REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Zbliża się początek roku. Warto zastanowić się, czy nie wynająć akurat zbędnej powierzchni mieszkaniowej, aby uzyskać stąd jakieś dodatkowe środki dla domowego budżetu. Jak zatem zawrzeć umowę najmu mieszkania i jakie dokumenty jeszcze będą do tego potrzebne?

 

REKLAMA

Autopromocja


Umowa najmu


Umowa najmu mieszkania została uregulowana przede wszystkim w przepisach art. 659-692 Kodeksu cywilnego oraz w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa ta reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Przepisów tejże ustawy nie stosuje się do lokali będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 

Ustawę tę stosuje się do „lokali” - przez które należy rozumieć:

- lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także

- lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nie jest zaś w rozumieniu tejże ustawy lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, np. znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych. Zamieszkujący je nie są więc objęci szczególną ochroną, jaką mają najemcy mieszkań. Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nie naruszają przepisów innych ustaw regulujących ochronę praw lokatorów w sposób korzystniejszy dla lokatora. 

Przez umowę najmu, zgodnie z art. 659 Kodeksu cywilnego, wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. W praktyce przedmiotem umowy najmu najczęściej są lokale mieszkalne lub użytkowe, ale najem może dotyczyć również innych rzeczy, np. samochodu, maszyny, urządzenia.

Najem jest podobny do umowy dzierżawy. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz (art. 693 § 1 K.c.). Różnica sprowadza się do pobierania pożytków z rzeczy (np. upraw z dzierżawionego pola).

Czynsz najmu może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Przykład: Czynsz najmu może być oznaczony np. w świadczeniu rzeczy zamiennych czy usług.

 

 

Wzór umowy najmu mieszkania:

 

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

 

Zawarta w dniu ...................... r. w ............................ między:

1. ......................................, legitymującym się dowodem osobistym nr ........................, wydanym przez ...................................., zamieszkałym w .......................... przy ul. .................................. - zwanym w treści umowy „Wynajmującym”,

a

2. ......................................, legitymującym się dowodem osobistym nr ...................... wydanym przez ...................................., zamieszkałym w ......................... przy ul. .................................... - zwanym w treści umowy „Najemcą”,

o następującej treści:

§ 1

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem mieszkania położonego na ............. piętrze (parterze) w budynku znajdującym się w .................................. przy ul. ................................. nr ......, a składającego się z .... pokoi, kuchni, łazienki i ........................., o łącznej powierzchni ........ m2.

 

§ 2

1. Wynajmujący z dniem................................ oddaje Najemcy w najem lokal określony w § 1 ust. 1, wraz jego z wyposażeniem (meble, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt RTV), z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

2. Wykaz urządzeń wymienionych w pkt. 1 i opis stanu technicznego ww. lokalu zawiera protokół przekazania lokalu, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

3. Obejmując przedmiot najmu, Najemca nie wnosi zastrzeżeń do jego stanu technicznego.

 

§ 3

1. Czynsz najmu strony ustalają w wysokości ............ zł (słownie .............................. .............................. złotych) miesięcznie.

2. Czynsz najmu płatny będzie przez Najemcę z góry do dnia ....... każdego miesiąca do rąk Wynajmującego / przelewem na jego rachunek bankowy nr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*

 

§ 4

1. Najemca zobowiązuje się terminowo opłacać wszelkie koszty i opłaty związane z eksploatacją lokalu w czasie trwania umowy: czynsz, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, telefon, ............

2. Wszelkie ulepszenia przedmiotu wynajmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.

3. Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

 

§ 5

1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal wraz z wyposażeniem w stanie niepogorszonym, przy czym nie odpowiada za zużycie rzeczy wynikające z ich normalnej eksploatacji.

2. Najemca wpłaca kaucję w wysokości ............. zł (słownie ...................................................... złotych), która podlega zwrotowi po oddaniu Wynajmującemu lokalu w ww. stanie niepogorszonym.

 

§ 6

Umowa niniejsza zawarta została na czas*: nieokreślony, a każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia w terminie ...................  / określony do dnia ..................... i po upływie tego okresu przestaje obowiązywać, bez uprzedniego wypowiedzenia.

 

§ 7

1. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi ..........................

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu, pod rygorem nieważności..

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

Umowę niniejszą sporządzono w ............ jednobrzmiących egzemplarzach, po ............. dla każdej ze stron.

 

Wynajmujący
......................................                                                                                    
Najemca         

......................................

