REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak opodatkować przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości obejmującej grunty rolne

REKLAMA

Przychody uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych nie utraciły w związku z tą sprzedażą charakteru rolnego i dlatego są zwolnione ze zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. - Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z 21 marca 2007 r., nr PF-II/41171-0001/07/WL

KOMENTARZ EKSPERTA
Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 updof. Zwolnienie to nie dotyczy jednak przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny.

Naczelnik urzędu skarbowego odmawiając podatnikowi prawa do skorzystania z powyższego zwolnienia argumentował, że sprzedane przez podatnika grunty nie stanowiły gospodarstwa rolnego. Podkreślił również w uzasadnieniu, że podatnik nie prowadził na przedmiotowej nieruchomości gospodarstwa rolnego. Naczelnik nie wziął jednak pod uwagę dowodów przestawionych przez podatnika, poświadczających rolny charakter sprzedanej nieruchomości. Podatnik powołał się bowiem się m.in. na plan zagospodarowania przestrzennego, dowody opłacania podatku rolnego, wypisy z rejestru gruntów oraz mapy ewidencyjnej oraz oświadczenie nabywców nieruchomości o utrzymaniu jej rolniczego charakteru.

Dlatego Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu rozpatrując zażalenie podatnika słusznie poparł stanowisko podatnika. Organ odwoławczy powołując się na bogate orzecznictwo w tym zakresie stwierdził, że reguły oceny czy dana nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne zawarte są w ustawie o podatku rolnym. Ustawa ta jako kryteria decydujące o uznaniu nieruchomości za rolną przyjmuje łączną powierzchnię nieruchomości (powyżej 1 ha) oraz klasyfikację gruntów jako użytki rolne. Dyrektor izby skarbowej podkreślił, że o posiadaniu gospodarstwa rolnego decyduje sam fakt posiadania gruntów rolnych o łącznej powierzchni powyżej 1 ha, a podatnik spełnił ten warunek. Uznając zatem za bezsporny rolny charakter sprzedanych gruntów (w dacie ich sprzedaży) oraz fakt, iż w związku z tą sprzedażą nie utraciły one takiego charakteru, dyrektor potwierdził, że podatnik ma prawo do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 28 updof.

Warto zwrócić uwagę, że podatnik sam sprowokował negatywne dla siebie postanowienie naczelnika urzędu skarbowego oświadczając przy sprzedaży spornej nieruchomości w akcie notarialnym, że nigdy nie była wykorzystywana w produkcji rolnej. Dysponując tym oświadczeniem naczelnik podjął niezgodną z prawem próbę wykazania, że podatnik nie ma prawa do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 28 updof. Na szczęście dla podatnika fakt rzeczywistego prowadzenia gospodarstwa rolnego jest bez znaczenia dla korzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 28 updof.

Interpretację skomentowała
Anna Welsyng
radca  prawny, doradca podatkowy

STAN FAKTYCZNY I PYTANIE PODATNIKA 
W dniu 27 września 2006 r. do Urzędu Skarbowego w Krapkowicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania przychodów uzyskanych w 2006 roku ze sprzedaży nieruchomości obejmującej grunty orne.
Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż w dniu 13 września 2006 roku sprzedał Pan 50 % udział w nieruchomości o powierzchni 1,4628 ha stanowiącej grunty rolne. Grunty te są nadal wykorzystywane w celach rolniczych (plantacja malin i truskawek).

Zgodnie z przedstawionym przez Pana stanowiskiem przychody uzyskane ze sprzedaży wskazanych gruntów rolnych zwolnione są od zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dniu 22 grudnia 2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach wydał postanowienie Nr PD/415-18/06/JU uznające, iż stanowisko przedstawione we wskazanym wyżej wniosku jest nieprawidłowe. Stwierdził bowiem, iż sprzedane przez Pana grunty nie stanowiły gospodarstwa rolnego, a także iż nie prowadził Pan na przedmiotowej nieruchomości, wraz z drugim jej współwłaścicielem, gospodarstwa rolnego. Stąd przychody uzyskane ze sprzedaży tych gruntów nie podlegają zwolnieniu.

W zażaleniu Pana pełnomocnik wnosił o uchylenie zaskarżonego postanowienia z uwagi na rażące naruszenie prawa materialnego, w szczególności art. 2 ust. 4 oraz art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 2 ust. 1 i art. 1 ustawy o podatku rolnym, art. 121, art. 122 i art. 191 ustawy Ordynacja podatkowa poprzez błędne ustalenie stanu faktycznego oraz oparcie zaskarżonego rozstrzygnięcia na dowolnych ustaleniach, pomijając istniejące dowody.
Pełnomocnik podnosił, iż prowadzi Pan wielohektarowe gospodarstwo rolne usytuowane na terenie województw opolskiego i dolnośląskiego, w skład którego wchodzi również - stanowiąca grunty orne - sporna nieruchomość. Wskazuje też, że z wypisu z rejestru gruntów oraz mapy ewidencyjnej wynika, iż działki stanowiące sporną nieruchomość sklasyfikowane są jako grunty orne klasy II, IIIa i IVa. Podkreślał, iż w planie zagospodarowania przestrzennego - w dacie dokonania sprzedaży do chwili obecnej - określony jest rolny charakter działek wchodzących w skład spornej nieruchomości oraz, iż obecnie grunty te są wykorzystywane w celach rolniczych. Zaznaczał też, iż opłacał Pan podatek rolny od wskazanych gruntów. Pełnomocnik twierdził, iż zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione od podatku dochodowego są przychody ze sprzedaży gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które - w myśl z art. 2 ustawy o podatku rolnym - stanowią grunty o powierzchni łącznej 1 ha, będące własnością lub w posiadaniu osoby fizycznej. Przy czym grunty te mogą stanowić kilka znacznie oddalonych od siebie działek.

