Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Składka zdrowotna w działalności gospodarczej - zmiany od 1 lipca 2022 r.

Składka zdrowotna w działalności gospodarczej - zmiany od 1 lipca 2022 r.
Składka zdrowotna w działalności gospodarczej - zmiany od 1 lipca 2022 r.
Od 1 lipca 2022 r. zajdą zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru oraz składki zdrowotnej miesięcznej i rocznej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zmienią się też miesięczne formularze rozliczeniowe ZUS - miesięczne raporty rozliczeniowe i deklaracje zostaną dostosowane do znowelizowanych przepisów w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i rocznego rozliczania składki zdrowotnej. Zmiany wprowadza ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1265. Nowelizacja ta jest określana potocznie jako Polski Ład 2.0, a w publikacjach Ministerstwa Finansów jako "Niskie podatki".

Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru oraz składki zdrowotnej miesięcznej i rocznej dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Obecnie przedsiębiorcy obliczają miesięczną podstawę wymiaru i składkę zdrowotną indywidualnie. Sposób ustalenia podstawy tej składki i jej wysokość uzależniona jest od formy opodatkowania. W 2023 r. po raz pierwszy przedsiębiorcy będą ustalać minimalną roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej. W związku z tym część przepisów w tym zakresie została doprecyzowana. Najważniejsze zmiany przepisów prezentujemy
w tabeli.

Tabela. Zmiany wpływające na wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców

Zmiana Opis zmiany
1 2
Ustalanie liczby miesięcy dla
określenia minimalnej wysokości
rocznej podstawy wymiaru
składki dla przedsiębiorców rozliczających
podatek dochodowy
na zasadach ogólnych
W związku z wątpliwościami dotyczącymi tego, które miesiące uwzględniać do rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej (czy z roku kalendarzowego, czy z roku składkowego trwającego od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego) ustawodawca doprecyzował przepisy w tym zakresie. Obecnie przedsiębiorcy rozliczający się z podatku na zasadach ogólnych ustalają miesięczną podstawę składki zdrowotnej na podstawie dochodu z działalności z poprzedniego miesiąca (tj. dochód za styczeń 2022 r. był podstawą do naliczenia podstawy i składki zdrowotnej za luty 2022 r.). W związku z tym roczną podstawę wymiaru składki stanowić będzie dochód osiągnięty w roku kalendarzowym. Stąd konieczność doprecyzowania przepisów, tak aby dla celów obliczania wysokości rocznej podstawy zdrowotnej odnosić się do roku kalendarzowego a nie do roku składkowego.
Wyłączenie z miesięcy uwzględnianych
do rocznej podstawy
wymiaru składki zdrowotnej miesięcy
zwolnionych z opłacania tej składki

Wprowadzona regulacja pozwoli przedsiębiorcom rozliczającym podatek
dochodowy na zasadach ogólnych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na wyłączenie z liczby miesięcy w roku kalendarzowym tych miesięcy, za które są zwolnieni z opłacania składki zdrowotnej na
podstawie art. 82 ust. 8–9b ustawy zdrowotnej. Chodzi o osoby prowadzące
pozarolniczą działalność, które na podstawie:
- art. 82 ust. 8 ustawy zdrowotnej – mają prawo do świadczenie emerytalnego
lub rentowego nieprzekraczającego kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. to kwota 3010 zł) i uzyskują przychody
z działalności nie wyższe niż 50% najniższej emerytury (w 2022 r.
– 669,22 zł, tj. 50% z 1338,44 zł),
■ art. 82 ust. 9 ustawy zdrowotnej – legitymują się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i uzyskują przychody
z działalności nie wyższe niż 50% najniższej emerytury (w 2022 r. – 669,22 zł, tj. 50% z 1338,44 zł),
■ art. 82 ust. 9a ustawy zdrowotnej – pobierają zasiłek macierzyński, którego miesięczna kwota nie przekracza wysokości świadczenia rodzicielskiego (w 2022 r. – 1000 zł),
■ art. 82 ust. 9b ustawy zdrowotnej – uzyskują dodatkowe przychody z działalności w wysokości nie wyższej niż 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. 1550 zł, tj. 50% z 3010 zł) oraz opłacają od tych
przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Liczba miesięcy korzystania ze zwolnienia w opłacaniu składki zdrowotnej
zostanie wyłączona z miesięcy roku kalendarzowego, którego będzie
dotyczyć rozliczenie roczne podstawy i składki zdrowotnej.

Termin rozliczenia rocznej składki
zdrowotnej
Przedsiębiorcy opłacający podatek dochodowy na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej, w formie podatku liniowego lub od
dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej), a także opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą rozliczać
roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej oraz kwotę składki w dokumentach rozliczeniowych (ZUS RCA, ZUS RCA II, ZUS DRA, ZUS DRA II) składanych za miesiąc, w którym upłynie termin złożenia
rozliczenia podatkowego (tj. kwiecień roku następnego po roku podatkowym).
Nadpłata lub niedopłata składki
zdrowotnej

Płatnicy składek obliczają roczną składkę zdrowotną od przychodów uzyskanych w roku kalendarzowym i porównują jej kwotę z sumą miesięcznych składek zdrowotnych należnych w roku składkowym.
Jeśli z porównania wyjdzie niedopłata składki zdrowotnej, to należy ją rozliczyć w dokumentach za kwiecień roku następnego, którego rozliczenie dotyczy, i opłacić w ustawowym terminie opłacania składek za ten miesiąc.

W przypadku nadpłaconej składki zdrowotnej ZUS będzie dokonywał zwrotu, jeżeli płatnik składek:
■ nie zalega z płatnością składek ZUS i nie został zobowiązany do zwrotu nienależnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz
■ złożył wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej w ustawowym terminie, tj. w terminie miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego.

Wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej.

Jeżeli płatnik składek nie złoży wniosku w terminie przy jednoczesnym braku zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń, wówczas kwota nadpłaty podlega rozliczeniu na koncie płatnika do końca
roku, w którym upływa termin na złożenie zeznania.

Termin składania korekty
dokumentów rozliczeniowych
Korektę podstawy wymiaru i wysokości składki zdrowotnej płatnik składek może składać do ZUS do dnia przekazania wniosku o zwrot nadpłaty, a w pozostałych przypadkach – nie później niż do końca drugiego miesiąca, licząc od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego.
Obniżenie podstawy zdrowotnej
dla osób współpracujących
z osobami prowadzącymi działalność
pozarolniczą lub korzystającymi
z ulgi na start

Po zmianie przepisów podstawę składki zdrowotnej dla osób współpracujących
z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub korzystającymi
z ulgi na start będzie stanowić 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale
poprzedniego roku włącznie z wypłatami z zysku. Podstawa będzie obowiązywała
od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego.

Obecnie płatnicy składek opłacają składkę zdrowotną za osoby współpracujące
od podstawy stanowiącej 100% tego przeciętnego wynagrodzenia.
Nową podstawę wymiaru składki zdrowotnej w 2022 r. stosuje się w okresie od 1 lipca do 31 grudnia tego roku.

Roczna podstawa wymiaru
składki zdrowotnej twórców
i artystów
Twórcy i artyści prowadzący jednocześnie inną pozarolniczą działalność
gospodarczą, z której opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych
albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej ustalają zgodnie z formą opodatkowania.

Składka zdrowotna przedsiębiorców po 1 lipca 2022 r. Jak przygotować się do zmian?

Przedsiębiorcy (również ci prowadzący biura rachunkowe) powinni zapoznać się ze zmianami w przepisach ustawy zdrowotnej, dotyczącymi m.in. ustalania rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej i wysokości samej składki, ustawowych terminów na rozliczenie składki zdrowotnej, jej opłacania, terminów dotyczących składania wniosku o zwrot nadpłaty, składania korekt dokumentów rozliczeniowych, zmiany w wysokości podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób współpracujących. Zapoznanie się ze zmienionymi przepisami zminimalizuje ryzyko popełnienia błędów przy rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej, a także przy prawidłowym ustalaniu zasad obliczania zarówno podstawy wymiaru, jak i samej składki, w zależności od formy opodatkowania.

PODSTAWA PRAWNA:
● art. 81 ust. 2ba, ust. 2ca, ust. 2d, ust. 2ea, ust. 2ga, ust. 2i-2k, ust. 2ka, ust. 2l i 2n, ust. 2m, ust. 2qa, ust. 2va, ust. 2vb, ust. 2vc, ust. 2ya,ust. 2za, ust. 2zae, ust. 2zb, art. 82 ust. 4–5, ust.10 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm. – w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą z 9 czerwca 2022 r.
● art. 10 i art. 36 ustawy nowelizującej z 9 czerwca 2022 r.

Ważne!
Od 1 stycznia 2023 r. wprowadzony zostanie nowy podmiot podlegający obowiązkowi ubezpieczeń. Osobą prowadzącą pozarolniczą działalność będzie także komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej. Będzie on podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 

Miesięczne formularze rozliczeniowe ZUS - zmiany wynikające ze zmienionych przepisów w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i rocznego rozliczania składki zdrowotnej

Zmiany polegają na dostosowaniu miesięcznych raportów rozliczeniowych i deklaracji do znowelizowanych przepisów w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i rocznego rozliczania składki zdrowotnej. W zakresie danych przekazywanych przez płatników składek do ZUS pojawią się informacje:
- o zmianie formy opodatkowania,
- o kwocie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok kalendarzowy (informację tę wypełniać będą osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, które uzyskują przychód jedynie z działalności gospodarczej, a także objęci ulgą na start, i z tego tytułu opłacają składkę zdrowotną w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych).

Natomiast dotychczasowa informacja o kwocie dopłaty składki zdrowotnej stanowiącej różnicę zostanie zastąpiona informacją o kwocie różnicy tej składki. Rozliczenie roczne składki zdrowotnej odbywać się będzie na drukach rozliczeniowych. Wykazana różnica pomiędzy sumą składek zdrowotnych opłaconych za poszczególne miesiące a wyliczoną roczną składką zdrowotną będzie widoczna jako jej nadpłata lub niedopłata. Nowe informacje pojawią się na formularzach ZUS RCA i ZUS DRA obowiązujących od stycznia 2023 r.

Przygotowanie do zmian

Przedsiębiorcy (również prowadzący biura rachunkowe) powinni zapoznać się z nowymi formularzami druków rozliczeniowych (jak tylko ukażą się w rozporządzeniu), jak również z zasadami ustalania rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej i samej składki, a także terminem złożenia rozliczenia rocznego w tym zakresie. Dzięki temu unikną zarówno składania ewentualnych korekt miesięcznych dokumentów rozliczeniowych, jak i rozliczenia rocznego.

PODSTAWA PRAWNA:
- art. 41 ust. 3, art. 46 ust. 4 pkt 3d, pkt 6aa, pkt 6ab ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm. – w brzmieniu nadanym ustawą z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw; dalej: ustawa systemowa
- art. 4 pkt 3–5 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2022 r. poz. 1265; dalej ustawa nowelizująca z 9 czerwca 2022 r.

Artykuł jest fragmentem publikacji "Jak przygotować się do zmian od 1 lipca 2022 r. Podatki. Wynagrodzenia".
Kup w naszym sklepie książkę i e-book!

Jak przygotować się do zmian od 1 lipca 2022 r. Podatki. Wynagrodzenia

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.