 

* niepotrzebne skreślić

 


Okres najmu


Umowa o odpłatne używanie lokalu może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony (nieokreślony).

Umowa najmu nieruchomości (np. lokalu mieszkalnego) bądź pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony.

Najem zawarty na czas dłuższy niż 10 lat uznaje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieokreślony. Natomiast najem zawarty między przedsiębiorcami na czas dłuższy niż 30 lat poczytuje się dopiero po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony.

Jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca nadal zamieszkuje w wynajętym mieszkaniu za zgodą wynajmującego, uznaje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nieoznaczony.


Kaucja


Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu.
Kaucja nie może przekraczać 12-stokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

 

Kaucji nie pobiera się, jeżeli umowa:

1) dotyczy najmu lokalu zamiennego lub socjalnego;

2) jest zawierana w związku z zamianą lokalu, a najemca uzyskał zwrot kaucji bez dokonania jej waloryzacji. 

Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana. 

Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu. 


Protokół zdawczo-odbiorczy i wydanie lokalu najemcy


Przed wydaniem lokalu najemcy strony sporządzają zazwyczaj protokół, w którym określają stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń.
Protokół stanowić może podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu.

Tylko w przypadku umów najmu lokalu wchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego protokół taki jest konieczny, w innych przypadkach strony mogą inaczej się umówić na odbiór mieszkania przez najemcę. Publicznym zasobem mieszkaniowym są natomiast lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy albo lokale stanowiące własność innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. Niniejszy poradnik nie odnosi się jednak do mieszkań wchodzących do zasobu publicznego.

Wynajmujący powinien wydać najemcy mieszkanie w stanie przydatnym do umówionego użytku (tj. przede wszystkim do zamieszkania). W razie wątpliwości domniemywa się, że było ono wydane najemcy w stanie dobrym i przydatnym do umówionego użytku.


Wzór protokołu przekazania lokalu mieszkalnego:

 

Załącznik do umowy najmu

zawartej w dniu ............r.

w ....................., między

..................... (Wynajmującym)

a ..................... (Najemcą).

Protokół przekazania lokalu


sporządzony w dniu ....................... w ...............................

 

W związku z zawartą umową najmu, niniejszym Wynajmujący przekazuje Najemcy w posiadanie, a Najemca przyjmuje lokal mieszkalny nr ............, położony w budynku przy ul. ..................... nr ............. w ..................... . Lokal ten składa się z .........................................................................................................................................., o łącznej powierzchni użytkowej ................... m2. Wynajmujący przekazuje Najemcy ......... kompletów kluczy do przekazywanego lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu oraz klucz do skrzynki pocztowej, pilot do bramy wjazdowej do garażu, klucz do piwnicy przynależnej do lokalu, a także klucze od głównych drzwi wejściowych do budynku, w którym znajduje się przedmiotowy lokal.

Lokal zostaje przekazany w stanie technicznym oraz z wyposażeniem uzgodnionym przez obie strony.

Stan techniczny lokalu strony określają jako ...................................................... i zdatny do używania w umówionych celach mieszkaniowych.


Wyposażenie lokalu:

L.p.

Elementy wyposażenia

Szt.

Stan techniczny

1.

..........................

............

......................

2.

..........................

............

......................

3.

..........................

............

......................

4.

..........................

............

......................

5

..........................

............

......................

6

..........................

............

......................

7.

..........................

............

......................


Stan liczników:

L.p.

Rodzaj i numer licznika

Stan na dzień:   ..................r.

1.

Licznik prądu nr..................

........................ kWh

2.

Licznik gazu nr..................

........................ m3

3.

Licznik wody ciepłej nr..................

........................ m3

4.

Licznik wody zimnej nr..................

........................ m3

 


Wszelkie opłaty licznikowe powstałe do dnia przekazania lokalu, które nie zostały jeszcze rozliczone pokryje Wynajmujący, a opłaty licznikowe powstałe po tym dniu obowiązany jest regulować Najemca, stosownie do postanowień zawartych w umowie najmu.

Inne uzgodnienia stron protokołu: .............................................................

 

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

                  

.....................................

podpis Wynajmującego

....................................

podpis Najemcy 

 

A.J.

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o. o.
ul. Zagrody 20a, 30-318 Kraków
tel.: 12 260 98 10, e-mail: doradcy@doradcy.pl, www.doradcy.pl
Usługi księgowe i doradztwo podatkowe,
pomoc prawno-podatkowa oraz reprezentacja
Klienta przed aparatem skarbowym.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Zespół doradców podatkowych Jacek Czernecki

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA