Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dokumenty składane pracodawcy, które wpływają na wysokość wynagrodzenia netto

Helena Warszakowska
inforCMS
Pracownik, który został zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w momencie zatrudnienia wypełnia dla pracodawcy szereg dokumentów, które umieszczane są w teczce osobowej pracownika. Część z nich ma wpływ na wysokość wynagrodzenia netto, dlatego warto pamiętać m.in. o pewnych uprawnieniach, z których można skorzystać, aby na konto wpływała wyższa wypłata. Poniżej została przedstawiona lista dokumentów, które wpływają na wynagrodzenie netto.


Oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu (dalej „KUP”)


Podstawę do obliczenia zaliczki na podatek dochodowych od osób fizycznych (dalej „pdof”) umniejsza się o:

- składki na ubezpieczenia społeczne w części opłacanej przez pracownika

oraz

- KUP.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy o pdof, KUP ze stosunku pracy wynoszą 111,25 zł miesięcznie, a w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i jednocześnie podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę - 139,06 zł miesięcznie. Pracodawca będzie mógł uwzględnić podwyższone KUP wtedy, gdy pracownik złoży mu stosowne oświadczenie o miejscu zamieszkania.

Przykładowy wzór oświadczenia wygląda następująco:OŚWIADCZENIE


pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.)


Niniejszym proszę płatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(nazwa zakładu pracy)

o odliczenie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, gdyż:

- zamieszkuję w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tj. poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy,

- nie otrzymuję dodatku za rozłąkę.

Stwierdzam, że powyższe dane podałem(-am) zgodnie ze stanem faktycznym.

Odpowiedzialność karno-skarbowa za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(data)(podpis)


Objaśnienia:

*) wypełnia się po nadaniu NIP przez właściwy urząd skarbowy

**) wpisuje się miejsce stałego lub czasowego - nie krótszego niż dwa miesiące - zamieszkania

 


PIT-2


Należną zaliczkę na pdof umniejsza się o:

- kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobraną przez zakład pracy z wynagrodzenia podatnika w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

oraz

- 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, która w 2011 roku wynosi 46,33 zł miesięcznie.

Pracodawca będzie mógł pomniejszyć należną zaliczkę na pdof o 46,33 zł miesięcznie pod warunkiem, że pracownik złoży mu przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym stosowne oświadczenie, w którym oświadczy, iż:

- nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;

- nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;

- nie osiąga dochodów, od których jest zobowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o pdof (art. dotyczy podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy oraz z najmu i dzierżawy);

- nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Oświadczenie składane jest na formularzu PIT-2. Formularz ten dostępny jest na stornie internetowej Ministerstwa Finansów.


Oświadczenie dla osób rozliczających się wspólnie z małżonkiem bądź na zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci (art. 6 ust. 4 ustawy o pdof)


Jeżeli pracownik złoży pracodawcy oświadczenie, że za dany rok podatkowy zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem lub na zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci określonych w art. 6 ust. 4 ustawy o pdof, zaliczka na podatek liczona jest przez cały rok podatkowy wg pierwszej skali podatkowej tj. 18%. Takie oświadczenie można złożyć jedynie wówczas, gdy małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej lub gdy dziecko osiągnęło dochody w wysokości nie przekraczającej kwoty wolnej od podatku, z wyjątkiem renty rodzinnej (w 2011 roku kwota ta wyniosła 3089,00 zł).

Pracodawca pobiera zaliczkę zgodnie ze złożonym oświadczeniem począwszy od miesiąca następnego po miesiącu złożenia oświadczenia przez pracownika. Podatnik jest zobowiązany poinformować pracodawcę, jeśli nastąpi zmiana stanu faktycznego, która spowoduje utratę prawa do wspólnego opodatkowania dochodów.

Należy pamiętać, iż małżonkowie mogą opodatkować wspólnie dochody pod warunkiem, że przez cały rok podatkowy istniała między nimi wspólność majątkowa oraz pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o pdof, za osobę samotnie wychowującą dziecko uznaje się rodzica lub opiekuna prawnego będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności  - jeżeli wychowuje dzieci:

1. małoletnie,

2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3. do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty czy szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu w kwocie wyższej niż kwota wolna od podatku (z wyjątkiem renty rodzinnej).

Oświadczenie informujące o tym, iż pracownik zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem lub z dzieckiem ważne jest tylko w roku podatkowym, w którym zostało złożone. Jeśli zatem pracownik chce korzystać z tego uprawnienia co roku, powinien każdego roku złożyć nowe oświadczenie.

Poniżej przedstawiony został wzór tego oświadczenia:

 
OŚWIADCZENIE


PRACOWNIKA DLA CELÓW CZĘŚCIOWEGO ZANIECHANIA POBORU ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH


Niniejszym proszę płatnika ................................................................................................

(nazwa zakładu pracy)

o częściowe zaniechanie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, gdyż:

- zamierzam opodatkować swoje dochody na zasadach określonych dla małżonków/osób samotnie wychowujących małoletnie dzieci,

- przewidywane dochody małżonka/dziecka za 20... r. wyniosą: ........................ - czyli mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej,

- małżonek/dziecko nie będzie korzystał z możliwości obniżenia zaliczki.

Stwierdzam, że powyższe dane podałem/-am zgodnie ze stanem faktycznym. Odpowiedzialność karno-skarbowa za podanie danych niezgodnych prawdą jest mi znana.

.......................................................................................

(data wypełnienia) ( podpis pracownika)

 


Informacja o przychodach stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, uzyskane z innych źródeł


Jeżeli pracownik uzyskał w danym roku kalendarzowym przychód będący podstawą do wyliczenia składek emerytalnej i rentowej z innego źródła niż zawarta z pracodawcą umowa o pracę lub osiągnął takie przychody przed zatrudnieniem u obecnego pracodawcy, powinien podać informację o osiągniętych przychodach swojemu aktualnemu pracodawcy. Obowiązek ten wynika z art. 19 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Podstawa dla wyliczenia składki emerytalnej i rentowej jest w ciągu roku kalendarzowego ograniczona do kwoty trzydziestokrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Limit ten wynosi w 2011 roku 100770,00 zł. Jeśli przychody pracownika ze wszystkich źródeł będące podstawą dla składki emerytalnej i rentowej przekroczą ten limit w roku kalendarzowym, od przychodów ponad limit nie pobiera się składki emerytalnej i rentowej do końca roku kalendarzowego.


Przykład

W poniższej tabeli przedstawione zostało przykładowe wyliczenie wynagrodzenia netto z kwoty brutto równej 10000,00 zł w dwóch wersjach:

1. w przypadku, gdy osoba nie złożyła wymienionych wyżej dokumentów;

2. w przypadku, gdy zostały złożone wszystkie wymienione dokumenty.

 

Założenia

 wersja 1

 wersja 2

KUP

111,25

139,06

1/12 kwoty zmniejszającej podatek

-

46,33

wspólne opodatkowanie z małżonkiem lub dzieckiem

NIE

TAK

przekroczenie limitu składek emerytalnej i rentowej

NIE

TAK

 

 

 

Wyliczenia

 

 

Wynagrodzenie brutto

10000

10000

składka emerytalna (9,76%)

976

0

składka rentowa (1,5%)

150

0

składka chorobowa (2,45%)

245

245

składka zdrowotna (9%)

776,61

877,95

zaliczka na pdof

2057

929

Wynagrodzenie netto

5795,39

7948,05

 

Jak wynika z tabeli, jeśli pracownik złożył wszystkie wymienione wyżej dokumenty, po przekroczeniu progu podatkowego oraz limitu dla wyliczenia składek emerytalnej i rentowej, jego miesięczne wynagrodzenie netto mogłoby wynieść o 2152,66 zł więcej niż gdyby dokumenty te nie zostały złożone.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż jeżeli pracownik nie złożył pracodawcy któregoś z dokumentów, jego uprawnienia nie „przepadają”. Jeśli podatnik był uprawniony do podwyższonych KUP, do zastosowania kwoty zmniejszającej podatek lub do wspólnego opodatkowania dochodów wraz z małżonkiem lub dzieckiem, może skorzystać z tych uprawnień przy wypełnianiu zeznania podatkowego za rok podatkowy, w którym miał te uprawnienia. W zeznaniu rocznym należny podatek będzie wówczas niższy niż wpłacone przez pracodawcę zaliczki na podatek. Po złożeniu zeznania rocznego podatnik otrzyma zwrot z urzędu skarbowego.

Odmiennie przedstawia się sytuacja w kwestii przekroczenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeśli pracownik nie poinformuje swojego pracodawcy o innych przychodach, otrzyma zwrot nadpłaconych składek za pośrednictwem swojego pracodawcy dopiero, gdy pracodawca zostanie poinformowany o powstałej nadpłacie przez ZUS.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.)

- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.)

Helena Warszakowska

Senior Konsultant

Outsourcing Rachunkowości - Grant Thornton

 

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polski Ład - 10 istotnych zmian
  Polski Ład to pakiet zmian legislacyjnych, które w założeniu mają pomóc odbudować gospodarkę, która uległa nadwyrężeniu z powodu pandemii Covid-19. Pojawiają się jednak opinie krytyczne – zbyt wiele zmian jednocześnie, błędy legislacyjne, nieprecyzyjne przepisy. Niektóre rozwiązania, z pozoru dobre dla wszystkich, mają również negatywne następstwa. Przykładowo, podwyższenie kwoty wolnej od podatku może powodować komplikacje po stronie organizacji pozarządowych, które traktowały tzw. 1% podatku jako stałe źródło dochodu.
  Nowe detaliczne obligacje skarbowe – czy uchronią przed inflacją?
  Obligacje detaliczne, które będziemy mogli kupić w czerwcu 2022 roku zostały poddane liftingowi. Rząd kusi nas wyższym oprocentowaniem w pierwszym roku oszczędzania, a do oferty dołączają też papiery oprocentowane tym lepiej im wyższe będą w Polsce stopy procentowe.
  Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w e-Urzędzie Skarbowym - jak wypełnić i złożyć
  Ministerstwo Finansów poinformowało 26 maja 2022 r. o udostępnieniu w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku. Wniosek ten może złożyć podatnik, u którego wystąpiła nadpłata podatku lub który kwestionuje zasadność albo wysokość pobranego podatku. W imieniu podatnika wniosek może złożyć pełnomocnik posiadający aktywne pełnomocnictwo ogólne (PPO-1).
  Podatki 2022. Problemy z Polskim Ładem a odpowiedzialność członków zarządu spółek
  Z uwagi na problemy związane z wejściem w życie Polskiego Ładu, w tym planowanych zmian podatkowych od lipca ze skutkiem wstecz od stycznia 2022 r., wśród wielu przedsiębiorców coraz częściej pojawia się pytanie: kto poniesie za to odpowiedzialność. Jak odpowiadają członkowie zarządów spółek za podatki?
  Sprawozdanie finansowe w spółce z o.o. za 2021 rok (sporządzenie, zatwierdzenie i złożenie do KRS) - terminy w 2022 roku
  Terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2021 r. w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zostały wydłużone o 3 miesiące. Do kiedy trzeba sporządzić i zatwierdzić sprawozdanie finansowe w spółce z o.o. oraz złożyć to sprawozdanie do KRS w 2022 roku?
  KRD: branża leasingowa rośnie, ale przybywa też jej dłużników
  2021 r. był najlepszy w historii leasingu w Polsce i rdr przyniósł ok. 5-proc. wzrost wartości portfela branży, ale jednocześnie zaległości klientów przekroczyły 988 mln zł - informuje Krajowy Rejestr Długów. Dodano, że w leasing najczęściej brano auta osobowe, a rzadziej maszyny, pojazdy ciężarowe.
  Składki ZUS od wszystkich umów zlecenia i umów o dzieło?
  Polska zobowiązała się wobec Brukseli, że w pełni oskładkuje (składkami ZUS) umowy cywilnoprawne. Nadal jednak chce negocjować termin tego ozusowania – informuje 26 maja 2022 r. "Dziennik Gazeta Prawna”. Ma to być jeden z tzw. kamieni milowych, czyli polskich zobowiązań wobec UE, od których zależy akceptacja Komisji Europejskiej dla Krajowego Planu Odbudowy w Polsce i uruchomienie pieniędzy unijnych na ten cel.
  Dorabianie do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego - informacja do ZUS o przychodach do 31 maja
  Do końca maja osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą poinformować ZUS o swoich przychodach za dany rok rozliczeniowy. W tym roku jest to okres od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. - przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.
  Wakacje kredytowe przy kredycie hipotecznym - kto i ile skorzysta
  Stale i szybko rosnące stopy procentowe sprawiają, że coraz więcej kredytobiorców ma problem ze spłacaniem kredytów mieszkaniowych (hipotecznych). Rząd zapowiedział pomoc, która powinna załatwić problemy większości zadłużonych. Idący w miliardy koszt pakietu wsparcia może się jednak okazać niedoszacowany. Jakie korzyści dla kredytobiorców przyniesie likwidacja WIBOR-u? Kto skorzysta na wakacjach kredytowych?
  Oszczędnościowe obligacje skarbowe - czerwiec 2022 r. Oprocentowanie w oparciu o stopę referencyjną NBP
  Od czerwca 2022 r. oferta Ministerstwa Finansów zostaje rozszerzona o nowe obligacje, których oprocentowanie będzie oparte o stopę referencyjną NBP. Odsetki będą wypłacane co miesiąc. Jak oprocentowane będą te obligacje? Ponadto Ministerstwo Finansów podnosi oprocentowanie obligacji oszczędnościowych o okresie zapadalności od 3 miesięcy do 12 lat.
  Składka zdrowotna – zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 roku zmienią się przepisy dot. składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany te wynikają z rządowego projektu nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Jakie zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie składki zdrowotnej wprowadzi ta nowelizacja? Co zmieni się od 1 lipca 2022 r. w przepisach dot. składki zdrowotnej?
  Obligacje skarbowe - oprocentowanie 2022/2023
  W odpowiedzi na interpelację poselską Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (w imieniu Ministra Finansów) udzielił 13 maja 2022 r. wyjaśnień odnośnie oprocentowania obligacji detalicznych Skarbu Państwa. Jakie odsetki dają obligacje skarbowe? Ile można zarobić na obligacjach? Jak kupić obligacje skarbowe?
  Kwota wolna od podatku. Jaka wysokość w 2022 r.
  Jedną ze zmian ustanowionych przez Polski Ład jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Osoby składające deklarację w podatku PIT za 2022 r. uzyskają dzięki temu możliwość oszczędności w rozliczeniu z fiskusem. Wspomniany przywilej nie dotyczy jednak wszystkich.
  Praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników - nowelizacja kodeksu pracy przyjęta przez Radę Ministrów. Co się zmieni?
  24 maja 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd chce na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Będzie to bardziej elastyczna forma wykonywania pracy od obecnie funkcjonującej telepracy. Rozwiązanie to powinno poprawić możliwości zatrudnienia osób znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym rodziców małych dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Ponadto, pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.
  E-paragony, kasy fiskalne online, połączenie kas fiskalnych i terminali płatniczych - obowiązki
  Postępująca reforma elektroniczna administracji jest realizowana wprost proporcjonalnie do reformy komunikacji na linii przedsiębiorca – urzędy, w tym urzędy skarbowe. Co roku podatnicy dowiadują się o nowych rozwiązaniach i wprowadzanych innowacjach. Jednym z dość energicznie nowelizowanych obszarów są kwestie związane z kasami fiskalnymi i paragonami.
  Ceny samochodów rosną, ceny ubezpieczeń komunikacyjnych (OC i AC) spadają
  Stale spada liczba rejestracji nowych samochodów. W kwietniu 2022 r. było ich o ponad 13 proc. mniej niż przed rokiem. Nie lepiej jest na rynku wtórnym - import był niższy o 17 proc. Sprowadzamy starsze i droższe: średni wiek pojazdu to już ponad 12 lat, a mediana ceny przekroczyła 23,5 tys. zł. Lepsze dane dotyczą polis komunikacyjnych - najpopularniejsze auta ubezpieczymy taniej. Polisa OC dla „dwunastolatka” jest też średnio o 4 proc. niższa. Średnia składka OC dla używanego VW wynosi 3,2 proc. mniej, z kolei koszt AC dla marki Opel taki sam jak w kwietniu 2021.
  Jak sprawdzić kontrahenta? Jak zabezpieczyć się przed jego niewypłacalnością?
  Każdy przedsiębiorca pragnie satysfakcjonującej i bezproblemowej współpracy z nowymi klientami. W tym celu należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które pomogą przedsiębiorcom odpowiednio chronić swoje firmy w sytuacjach takich jak upadłość, niewypłacalność kontrahenta. Jak to zrobić? O tym opowie Wojciech Węgrzyński – partner w Trenda Group.
  Przyszłość zawodu księgowego, oczekiwania firm wobec księgowych i biur rachunkowych
  Zawód księgowego już od momentu powstania obarczony był dużą odpowiedzialnością. Żadne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować bez działu księgowości, bez względu na to, czy zatrudnia księgowych, czy współpracuje z zewnętrznym biurem rachunkowym. Wszystkie dokumenty związane z finansami firmy przechodzą przez ręce księgowego, którego zadaniem jest czuwać nad ich poprawnością. Od niego może zależeć powodzenie biznesu. Czy konieczna jest regulacja zawodu księgowego? Czego oczekują przedsiębiorcy od księgowych i biur rachunkowych?
  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych w 2022 roku - II połowa maja. Odsetki 20 razy wyższe niż przed rokiem
  Jakie oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych oferują banki w drugiej połowie maja 2022 roku? Ile można zarobić na lokacie bankowej? Czy (i ile) oszczędności na lokacie lub koncie oszczędnościowym tracą na wartości w czasie inflacji?
  Renta z Niemiec po zmarłym mężu (emerytura wdowia) a podatek
  Wdowa mieszkająca w Polsce i posiadająca polską rezydencję podatkową, która otrzymuje z Niemiec rentę po zmarłym mężu (tzw. duża emerytura wdowia) nie musi płacić od tego świadczenia podatku w Polsce. Niestety zdarzają się przypadki, że polskie banki potrącają polski podatek dochodowy (PIT) od tego typu świadczeń wpływających na rachunki bankowe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 20 maja 2022 r. potwierdził brak obowiązku podatkowego w takim przypadku.
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych dopiero od 1 października 2022 r.
  Ministerstwo Finansów poinformowało o przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji (tj. instalacji kas fiskalnych) branży myjni samochodowych. Nowy termin to 1 października 2022 r. Ministerstwo wskazuje, że przesunięcie terminu nie wyklucza wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących.
  PPK w 2023 roku - autozapis pracowników 1 kwietnia
  W 2023 roku polskich pracowników czeka pierwszy autozapis do PPK, przy czym osoby między 55. a 70. rokiem życia zostaną włączone do programu tylko wówczas, gdy złożą pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.
  Należyta staranność w podatku u źródła (WHT) – czym jest i jak jej dochować?
  Problemy zaczynają się już na etapie określenia, czym w ogóle jest należyta staranność w podatku u źródła. Próżno też szukać obiektywnego wzorca zachowania, na którym może oprzeć się płatnik. Organy podatkowe mają w zasadzie dowolność w ustalaniu standardów, które płatnik WHT powinien spełnić, i mogą one być nieproporcjonalnie wysokie. W rezultacie bardzo łatwo zarzucić płatnikowi, że podjęte przez niego działania były niewystarczające, a to z kolei może prowadzić do sporów. Płatnicy są w trudnej sytuacji także z tego powodu, że mają często mniejszą od skarbówki możliwość weryfikacji wymaganych informacji, zwłaszcza na temat podmiotów niepowiązanych. Wszystko to powoduje, że omawiane zagadnienie ciągle budzi bardzo wiele wątpliwości.
  Honorowanie darczyńcy a VAT
  Dobrowolne umieszczenie informacji o podmiotach udzielających finansowego wsparcia (tzw. honorowanie darczyńcy), nieposiadające znamion reklamy stanowi czynność neutralną na gruncie ustawy o VAT.
  Marczuk: PPK to najatrakcyjniejsza forma oszczędzania długoterminowego w Polsce
  Pracownicze Plany Kapitałowe to przede wszystkim bardzo opłacalna możliwość odkładania pieniędzy. Z perspektywy indywidualnej nie ma w tej chwili na rynku tak atrakcyjnej formy oszczędzania, jak PPK – zapewniał Bartosz Marczuk, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, który był gościem piątkowego webinaru „PPK i PPE – czyli więcej o Twojej emeryturze, ważnym wsparciu od Twojego pracodawcy”, z cyklu Teleekspress Inwestycyjny PAP.