Kategorie

Opieka medyczna dla pracownika a składki ZUS

Piotr Kostrzewa
inforCMS
Firmy walcząc o wartościowych pracowników oferują im niejednokrotnie nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie za pracę, ale wiele dodatkowych świadczeń, takich jak samochód, telefon, bezpłatne zakwaterowanie itd. Do tego rodzaju dodatkowych świadczeń mających skłonić pracownika do podjęcia pracy w danej firmie lub pozostania w niej należy także opieka medyczna finansowana ze środków pracodawcy dla pracownika (tzw. abonamenty medyczne).

Przyznane pracownikowi świadczenie w formie opieki medycznej jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy. Poza obowiązkiem potrącenia od tego przychodu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, przyznanie tego świadczenia może także oznaczać konieczność odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Opieka medyczna to przychód

Reklama

Przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych to wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Przychodami są w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty - niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona. Przychodem pracownika są również wszelkiego rodzaju świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika i wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Oznacza to, że również abonament medyczny, który pracodawca opłaca za swoich pracowników, jest dla pracowników przychodem ze stosunku pracy.

W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że o tym, czy dane świadczenie stanowi przychód ze stosunku pracy, rozstrzyga fakt, czy dane świadczenie może otrzymać wyłącznie pracownik czy także inna osoba niezwiązana (aktualnie lub w przeszłości) z pracodawcą (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 marca 1993 r., III SA 2219/92, ONSA 1993/3/83).

Przychód, jaki pracownicy osiągają ze stosunku pracy, jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Ze składek są zwolnione tylko szczegółowo określone rodzaje przychodów:

• wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

• zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego,

• przychody wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przychód, który podlega składkom na ubezpieczenia społeczne pracowników, jest również podstawą do naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne - po uwzględnieniu trzech odmiennych zasad:

• podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pomniejszona o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe sfinansowane ze środków pracownika,

• w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne należy uwzględniać wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy (od którego nie nalicza się składek na ubezpieczenia społeczne),

• wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest ograniczona rocznie, tak jak ma to miejsce w przypadku składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wartość usług medycznych w podstawie wymiaru składek

Reklama

Przy określeniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych odwołują się do przepisów podatkowych, do których interpretacji właściwe są organy podatkowe. W praktyce ZUS przy określaniu tego, co jest, a co nie jest przychodem ze stosunku pracy, odwołuje się do interpretacji tych organów.

Obecnie organy podatkowe prezentują pogląd, że wartość opieki medycznej wykupionej pracownikowi przez pracodawcę jako wartość nieodpłatnego świadczenia uzyskanego przez pracownika w związku z pozostawaniem w stosunku pracy jest dla niego przychodem ze stosunku pracy, nawet jeżeli pracodawca za wykupioną pracownikom opiekę medyczną uiszcza opłatę zryczałtowaną (np. postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z 30 stycznia 2007 r., sygn. PD-2/415-299/06; postanowienie naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z 14 września 2007 r., sygn. 1471 /DPF/415/71/2007/PP).

WAŻNE!

Przychodem ze stosunku pracy nie są wyłącznie opłaty za usługi medycyny pracy, do których sfinansowania zobowiązują pracodawcę przepisy prawa pracy.

Wcześniej organy podatkowe stały na stanowisku, że od wartości usług medycznych, za które pracodawca uiszcza zryczałtowaną opłatę, nie jest należny podatek z uwagi na to, że nie można ustalić kwoty przychodu, jaka przypada na poszczególnych pracowników uprawnionych do takich usług (np. postanowienie naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego z 2 stycznia 2007 r., sygn. PUS.I/415/29/06; pismo Izby Skarbowej w Gdańsku z 8 lipca 2004 r., sygn. BI/005/0166/04).

 

W tej chwili organy podatkowe podnoszą, że pracodawca może określić wysokość przychodu przypadającego na jednego pracownika, skoro zna zarówno wysokość zryczałtowanej opłaty, jak i liczbę pracowników uprawnionych do wykupionych przez niego usług medycznych.

W tym zakresie organy podatkowe odwołują się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 czerwca 1998 r. (sygn. akt I SA/Ka 1719/96), w którym sąd ten stwierdził, że ewentualne trudności towarzyszące indywidualizacji świadczeń na rzecz poszczególnych pracowników mają charakter drugorzędny i nie mogą wpływać na byt i zakres obowiązku podatkowego.

W ocenie organów podatkowych w przypadku usług medycznych wykupionych przez pracodawcę na rzecz pracowników przychód ze stosunku pracy powstaje w momencie, w którym pracownik uzyskuje możliwość korzystania z wykupionych przez pracodawcę usług medycznych, a nie w momencie skorzystania przez pracownika z usługi medycznej.

Za obecną interpretacją prezentowaną przez organy podatkowe opowiadają się także niektórzy przedstawiciele doktryny.

Uznanie przez organy podatkowe, że opłacane przez pracodawcę abonamenty medyczne są przychodem pracowników ze stosunku pracy, oznacza, że jest to również przychód do celów ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wartość usług medycznych wykupionych pracownikowi przez pracodawcę nie została wymieniona jako przychód zwolniony ze składek. Dlatego wartość opłaconej dla pracownika opieki medycznej należy uwzględniać w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia pracowników, nawet jeżeli opłata za te usługi jest zryczałtowana.

Podobnie jak to ma miejsce na gruncie przepisów podatkowych, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników nie stanowi wartość usług z zakresu medycyny pracy (np. badanie lekarskie wstępne, okresowe). Zwolnione ze składek są usługi medyczne, do których zapewnienia pracownikom zobowiązują pracodawcę przepisy Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych.

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. wykupuje co miesiąc abonamenty medyczne w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej dla swoich 25 z 36 pracowników, którzy oświadczyli, że chcą posiadać taki abonament. Za abonamenty spółka opłaca co miesiąc opłatę zryczałtowaną w wysokości 7500 zł. Z uwagi na to, że objęte abonamentem usługi medyczne nie należą do usług medycyny pracy, wartość pieniężna tego rodzaju abonamentu stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 25 pracowników zatrudnionych przez spółkę. Biorąc pod uwagę wysokość miesięcznej opłaty zryczałtowanej oraz liczbę pracowników uprawnionych do abonamentu należy przyjąć, że miesięczny przychód z tego tytułu każdego pracownika wynosi 300 zł i taką kwotę należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia poszczególnych pracowników.

Jeżeli pakiet usług medycznych wykupiony przez pracodawcę na rzecz pracowników obejmuje zarówno usługi medycyny pracy, jak i fakultatywne usługi medyczne, w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników należy uwzględniać jedynie wartość pieniężną fakultatywnych usług medycznych.

Wartość usług medycznych może być wolna od składek

Pracodawca, który chce zapewnić pracownikom pakiet usług medycznych, może uregulować to w taki sposób, by wartości tego pakietu nie wliczać do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia pracowników. Takie świadczenie jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, ale może zostać zwolnione ze składek na mocy § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jeśli łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

• świadczenie zostanie przyznane pracownikom na mocy postanowień obowiązującego u pracodawcy układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu,

• pracownik ponosi część kosztów opieki medycznej (bez względu na to, jak duży jest udział finansowania przez pracownika).

Przepis, o którym mowa, zwalnia ze składek korzyści materialne przyznane pracownikom na mocy przepisów obowiązujących u pracodawcy, które polegają na uprawnieniu do zakupu m.in. usług po cenach niższych niż detaliczne (np. pracownik uiszcza 10% ceny za usługę stomatologiczną, a pozostałe 90% pracodawca finansuje z własnych środków).

Jeśli całość kosztów opieki medycznej zagwarantowanej pracownikowi pokrywa pracodawca, to jej wartość jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, od którego są należne składki (nawet jeśli świadczenie zostało zagwarantowane pracownikowi w obowiązujących u pracodawcy przepisach).

PRZYKŁAD

Zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w spółce akcyjnej każdy pracownik ma prawo korzystania z usług medycznych w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej w ramach abonamentu medycznego, którego koszt w 80% finansuje pracodawca. Mimo że wartość tego abonamentu w części finansowanej przez pracodawcę jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, to nie stanowi ona podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników, ponieważ w części koszt opieki medycznej finansuje pracownik.

• art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 1-2, art. 20 ust. 1, art. 21 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),

• art. 81 ust. 1, ust. 5 i ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 210, poz. 2135 ze zm.),

• art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.),

• § 2 ust. 1 pkt 6 i pkt 26 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Piotr Kostrzewa

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.