REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zawrzeć umowę najmu?

A.J.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Zbliża się początek roku. Warto zastanowić się, czy nie wynająć akurat zbędnej powierzchni mieszkaniowej, aby uzyskać stąd jakieś dodatkowe środki dla domowego budżetu. Jak zatem zawrzeć umowę najmu mieszkania i jakie dokumenty jeszcze będą do tego potrzebne?

 

Autopromocja


Umowa najmu


Umowa najmu mieszkania została uregulowana przede wszystkim w przepisach art. 659-692 Kodeksu cywilnego oraz w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa ta reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Przepisów tejże ustawy nie stosuje się do lokali będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 

Ustawę tę stosuje się do „lokali” - przez które należy rozumieć:

- lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także

- lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nie jest zaś w rozumieniu tejże ustawy lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, np. znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych. Zamieszkujący je nie są więc objęci szczególną ochroną, jaką mają najemcy mieszkań. Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nie naruszają przepisów innych ustaw regulujących ochronę praw lokatorów w sposób korzystniejszy dla lokatora. 

Przez umowę najmu, zgodnie z art. 659 Kodeksu cywilnego, wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. W praktyce przedmiotem umowy najmu najczęściej są lokale mieszkalne lub użytkowe, ale najem może dotyczyć również innych rzeczy, np. samochodu, maszyny, urządzenia.

Najem jest podobny do umowy dzierżawy. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz (art. 693 § 1 K.c.). Różnica sprowadza się do pobierania pożytków z rzeczy (np. upraw z dzierżawionego pola).

Czynsz najmu może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Przykład: Czynsz najmu może być oznaczony np. w świadczeniu rzeczy zamiennych czy usług.

 

 

Wzór umowy najmu mieszkania:

 

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

 

Autopromocja

Zawarta w dniu ...................... r. w ............................ między:

1. ......................................, legitymującym się dowodem osobistym nr ........................, wydanym przez ...................................., zamieszkałym w .......................... przy ul. .................................. - zwanym w treści umowy „Wynajmującym”,

a

2. ......................................, legitymującym się dowodem osobistym nr ...................... wydanym przez ...................................., zamieszkałym w ......................... przy ul. .................................... - zwanym w treści umowy „Najemcą”,

o następującej treści:

§ 1

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem mieszkania położonego na ............. piętrze (parterze) w budynku znajdującym się w .................................. przy ul. ................................. nr ......, a składającego się z .... pokoi, kuchni, łazienki i ........................., o łącznej powierzchni ........ m2.

 

§ 2

1. Wynajmujący z dniem................................ oddaje Najemcy w najem lokal określony w § 1 ust. 1, wraz jego z wyposażeniem (meble, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt RTV), z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

2. Wykaz urządzeń wymienionych w pkt. 1 i opis stanu technicznego ww. lokalu zawiera protokół przekazania lokalu, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

3. Obejmując przedmiot najmu, Najemca nie wnosi zastrzeżeń do jego stanu technicznego.

 

§ 3

1. Czynsz najmu strony ustalają w wysokości ............ zł (słownie .............................. .............................. złotych) miesięcznie.

2. Czynsz najmu płatny będzie przez Najemcę z góry do dnia ....... każdego miesiąca do rąk Wynajmującego / przelewem na jego rachunek bankowy nr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*

 

§ 4

1. Najemca zobowiązuje się terminowo opłacać wszelkie koszty i opłaty związane z eksploatacją lokalu w czasie trwania umowy: czynsz, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, telefon, ............

2. Wszelkie ulepszenia przedmiotu wynajmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.

3. Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

 

§ 5

1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal wraz z wyposażeniem w stanie niepogorszonym, przy czym nie odpowiada za zużycie rzeczy wynikające z ich normalnej eksploatacji.

2. Najemca wpłaca kaucję w wysokości ............. zł (słownie ...................................................... złotych), która podlega zwrotowi po oddaniu Wynajmującemu lokalu w ww. stanie niepogorszonym.

 

§ 6

Umowa niniejsza zawarta została na czas*: nieokreślony, a każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia w terminie ...................  / określony do dnia ..................... i po upływie tego okresu przestaje obowiązywać, bez uprzedniego wypowiedzenia.

 

§ 7

1. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi ..........................

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu, pod rygorem nieważności..

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

Umowę niniejszą sporządzono w ............ jednobrzmiących egzemplarzach, po ............. dla każdej ze stron.

 

Wynajmujący
......................................                                                                                    
Najemca         

......................................

 

* niepotrzebne skreślić

 


Okres najmu


Umowa o odpłatne używanie lokalu może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony (nieokreślony).

Umowa najmu nieruchomości (np. lokalu mieszkalnego) bądź pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony.

Najem zawarty na czas dłuższy niż 10 lat uznaje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieokreślony. Natomiast najem zawarty między przedsiębiorcami na czas dłuższy niż 30 lat poczytuje się dopiero po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony.

Jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca nadal zamieszkuje w wynajętym mieszkaniu za zgodą wynajmującego, uznaje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nieoznaczony.


Kaucja


Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu.
Kaucja nie może przekraczać 12-stokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

 

Kaucji nie pobiera się, jeżeli umowa:

1) dotyczy najmu lokalu zamiennego lub socjalnego;

2) jest zawierana w związku z zamianą lokalu, a najemca uzyskał zwrot kaucji bez dokonania jej waloryzacji. 

Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana. 

Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu. 


Protokół zdawczo-odbiorczy i wydanie lokalu najemcy


Przed wydaniem lokalu najemcy strony sporządzają zazwyczaj protokół, w którym określają stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń.
Protokół stanowić może podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu.

Tylko w przypadku umów najmu lokalu wchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego protokół taki jest konieczny, w innych przypadkach strony mogą inaczej się umówić na odbiór mieszkania przez najemcę. Publicznym zasobem mieszkaniowym są natomiast lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy albo lokale stanowiące własność innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. Niniejszy poradnik nie odnosi się jednak do mieszkań wchodzących do zasobu publicznego.

Wynajmujący powinien wydać najemcy mieszkanie w stanie przydatnym do umówionego użytku (tj. przede wszystkim do zamieszkania). W razie wątpliwości domniemywa się, że było ono wydane najemcy w stanie dobrym i przydatnym do umówionego użytku.


Wzór protokołu przekazania lokalu mieszkalnego:

 

Załącznik do umowy najmu

zawartej w dniu ............r.

w ....................., między

..................... (Wynajmującym)

a ..................... (Najemcą).

Protokół przekazania lokalu


sporządzony w dniu ....................... w ...............................

 

W związku z zawartą umową najmu, niniejszym Wynajmujący przekazuje Najemcy w posiadanie, a Najemca przyjmuje lokal mieszkalny nr ............, położony w budynku przy ul. ..................... nr ............. w ..................... . Lokal ten składa się z .........................................................................................................................................., o łącznej powierzchni użytkowej ................... m2. Wynajmujący przekazuje Najemcy ......... kompletów kluczy do przekazywanego lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu oraz klucz do skrzynki pocztowej, pilot do bramy wjazdowej do garażu, klucz do piwnicy przynależnej do lokalu, a także klucze od głównych drzwi wejściowych do budynku, w którym znajduje się przedmiotowy lokal.

Lokal zostaje przekazany w stanie technicznym oraz z wyposażeniem uzgodnionym przez obie strony.

Stan techniczny lokalu strony określają jako ...................................................... i zdatny do używania w umówionych celach mieszkaniowych.


Wyposażenie lokalu:

L.p.

Elementy wyposażenia

Szt.

Stan techniczny

1.

..........................

............

......................

2.

..........................

............

......................

3.

..........................

............

......................

4.

..........................

............

......................

5

..........................

............

......................

6

..........................

............

......................

7.

..........................

............

......................


Stan liczników:

L.p.

Rodzaj i numer licznika

Stan na dzień:   ..................r.

1.

Licznik prądu nr..................

........................ kWh

2.

Licznik gazu nr..................

........................ m3

3.

Licznik wody ciepłej nr..................

........................ m3

4.

Licznik wody zimnej nr..................

........................ m3

 


Wszelkie opłaty licznikowe powstałe do dnia przekazania lokalu, które nie zostały jeszcze rozliczone pokryje Wynajmujący, a opłaty licznikowe powstałe po tym dniu obowiązany jest regulować Najemca, stosownie do postanowień zawartych w umowie najmu.

Inne uzgodnienia stron protokołu: .............................................................

 

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

                  

.....................................

podpis Wynajmującego

....................................

podpis Najemcy 

 

A.J.

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o. o.
ul. Zagrody 20a, 30-318 Kraków
tel.: 12 260 98 10, e-mail: doradcy@doradcy.pl, www.doradcy.pl
Usługi księgowe i doradztwo podatkowe,
pomoc prawno-podatkowa oraz reprezentacja
Klienta przed aparatem skarbowym.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Zespół doradców podatkowych Jacek Czernecki
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA