REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dokumenty składane pracodawcy, które wpływają na wysokość wynagrodzenia netto

Helena Warszakowska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Pracownik, który został zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w momencie zatrudnienia wypełnia dla pracodawcy szereg dokumentów, które umieszczane są w teczce osobowej pracownika. Część z nich ma wpływ na wysokość wynagrodzenia netto, dlatego warto pamiętać m.in. o pewnych uprawnieniach, z których można skorzystać, aby na konto wpływała wyższa wypłata. Poniżej została przedstawiona lista dokumentów, które wpływają na wynagrodzenie netto.

Autopromocja


Oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu (dalej „KUP”)


Podstawę do obliczenia zaliczki na podatek dochodowych od osób fizycznych (dalej „pdof”) umniejsza się o:

- składki na ubezpieczenia społeczne w części opłacanej przez pracownika

oraz

- KUP.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy o pdof, KUP ze stosunku pracy wynoszą 111,25 zł miesięcznie, a w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i jednocześnie podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę - 139,06 zł miesięcznie. Pracodawca będzie mógł uwzględnić podwyższone KUP wtedy, gdy pracownik złoży mu stosowne oświadczenie o miejscu zamieszkania.

Przykładowy wzór oświadczenia wygląda następująco:OŚWIADCZENIE


pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.)


Niniejszym proszę płatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(nazwa zakładu pracy)

o odliczenie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, gdyż:

- zamieszkuję w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tj. poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy,

- nie otrzymuję dodatku za rozłąkę.

Stwierdzam, że powyższe dane podałem(-am) zgodnie ze stanem faktycznym.

Odpowiedzialność karno-skarbowa za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(data)(podpis)


Objaśnienia:

*) wypełnia się po nadaniu NIP przez właściwy urząd skarbowy

**) wpisuje się miejsce stałego lub czasowego - nie krótszego niż dwa miesiące - zamieszkania

 


PIT-2


Należną zaliczkę na pdof umniejsza się o:

- kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobraną przez zakład pracy z wynagrodzenia podatnika w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

oraz

- 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, która w 2011 roku wynosi 46,33 zł miesięcznie.

Pracodawca będzie mógł pomniejszyć należną zaliczkę na pdof o 46,33 zł miesięcznie pod warunkiem, że pracownik złoży mu przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym stosowne oświadczenie, w którym oświadczy, iż:

- nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;

- nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;

- nie osiąga dochodów, od których jest zobowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o pdof (art. dotyczy podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy oraz z najmu i dzierżawy);

- nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Oświadczenie składane jest na formularzu PIT-2. Formularz ten dostępny jest na stornie internetowej Ministerstwa Finansów.


Oświadczenie dla osób rozliczających się wspólnie z małżonkiem bądź na zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci (art. 6 ust. 4 ustawy o pdof)


Jeżeli pracownik złoży pracodawcy oświadczenie, że za dany rok podatkowy zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem lub na zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci określonych w art. 6 ust. 4 ustawy o pdof, zaliczka na podatek liczona jest przez cały rok podatkowy wg pierwszej skali podatkowej tj. 18%. Takie oświadczenie można złożyć jedynie wówczas, gdy małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej lub gdy dziecko osiągnęło dochody w wysokości nie przekraczającej kwoty wolnej od podatku, z wyjątkiem renty rodzinnej (w 2011 roku kwota ta wyniosła 3089,00 zł).

Pracodawca pobiera zaliczkę zgodnie ze złożonym oświadczeniem począwszy od miesiąca następnego po miesiącu złożenia oświadczenia przez pracownika. Podatnik jest zobowiązany poinformować pracodawcę, jeśli nastąpi zmiana stanu faktycznego, która spowoduje utratę prawa do wspólnego opodatkowania dochodów.

Należy pamiętać, iż małżonkowie mogą opodatkować wspólnie dochody pod warunkiem, że przez cały rok podatkowy istniała między nimi wspólność majątkowa oraz pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o pdof, za osobę samotnie wychowującą dziecko uznaje się rodzica lub opiekuna prawnego będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności  - jeżeli wychowuje dzieci:

1. małoletnie,

2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3. do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty czy szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu w kwocie wyższej niż kwota wolna od podatku (z wyjątkiem renty rodzinnej).

Oświadczenie informujące o tym, iż pracownik zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem lub z dzieckiem ważne jest tylko w roku podatkowym, w którym zostało złożone. Jeśli zatem pracownik chce korzystać z tego uprawnienia co roku, powinien każdego roku złożyć nowe oświadczenie.

