Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy honoraria i średnia honoraryjna podlegają wliczeniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę

Arkadiusz Mika
inforCMS
Jesteśmy agencją reklamową. Zatrudniamy grafików komputerowych (na pełny etat). Pracownicy Ci mają stałe wynagrodzenie określone w kwocie 1000 zł brutto. Ponadto otrzymują honoraria za stworzone grafiki. Jest to drugi składnik wynagrodzenia wskazany w ich umowach o pracę. Ostatnio w naszej firmie przeprowadzał kontrolę inspektor PIP. Zarzucił nam, że postępujemy nieprawidłowo, gdyż graficy powinni otrzymywać co najmniej 1126 zł wynagrodzenia zasadniczego. Czy ma rację? Zaznaczam, że łączne (z obydwu składników) wynagrodzenie grafików kilkakrotnie przekracza stawkę minimalną. Również wtedy, gdy graficy nie pracują, bo np. są na urlopie (wypłacamy wówczas średnią honoraryjną).

RADA

Inspektor pracy miał rację. Pełnoetatowy pracownik musi otrzymywać co najmniej 1126 zł miesięcznie z innych składników wynagrodzenia niż honoraria. Powinni Państwo uzupełnić pracownikom wynagrodzenie do stawki minimalnej. Nie muszą Państwo uzupełniać wynagrodzenia za miesiące, w których średnia honoraryjna była równa co najmniej kwocie 126 zł. Średnia honoraryjna ma bowiem inny charakter niż honoraria i jest wliczana do minimalnego wynagrodzenia za pracę.

UZASADNIENIE

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych (art. 6 ust. 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Przy sprawdzaniu, czy dany pracownik otrzymał co najmniej wynagrodzenie minimalne, nie bierze się pod uwagę następujących składników zaliczanych do wynagrodzeń osobowych:

• nagrody jubileuszowej,

• odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

• wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

• dodatku za pracę w nocy.

Zgodnie z załącznikiem do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń do wynagrodzeń osobowych nie zalicza się wynagrodzeń z tytułu rozporządzania przez pracowników prawami autorskimi do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy. Oznacza to, że nie można honorariów autorskich uwzględniać przy wyliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

WAŻNE!

Honorariów nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych.

Honoraria to nie jedyne należności wypłacane przez pracodawców, których nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a tym samym nie ujmuje się w minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Do innych, najpopularniejszych, należą:

• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i ekwiwalenty za używanie do pracy własnej odzieży,

• wypłaty należności z tytułu odbywania podróży służbowych,

ryczałty pieniężne za używanie własnego pojazdu do celów służbowych,

• świadczenia z ZFŚS,

• świadczenia urlopowe,

• odprawy z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracowników,

• nauczycielskie dodatki mieszkaniowe,

• odprawy pośmiertne,

• odszkodowania wynikające z umowy o zakazie konkurencji.

Tak więc za miesiące, w których graficy otrzymali niższe wynagrodzenie niehonoraryjne, niż wynosi aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę, trzeba będzie to wynagrodzenie im uzupełnić. Wyrównanie wynagrodzenia do wysokości minimalnego powinno być wypłacone w przyjętym w firmie terminie wypłaty wynagrodzenia. Oznacza to, że graficy mają roszczenie o wypłatę odsetek od wyrównania za styczeń od dnia, kiedy powinni im Państwo wypłacić pensję styczniową, roszczenie o wypłatę odsetek od wyrównania za luty od dnia, kiedy powinni im Państwo wypłacić pensję lutową, itd.

