REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. - skutki i obowiązki podatkowe w PIT

 e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. - skutki i obowiązki podatkowe w PIT
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. - skutki i obowiązki podatkowe w PIT

REKLAMA

REKLAMA

W pewnym momencie funkcjonowania działalności gospodarczej jej właściciel może zdecydować, że dla dalszego istnienia (lub rozwoju) konieczne jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego. Najczęściej motywacją jest taki rozwój działalności, który zaczyna skutkować dużym ryzykiem finansowym, chęć pozyskania inwestora lub kredytowania oraz stabilizacja w zakresie spadkowym. Przekształcenie, z zasady polega na zmianie formy prawnej bez konieczności likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej, dlatego wydaje się rozwiązaniem bardzo korzystnym w takich sytuacjach. Przed podjęciem decyzji należy jednak poznać skutki i obowiązki podatkowe przekształcenia oraz sprawdzić jak w praktyce wygląda procedura.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę prawa handlowego – przepisy i zasada kontynuacji

Podstawą formalną umożliwiającą przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę prawa handlowego jest art. 551 §5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawa Kodeks spółek handlowych”. Zgodnie z tym przepisem „Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową)”.

Autopromocja

Zgodnie z zasadami określonymi przez ustawodawcę spółka przekształcana zmienia się (przekształca) z chwilą wpisu spółki przekształcanej do odpowiedniego rejestru i to nazywa się dniem przekształcenia.

Jedną z podstawowych zalet (oraz zasad) przy przekształceniu jest tak zwana zasada kontynuacji. W dużym uproszczeniu powoduje ona, że nowy podmiot (przekształcona spółka) ma te same prawa i obowiązki. Takie rozwiązanie i przejęcie pozwalają na faktyczne kontynuowanie działalności, bez konieczności aneksowania czy cesji umów.

Szczegółowe regulacje dotyczące przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową znalazły się w art. 584¹ i następnych Ustawy kodeks spółek handlowych. Ustawodawca stwierdził, między innymi, że

Wyciąg z przepisów (Ustawa kodeks spółek handlowych)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Art.  584².  [Prawa i obowiązki spółki przekształconej]
§ 1. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.
§ 2. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.
§ 3. Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej.

Zasady i funkcjonowanie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej analizował i w swoim orzecznictwie między innymi Sąd Najwyższy np. w Postanowieniu SN z 29 stycznia 2016 r., II CZ 94/15, teza aktualna:
Skutkiem przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przekształceniu ulega nie sam podmiot, lecz przedmiot jego działalności, tj. prowadzone przez niego przedsiębiorstwo. Po przekształceniu przestaje istnieć jedynie jako przedsiębiorca, lecz istnieje nadal jako podmiot prawa. Nie staje się też nowym - przekształconym podmiotem, lecz jest jedynym wspólnikiem spółki. Nie mamy tu więc do czynienia z sukcesją generalną, czy pełną kontynuacją podmiotu przekształcanego w inną postać prawną, które sytuowałyby spółkę przekształconą w sytuacji następcy prawnego jednoosobowego przedsiębiorcy. Ograniczony zakres kontynuacji wynikający z art. 5842 § 1 k.s.h. oznacza wstąpienie utworzonej spółki w prawa i obowiązki związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez jednoosobowego przedsiębiorcę, które nie skutkuje następstwem prawnym o charakterze ogólnym, a ma jedynie charakter successio singularis w rozumieniu art. 192 pkt 3 k.p.c.

Obowiązkowe etapy przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

W przypadku przekształcania jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy liczyć się z pewnymi obligatoryjnymi do przeprowadzenia czynnościami. Zgodnie z art. 584 kodeks spółek handlowych do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się:

 1. sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy w formie aktu notarialnego wraz z załącznikami;

W tym miejscu warto wyjaśnić, że w przypadku przekształcenia w spółkę kapitałową plan przekształcenia powinien zawierać ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego - na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia.

Ponadto do planu należy dołączyć:

 • projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
 • projekt aktu założycielskiego (statutu);
 • wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;
 • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia,

Ustawodawca wskazał również, że jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 2 pkt 4, sporządza się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez przedsiębiorcę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzenie tego sprawozdania.

 1. plan wymaga sprawdzenia przez biegłego rewidenta (którego na wniosek przedsiębiorcy powołuje sąd);

Wielu przedsiębiorców obawia się, ile będzie trwała procedura uzyskania opinii biegłego. W tym miejscu można więc zwrócić uwagę na przepisy ustawy kodeks spółek handlowych, które wskazują wprost: Biegły rewident, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządzi na piśmie szczegółową opinię i złoży ją wraz z planem przekształcenia przedsiębiorcy sądowi rejestrowemu oraz przedsiębiorcy przekształcanemu.

 1. złożyć oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy;
 2. powołać członków organów spółki przekształconej;
 3. zawrzeć umowę spółki lub podpisać statut spółki przekształconej;
 4. dokonać wpisów w rejestrze oraz wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Podatkowe skutki przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

W przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podatnik powinien pamiętać, że ma obowiązki podatkowe w tym przede wszystkim:

 • konieczność opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od umowy spółki w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego;
 • przekształcenie nie powoduje powstania dochodu w rozumieniu opodatkowania podatkiem dochodowym;
 • po przekształceniu podatnik będzie musiał prowadzić pełną księgowość;
 • zasadniczo spółka będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach CIT, natomiast wspólnik (osoba fizyczna) na zasadach PIT;
 • dodatkowo mogą powstać obowiązki zgłoszeniowe do urzędu skarbowego w tym konieczność wyrejestrowania i zarejestrowania podatnika VAT;
 • należy ewentualnie rozważyć konieczność rozpoczęcia ewidencji sprzedaży w ramach kasy rejestrującej.

W zakresie podatku dochodowego, pojawiały się wątpliwości podatników, czy w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym w związku z objęciem udziałów w spółce przekształconej) przedsiębiorca uzyska przychód - w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawy o PIT).

Na te wątpliwości odpowiedziały organy podatkowe, w tym na przykład Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w interpretacji indywidualnej z 25 października 2021 r., sygn.: 0113-KDIPT2-3.4011.675.2021.1.RR. Wskazując, że w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, w tym w szczególności w związku z objęciem udziałów w spółce przekształconej, przedsiębiorca nie uzyska przychodu w rozumieniu Ustawy o PIT:

Ten rodzaj przekształcenia nie opiera się bowiem na aporcie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki kapitałowej, lecz jest w swej istocie przeniesieniem wyodrębnionego majątku przedsiębiorcy na inny podmiot. Przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową to proces zmierzający do zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa. Mamy tu bowiem do czynienia z tym samym podmiotem, który zmienił jedynie formę prawną dzielności, a nie z dwoma odrębnymi podmiotami. Tym samym nie dochodzi do objęcia udziałów (akcji) spółki przekształconej w zamian za aport.

W zakresie podatkowych kwestii przekształcenia ważna okazuje się również zasada sukcesji. W tym w szczególności, jeżeli istnieją w jednoosobowej działalności gospodarczej wierzytelności, które na skutek przekształcenia w spółkę kapitałową staną się wierzytelnościami spółki przekształconej. Kwestię przekształcenia i sukcesji poruszano również w zakresie podatkowym, w np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 czerwca 2016 r., sygn. PPB3/4510-474/16-6/MS:

W wyniku powyższej sukcesji uniwersalnej w momencie przekształcenia stroną umów o dostawę towarów oraz umów o świadczenie usług, zawartych przez przedsiębiorcę przekształcanego, stanie się automatycznie spółka przekształcona. Z uwagi na powyższe spółka przekształcona stanie się z mocy prawa odbiorcą towarów i usług dostarczonych przez podmioty trzecie po dniu przekształcenia. [...]
Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że otrzymanie przez spółkę przekształconą zapłaty należności będącej uprzednio przychodem należnym przekształcanego przedsiębiorcy, nie będzie rodzić obowiązku podatkowego w spółce przekształconej z tytułu przychodu. Z uwagi na fakt, że należności, które otrzyma spółka przekształcona były zaliczane przez przekształcanego przedsiębiorcę do jego przychodów należnych, mających wpływ na podstawę jego opodatkowania, to nie mogą one stanowić równocześnie przychodów podatkowych w podmiocie przekształconym.

Odpowiedzialność za zobowiązania po przekształceniu

Zgodnie z regulacją Ustawy kodeks spółek handlowych: Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia. Następnie kwestię odpowiedzialności dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy oceniać na podstawie aktualnych uregulowań prawa handlowego.

Źródła opracowania:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Rozliczenie ulgi na dzieci po rozwodzie kwestią sporną. Były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

REKLAMA