REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym klasyfikacji budżetowej

REKLAMA

Opublikowano kolejną zmianę do szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Nowelizacja obowiązuje, z niewielkimi wyjątkami, z mocą wsteczną od 1 stycznia 2013 r.

 

Autopromocja

Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2013. r. poz. 215)

 

Minister Finansów na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydał 11 lutego 2013 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozporządzenie weszło w życie 14 lutego 2013 r., z mocą wsteczną od 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem § 1 pkt 4 lit. a w zakresie § 220 oraz lit. b, e, k i n, które wchodzą w życie 1 stycznia 2014 r. i mają zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2014 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wprowadzone zmiany wynikają między innymi ze zmiany przepisów oraz z konieczności doprecyzowania objaśnień lub wprowadzenia nowych rozdziałów i paragrafów bądź też dostosowania nazewnictwa do obowiązujących przepisów.

Z uwagi na zniesienie w 2011 r. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zmianie uległ również zapis § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - treść po zmianie to:

Klasyfikacja wydatków o większej szczegółowości dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego może być stosowana wyłącznie na wewnętrzne potrzeby jednostek organizacyjnych: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia.

Jak ująć w księgach rachunkowych operacje związane z funduszem alimentacyjnym

Jak dokonać ewidencji odszkodowania od ubezpieczyciela

W pierwszej tabeli zostały przedstawione zmiany, które wchodzą od 1 stycznia 2013 r., w drugiej tabeli - zmiany, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


Zmiany od 1 stycznia 2013 r.

Załącznik nr 2 - klasyfikacja rozdziałów

Dodano

rozdział 75631 „Wpływy z podatku akcyzowego od suszu tytoniowego”

objaśnienia do rozdziału 90095 „Pozostała działalność”: W rozdziale tym ujmuje się między innymi dochody z tytułu opłat legalizacyjnych, pobieranych na podstawie art. 64a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145, z późn.zm.)

Uchylono

rozdział 75076 „Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej”

Załącznik nr 3 - klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami)

Dodano

paragraf 204 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych”

tiret siódme do paragrafu 097 „Wpływy z różnych dochodów”

- wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn.zm.)

Nowe brzmienie

paragrafów:

047 „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości”

Po zmianie brzmienia tego paragrafu dochodów ujmuje się tu wynagrodzenia (opłaty) z tytułu ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomościach w ramach gospodarowania nieruchomościami na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn.zm.).

052 „Wpływy z handlu uprawnieniami do emisji” wraz z objaśnieniami: Paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu opłat, o których mowa w art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 5, art. 37 ust. 4 i art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. Nr 122, poz. 695)

Zaktualizowanie brzmienia i podstawy prawnej umożliwia ujmowanie w tym paragrafie zarówno dochodów budżetu państwa, jak i przychodów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, zgodnie z przepisami ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. Nr 122, poz. 695)

Nowe brzmienie

tiret piąte objaśnień do paragrafu 069 „Wpływy z różnych opłat”:

- opłaty za wpisy do rejestru programów rozprowadzanych oraz programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym

objaśnień do paragrafów:

300 „Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy”: Paragraf ten obejmuje w szczególności wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn.zm.), wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn.zm.), oraz wpłaty, o których mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn.zm.)

617 „Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”: Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, oraz wpłaty, o których mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

Uchylono

paragraf 079 „Wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji”

Załącznik nr 4 - klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami)

Dodano

paragrafy:

204 „Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych”

299 „Wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji”

488 „Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanym instytucie badawczym” wraz z objaśnieniem: Paragraf ten obejmuje wydatki, o których mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618, z późn.zm.)

489 „Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych” wraz z objaśnieniem: Paragraf ten obejmuje między innymi wydatki, o których mowa w art. 61 i 72 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Nowe brzmienie

grupy wydatków:

Dotacje i subwencje: 200 do 204, 211 do 213, 221 do 229, 231 do 233, 236, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 301

Wydatki bieżące jednostek budżetowych: 401 do 418, 420 do 430, 432 do 470, 472, 474 do 478, 481, 482, 488 do 490 i 493 do 498

paragrafów:

416 „Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”: Paragraf ten obejmuje między innymi wydatki, o których mowa w art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

806 „Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego”

807 „Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego”

 

objaśnień do paragrafów:

249 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię”: Paragraf ten obejmuje dotacje, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn.zm.), z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w paragrafie 622

256 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego: Paragraf ten obejmuje dotacje, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w paragrafie 622

300 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy”: Paragraf ten obejmuje w szczególności wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, oraz wpłaty, o których mowa w art. 19b-d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

307 „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” tiret pierwsze:

- uposażenia, nagrody i zapomogi, inne należności wypłacane żołnierzom niezawodowym, funkcjonariuszom w służbie kandydackiej oraz zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych

406 „Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy”: Paragraf ten obejmuje inne należności (świadczenia) przysługujące żołnierzom zawodowym, funkcjonariuszom oraz zapomogi przyznawane weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom, niezaliczone do paragrafu 405

617 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”: Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, oraz wpłaty, o których mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

Załącznik nr 7 - szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego

Dodano

w paragrafie:

311 „Świadczenia społeczne” pozycję 311016 „Dodatek weterana poszkodowanego”

421 „Zakup materiałów i wyposażenia” pozycję 421011 „Zakup koni i psów służbowych”

Nowe brzmienie

paragrafów:

405 „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy”

406 „Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy”

w paragrafie:

307 „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” pozycji 307002 „Nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych oraz zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych”

406 „Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” pozycji 406005 „Nagrody i zapomogi dla żołnierzy, funkcjonariuszy PSP oraz zapomogi przyznawane weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom”

Uchylono

w paragrafie:

405 „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” pozycję 405002 „Uposażenia dla żołnierzy nadterminowych”

406 „Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” pozycję 406004 „Odprawy oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypłacane w związku ze zwolnieniem ze służby nadterminowej”

411 „Składki na ubezpieczenia społeczne” pozycję 411004 „Składki na ubezpieczenie społeczne żołnierzy służby nadterminowej”

606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” pozycję 606015 „Zakup koni i psów służbowych”

Załącznik nr 8 - szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego

Dodano

w paragrafie:

307 „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” pozycję 307016 „Pozostałe świadczenia socjalno-bytowe”

311 „Świadczenia społeczne” pozycję 311016 „Dodatek weterana poszkodowanego”

Nowe brzmienie

w paragrafie 307 „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” pozycji 307013 „Pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym w szczególności: przejazdy do szkół oraz zwrot kwot pokrywających koszty nauki funkcjonariuszy pobieranych przez instytucje spoza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych organizujące naukę (szkolenie)”

paragrafów:

405 „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy”

406 „Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy”

 


Zmiany od 1 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 4 - klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami)

Dodano

paragrafy:

220 „Rezerwy” wraz z objaśnieniem: Paragraf ten nie obejmuje rezerw wymienionych na paragrafie 320, 481, 482 i 680

320 „Rezerwy” wraz z objaśnieniem: Paragraf ten nie obejmuje rezerw wymienionych w paragrafie 220, 481, 482 i 680

Nowe brzmienie

grupy wydatków:

Dotacje i subwencje: 200 do 204, 211 do 213, 220 do 229, 231 do 233, 236, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 301

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 302 do 305, 307, 311, 320 do 321 i 323 do 326

objaśnień do paragrafu:

481 „Rezerwy”: Paragraf ten nie obejmuje rezerw wymienionych w paragrafach 220, 320, 482 i 680


 

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  System kaucyjny w Polsce. Od kiedy? Na czym ma polegać? Jeżeli do kaucji zostanie doliczony VAT, to konsumenci zapłacą dodatkowy podatek

  Przepisy ustawy kaucyjnej nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy do kaucji doliczony będzie VAT; jeśli tak się stanie, to konsument zapłaci dodatkowy podatek - ocenili przedstawiciele branży napojowej i handel detaliczny. Zaapelowali, by start systemu przesunąć na 2026 r.

  "Trójpak" dotyczący Trybunału Konstytucyjnego - projekty uchwały, ustawy i zmian w Konstytucji na najbliższym posiedzeniu Sejmu [6-8 marca]

  Na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie zaprezentowany "trójpak" dotyczący Trybunału Konstytucyjnego - projekty uchwały, ustawy i zmian w Konstytucji RP.

  Zmiany w podatku Belki - MF ma już projekt ustawy, którym w tym tygodniu zajmie się Rada Ministrów

  Zmiany w podatku Belki coraz bliżej. Ministerstwo Finansów ma już przygotowany projekt ustawy, którym w tym tygodniu zajmie się rząd.

  Rząd szykuje zmiany w składce zdrowotnej. "Niestety, planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości daniny"

  Rząd zmienia zasady rozliczeń składki zdrowotnej i proponuje dwa rozwiązania. Przedsiębiorcy są zdania, że planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości składki zdrowotnej, o co od dawna zabiegają.

  Twój e-PIT - zwrot podatku nawet w ciągu jednego dnia

  Zwroty z większości zeznań PIT-37 złożonych w usłudze Twój e-PIT trafiają na konto znacznie szybciej. Niektórzy dostają zwrot nawet w ciągu jednego dnia - poinformował szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

  Ulga na jedno dziecko 2024. 112 tys. zł to niestety limit dochodów wspólny dla obojga rodziców lub opiekunów prawnych

  Rodzice odliczający ulgę na dziecko często są zaskoczeni informacją, że możliwość skorzystania z tej ulgi ogranicza limit ich dochodów nie tylko w przypadku, gdy mają jedno dziecko. Także gdy mają np. dwoje dzieci, jedno z ich dzieci jest małoletnie (czyli uprawnia do ulgi) a drugie np. ukończyło 25. rok życia (czyli nie uprawnia do odliczenia ulgi prorodzinnej). Dotyczy to też sytuacji gdy dziecko po ukończeniu 18 roku życia (a przed ukończeniem 25. rok życia) przestało uczyć się lub studiować. Te zasady dotyczą zarówno roku 2024 jak i poprzednich 2023 r. i 2022 r.

  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Obniżenie VAT w branży "beauty" - skutki dla budżetu państwa, gospodarki i konsumentów

  Jak obniżenie stawki podatku VAT w branży "beauty" od kwietnia 2024 roku wpłynie na dochody budżetu państwa, na zachowania przedsiębiorców i konsumentów?

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  REKLAMA