REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Opieka medyczna dla pracownika a składki ZUS

Piotr Kostrzewa
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Firmy walcząc o wartościowych pracowników oferują im niejednokrotnie nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie za pracę, ale wiele dodatkowych świadczeń, takich jak samochód, telefon, bezpłatne zakwaterowanie itd. Do tego rodzaju dodatkowych świadczeń mających skłonić pracownika do podjęcia pracy w danej firmie lub pozostania w niej należy także opieka medyczna finansowana ze środków pracodawcy dla pracownika (tzw. abonamenty medyczne).

Przyznane pracownikowi świadczenie w formie opieki medycznej jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy. Poza obowiązkiem potrącenia od tego przychodu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, przyznanie tego świadczenia może także oznaczać konieczność odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Autopromocja

Opieka medyczna to przychód

Przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych to wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Przychodami są w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty - niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona. Przychodem pracownika są również wszelkiego rodzaju świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika i wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Oznacza to, że również abonament medyczny, który pracodawca opłaca za swoich pracowników, jest dla pracowników przychodem ze stosunku pracy.

W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że o tym, czy dane świadczenie stanowi przychód ze stosunku pracy, rozstrzyga fakt, czy dane świadczenie może otrzymać wyłącznie pracownik czy także inna osoba niezwiązana (aktualnie lub w przeszłości) z pracodawcą (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 marca 1993 r., III SA 2219/92, ONSA 1993/3/83).

Przychód, jaki pracownicy osiągają ze stosunku pracy, jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Ze składek są zwolnione tylko szczegółowo określone rodzaje przychodów:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

• zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego,

• przychody wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przychód, który podlega składkom na ubezpieczenia społeczne pracowników, jest również podstawą do naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne - po uwzględnieniu trzech odmiennych zasad:

• podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pomniejszona o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe sfinansowane ze środków pracownika,

• w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne należy uwzględniać wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy (od którego nie nalicza się składek na ubezpieczenia społeczne),

• wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest ograniczona rocznie, tak jak ma to miejsce w przypadku składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wartość usług medycznych w podstawie wymiaru składek

Przy określeniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych odwołują się do przepisów podatkowych, do których interpretacji właściwe są organy podatkowe. W praktyce ZUS przy określaniu tego, co jest, a co nie jest przychodem ze stosunku pracy, odwołuje się do interpretacji tych organów.

Obecnie organy podatkowe prezentują pogląd, że wartość opieki medycznej wykupionej pracownikowi przez pracodawcę jako wartość nieodpłatnego świadczenia uzyskanego przez pracownika w związku z pozostawaniem w stosunku pracy jest dla niego przychodem ze stosunku pracy, nawet jeżeli pracodawca za wykupioną pracownikom opiekę medyczną uiszcza opłatę zryczałtowaną (np. postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z 30 stycznia 2007 r., sygn. PD-2/415-299/06; postanowienie naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z 14 września 2007 r., sygn. 1471 /DPF/415/71/2007/PP).

Autopromocja

WAŻNE!

Przychodem ze stosunku pracy nie są wyłącznie opłaty za usługi medycyny pracy, do których sfinansowania zobowiązują pracodawcę przepisy prawa pracy.

Wcześniej organy podatkowe stały na stanowisku, że od wartości usług medycznych, za które pracodawca uiszcza zryczałtowaną opłatę, nie jest należny podatek z uwagi na to, że nie można ustalić kwoty przychodu, jaka przypada na poszczególnych pracowników uprawnionych do takich usług (np. postanowienie naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego z 2 stycznia 2007 r., sygn. PUS.I/415/29/06; pismo Izby Skarbowej w Gdańsku z 8 lipca 2004 r., sygn. BI/005/0166/04).

Autopromocja

 

W tej chwili organy podatkowe podnoszą, że pracodawca może określić wysokość przychodu przypadającego na jednego pracownika, skoro zna zarówno wysokość zryczałtowanej opłaty, jak i liczbę pracowników uprawnionych do wykupionych przez niego usług medycznych.

W tym zakresie organy podatkowe odwołują się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 czerwca 1998 r. (sygn. akt I SA/Ka 1719/96), w którym sąd ten stwierdził, że ewentualne trudności towarzyszące indywidualizacji świadczeń na rzecz poszczególnych pracowników mają charakter drugorzędny i nie mogą wpływać na byt i zakres obowiązku podatkowego.

W ocenie organów podatkowych w przypadku usług medycznych wykupionych przez pracodawcę na rzecz pracowników przychód ze stosunku pracy powstaje w momencie, w którym pracownik uzyskuje możliwość korzystania z wykupionych przez pracodawcę usług medycznych, a nie w momencie skorzystania przez pracownika z usługi medycznej.

Za obecną interpretacją prezentowaną przez organy podatkowe opowiadają się także niektórzy przedstawiciele doktryny.

Uznanie przez organy podatkowe, że opłacane przez pracodawcę abonamenty medyczne są przychodem pracowników ze stosunku pracy, oznacza, że jest to również przychód do celów ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wartość usług medycznych wykupionych pracownikowi przez pracodawcę nie została wymieniona jako przychód zwolniony ze składek. Dlatego wartość opłaconej dla pracownika opieki medycznej należy uwzględniać w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia pracowników, nawet jeżeli opłata za te usługi jest zryczałtowana.

Podobnie jak to ma miejsce na gruncie przepisów podatkowych, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników nie stanowi wartość usług z zakresu medycyny pracy (np. badanie lekarskie wstępne, okresowe). Zwolnione ze składek są usługi medyczne, do których zapewnienia pracownikom zobowiązują pracodawcę przepisy Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych.

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. wykupuje co miesiąc abonamenty medyczne w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej dla swoich 25 z 36 pracowników, którzy oświadczyli, że chcą posiadać taki abonament. Za abonamenty spółka opłaca co miesiąc opłatę zryczałtowaną w wysokości 7500 zł. Z uwagi na to, że objęte abonamentem usługi medyczne nie należą do usług medycyny pracy, wartość pieniężna tego rodzaju abonamentu stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 25 pracowników zatrudnionych przez spółkę. Biorąc pod uwagę wysokość miesięcznej opłaty zryczałtowanej oraz liczbę pracowników uprawnionych do abonamentu należy przyjąć, że miesięczny przychód z tego tytułu każdego pracownika wynosi 300 zł i taką kwotę należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia poszczególnych pracowników.

Jeżeli pakiet usług medycznych wykupiony przez pracodawcę na rzecz pracowników obejmuje zarówno usługi medycyny pracy, jak i fakultatywne usługi medyczne, w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników należy uwzględniać jedynie wartość pieniężną fakultatywnych usług medycznych.

Wartość usług medycznych może być wolna od składek

Pracodawca, który chce zapewnić pracownikom pakiet usług medycznych, może uregulować to w taki sposób, by wartości tego pakietu nie wliczać do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia pracowników. Takie świadczenie jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, ale może zostać zwolnione ze składek na mocy § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jeśli łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

• świadczenie zostanie przyznane pracownikom na mocy postanowień obowiązującego u pracodawcy układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu,

• pracownik ponosi część kosztów opieki medycznej (bez względu na to, jak duży jest udział finansowania przez pracownika).

Przepis, o którym mowa, zwalnia ze składek korzyści materialne przyznane pracownikom na mocy przepisów obowiązujących u pracodawcy, które polegają na uprawnieniu do zakupu m.in. usług po cenach niższych niż detaliczne (np. pracownik uiszcza 10% ceny za usługę stomatologiczną, a pozostałe 90% pracodawca finansuje z własnych środków).

Jeśli całość kosztów opieki medycznej zagwarantowanej pracownikowi pokrywa pracodawca, to jej wartość jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, od którego są należne składki (nawet jeśli świadczenie zostało zagwarantowane pracownikowi w obowiązujących u pracodawcy przepisach).

PRZYKŁAD

Zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w spółce akcyjnej każdy pracownik ma prawo korzystania z usług medycznych w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej w ramach abonamentu medycznego, którego koszt w 80% finansuje pracodawca. Mimo że wartość tego abonamentu w części finansowanej przez pracodawcę jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, to nie stanowi ona podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników, ponieważ w części koszt opieki medycznej finansuje pracownik.

• art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 1-2, art. 20 ust. 1, art. 21 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),

• art. 81 ust. 1, ust. 5 i ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 210, poz. 2135 ze zm.),

• art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.),

• § 2 ust. 1 pkt 6 i pkt 26 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Piotr Kostrzewa

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  MF ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail o zwrocie podatku

  Ministerstwo Finansów ostrzegło dzisiaj przed fałszywymi wiadomościami o zwrocie podatku. Resort podkreślił, że ani MF, ani KAS nie wysyłają tego typu wiadomości do podatników.

  Zamknięcie roku podatkowego 2023 – o czym muszą pamiętać przedsiębiorcy?

  Przedsiębiorcy przed zakończeniem roku podatkowego muszą wykonać wiele różnych czynności, takich jak sporządzenie inwentaryzacji czy weryfikacja ujęcia wszystkich wydatków w działalności gospodarczej. Przygotowana roczna dokumentacja pozwoli na sporządzenie i złożenie zeznania rocznego.

  Czy zostaną nałożone nowe podatki na spółki Skarbu Państwa?

  Nie ma planów nakładania dodatkowych podatków na spółki Skarbu Państwa - powiedziała posłanka Polska2050 Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że Orlen do tej pory korzystał z uprzywilejowanej pozycji i nie rozliczył się z nadmiarowych zysków.

  Wysoki wzrost wynagrodzeń. Jak bardzo ożywi inflację?

  Wynagrodzenia realne wzrosły w najwyższym tempie od lutego 2019 r. Natomiast dwucyfrowe tempo wzrostu nominalnych płac, które jest czynnikiem napędzającym inflację, utrzymuje się od początku 2022 r. Dynamika konsumpcji znów rośnie.

  Funkcjonariusze KAS wykryli proceder obrotu podrabianą odzieżą. Wartość zajętego towaru to ponad 1 mln zł

  Warmińsko-mazurscy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wspólnie z policją ujawnili proceder obrotu odzieżą z podrabianymi znakami znanych marek odzieżowych - poinformowały obie służby. Wartość ubrań zabezpieczonych w magazynach i mieszkaniach na terenie Elbląga i Pasłęka to ponad 1 mln zł.

  Szybki szacunek inflacji w listopadzie 2023 r. Dane GUS

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 r. Pełne dane o listopadowej inflacji GUS przekaże 15 grudnia.

  Jednorazowe odszkodowania ZUS w 2024 roku

  Jednorazowe odszkodowania od ZUS w pierwszym kwartale 2024 roku są już znane. Określa je obwieszczenie MRiPS. Jakie dokładnie wypłaty z ZUS należą się w przypadku uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową?

  „Biały wywiad” – nie tylko wywiad gospodarczy wykorzystuje OSINT do zdobywania informacji

  Metody stosowane przez wywiad gospodarczy należy zaliczyć do tzw. wywiadu białego lub z ang. OSINT (ang. open-source Intelligence) czyli do kategorii wywiadu, polegającego na gromadzeniu informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł, jakim jest między innymi Internet. Jednak nie tylko wywiad gospodarczy wykorzystuje OSINT do zdobywania niezbędnych informacji. Od dawna metodę tę stosują wywiady państwowe, a wraz z rozwojem Internetu i mediów społecznościowych, OSINT w Internecie zyskiwał na znaczeniu. Obecnie, ocenia się, że informacje zdobywane w ten sposób stanowią od 70 do 90% wszystkich informacji pozyskiwanych przez państwowe służby wywiadowcze.

  Tabela kursów średnich NBP z 30 listopada 2023 r. - NBP nr 232/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 30 listopada 2023 r. NBP nr 232/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,3492 zł.

  Ulga termomodernizacyjna 2024. Ile zwrotu?

  Ulga termomodernizacyjna w rozliczeniu PIT dokonywanym w 2024 roku daje możliwość odliczenia maksymalnie 106 tys. zł. Tak wysokie odliczenie w PIT występuje w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim, gdzie każdy z małżonków dysponuje odrębnym limitem w wysokości 53 tys. zł.

  REKLAMA