REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Gdy jednoosobowa działalność gospodarcza okazuje się niewystarczająca - przekształcenie

Gdy jednoosobowa działalność gospodarcza okazuje się niewystarczająca - przekształcenie
Gdy jednoosobowa działalność gospodarcza okazuje się niewystarczająca - przekształcenie
Fotolia

REKLAMA

Jednoosobowa działalność gospodarcza - przekształcenie. Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest jednym z najpopularniejszych sposobów „pracowania na własny rachunek”. Ma na to wpływ znacząco odformalizowana procedura tworzenia go, a także stosunkowo najniższe koszty późniejszego funkcjonowania. W toku prowadzenia działalności może się jednak okazać, że dotychczasowa forma zorganizowania jest niewystarczająca i działa hamująco na jej dalszy rozwój. Czy istnieje wyjście z tej sytuacji oraz co należałoby zrobić?

Większa działalność, to większa odpowiedzialność

Wraz z rozwojem prowadzonej działalności, zawiązywaniem coraz to nowych kontraktów, w konsekwencji poszerzaniem grona klientów i partnerów biznesowych, poza co do zasady rosnącym zyskiem, istotnie zwiększa się również zakres odpowiedzialności, którą ponosi przedsiębiorca. Wskazanym jest tym samym zabezpieczenie jego interesów na wypadek cudzych błędów oraz niepowodzeń biznesowych.

Zorganizowanie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej co do zasady nie gwarantuje takich możliwości, determinując ponoszenie przez przedsiębiorcę pełnej i nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania, które zaciągnął w ramach swoich aktywności, a także za wszelkie spoczywające na nim obowiązki, całym posiadanym majątkiem.

W sposób bezpośredni wpływa to również na wiarygodność przedsiębiorcy względem przyszłych kontrahentów, którzy to boją się współpracy z „małymi firmami”.

Przekształcenie w spółkę - ale w jaką?

Uwzględniając powyższe, decyzja o przekształceniu staje się jak najbardziej zasadna. Należy jednak dobrze rozważyć zamierzone kroki, w tym w szczególności ich przyszłe skutki. Będą one bowiem daleko idące, choć nie nieodwracalne.

Najkorzystniejszym dla przedsiębiorcy jest przeprowadzenie procesu przekształcenia na zasadach sukcesji ogółu praw i obowiązków złączonych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, które to zostaną przeniesione na nowy podmiot, z uwzględnieniem ich pełnej kontynuacji.

Pozwala to zapobiec sytuacji, w której po dokonaniu przekształcenia przedsiębiorca bezpowrotnie utraci wszelkie posiadane dotychczas uprawnienia, szczególnie koncesje i zezwolenia, a także bazę klientów, których ponowne uzyskanie będzie co najmniej pracochłonne, a dodatkowo kosztowne. Nie spowodowałoby to poprawienia kondycji przedsiębiorstwa, zoptymalizowania jego wewnętrznych procesów i stworzenia nowych szans rozwoju, a wręcz przeciwnie - sparaliżowałoby dotychczasową działalność, a w konsekwencji przedsiębiorca czasowo utraciłby możliwość jej wykonywania.

Autopromocja

Kodeks spółek handlowych z komentarzem do zmian

Kup książkę:

Kodeks spółek handlowych z komentarzem do zmian

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej może nastąpić w jednym z 3 modeli, których zastosowanie należy rozważyć:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 1. Przekształcenie w jednoosobową spółkę z o.o., która to następnie może ulec dalszym przekształceniom.
 2. Wniesienia całego przedsiębiorstwa jednoosobowej działalności do nowej spółki - sp.  z o.o. lub np. spółki komandytowej.
 3. Stopniowe wygaszanie jednoosobowej działalności na rzecz nowo powstałej spółki.

Jednoosobowa spółka z o.o.

Rozwiązanie to ma istotne zalety, przy tym jako jedyne zostało literalnie wyrażone w regulacji Kodeksu Spółek Handlowych. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może dokonać jej przekształcenia w jednoosobową spółkę z o.o., które staje się skuteczne z datą wpisu spółki. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Dotychczasowy przedsiębiorca staje się jedynym wspólnikiem przekształconej spółki.

Autopromocja

PIT, CIT, Ryczałt 2023

Kup książkę:

PIT, CIT, Ryczałt 2023

Istotnymi zaletami tego sposobu przekształcenia jest fakt, że nie wpływa on na istniejące umowy zawarte przez dotychczasowego przedsiębiorcę.  W jego miejsce jako strony umowy, z mocy prawa wchodzi nowo powstała spółka z o.o. Wyłącza to konieczność zawierania umów ponownie, a także ich aneksowania. Co ważne, kontrahent nie musi wyrażać zgody na wejście spółki z o.o. w prawa przekształcanego przedsiębiorcy. Sytuacji tej nie zmienia nawet zastrzeżenie w umowie zakazu tzw. cesji.

W sposób tożsamy realizowane jest przejście na nowo powstałą spółkę dotychczasowych uprawnień o charakterze administracyjno-prawnym - koncesji, zezwoleń, ulgi, bądź inne decyzje. Co do zasady „przechodzą one automatycznie” na podmiot powstały w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej, pamiętajmy jednak o istniejących w tym zakresie wyjątkach. Niweluje to potrzebę ponownego występowania do urzędów z wnioskiem o wydanie nowych decyzji, tym samym umożliwia niezakłóconą kontynuację działalności.

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Wielokrotnie powtarza się również slogan, jakoby relatywnie największą korzyścią przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością była ta właśnie ograniczona odpowiedzialność. Wspólnik spółki nie odpowiada za zobowiązania spółki, jest ona ograniczona do wysokości wniesionego kapitału zakładowego.

Korzyść ta, w przypadku jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jawi się jednak jako pozorna. Skoro bowiem występuje w niej tylko jeden wspólnik, co do zasady zostaje on również powołany na jedynego członka zarządu, tym samym w dalszym ciągu ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Ważne!
Dodatkowo warto zaznaczyć, że sukcesja praw i obowiązków nie zwalnia z zobowiązań powstałych przed przekształceniem. Dotychczasowy przedsiębiorca odpowiada solidarnie ze spółką za długi związane z prowadzoną działalnością̨ gospodarczą przez 3 lata, licząc od dnia przekształcenia.

Z tych też względów istnieje możliwość późniejszego przekształcenia sp. z o.o. w inną spółkę, aktualnie najczęściej wybieraną jest spółka komandytowa, zaś po podwójnym opodatkowaniu jej przychodów, także spółka jawna.

Wniesienie przedsiębiorstwa jako wkładu

W normatywnym rozumieniu, przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników materialnych (urządzenia, maszyny, nieruchomości) oraz składników niematerialnych (np. koncesje, know-how) wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Składniki te tworzą zorganizowaną całość. W tej też formie mogą zostać wniesione do nowo utworzonej spółki w drodze jednej czynności prawnej jako wkład niepieniężny (aport).

Odnosząc się jednak do każdego z nich należy zastrzec, że składniki majątku przedsiębiorcy jako całość przechodzą jednorazowo na nową spółkę. Zezwolenia, koncesje i inne decyzje administracyjne, co do zasady nie przechodzą na spółkę, do której wnoszone jest przedsiębiorstwo. Wszelkie wyjątki w tym zakresie mogą wynikać z przepisów szczególnych. W tej sytuacji, po dokonaniu przekształcenia, niezbędne jest ponowne wystąpienie o wydanie posiadanych dotychczas zezwoleń, koncesji i decyzji administracyjnych, co czasowo ogranicza wykonywanie działalności gospodarczej i wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Wygaszanie jednoosobowej działalności gospodarczej

Ostatnie z omawianych rozwiązań, choć daje efekt w postaci zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, jest niewątpliwie najbardziej pracochłonne. W odróżnieniu bowiem od wynikającego z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych klasycznego model przekształcenia, a także modelu aportowego, przy jego zastosowaniu nie dochodzi do automatycznego i jednoczesnego przejęcia wszystkich praw i obowiązków przedsiębiorcy, zaś dla swojej skuteczności wymaga on wielu osobnych czynności prawnych.

Nowopowstała spółka stanowi odrębny od jednoosobowej działalności gospodarczej podmiot, który to stopniowo wstępuje w stosunki gospodarcze i prawne, w których uczestniczył do tej pory przedsiębiorca. Z tych też względów, w realizacji tego rozwiązania nie dochodzi do automatycznego i jednoczesnego przejęcia wszystkich praw i obowiązków przedsiębiorcy. Przeniesienie składników majątku przedsiębiorstwa wymaga bowiem wielu osobnych czynności prawnych.

Rodzi to daleko idące skutki, na które zasadnym jest zwrócić uwagę. Nowo powstała spółka musi na nowo zawrzeć umowy z dotychczasowymi kontrahentami przedsiębiorcy, a przedsiębiorca musi dotychczasowe umowy rozwiązać. Procedurę tę można uprościć dokonując zmiany podmiotowej za pośrednictwem umowy cesji praw i obowiązków. W każdym przypadku kontrahent musi jednak wyrazić zgodę na „wejście” w miejsce przedsiębiorcy nowej spółki, czemu obok zgody, może towarzyszyć również jej brak.

Uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej dotychczas jednoosobowej działalności gospodarczej decyzje administracyjne, w tym koncesje i zezwolenia nie przechodzą na nowo utworzoną spółkę. Koniecznym jest ponowne wystąpienie z wnioskiem o ich wydanie, tym samym poniesienie stosownych kosztów oraz poświęcenie czasu.

Jako że dokonana czynność zostanie zakwalifikowana jako sprzedaż przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części, kupujący będzie obowiązany uiścić z jej tytułu 23% VAT. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega bowiem każda transakcja sprzedaży składnika majątku, nawet jeśli przedsiębiorcy przy jego zakupie nie przysługiwało prawo jego odliczenia. Nowo utworzona spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem od jednoosobowej działalności gospodarczej składników majątkowych.

Podsumowanie

Uwzględniając powyższe, nietrudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że procedura przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego jest procesem złożonym, przy tym wymaga indywidualnej analizy sytuacji gospodarczej i finansowej przedsiębiorstwa, które miałoby zostać mu poddane. Umożliwi to wybór najlepszej formy dla przeprowadzenia całego procesu.

Wydaje się jednak, że w obecnym czasie licznych zmian gospodarczych, zapowiadanych zmian podatkowych, które skupią się w szczególności wokół aktywności podejmowanych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, przekształcenie rozwijającego się przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego, tym samym nadanie mu pewnego szkieletu jest „grą wartą świeczki”.

Plusy płynące z dokonanych zmian znacząco przewyższają powstałe z tego tytułu koszty, które to plusy, jeśli nie na początku, docenimy po latach prowadzenia działalności. W biznesie obok wpływów istotne jest bowiem także bezpieczeństwo. Z tych też względów w procesie przekształceniowym zalecane jest skorzystanie z porad i usług profesjonalisty - prawnika, posiadającego doświadczenie w omawianej materii.

Milana Krzemień, Partner Zarządzający KZ Legal (Krzemień Zaliwska Adwokaci i Radcowie Prawni SP.P.)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Szef KAS zmienia interpretację! VAT zapłacony przy aporcie nie jest przychodem podatkowym

  Szef KAS z urzędu zmienił nieprawidłową interpretację. Wnoszący aport nie zapłaci podatku dochodowego od kwoty  podatku VAT zapłaconego przez spółkę, do której wniesiono aport.

  Tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2023 - z 29 września 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 29 września 2023 roku. NBP nr 189/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6356 zł.

  MF: w e-US można złożyć wniosek o zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej

  W e-Urzędzie Skarbowym można już złożyć wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej – podało MF w komunikacie.

  Umorzenie zaległości podatkowej. Co warto wiedzieć?

  Zaległości podatkowe to problem, z którym boryka się wielu podatników. Czasami z powodu nieprzewidzianych okoliczności nie jesteśmy w stanie uregulować zobowiązań w terminie. Dla takich sytuacji istnieje procedura umorzenia zaległości podatkowych. W tym artykule przyjrzymy się dokładnie, jak działa ten proces, kto może z niego skorzystać i jakie kroki należy podjąć.

  KAS: międzynarodowa spółka zaniżyła podatek na ponad 1,2 mln zł

  Kontrola przeprowadzona w międzynarodowej spółce przez pracowników dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykazała zaniżenie podatku na ponad 1,2 mln zł – podała w piątek KAS.

  Projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Kluczowe wskaźniki i strategia zarządzania długiem

  Rząd przedstawił projekt ustawy budżetowej na 2024 rok, który ma na celu zapewnienie stabilności finansowej kraju. Głównymi filarami tego projektu są bezpieczeństwo, wsparcie programów społecznych, ochrona zdrowia oraz strategie minimalizujące koszty obsługi długu Skarbu Państwa. W kontekście globalnych wyzwań, takich jak konflikt na Ukrainie, jakie kluczowe wskaźniki gospodarcze i założenia zostały uwzględnione w tym projekcie? Oto przegląd najważniejszych informacji.

  KSeF jest już w innych krajach. I to nie tylko Europy. Jak e-faktury działają na całym świecie?

  E-faktury okazały się skutecznym narzędziem również w takich krajach jak np. Australia, Chiny, Hongkong, Tajwan, Japonia, Korea Południowa, Indie, Brazylia, Chile i Meksyk.

  Prawo do błędu. Kiedy przedsiębiorca uniknie kary za naruszenie przepisów?

  Każdy nowy przedsiębiorca stawia czoła wyzwaniom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednym z największych obaw jest nieświadome naruszenie przepisów i związane z tym konsekwencje. Na szczęście, polski system prawny wprowadził "prawo do błędu", które chroni nowych przedsiębiorców przed karami za pewne nieumyślne naruszenia. Ale jakie są zasady tego prawa i kto może z niego skorzystać?

  Podatkowe pomysły wyborcze. Co ciekawego proponują partie?

  W nadchodzących wyborach podatkowe obietnice stają się kluczowym elementem programów wyborczych największych partii w Polsce. Czy obietnice te są realne? Czy mogą przynieść korzyści dla polskich przedsiębiorców i obywateli? W poniższym artykule przyjrzymy się propozycjom podatkowym trzech komitetów wyborczych: Konfederacji, Polski 2050 oraz Prawa i Sprawiedliwości. Eksperci dokładnie przeanalizowali te propozycje, aby dać czytelnikom klarowny obraz tego, co mogą oczekiwać po ewentualnym wyborze każdej z tych partii. Zapraszamy do lektury!

  Co czeka polską gospodarkę? Znamy już odczyt ważnego wskaźnika

  Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury we wrześniu br. nie zmienił się istotnie - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W ocenie ekspertów konsumpcja jest słabym motorem wzrostu, a ciągłe jej stymulowanie oddala perspektywę ożywienia po stronie inwestycji.

  REKLAMA