruntów rolnych o łącznej powierzchni powyżej 1 ha, a podatnik spełnił ten warunek. Uznając zatem za bezsporny rolny charakter sprzedanych gruntów (w dacie ich sprzedaży) oraz fakt, iż w związku z tą sprzedażą nie utraciły one takiego charakteru, dyrektor potwierdził, że podatnik ma prawo do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 28 updof.

Warto zwrócić uwagę, że podatnik sam sprowokował negatywne dla siebie postanowienie naczelnika urzędu skarbowego oświadczając przy sprzedaży spornej nieruchomości w akcie notarialnym, że nigdy nie była wykorzystywana w produkcji rolnej. Dysponując tym oświadczeniem naczelnik podjął niezgodną z prawem próbę wykazania, że podatnik nie ma prawa do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 28 updof. Na szczęście dla podatnika fakt rzeczywistego prowadzenia gospodarstwa rolnego jest bez znaczenia dla korzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 28 updof.

Interpretację skomentowała
Anna Welsyng
radca  prawny, doradca podatkowy

STAN FAKTYCZNY I PYTANIE PODATNIKA 
W dniu 27 września 2006 r. do Urzędu Skarbowego w Krapkowicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania przychodów uzyskanych w 2006 roku ze sprzedaży nieruchomości obejmującej grunty orne.
Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż w dniu 13 września 2006 roku sprzedał Pan 50 % udział w nieruchomości o powierzchni 1,4628 ha stanowiącej grunty rolne. Grunty te są nadal wykorzystywane w celach rolniczych (plantacja malin i truskawek).

Zgodnie z przedstawionym przez Pana stanowiskiem przychody uzyskane ze sprzedaży wskazanych gruntów rolnych zwolnione są od zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dniu 22 grudnia 2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach wydał postanowienie Nr PD/415-18/06/JU uznające, iż stanowisko przedstawione we wskazanym wyżej wniosku jest nieprawidłowe. Stwierdził bowiem, iż sprzedane przez Pana grunty nie stanowiły gospodarstwa rolnego, a także iż nie prowadził Pan na przedmiotowej nieruchomości, wraz z drugim jej współwłaścicielem, gospodarstwa rolnego. Stąd przychody uzyskane ze sprzedaży tych gruntów nie podlegają zwolnieniu.

W zażaleniu Pana pełnomocnik wnosił o uchylenie zaskarżonego postanowienia z uwagi na rażące naruszenie prawa materialnego, w szczególności art. 2 ust. 4 oraz art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 2 ust. 1 i art. 1 ustawy o podatku rolnym, art. 121, art. 122 i art. 191 ustawy Ordynacja podatkowa poprzez błędne ustalenie stanu faktycznego oraz oparcie zaskarżonego rozstrzygnięcia na dowolnych ustaleniach, pomijając istniejące dowody.
Pełnomocnik podnosił, iż prowadzi Pan wielohektarowe gospodarstwo rolne usytuowane na terenie województw opolskiego i dolnośląskiego, w skład którego wchodzi również - stanowiąca grunty orne - sporna nieruchomość. Wskazuje też, że z wypisu z rejestru gruntów oraz mapy ewidencyjnej wynika, iż działki stanowiące sporną nieruchomość sklasyfikowane są jako grunty orne klasy II, IIIa i IVa. Podkreślał, iż w planie zagospodarowania przestrzennego - w dacie dokonania sprzedaży do chwili obecnej - określony jest rolny charakter działek wchodzących w skład spornej nieruchomości oraz, iż obecnie grunty te są wykorzystywane w celach rolniczych. Zaznaczał też, iż opłacał Pan podatek rolny od wskazanych gruntów. Pełnomocnik twierdził, iż zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione od podatku dochodowego są przychody ze sprzedaży gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które - w myśl z art. 2 ustawy o podatku rolnym - stanowią grunty o powierzchni łącznej 1 ha, będące własnością lub w posiadaniu osoby fizycznej. Przy czym grunty te mogą stanowić kilka znacznie oddalonych od siebie działek.

Nadto twierdził, iż w przedmiotowej sprawie nie ma znaczenia „intensywność gospodarki rolnej”. Zarzucał też organowi I instancji błędne zinterpretowanie, zawartego w akcie notarialnym z dnia 13 września 2006 roku, Pana oświadczenia, iż na przedmiotowym gruncie nie prowadził gospodarstwa rolnego. Podkreślał, iż przedmiotowe grunty zawsze posiadały charakter rolny i wchodziły w skład gospodarstwa rolnego - stąd przychód uzyskany z ich zbycia zwolniony jest od zryczałtowanego podatku dochodowego.

INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - ARGUMENTACJA 
Na podstawie art. 14 b § 5 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 3 stycznia 2007 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach z dnia 22 grudnia 2006 r. Nr PD/415-18/06/JU w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczących kwestii opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości obejmującej grunty orne - uchylił postanowienie organu pierwszej instancji i uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. W uzasadnieniu decyzji Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, stwierdził co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Jednocześnie, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 powołanej wyżej ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny.

W myśl przepisu art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych gospodarstwo rolne oznacza gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 wymienionej ustawy, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej.

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż zwolnienie przychodów ze sprzedaży gruntów od zryczałtowanego podatku dochodowego uwarunkowane jest następującymi przesłankami:
- grunty te muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne,
- muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,
- grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru (cel nabycia nieruchomości winien wynikać z aktu notarialnego).

Jeżeli zatem zostały zachowane określone powyżej warunki przychód uzyskany ze sprzedaży jest zwolniony z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Z przełożonych dokumentów wynika, iż w dniach 31 stycznia 2002 r. oraz 18 kwietnia 2000 r. nabył Pan, wynoszące po 25 %, udziały w prawie własności nieruchomości określonej jako grunty orne o powierzchni 1,4628 ha położonej we .............. (akty notarialne Repertorium ................. i repertorium ..............). Udziały w prawie własności tej nieruchomości, wynoszące łącznie 50 %, sprzedał Pan w dniu 13 września 2006 roku (akt notarialny Repertorium ............).

Nieruchomość ta określona została we wskazanych aktach notarialnych jako grunty nie zabudowane, przeznaczone - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - do użytku rolnego, oznaczone w ewidencji gruntów jako grunty orne. W akcie notarialnym dokumentującym sprzedaż udziałów w przedmiotowej nieruchomości zawarto również oświadczenie nabywców, iż nabywany udział we współwłasności przedmiotowej nieruchomości wejdzie w skład ich gospodarstwa rolnego. Ponadto z zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów i budynków z dnia 30 października 2000 r. wynika, iż grunty stanowiące przedmiotową nieruchomość sklasyfikowane są jako użytki rolne klasy II, IIIa, IVa.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż bezsporny jest rolny charakter sprzedanych gruntów w dacie ich sprzedaży oraz fakt, iż w związku z tą sprzedażą nie utraciły charakteru rolnego. Powyższe potwierdza również - zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2000 r. sygn. akt III SA 1168/99 (LEX nr 45380) - fakt opłacania podatku rolnego - co wynika z załączonej do akt sprawy decyzji Prezydenta Wrocławia z dnia 27 stycznia 2006 r. nr WPO.II-DO-3111.2/R/2816/06.

Natomiast w kwestii spełnienia warunku zwolnienia dotyczącego stanowienia przez sprzedawane  grunty gospodarstwa rolnego lub jego części, tut. organ stwierdza, co następuje:
Przy ocenie czy dana nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne, w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, należy brać - jak już wskazano - pod uwagę łączną powierzchnię nieruchomości (powyżej 1 ha) oraz klasyfikację gruntów jako użytki rolne.

Nadto - zgodnie z ugruntowanym już w tej kwestii orzecznictwem sądów administracyjnych - gospodarstwo rolne stanowić mogą również działki gruntu znacznie od siebie oddalone (np. położone w różnych województwach). O posiadaniu gospodarstwa rolnego stanowi bowiem sam fakt posiadania gruntów rolnych o łącznej powierzchni powyżej 1 ha (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2001 r. sygn. akt I SA/Gd 907/00 (Lex nr 53879)).

Z załączonego do dowodów sprawy wypisu z rejestru gruntów wydanego przez Starostwo Powiatowe w ... wynika, iż posiada Pan grunty o łącznej powierzchni 11,3754 ha, w tym użytki rolne o powierzchni wynoszącej 8,7882 ha. Zatem bezspornie posiada gospodarstwo rolne, a sprzedane grunty orne stanowiły jego część składową. 

Mając na uwadze całość przedstawionych powyżej okoliczności sprawy należy uznać przedstawione przez Pana w piśmie z dnia 25 września 2006 r. stanowisko w sprawie interpretacji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za prawidłowe.

W opisanym stanie faktycznym i prawnym sprawy, zaskarżone postanowienie organu podatkowego pierwszej instancji należało uchylić i orzec jak w sentencji. Decyzja niniejsza jest ostateczna. Jednocześnie tut. organ informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania. Na niniejszą decyzję przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem tut. organu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?