Nadto twierdził, iż w przedmiotowej sprawie nie ma znaczenia „intensywność gospodarki rolnej”. Zarzucał też organowi I instancji błędne zinterpretowanie, zawartego w akcie notarialnym z dnia 13 września 2006 roku, Pana oświadczenia, iż na przedmiotowym gruncie nie prowadził gospodarstwa rolnego. Podkreślał, iż przedmiotowe grunty zawsze posiadały charakter rolny i wchodziły w skład gospodarstwa rolnego - stąd przychód uzyskany z ich zbycia zwolniony jest od zryczałtowanego podatku dochodowego.

INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - ARGUMENTACJA 
Na podstawie art. 14 b § 5 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 3 stycznia 2007 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach z dnia 22 grudnia 2006 r. Nr PD/415-18/06/JU w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczących kwestii opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości obejmującej grunty orne - uchylił postanowienie organu pierwszej instancji i uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. W uzasadnieniu decyzji Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, stwierdził co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Jednocześnie, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 powołanej wyżej ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny.

W myśl przepisu art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych gospodarstwo rolne oznacza gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 wymienionej ustawy, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej.

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż zwolnienie przychodów ze sprzedaży gruntów od zryczałtowanego podatku dochodowego uwarunkowane jest następującymi przesłankami:
- grunty te muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne,
- muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,
- grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru (cel nabycia nieruchomości winien wynikać z aktu notarialnego).

Jeżeli zatem zostały zachowane określone powyżej warunki przychód uzyskany ze sprzedaży jest zwolniony z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Z przełożonych dokumentów wynika, iż w dniach 31 stycznia 2002 r. oraz 18 kwietnia 2000 r. nabył Pan, wynoszące po 25 %, udziały w prawie własności nieruchomości określonej jako grunty orne o powierzchni 1,4628 ha położonej we .............. (akty notarialne Repertorium ................. i repertorium ..............). Udziały w prawie własności tej nieruchomości, wynoszące łącznie 50 %, sprzedał Pan w dniu 13 września 2006 roku (akt notarialny Repertorium ............).

Nieruchomość ta określona została we wskazanych aktach notarialnych jako grunty nie zabudowane, przeznaczone - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - do użytku rolnego, oznaczone w ewidencji gruntów jako grunty orne. W akcie notarialnym dokumentującym sprzedaż udziałów w przedmiotowej nieruchomości zawarto również oświadczenie nabywców, iż nabywany udział we współwłasności przedmiotowej nieruchomości wejdzie w skład ich gospodarstwa rolnego. Ponadto z zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów i budynków z dnia 30 października 2000 r. wynika, iż grunty stanowiące przedmiotową nieruchomość sklasyfikowane są jako użytki rolne klasy II, IIIa, IVa.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż bezsporny jest rolny charakter sprzedanych gruntów w dacie ich sprzedaży oraz fakt, iż w związku z tą sprzedażą nie utraciły charakteru rolnego. Powyższe potwierdza również - zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2000 r. sygn. akt III SA 1168/99 (LEX nr 45380) - fakt opłacania podatku rolnego - co wynika z załączonej do akt sprawy decyzji Prezydenta Wrocławia z dnia 27 stycznia 2006 r. nr WPO.II-DO-3111.2/R/2816/06.

Natomiast w kwestii spełnienia warunku zwolnienia dotyczącego stanowienia przez sprzedawane  grunty gospodarstwa rolnego lub jego części, tut. organ stwierdza, co następuje:
Przy ocenie czy dana nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne, w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, należy brać - jak już wskazano - pod uwagę łączną powierzchnię nieruchomości (powyżej 1 ha) oraz klasyfikację gruntów jako użytki rolne.

Nadto - zgodnie z ugruntowanym już w tej kwestii orzecznictwem sądów administracyjnych - gospodarstwo rolne stanowić mogą również działki gruntu znacznie od siebie oddalone (np. położone w różnych województwach). O posiadaniu gospodarstwa rolnego stanowi bowiem sam fakt posiadania gruntów rolnych o łącznej powierzchni powyżej 1 ha (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2001 r. sygn. akt I SA/Gd 907/00 (Lex nr 53879)).

Z załączonego do dowodów sprawy wypisu z rejestru gruntów wydanego przez Starostwo Powiatowe w ... wynika, iż posiada Pan grunty o łącznej powierzchni 11,3754 ha, w tym użytki rolne o powierzchni wynoszącej 8,7882 ha. Zatem bezspornie posiada gospodarstwo rolne, a sprzedane grunty orne stanowiły jego część składową. 

Mając na uwadze całość przedstawionych powyżej okoliczności sprawy należy uznać przedstawione przez Pana w piśmie z dnia 25 września 2006 r. stanowisko w sprawie interpretacji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za prawidłowe.

W opisanym stanie faktycznym i prawnym sprawy, zaskarżone postanowienie organu podatkowego pierwszej instancji należało uchylić i orzec jak w sentencji. Decyzja niniejsza jest ostateczna. Jednocześnie tut. organ informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania. Na niniejszą decyzję przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem tut. organu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA