Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym klasyfikacji budżetowej

Opublikowano kolejną zmianę do szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Nowelizacja obowiązuje, z niewielkimi wyjątkami, z mocą wsteczną od 1 stycznia 2013 r.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2013. r. poz. 215)

 

Minister Finansów na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydał 11 lutego 2013 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozporządzenie weszło w życie 14 lutego 2013 r., z mocą wsteczną od 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem § 1 pkt 4 lit. a w zakresie § 220 oraz lit. b, e, k i n, które wchodzą w życie 1 stycznia 2014 r. i mają zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2014 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wprowadzone zmiany wynikają między innymi ze zmiany przepisów oraz z konieczności doprecyzowania objaśnień lub wprowadzenia nowych rozdziałów i paragrafów bądź też dostosowania nazewnictwa do obowiązujących przepisów.

Z uwagi na zniesienie w 2011 r. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zmianie uległ również zapis § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - treść po zmianie to:

Klasyfikacja wydatków o większej szczegółowości dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego może być stosowana wyłącznie na wewnętrzne potrzeby jednostek organizacyjnych: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia.

Jak ująć w księgach rachunkowych operacje związane z funduszem alimentacyjnym

Jak dokonać ewidencji odszkodowania od ubezpieczyciela

W pierwszej tabeli zostały przedstawione zmiany, które wchodzą od 1 stycznia 2013 r., w drugiej tabeli - zmiany, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


Zmiany od 1 stycznia 2013 r.

Załącznik nr 2 - klasyfikacja rozdziałów

Dodano

rozdział 75631 „Wpływy z podatku akcyzowego od suszu tytoniowego”

objaśnienia do rozdziału 90095 „Pozostała działalność”: W rozdziale tym ujmuje się między innymi dochody z tytułu opłat legalizacyjnych, pobieranych na podstawie art. 64a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145, z późn.zm.)

Uchylono

rozdział 75076 „Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej”

Załącznik nr 3 - klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami)

Dodano

paragraf 204 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych”

tiret siódme do paragrafu 097 „Wpływy z różnych dochodów”

- wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn.zm.)

Nowe brzmienie

paragrafów:

047 „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości”

Po zmianie brzmienia tego paragrafu dochodów ujmuje się tu wynagrodzenia (opłaty) z tytułu ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomościach w ramach gospodarowania nieruchomościami na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn.zm.).

052 „Wpływy z handlu uprawnieniami do emisji” wraz z objaśnieniami: Paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu opłat, o których mowa w art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 5, art. 37 ust. 4 i art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. Nr 122, poz. 695)

Zaktualizowanie brzmienia i podstawy prawnej umożliwia ujmowanie w tym paragrafie zarówno dochodów budżetu państwa, jak i przychodów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, zgodnie z przepisami ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. Nr 122, poz. 695)

Nowe brzmienie

tiret piąte objaśnień do paragrafu 069 „Wpływy z różnych opłat”:

- opłaty za wpisy do rejestru programów rozprowadzanych oraz programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym

objaśnień do paragrafów:

300 „Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy”: Paragraf ten obejmuje w szczególności wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn.zm.), wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn.zm.), oraz wpłaty, o których mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn.zm.)

617 „Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”: Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, oraz wpłaty, o których mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

Uchylono

paragraf 079 „Wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji”

Załącznik nr 4 - klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami)

Dodano

paragrafy:

204 „Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych”

299 „Wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji”

488 „Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanym instytucie badawczym” wraz z objaśnieniem: Paragraf ten obejmuje wydatki, o których mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618, z późn.zm.)

489 „Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych” wraz z objaśnieniem: Paragraf ten obejmuje między innymi wydatki, o których mowa w art. 61 i 72 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Nowe brzmienie

grupy wydatków:

Dotacje i subwencje: 200 do 204, 211 do 213, 221 do 229, 231 do 233, 236, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 301

Wydatki bieżące jednostek budżetowych: 401 do 418, 420 do 430, 432 do 470, 472, 474 do 478, 481, 482, 488 do 490 i 493 do 498

paragrafów:

416 „Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”: Paragraf ten obejmuje między innymi wydatki, o których mowa w art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

806 „Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego”

807 „Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego”

 

objaśnień do paragrafów:

249 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię”: Paragraf ten obejmuje dotacje, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn.zm.), z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w paragrafie 622