Poniżej przedstawiony został wzór tego oświadczenia:

 
OŚWIADCZENIE


PRACOWNIKA DLA CELÓW CZĘŚCIOWEGO ZANIECHANIA POBORU ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH


Niniejszym proszę płatnika ................................................................................................

(nazwa zakładu pracy)

o częściowe zaniechanie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, gdyż:

- zamierzam opodatkować swoje dochody na zasadach określonych dla małżonków/osób samotnie wychowujących małoletnie dzieci,

- przewidywane dochody małżonka/dziecka za 20... r. wyniosą: ........................ - czyli mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej,

- małżonek/dziecko nie będzie korzystał z możliwości obniżenia zaliczki.

Stwierdzam, że powyższe dane podałem/-am zgodnie ze stanem faktycznym. Odpowiedzialność karno-skarbowa za podanie danych niezgodnych prawdą jest mi znana.

.......................................................................................

(data wypełnienia) ( podpis pracownika)

 


Informacja o przychodach stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, uzyskane z innych źródeł


Jeżeli pracownik uzyskał w danym roku kalendarzowym przychód będący podstawą do wyliczenia składek emerytalnej i rentowej z innego źródła niż zawarta z pracodawcą umowa o pracę lub osiągnął takie przychody przed zatrudnieniem u obecnego pracodawcy, powinien podać informację o osiągniętych przychodach swojemu aktualnemu pracodawcy. Obowiązek ten wynika z art. 19 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Podstawa dla wyliczenia składki emerytalnej i rentowej jest w ciągu roku kalendarzowego ograniczona do kwoty trzydziestokrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Limit ten wynosi w 2011 roku 100770,00 zł. Jeśli przychody pracownika ze wszystkich źródeł będące podstawą dla składki emerytalnej i rentowej przekroczą ten limit w roku kalendarzowym, od przychodów ponad limit nie pobiera się składki emerytalnej i rentowej do końca roku kalendarzowego.


Przykład

W poniższej tabeli przedstawione zostało przykładowe wyliczenie wynagrodzenia netto z kwoty brutto równej 10000,00 zł w dwóch wersjach:

1. w przypadku, gdy osoba nie złożyła wymienionych wyżej dokumentów;

2. w przypadku, gdy zostały złożone wszystkie wymienione dokumenty.

 

Założenia

 wersja 1

 wersja 2

KUP

111,25

139,06

1/12 kwoty zmniejszającej podatek

-

46,33

wspólne opodatkowanie z małżonkiem lub dzieckiem

NIE

TAK

przekroczenie limitu składek emerytalnej i rentowej

NIE

TAK

 

 

 

Wyliczenia

 

 

Wynagrodzenie brutto

10000

10000

składka emerytalna (9,76%)

976

0

składka rentowa (1,5%)

150

0

składka chorobowa (2,45%)

245

245

składka zdrowotna (9%)

776,61

877,95

zaliczka na pdof

2057

929

Wynagrodzenie netto

5795,39

7948,05

 

Jak wynika z tabeli, jeśli pracownik złożył wszystkie wymienione wyżej dokumenty, po przekroczeniu progu podatkowego oraz limitu dla wyliczenia składek emerytalnej i rentowej, jego miesięczne wynagrodzenie netto mogłoby wynieść o 2152,66 zł więcej niż gdyby dokumenty te nie zostały złożone.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż jeżeli pracownik nie złożył pracodawcy któregoś z dokumentów, jego uprawnienia nie „przepadają”. Jeśli podatnik był uprawniony do podwyższonych KUP, do zastosowania kwoty zmniejszającej podatek lub do wspólnego opodatkowania dochodów wraz z małżonkiem lub dzieckiem, może skorzystać z tych uprawnień przy wypełnianiu zeznania podatkowego za rok podatkowy, w którym miał te uprawnienia. W zeznaniu rocznym należny podatek będzie wówczas niższy niż wpłacone przez pracodawcę zaliczki na podatek. Po złożeniu zeznania rocznego podatnik otrzyma zwrot z urzędu skarbowego.

Odmiennie przedstawia się sytuacja w kwestii przekroczenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeśli pracownik nie poinformuje swojego pracodawcy o innych przychodach, otrzyma zwrot nadpłaconych składek za pośrednictwem swojego pracodawcy dopiero, gdy pracodawca zostanie poinformowany o powstałej nadpłacie przez ZUS.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.)

- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.)

Helena Warszakowska

Senior Konsultant

Outsourcing Rachunkowości - Grant Thornton

 

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA