REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć VAT w przypadku przekazania zakupionego mieszkania na potrzeby działalności gospodarczej

REKLAMA

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie (Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu) z 26 stycznia 2007 r., nr PP/E/449-2/07

INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - GŁÓWNA TEZA

Prawidłowe jest stanowisko Podatnika, zgodnie z którym posiada on prawo do:
1. zakupu mieszkania i przeznaczenia jego wyłącznie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,
2. odliczenia 7% podatku VAT naliczonego na fakturze dokumentującej zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

KOMENTARZ EKSPERTA
Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej jest prawidłowe, ponieważ o przysługiwaniu prawa do odliczenia VAT decydują 2 warunki:
- wykorzystywanie zakupionego towaru do działalności opodatkowanej, 
- możliwość zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, chyba że brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, związana jest ze zwolnieniem z podatku dochodowego; w takim przypadku nie zaliczenie wydatków. Również w przypadku zakupu towarów i usług, które zaliczane są środków trwałych podlegających amortyzacji warunek  ten nie jest wymagany.
Gdy te 2 warunki są spełnione prawo do odliczenia przysługuje chyba, że dokonany zakup został wymieniony w art. 88  ustawy o VAT, jako zakup od którego nie możemy odliczyć podatku. Gdy poniesionego wydatku nie możemy zakwalifikować do jednego z wyłączeń odliczenia VAT i 2 podstawowe warunki są spełnione to przysługuje prawo do odliczenia.

Ponadto w przypadku nabycia towarów i usług, znaczenie ma ich faktyczne wykorzystanie do wykonywania czynności opodatkowanych, a nie pierwotne przeznaczenie. W przypadku gdyby podatnik nabył lokal użytkowy  i wykorzystywał go do celów prywatnych, prawo do odliczenia by nie przysługiwało mimo pierwotnego przeznaczenia lokalu. 

Interpretację skomentowała
Olga Jasielska
Ekspert z zakresu VAT

STAN FAKTYCZNY I PYTANIE PODATNIKA
W skierowanym do organu podatkowego piśmie z dnia 29 maja 2006r. Podatnik Tadeusz M. zwrócił się z wnioskiem o dokonanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.
Podatnik informuje, że zamierza zakupić jako firma, której jest właścicielem  - mieszkanie w nowobudowanym budynku i przeznaczyć je na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, polegającej na projektowaniu budowlanym sieci elektroenergetycznych. Wykonawca budynku nie sprzeciwia się wykorzystaniu lokalu mieszkalnego na biuro. Sprzedawca, z uwagi na fakt iż, przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nalicza 7% podatek VAT. Podatnik uważa, że ma prawo odliczyć podatek VAT wykazany na fakturze.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie postanowieniem Nr PP/443-14/06 z dnia 29.08.2006r. stwierdził, że stanowisko przedstawione przez Podatnika Tadeusza M., jest prawidłowe w części dotyczącej prawa do zakupu mieszkania i przeznaczenia jego wyłącznie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, a nieprawidłowe w części prawa do odliczenia 7% podatku VAT naliczonego na fakturze dokumentującej zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

Organ podatkowy, powołując się na art. 146 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stwierdził, iż w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polski do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7% w odniesieniu do sprzedaży lokali mieszkalnych a stawkę podatku VAT w wysokości 22% w odniesieniu do sprzedaży lokali użytkowych.

Zaliczenie określonego produktu do właściwego ugrupowania PKWiU należy do obowiązków producenta (usługodawcy) tego produktu, ponieważ podmiot ten posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju zużytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi (pkt 7.3 Zasad). Zdaniem organu podatkowego, sprzedawca produktu nie ma obowiązku egzekwowania od nabywcy wykorzystania sprzedanego lokalu zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumencie sprzedaży - fakturze VAT, jednak klasyfikacja przez sprzedawcę lokalu - "lokal mieszkalny" wyznacza, jego pierwsze przeznaczenie i sposób jego wykorzystania.

W niniejszej sprawie, wg faktury VAT Podatnik nabywa lokal mieszkalny, co oznacza, że nabywa lokal przeznaczony do celów mieszkalnych. Skoro Podatnik nabywa lokal mieszkalny, którego wykorzystanie będzie inne niż do celów mieszkaniowych, tj. do wykonywania czynności opodatkowanych w zakresie projektowania budowlanego sieci elektroenergetycznych", to w ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie, w świetle przepisów art. 86 ust.1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, Podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stawce 7% na fakturze otrzymanej przez podatnika z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego. Nie "dodaje" tego prawa fakt, iż faktura jest wystawiona nie na osobę fizyczną, a na firmę, której Podatnik jest właścicielem.
Nie do zaakceptowania byłaby sytuacja, w której z punktu widzenia sprzedawcy sprzedawany byłby lokal mieszkalny, a z punktu widzenia nabywcy lokal użytkowy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie podzielił zatem stanowisko Podatnika w kwestii prawa do zakupu mieszkania i przeznaczenia jego tylko i wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
Organ podatkowy wskazuje, iż w kwestii wykorzystania lokalu mieszkalnego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej Podatnik może skorzystać praw określonych w art. 22a. 1.1), art. 22c. 2), art. 22d 2. i art. 22g. 10. ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z 2000r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.).

INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - ARGUMENTACJA
Działając, na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie zmienił z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie Nr PP/443-14/06 z dnia 29.08.2006r. dotyczące udzielenia Stronie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego uznające za prawidłowe stanowisko, że Podatnik ma prawo do zakupu mieszkania i przeznaczenia jego wyłącznie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej i za nieprawidłowe, że Podatnikowi nie przysługuje praw do odliczenia 7% podatku VAT naliczonego na fakturze dokumentującej zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.
Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie stwierdził, że prawidłowe jest stanowisko Podatnika w zakresie:
1. prawa do zakupu mieszkania i przeznaczenia jego wyłącznie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,
2. prawa do odliczenia 7% podatku VAT naliczonego na fakturze dokumentującej zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie w uzasadnieniu swej decyzji stwierdził, co następuje.
Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla z urzędu postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 ww. ustawy, jeżeli postanowienie, m.in. narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Pojęcie rażącego naruszenia prawa definiuje orzecznictwo sądów administracyjnych, zgodnie z którym przyjmuje się, iż rażące naruszenie prawa występuje wtedy, gdy treść rozstrzygnięcia pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu prawa igdy charakter naruszenia powoduje, że nie może być ono zaakceptowane jako akt wydany przez organ praworządnego państwa.

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonania czynności opodatkowanych.

Kwotę podatku naliczonego, w myśl postanowień art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Ustęp 10 tego przepisu prawa określa, kiedy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje. Przepisy art. 88 ustawy o podatku VAT przewidują sytuacje, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, pomimo tego, że spełnione są generalnie przesłanki upoważniające go do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. W przypadku, gdy występują okoliczności określone brzmieniem powołanej normy, podatnik w zasadzie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Ponieważ prawo do odliczenia podatku naliczonego jest podstawowym prawem podatnika a także fundamentalnym elementem systemu VAT, który umożliwia zachowanie zasady neutralności tego podatku, stąd regulacje prawne zawarte w art. 88 ustawy, należy uznać za przepisy szczególne i muszą one być interpretowane ściśle.

Zdaniem organu podatkowego, jeżeli podatnik nabywa lokal mieszkalny opodatkowany na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stawką 7% VAT a jego wykorzystanie jest inne, tj. do wykonywania czynności opodatkowanych (usługi projektowania budowlanego sieci elektroenergetycznych), to Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia.

Organ pierwszej instancji wypowiadając się co do istnienia zakazu prawa do odliczenia podatku w opisanym stanie faktycznym nie powołał normy prawnej, z której wynikałoby takie ograniczenie. Również organ odwoławczy weryfikując, w trybie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, prawidłowość podjętego rozstrzygnięcia, nie dopatrzył się, aby wśród wyłączeń wprowadzonych treścią art. 88 ustawy o podatku VAT, funkcjonowało te, o którym stanowi organ podatkowy w analizowanej sprawie.

W ocenie organu odwoławczego, tylko wystąpienie okoliczności określonych w tym przepisie uprawniałoby do stwierdzenia, iż wyłączenie z prawa do odliczenia jest tu zasadne. Brak takiej regulacji powoduje, że pytający, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT, może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej zakup mieszkania, które będzie przeznaczone na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której realizowane są czynności opodatkowane podatkiem VAT.

W ustalonym stanie w sprawie zasadne jest stwierdzenie, iż weryfikowane postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie Nr PP/443-14/06 z dnia 29.08.2006r. rażąco narusza przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT, stanowiący o prawie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonania czynności opodatkowanych, w warunkach nie występowania zdarzeń określonych w art. 88 tej ustawy.

Wskazać należy, iż aby skorzystać z prawa określonego w ww. przepisie prawa, podatnik musi być zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT (art. 96 ust. 1), posiadać prawidłowo wystawioną fakturę VAT (art. 106) i dokonać rozliczenia w terminie określonym ustawą (art. 86 ust. 10).

Mając, na uwadze zapis art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa istnieje konieczność zmiany z urzędu postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie Nr PP/443-14/06 z dnia 29.08.2006r. dotyczącego udzielenia Stronie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie prawa do odliczenia 7% podatku VAT naliczonego na fakturze dokumentującej zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej - uznającym stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Natomiast zaprezentowane we wniosku stanowisko Podatnika o przysługującym mu prawie do zakupu mieszkania i przeznaczenia jego wyłącznie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej - należy uznać za prawidłowe.

Stosownie do art. 14b ust. 5 ustawy Ordynacja podatkowa zmiana albo uchylenie postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi. Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zami ejscowy w Elblągu, Plac Jagiellończyka 5, 82-300 Elbląg). Zgodnie z art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa, odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać na dowody uzasadniające to żądanie.

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  Od marca 2024 r. posiadacze obligacji zaczną tracić pieniądze. Opłaca się zamienić obligacje starych emisji na nowe

  Mocne hamowanie inflacji w Polsce jakie obserwujemy w ostatnich miesiącach powoduje nawet kilkukrotny spadek oprocentowania obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. Na razie dotyczy to obligacji cztero- i dziesięcioletnich o łącznej wartości około 4,5 miliardów złotych, ale w najbliższych miesiącach kwota ta może szybko rosnąć. Rozwiązaniem jest zamiana posiadanych papierów na nowe. Dzięki temu Polacy (w sumie) mogą zarobić  nawet około o 65 milionów złotych więcej.

  Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez rząd

  Projektowane przepisy nakładają na firmy z siedzibą w Polsce obowiązek publikacji danych o podatkach zapłaconych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Rząd przyjął dzisiaj projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Przyjęty również został projekt ustawy zobowiązujący firmy do stosowania unijnych zasad dostępności w niektórych produktach i usługach.

  Właściwa weryfikacja kontrahentów to klucz do ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych

  Właściwa weryfikacja kontrahentów jest niezbędna w celu ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych. Weryfikacja powinna obejmować ustalenie struktury właścicielskiej i rzeczywistych beneficjentów kontrahentów.

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD. Najwięcej w obszarze oprogramowania

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD, stanowiąc tym samym 12 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Najwięcej przedsiębiorstw, bo aż 140, działa w obszarze oprogramowania.

  Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

  Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

  REKLAMA