256 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego: Paragraf ten obejmuje dotacje, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w paragrafie 622

300 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy”: Paragraf ten obejmuje w szczególności wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, oraz wpłaty, o których mowa w art. 19b-d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

307 „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” tiret pierwsze:

- uposażenia, nagrody i zapomogi, inne należności wypłacane żołnierzom niezawodowym, funkcjonariuszom w służbie kandydackiej oraz zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych

406 „Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy”: Paragraf ten obejmuje inne należności (świadczenia) przysługujące żołnierzom zawodowym, funkcjonariuszom oraz zapomogi przyznawane weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom, niezaliczone do paragrafu 405

617 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”: Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, oraz wpłaty, o których mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

Załącznik nr 7 - szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego

Dodano

w paragrafie:

311 „Świadczenia społeczne” pozycję 311016 „Dodatek weterana poszkodowanego”

421 „Zakup materiałów i wyposażenia” pozycję 421011 „Zakup koni i psów służbowych”

Nowe brzmienie

paragrafów:

405 „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy”

406 „Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy”

w paragrafie:

307 „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” pozycji 307002 „Nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych oraz zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych”

406 „Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” pozycji 406005 „Nagrody i zapomogi dla żołnierzy, funkcjonariuszy PSP oraz zapomogi przyznawane weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom”

Uchylono

w paragrafie:

405 „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” pozycję 405002 „Uposażenia dla żołnierzy nadterminowych”

406 „Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” pozycję 406004 „Odprawy oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypłacane w związku ze zwolnieniem ze służby nadterminowej”

411 „Składki na ubezpieczenia społeczne” pozycję 411004 „Składki na ubezpieczenie społeczne żołnierzy służby nadterminowej”

606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” pozycję 606015 „Zakup koni i psów służbowych”

Załącznik nr 8 - szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego

Dodano

w paragrafie:

307 „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” pozycję 307016 „Pozostałe świadczenia socjalno-bytowe”

311 „Świadczenia społeczne” pozycję 311016 „Dodatek weterana poszkodowanego”

Nowe brzmienie

w paragrafie 307 „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” pozycji 307013 „Pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym w szczególności: przejazdy do szkół oraz zwrot kwot pokrywających koszty nauki funkcjonariuszy pobieranych przez instytucje spoza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych organizujące naukę (szkolenie)”

paragrafów:

405 „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy”

406 „Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy”

 


Zmiany od 1 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 4 - klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami)

Dodano

paragrafy:

220 „Rezerwy” wraz z objaśnieniem: Paragraf ten nie obejmuje rezerw wymienionych na paragrafie 320, 481, 482 i 680

320 „Rezerwy” wraz z objaśnieniem: Paragraf ten nie obejmuje rezerw wymienionych w paragrafie 220, 481, 482 i 680

Nowe brzmienie

grupy wydatków:

Dotacje i subwencje: 200 do 204, 211 do 213, 220 do 229, 231 do 233, 236, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 301

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 302 do 305, 307, 311, 320 do 321 i 323 do 326

objaśnień do paragrafu:

481 „Rezerwy”: Paragraf ten nie obejmuje rezerw wymienionych w paragrafach 220, 320, 482 i 680


 

 

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Diety przedsiębiorcy w transporcie międzynarodowym mogą być kosztem

  Dyrektor KIS potwierdził, że zmiana przepisów dotyczących czasu pracy kierowców nie wpłynęła na możliwość odliczania diety przez kierowców prowadzących działalność gospodarczą. Diety te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w części nieprzekraczającej wysokości określonej przez ministra pracy, zarówno w przypadku krajowych, jak i zagranicznych podróży służbowych.

  Co zrobić, gdy źle przelejesz pieniądze?

  Nieprawidłowe dane w przelewie to nie powód do paniki. Pieniądze wciąż można odzyskać. Jeżeli zdarzy się pomyłka, nie należy czekać. Natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i dowiedz się, co powinieneś zrobić.

  Szansa na obniżkę stóp procentowych w czwartym kwartale tego roku

  Jeżeli nie zajdą jakieś absolutnie nadzwyczajne okoliczności, jak kolejny wielki kryzys energetyczny, to inflacja będzie spadała do końca roku i jest nadzieja na obniżkę stóp procentowych jeszcze w czwartym kwartale tego roku - powiedział premier

  Kwota zwrotów podatkowych za 2022 - ok. 24 mld zł

  Zwroty podatkowe za rok 2022 to kwota ok. 24 mld złotych, a najwyższy zwrot podatku wyniósł 8,6 tys. zł – poinformował w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń. Dla 239,5 tys. podatników korzystne okazało się rozliczenie na warunkach sprzed 1 lipca 2022 r. - dodał.

  Ponad milion złotych! Tyle wyniosła dopłata do składki zdrowotnej pewnego przedsiębiorcy

  22 maja upłynął termin rozliczania się przedsiębiorców z rocznej składki zdrowotnej za 2022 rok. Według danych ZUS-u rekordzista musiał dopłacić z tego tytułu aż 1,06 mln złotych. Z kolei najwyższa kwota zwrotu, o którą wnioskował podatnik, wyniosła 4,41 mln złotych.

  Bank ogłasza upadłość. Na co mogą liczyć jego klienci? Co gwarantuje BFG?

  Pensje, emerytury, renty czy stypendia spływają zwykle na nasze rachunki w bankach, gdzie przechowujemy także oszczędności na lokatach lub kontach. Czy w razie upadłości banku pieniądze przepadają bezpowrotnie? Na szczęście nie. Nad pokrzywdzonymi czuwa bowiem Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

  Półprofesjonalny przywóz wyrobów akcyzowych z UE – e-SAD - zmiany w 2023 roku. Dokumentacja, obowiązek podatkowy i inne nowości

  Jakie zmiany przepisów weszły w życie w 2023 roku w zakresie półprofesjonalnego przywozu wyrobów akcyzowych do Polski z innych państw Unii Europejskiej? Co wynika z tych zmian dla praktyki obrotu towarowego? Wyjaśnia Mirosław Siwiński, radca prawny i doradca podatkowy, partner w Advicero Nexia.

  Gdzie najchętniej korzystamy z płatności odroczonych?

  Według Juniper Research, aktualna liczba ponad 360 milionów użytkowników płatności odroczonych na świecie, wzrośnie do ponad 900 milionów do 2027 roku. Płatności odroczone, które kojarzą się z zakupami w sieci, coraz mocniej zdobywają także offline, zwłaszcza na rynku usług zdrowotnych. 

  Webinarium „Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej?” + certyfikat gwarantowany

  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej?” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 15 czerwca 2023 roku. Polecamy!

  Skale podatkowe, kwoty wolne i zwolnienia w podatku od spadków i darowizn będą podwyższone o wskaźnik inflacji. Co wynika z projektu rozporządzenia?

  Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia, w którym chce podnieść w 2023 roku o wskaźnik inflacji kwoty pieniędzy oraz wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych z podatku od spadków i darowizn i niepodlegających temu podatkowi (kwoty wolne od podatku). Podwyższone będą także przedziały nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu, określone w skalach podatkowych z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. 

  Ile pieniędzy potrzeba by założyć startup technologiczny? Milion złotych wystarczy?

  Inwestycja miliona złotych może wydawać się ogromna, ale czy jest wystarczająca, by zbudować przełomowy startup technologiczny? Co można osiągnąć z takim kapitałem i jakie realne oczekiwania powinno się mieć wobec projektu z takim budżetem? A przede wszystkim, jak wygląda prowadzenie takiego startupu w polskich realiach?

  Fiskus chce karać oszukanych zagranicą, sąd przeciw

  Przedsiębiorca wysyła towar, kontrahent nie płaci. Takie przypadki zdarzają się też w handlu zagranicznym. Organy podatkowe niekiedy chcą, aby przedsiębiorca płacił podatek od kwoty, na którą go oszukano.

  Obligacje skarbowe w czerwcu 2023 r. - oferta, oprocentowanie. Preferencyjna cena przy zamianie

  Ministerstwo Finansów przedstawiło czerwcową ofertę i oprocentowanie detalicznych obligacji skarbowych. Posiadacze obligacji, których termin wykupu przypada w czerwcu będą mogli skorzystać z korzystnej oferty przy zamianie tych obligacji na obligacje nowej emisji.

  ZUS: wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej na PUE ZUS prawem, nie obowiązkiem. Uwaga! Konieczne potwierdzenie rachunku bankowego

  W komunikacie z 24 maja 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej jest uprawnieniem płatników składek, a nie obowiązkiem. Wniosek ten można złożyć najpóźniej w czwartek 1 czerwca 2023 r.

  Pracownika po pięćdziesiątce zatrudnię od zaraz. Pracodawcy cenią dojrzałość

  Jaka jest obecnie pozycja pracowników po 50. roku życia na rynku pracy? Czy silvers pracownicy niedługo zdominują miejsca pracy?

  Nierynkowa cena – konsekwencje na gruncie PIT i VAT

  Przepisy regulujące zasadę ceny rynkowej w ustawie o podatku PIT są identyczne jak te, z którymi mamy do czynienia w ustawie o CIT. Ustawa VAT co do zasady, nie przewiduje sankcji za ustalenie ceny odbiegającej od warunków rynkowych. Wyjątek może wystąpić między podmiotami powiązanymi.

  Małe reaktory jądrowe w Polsce. Obajtek: jesteśmy bliscy wskazania pierwszej lokalizacji w okolicach Warszawy

  Daniel Obajtek prezes PKN Orlen poinformował 23 maja 2023 r., że do końca 2023 roku przedstawi 13 potencjalnych lokalizacje dla SMR-ów (tj. małych modułowych reaktorów jądrowych). 7 pierwszych potencjalnych lokalizacji przedstawiono w kwietniu br. Prezes Obajtek stwierdził, że niedługo poinformuje o lokalizacji pierwszego reaktora w okolicach Warszawy.  

  Błędy i braki formalne we wnioskach KRS – skutki dla spółek

  Jakie skutki mają błędy i braki formalne we wnioskach do KRS?

  KSeF 2023/2024. Nowa wersja struktury logicznej e-faktury FA(2) - od 1 września. Wersja robocza już dostępna. Jest harmonogram wdrożenia

  Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa poinformowały 23 maja 2023 r. o publikacji wersji roboczej struktury logicznej e-faktury FA(2). Ta nowa struktura logiczna e-faktury ma obowiązywać od 1 września 2023 r. Zgodnie z założeniami resortu finansów ma ułatwić przygotowanie się podatników do obowiązkowego wystawiania e-faktur przy użyciu KSeF, które zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku.

  Delegowanie kierowców w transporcie drogowym - rząd przyjął projekt ustawy. Co się zmieni?

  23 maja 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, jeśli chodzi o delegowanie kierowców w sektorze transportu drogowego, w ramach tzw. Pakietu Mobilności I. Chodzi m.in. o ułatwienie poprawy warunków pracy kierowców oraz warunków prowadzenia działalności przedsiębiorstw transportowych.

  Kredyt ekologiczny dla firm – czyli spłacasz mniej niż pożyczasz!

  Od 13 czerwca 2023 r. będzie można składać wnioski o kolejny instrument wsparcia dla przedsiębiorców – tak zwany „Kredyt ekologiczny” współfinansowany w ramach Programu 3.1 - „Finansowanie działań promujących ochronę środowiska i klimat” FENG (Fundusze Unijne dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027). 

  Ulga na ekspansję. Czy połączenie spółek wyklucza odliczenie podatkowe?

  Jakie skutki dla skorzystania z ulgi na ekspansję ma połączenie spółek? Czy spółka przejmująca ma prawo do wykorzystania w ramach ulgi na ekspansję aktywa wygenerowanego przez spółkę przejmowaną?

  Zakup okularów dla pracownika a odliczenie VAT

  Czy pracodawca może odliczyć podatek VAT naliczony od okularów korygujących wzrok kupionych przez pracownika a sfinansowanych przez pracodawcę?

  SLIM VAT 3. Kto będzie mógł korzystać z HUB-u paragonowego?

  14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę znaną pod nazwą SLIM VAT 3. Większość przewidzianych tam zmian w VAT wejdzie w życie od 1 lipca 2023 r. Ale dopiero od 15 września 2023 r. wejdzie w życie zmiana, która pozwoli na stworzenie systemu dystrybucji paragonów, tzw. HUB-u paragonowego. Co trzeba wiedzieć i jak się przygotować do tej zmiany?

  SLIM VAT 3 - zmiana warunków otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni

  14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę znaną pod nazwą SLIM VAT 3. Większość przewidzianych tam zmian w VAT wejdzie w życie od 1 lipca 2023 r. Jedną ze nowości jest zmiana warunków otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni. Co trzeba wiedzieć i jak się przygotować do tej zmiany?