Graficy, przebywając na urlopie wypoczynkowym, nie tworzą utworów w myśl prawa autorskiego, za które wypłacają im Państwo honoraria. Za te okresy wypłacają im Państwo wynagrodzenie urlopowe (wliczając do niego średnią honoraryjną), spełniając kodeksową zasadę, zgodnie z którą za czas urlopu pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał w tym czasie pracując (art. 172 k.p.). Trzeba zauważyć, że ta średnia honoraryjna, mimo że jest wypłacana w zamian za honoraria, sama do honorariów się nie zalicza. Nie jest bowiem wynagrodzeniem za rozporządzanie prawami autorskimi do żadnego stworzonego przez daną osobę utworu. Wobec średniej honoraryjnej nie można także zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów. Średnią jako wynagrodzenie urlopowe trzeba zaliczyć do wynagrodzeń osobowych. W konsekwencji należy ją ujmować w składnikach wynagrodzenia wliczanych do wynagrodzenia minimalnego.

Prezentujemy przykładowe wyliczenie za 2 miesiące pensji pracownika wynagradzanego m.in. honorariami.

PRZYKŁAD

Dziennikarz zatrudniony na 1/2 etatu zarabia 480 zł stałego wynagrodzenia i wierszówkę. W ostatnich miesiącach otrzymał wierszówkę w wysokości:

- za styczeń 764 zł,

- za luty 900 zł,

- za marzec 690 zł.

Cały kwiecień dziennikarz będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym.

Rozliczenie wynagrodzenia dziennikarza w marcu br. wyglądało następująco:

1126 zł x 1/2 = 563 zł (wynagrodzenie minimalne należne pracownikowi z uwagi na wymiar etatu),

563 zł : 80 (liczba godzin do przepracowania dla półetatowców w marcu) = 7,04 zł (stawka godzinowa minimalnego wynagrodzenia),

480 zł : 80 godz. = 6 zł (stawka godzinowa wynikająca z zaszeregowania pracownika),

7,04 zł - 6 zł = 1,04 zł (uzupełnienie wynagrodzenia za godzinę pracy),

1,04 zł x 80 godz. = 83,20 zł (wyrównanie pensji do minimalnego wynagrodzenia).

W marcu dziennikarz otrzymał 480 zł wynagrodzenia zgodnego ze swoim osobistym zaszeregowaniem, 83,20 zł wyrównania do pensji minimalnej i 690 zł honorariów autorskich, czyli łącznie 1253,20 zł brutto.

Wyliczenie kwoty netto będzie wyglądało następująco:

1) Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne z nieautorskiej części wynagrodzenia:

563,20 zł (480 zł + 83,20 zł) x 9,76% = 54,97 zł,

563, 20 zł x 1,5% = 8,45 zł,

563,20 zł x 2,45% = 13,80 zł,

563,20 zł - (54,97 zł + 8,45 zł + 13,80 zł) = 485,98 zł (podstawa naliczenia składki zdrowotnej z tej części wynagrodzenia).

2) Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne z honorariów:

690 zł x 9,76% = 67,34 zł,

690 zł x 1,5% = 10,35 zł,

690 zł x 2,45% = 16,91 zł,

690 zł - (67,34 zł + 10,35 zł + 16,91 zł) = 595,40 zł (podstawa naliczenia składki zdrowotnej z honorariów).

3) Podstawa opodatkowania:

- z wynagrodzenia nie autorskiego:

485,98 zł - 111,25 zł = 374,73 zł,

- z honorariów:

595,40 zł - (595,40 zł x 50%) = 595,40 zł - 297,70 zł = 297,70 zł.

Łączna podstawa opodatkowania:

374,73 zł + 297,70 zł = 672,43 zł, po zaokrągleniu 672 zł.

4) Obliczenie składki zdrowotnej:

485,98 zł + 595,40 zł = 1081,38 zł,

1081,38 zł x 9% (składka zdrowotna) = 97,32 zł,

1081,38 zł x 7,75% (składka podlegająca odliczeniu od podatku) = 83,81 zł.

5) Obliczenie zaliczki na podatek:

(672 zł x 19%) - 48,90 zł = 127,68 zł - 48,90 zł = 78,78 zł.

Ponieważ obliczona zaliczka na podatek dochodowy jest niższa od składki na ubezpieczenie zdrowotne (97,32 zł), składka zdrowotna ulega obniżeniu do kwoty zaliczki (art. 83 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), wyniesie więc 78,78 zł.

Zaliczka podlegająca wpłacie do US:

78,78 zł - 78,78 zł = 0 zł.

Dlatego w tym przypadku nie ma zaliczki na podatek.

6) Kwota do wypłaty:

1253,20 zł - 77,22 zł (składki na ubezpieczenia społeczne pobrane z wynagrodzenia zasadniczego) - 94,60 zł (składki na ubezpieczenia społeczne pobrane z honorariów) - 78,78 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) = 1002,60 zł.

Rozliczenie wynagrodzenia urlopowego dziennikarza w kwietniu br. wyglądało następująco:

1) Łączne honoraria z okresu 3 miesięcy poprzedzających urlop:

764 zł + 900 zł + 690 zł = 2354 zł.

2) Łączne uzupełnienia wynagrodzenia do stawki minimalnej za styczeń, luty i marzec 2008 r.:

83,60 zł + 83,16 zł + 83,20 zł = 249,96 zł,

2354 zł + 249,96 zł = 2603,96 zł.

3) Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych obliczamy, dzieląc podstawę wymiaru tego wynagrodzenia przez liczbę godzin, w czasie których pracownik na nie pracował. Od stycznia do marca pracownik zatrudniony na pół etatu przepracował 252 godziny,

2603,96 zł : 252 godz. = 10,33 zł.

Ustaloną w ten sposób stawkę godzinową należy pomnożyć przez liczbę godzin pracy przypadającą w czasie urlopu dziennikarza, tj. 176 x 1/2 = 88 godz.

10,33 zł x 88 godz. = 909,04 zł.

Ponieważ średniej honoraryjnej (wynagrodzenia urlopowego) nie zaliczamy do honorariów, wliczamy ją do wynagrodzenia pracownika na potrzeby sprawdzenia, czy osiągnął on co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę:

480 zł + 909,04 zł = 1389,04 zł,

1389,04 zł > 563 zł (1126 zł x 1/2 etatu).

Pracownik nie otrzyma więc w kwietniu wyrównania do minimalnej stawki, gdyż jego wynagrodzenie (niehonoraryjne) znacznie przekroczyło stawkę minimalną.

4) Wyliczenie kwoty netto będzie wyglądało następująco:

Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne:

1389,04 zł x 9,76% = 135,57 zł,

1389,04 zł x 1,5% = 20,84 zł,

1389,04 zł x 2,45% = 34,03 zł.

Podstawa składki zdrowotnej: 1389,04 zł - (135,57 zł + 20,84 zł + 34,03 zł) = 1389,04 zł - 190,44 zł = 1198,60 zł.

Składka zdrowotna do wpłaty do ZUS: 1198,60 zł x 9% = 107,87 zł.

Składka zdrowotna odliczana od podatku: 1198,60 zł x 7,75% = 92,89 zł.

Podstawa opodatkowania: 1198,60 zł - 111,25 zł = 1087,35 zł, po zaokrągleniu 1087 zł.

Zaliczka na podatek dochodowy:

(1087 zł x 19%) - 48,90 zł = 157,63 zł.

Zaliczka do wpłaty do urzędu skarbowego:

157,63 zł - 92,89 zł = 64,74 zł, po zaokrągleniu 65 zł.

Kwota do wypłaty: 1389,04 zł - 190,44 zł - 107,87 zł - 65 zł = 1025,73 zł.

• art. 6 ust. 1, 4-5, art. 7 ust. 1-2 i 4 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Dz.U. Nr 200, poz. 1679; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314

• załącznik nr 1 poz. 131 (załącznik do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń zaktualizowany w 2003 r.) do nieobowiązującego rozporządzenia z 27 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001 - Dz.U. z 2001 r. Nr 1, poz. 2

• art. 22 ust. 2 pkt 3, ust. 9 pkt 3, art. 27b, art. 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495

• § 7-9 rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop - Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1591

• art. 18, art. 22 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 791

• art. 79, art. 83 ust. 1, art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - j.t. Dz.U. Nr 210, poz. 2135; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280

Arkadiusz Mika

specjalista w zakresie prawa pracy

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Komplet: Kodeks pracy, Czas Pracy, Wynagrodzenia 2022
Komplet: Kodeks pracy, Czas Pracy, Wynagrodzenia 2022
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  PPK w 2023 roku - autozapis pracowników 1 kwietnia
  W 2023 roku polskich pracowników czeka pierwszy autozapis do PPK, przy czym osoby między 55. a 70. rokiem życia zostaną włączone do programu tylko wówczas, gdy złożą pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.
  Należyta staranność w podatku u źródła (WHT) – czym jest i jak jej dochować?
  Problemy zaczynają się już na etapie określenia, czym w ogóle jest należyta staranność w podatku u źródła. Próżno też szukać obiektywnego wzorca zachowania, na którym może oprzeć się płatnik. Organy podatkowe mają w zasadzie dowolność w ustalaniu standardów, które płatnik WHT powinien spełnić, i mogą one być nieproporcjonalnie wysokie. W rezultacie bardzo łatwo zarzucić płatnikowi, że podjęte przez niego działania były niewystarczające, a to z kolei może prowadzić do sporów. Płatnicy są w trudnej sytuacji także z tego powodu, że mają często mniejszą od skarbówki możliwość weryfikacji wymaganych informacji, zwłaszcza na temat podmiotów niepowiązanych. Wszystko to powoduje, że omawiane zagadnienie ciągle budzi bardzo wiele wątpliwości.
  Honorowanie darczyńcy a VAT
  Dobrowolne umieszczenie informacji o podmiotach udzielających finansowego wsparcia (tzw. honorowanie darczyńcy), nieposiadające znamion reklamy stanowi czynność neutralną na gruncie ustawy o VAT.
  Marczuk: PPK to najatrakcyjniejsza forma oszczędzania długoterminowego w Polsce
  Pracownicze Plany Kapitałowe to przede wszystkim bardzo opłacalna możliwość odkładania pieniędzy. Z perspektywy indywidualnej nie ma w tej chwili na rynku tak atrakcyjnej formy oszczędzania, jak PPK – zapewniał Bartosz Marczuk, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, który był gościem piątkowego webinaru „PPK i PPE – czyli więcej o Twojej emeryturze, ważnym wsparciu od Twojego pracodawcy”, z cyklu Teleekspress Inwestycyjny PAP.
  Koniec jednorazowej (covidowej) amortyzacji – odpisy tylko do końca maja
  16 maja 2022 r. został odwołany stan epidemii. Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 można dokonać do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – czyli do końca maja.
  Fotowoltaika a podatek akcyzowy. Uwaga na ewidencję akcyzową przy instalacjach fotowoltaicznych
  Każdy podmiot gospodarczy, który produkuje energię z wykorzystaniem fotowoltaiki, podlega określonym obowiązkom akcyzowym. W zależności od mocy instalacji i tego, do jakich celów wykorzystywana jest energia – zakres tych obowiązków jest różny. W niektórych sytuacjach wręcz niejednoznaczny – wskazują eksperci podatkowi z CRIDO w raporcie "Obowiązki akcyzowe związane z produkcją energii elektrycznej w panelach fotowoltaicznych", który powstał na bazie doświadczeń z rozmów z przedsiębiorcami i przedstawicielami gmin, często nieświadomymi tychże obowiązków.
  Prezes NBP: prawdopodobnie będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach
  Prawdopodobnie będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach, aż osiągniemy pewność, że inflacja trwale się obniży; działamy przy tym rozważnie, by nie wyrządzić nadmiernych szkód społecznych i gospodarczych - podkreślił prezes NBP Adam Glapiński w przesłaniu na Forum w Davos.
  Faktura bez VAT. Czym się wyróżnia?
  Wystawianie faktur VAT to rutynowa czynność dnia codziennego przedsiębiorcy. Podatek VAT jest integralną częścią ceny towaru widocznej w sklepie jednak nie stanowi zysku sprzedawcy. Kwota VAT jest wpłacana na konto urzędu skarbowego. Jednak niektórzy przedsiębiorcy są zwolnieni z VAT. Jak wyglądają obowiązki dokumentacyjne w podatku VAT u takich przedsiębiorców?
  Obligacje skarbowe 2022. Nowe detaliczne obligacje rządowe. Czym są obligacje antyinflacyjne?
  Nowe obligacje detaliczne to propozycja rządu na przynajmniej częściową ochronę oszczędności Polaków przed inflacją. Czym dokładnie są obligacje antyinflacyjne, na czym będą polegać i w jaki sposób mogą wpłynąć na ofertę polskiego sektora bankowego?
  Podatek dochodowy (PIT) samotnych rodziców w 2022 roku. Nowelizacja ustawy o PIT korzystniejsza niż przepisy sprzed Polskiego Ładu
  Wprowadzane obecną nowelizacją ustawy o PIT przepisy o rozliczaniu podatku przez samotnych rodziców wraz z dziećmi są korzystniejsze dla nich niż te sprzed Polskiego Ładu – powiedział PAP ekonomista prof. Marek Kośny. Wskazał na podwyższenie wysokości kwoty wolnej od podatku.
  Solidarity windfall tax na wsparcie Ukrainy?
  To właściwy czas, aby zacząć głośno mówić o "solidarity windfall tax" w krajach czerpiących ponadprzeciętne zyski ze sprzedaży surowców energetycznych na wsparcie Ukrainy – oceniła w stanowisku przekazanym PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska.
  Krajowy System e-Faktur a praca księgowych - co się zmieni
  W ciągu najbliższych tygodni Rada UE, na wniosek polskiego rządu, ma wydać decyzję wykonawczą w sprawie wprowadzenia w Polsce Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Na razie korzystanie z KSeF jest dobrowolne, ale na wiosnę 2023 ma się stać obowiązkowe. Czy nowy typ dokumentów – faktura ustrukturyzowana – będzie wyzwaniem dla księgowych? Jak wpłynie na ich pracę?
  Wspólne rozliczenia podatkowe samotnych rodziców z dziećmi przywrócone
  Procedowana ustawa o podatku PIT od osób fizycznych przywraca możliwość wspólnego rozliczania się samotnych rodziców z dziećmi – powiedziała 20 maja 2022 r. wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.
  Pekao SA: spirala płacowo-cenowa się rozkręca
  Płace w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyły w kwietniu z 12,4 do 14 proc. rok do roku, to oznacza rozkręcanie się spirali płacowo-inflacyjnej - ocenili analitycy Pekao SA, odnosząc się do piątkowych danych GUS.
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej podatnika VAT - kontrolowana spółka zagraniczna
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: “TSUE”) 7 kwietnia 2022 r. zajął się kolejny raz problemem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (en: “fixed establishment”, dalej: “FE”) przy okazji sprawy C-333/20 zainicjowanej przez rumuński sąd apelacyjny wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
  Kredyt przedsiębiorcy we franku szwajcarskim. Przedsiębiorca-frankowicz też może wygrać w sądzie
  Do tej pory to głównie konsumenci walczyli w sądach z bankami o uwolnienie się od kredytów w CHF i odzyskanie pieniędzy. Działo się tak dlatego, że szeroko komentowane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczyły przede wszystkim spraw konsumenckich i wydawane były na podstawie przepisów, które dotyczyły relacji konsument – przedsiębiorca. Wydawać by się mogło, że frankowy przedsiębiorca nie może kwestionować ważności swojej umowy, jednak jest zupełnie inaczej co potwierdza decyzja Sądu Najwyższego!
  Grupy VAT możliwe od 1 stycznia 2023 r.
  Grupy VAT będzie można zawiązywać od 1 stycznia 2023 roku, a nie – jak to miało być pierwotnie – od 1 lipca 2022 roku. Nowelizacja Polskiego Ładu po poprawkach senackich ponownie trafia do Sejmu. Czym są grupy VAT i jakie korzyści lub ryzyka niosą dla przedsiębiorców?
  Zakupy w zagranicznych sklepach internetowych – podatki, cło, reklamacje. Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Jak bezpiecznie kupować w zagranicznym sklepie internetowym? Prowizje, grzywny, a nawet długi – zakupy w zagranicznych sklepach internetowych mogą być droższe niż myślisz! Kiedy zakupy za granicą mogą się skończyć grzywną od Urzędu Celno-Skarbowego? Uwaga na przewalutowanie i prowizje – przez nie cena może wzrosnąć! Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Darowizny na rzecz uchodźców zwolnione z VAT
  Zmianie uległy przepisy dotyczące stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Obowiązuje zerowa stawka VAT od darowizn na rzecz uchodźców. Osoby udzielające pomocy uchodźcom z Ukrainy mogą korzystać z zerowego VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług. Zwolnienie z VAT w tym zakresie ma obowiązywać do 30 czerwca br.
  VAT od umów długoterminowych - jak rozliczać
  Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.
  Semeniuk: trwają rozmowy z sektorem bankowym na temat kredytów o stałym oprocentowaniu
  Rozmawiamy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów. Chcemy wyjść z takim pakietem, nasz resort jest za to odpowiedzialny – powiedziała w czwartek wiceminister rozwoju Olga Semeniuk
  Waloryzacja składek na kontach ubezpieczonych w ZUS o ponad 9 proc. w czerwcu 2022 r.
  W czerwcu 2022 r. stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, gdzie gromadzone są informacje o składkach na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. Przełoży się to bezpośrednio na wysokość przyszłej emerytury – poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, dopiszemy prawie 42 tys. zł – wskazała przykładowo prezes ZUS.
  Co zmieniło się w podatku u źródła (WHT) od 1 stycznia 2022 r.? Mechanizm „Pay and Refund”
  Ostatnia duża nowelizacja przepisów o podatku u źródła została uchwalona w październiku ubiegłego roku, a jej przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Mimo w znacznej mierze słusznej krytyki, z jaką spotkał się sztandarowy projekt rządu pod hasłem „Polski Ład”, zmiany w zakresie WHT w większości należy ocenić pozytywnie. W 2022 roku wraca konstrukcja „Pay and Refund” (zawieszona w 2019 roku na 3 lata), ale w zmienionej formie.
  Webinarium 26 maja: Dywidenda za 2021 rok a podatek u źródła. Jak się przygotować do wypłaty?
  Serdecznie zapraszamy 26 maja 2022 r. o godz. 10:00 na webinarium dotyczące najlepszych praktyk przy wypłacie dywidend. Wiele spółek obecnie zamyka sprawozdania finansowe i planuje wypłaty dywidend do udziałowców. Z naszych obserwacji wynika, że kwestia podatku u źródła od dywidend to zagadnienie, które nadal budzi sporo wątpliwości wśród płatników. Infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.
  Zaliczki na podatek dochodowy (PIT) – zmiany od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.
  Zmienią się przepisy dotyczące zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w tym m.in. kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki, czy zasady stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku. Zmiany te przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Część tych zmian wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. a część dopiero od 1 stycznia 2023 r. Jak liczyć zaliczki na PIT od 1 lipca 2022 r.? Co zmieni się od 2023 roku?