REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. - skutki i obowiązki podatkowe w PIT

 e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. - skutki i obowiązki podatkowe w PIT
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. - skutki i obowiązki podatkowe w PIT

REKLAMA

REKLAMA

W pewnym momencie funkcjonowania działalności gospodarczej jej właściciel może zdecydować, że dla dalszego istnienia (lub rozwoju) konieczne jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego. Najczęściej motywacją jest taki rozwój działalności, który zaczyna skutkować dużym ryzykiem finansowym, chęć pozyskania inwestora lub kredytowania oraz stabilizacja w zakresie spadkowym. Przekształcenie, z zasady polega na zmianie formy prawnej bez konieczności likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej, dlatego wydaje się rozwiązaniem bardzo korzystnym w takich sytuacjach. Przed podjęciem decyzji należy jednak poznać skutki i obowiązki podatkowe przekształcenia oraz sprawdzić jak w praktyce wygląda procedura.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę prawa handlowego – przepisy i zasada kontynuacji

Podstawą formalną umożliwiającą przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę prawa handlowego jest art. 551 §5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawa Kodeks spółek handlowych”. Zgodnie z tym przepisem „Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową)”.

REKLAMA

Autopromocja

Zgodnie z zasadami określonymi przez ustawodawcę spółka przekształcana zmienia się (przekształca) z chwilą wpisu spółki przekształcanej do odpowiedniego rejestru i to nazywa się dniem przekształcenia.

Jedną z podstawowych zalet (oraz zasad) przy przekształceniu jest tak zwana zasada kontynuacji. W dużym uproszczeniu powoduje ona, że nowy podmiot (przekształcona spółka) ma te same prawa i obowiązki. Takie rozwiązanie i przejęcie pozwalają na faktyczne kontynuowanie działalności, bez konieczności aneksowania czy cesji umów.

Szczegółowe regulacje dotyczące przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową znalazły się w art. 584¹ i następnych Ustawy kodeks spółek handlowych. Ustawodawca stwierdził, między innymi, że

Wyciąg z przepisów (Ustawa kodeks spółek handlowych)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Art.  584².  [Prawa i obowiązki spółki przekształconej]
§ 1. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.
§ 2. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.
§ 3. Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej.

Zasady i funkcjonowanie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej analizował i w swoim orzecznictwie między innymi Sąd Najwyższy np. w Postanowieniu SN z 29 stycznia 2016 r., II CZ 94/15, teza aktualna:
Skutkiem przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przekształceniu ulega nie sam podmiot, lecz przedmiot jego działalności, tj. prowadzone przez niego przedsiębiorstwo. Po przekształceniu przestaje istnieć jedynie jako przedsiębiorca, lecz istnieje nadal jako podmiot prawa. Nie staje się też nowym - przekształconym podmiotem, lecz jest jedynym wspólnikiem spółki. Nie mamy tu więc do czynienia z sukcesją generalną, czy pełną kontynuacją podmiotu przekształcanego w inną postać prawną, które sytuowałyby spółkę przekształconą w sytuacji następcy prawnego jednoosobowego przedsiębiorcy. Ograniczony zakres kontynuacji wynikający z art. 5842 § 1 k.s.h. oznacza wstąpienie utworzonej spółki w prawa i obowiązki związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez jednoosobowego przedsiębiorcę, które nie skutkuje następstwem prawnym o charakterze ogólnym, a ma jedynie charakter successio singularis w rozumieniu art. 192 pkt 3 k.p.c.

Obowiązkowe etapy przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

W przypadku przekształcania jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy liczyć się z pewnymi obligatoryjnymi do przeprowadzenia czynnościami. Zgodnie z art. 584 kodeks spółek handlowych do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się:

 1. sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy w formie aktu notarialnego wraz z załącznikami;

W tym miejscu warto wyjaśnić, że w przypadku przekształcenia w spółkę kapitałową plan przekształcenia powinien zawierać ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego - na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia.

Ponadto do planu należy dołączyć:

 • projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
 • projekt aktu założycielskiego (statutu);
 • wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;
 • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia,

Ustawodawca wskazał również, że jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 2 pkt 4, sporządza się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez przedsiębiorcę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzenie tego sprawozdania.

 1. plan wymaga sprawdzenia przez biegłego rewidenta (którego na wniosek przedsiębiorcy powołuje sąd);

Wielu przedsiębiorców obawia się, ile będzie trwała procedura uzyskania opinii biegłego. W tym miejscu można więc zwrócić uwagę na przepisy ustawy kodeks spółek handlowych, które wskazują wprost: Biegły rewident, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządzi na piśmie szczegółową opinię i złoży ją wraz z planem przekształcenia przedsiębiorcy sądowi rejestrowemu oraz przedsiębiorcy przekształcanemu.

 1. złożyć oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy;
 2. powołać członków organów spółki przekształconej;
 3. zawrzeć umowę spółki lub podpisać statut spółki przekształconej;
 4. dokonać wpisów w rejestrze oraz wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Podatkowe skutki przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

W przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podatnik powinien pamiętać, że ma obowiązki podatkowe w tym przede wszystkim:

 • konieczność opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od umowy spółki w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego;
 • przekształcenie nie powoduje powstania dochodu w rozumieniu opodatkowania podatkiem dochodowym;
 • po przekształceniu podatnik będzie musiał prowadzić pełną księgowość;
 • zasadniczo spółka będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach CIT, natomiast wspólnik (osoba fizyczna) na zasadach PIT;
 • dodatkowo mogą powstać obowiązki zgłoszeniowe do urzędu skarbowego w tym konieczność wyrejestrowania i zarejestrowania podatnika VAT;
 • należy ewentualnie rozważyć konieczność rozpoczęcia ewidencji sprzedaży w ramach kasy rejestrującej.

REKLAMA

W zakresie podatku dochodowego, pojawiały się wątpliwości podatników, czy w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym w związku z objęciem udziałów w spółce przekształconej) przedsiębiorca uzyska przychód - w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawy o PIT).

Na te wątpliwości odpowiedziały organy podatkowe, w tym na przykład Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w interpretacji indywidualnej z 25 października 2021 r., sygn.: 0113-KDIPT2-3.4011.675.2021.1.RR. Wskazując, że w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, w tym w szczególności w związku z objęciem udziałów w spółce przekształconej, przedsiębiorca nie uzyska przychodu w rozumieniu Ustawy o PIT:

Ten rodzaj przekształcenia nie opiera się bowiem na aporcie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki kapitałowej, lecz jest w swej istocie przeniesieniem wyodrębnionego majątku przedsiębiorcy na inny podmiot. Przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową to proces zmierzający do zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa. Mamy tu bowiem do czynienia z tym samym podmiotem, który zmienił jedynie formę prawną dzielności, a nie z dwoma odrębnymi podmiotami. Tym samym nie dochodzi do objęcia udziałów (akcji) spółki przekształconej w zamian za aport.

W zakresie podatkowych kwestii przekształcenia ważna okazuje się również zasada sukcesji. W tym w szczególności, jeżeli istnieją w jednoosobowej działalności gospodarczej wierzytelności, które na skutek przekształcenia w spółkę kapitałową staną się wierzytelnościami spółki przekształconej. Kwestię przekształcenia i sukcesji poruszano również w zakresie podatkowym, w np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 czerwca 2016 r., sygn. PPB3/4510-474/16-6/MS:

W wyniku powyższej sukcesji uniwersalnej w momencie przekształcenia stroną umów o dostawę towarów oraz umów o świadczenie usług, zawartych przez przedsiębiorcę przekształcanego, stanie się automatycznie spółka przekształcona. Z uwagi na powyższe spółka przekształcona stanie się z mocy prawa odbiorcą towarów i usług dostarczonych przez podmioty trzecie po dniu przekształcenia. [...]
Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że otrzymanie przez spółkę przekształconą zapłaty należności będącej uprzednio przychodem należnym przekształcanego przedsiębiorcy, nie będzie rodzić obowiązku podatkowego w spółce przekształconej z tytułu przychodu. Z uwagi na fakt, że należności, które otrzyma spółka przekształcona były zaliczane przez przekształcanego przedsiębiorcę do jego przychodów należnych, mających wpływ na podstawę jego opodatkowania, to nie mogą one stanowić równocześnie przychodów podatkowych w podmiocie przekształconym.

Odpowiedzialność za zobowiązania po przekształceniu

Zgodnie z regulacją Ustawy kodeks spółek handlowych: Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia. Następnie kwestię odpowiedzialności dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy oceniać na podstawie aktualnych uregulowań prawa handlowego.

Źródła opracowania:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA