REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Składka zdrowotna w działalności gospodarczej - zmiany od 1 lipca 2022 r.

Składka zdrowotna w działalności gospodarczej - zmiany od 1 lipca 2022 r.
Składka zdrowotna w działalności gospodarczej - zmiany od 1 lipca 2022 r.

REKLAMA

Od 1 lipca 2022 r. zajdą zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru oraz składki zdrowotnej miesięcznej i rocznej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zmienią się też miesięczne formularze rozliczeniowe ZUS - miesięczne raporty rozliczeniowe i deklaracje zostaną dostosowane do znowelizowanych przepisów w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i rocznego rozliczania składki zdrowotnej. Zmiany wprowadza ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1265. Nowelizacja ta jest określana potocznie jako Polski Ład 2.0, a w publikacjach Ministerstwa Finansów jako "Niskie podatki".

Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru oraz składki zdrowotnej miesięcznej i rocznej dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Obecnie przedsiębiorcy obliczają miesięczną podstawę wymiaru i składkę zdrowotną indywidualnie. Sposób ustalenia podstawy tej składki i jej wysokość uzależniona jest od formy opodatkowania. W 2023 r. po raz pierwszy przedsiębiorcy będą ustalać minimalną roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej. W związku z tym część przepisów w tym zakresie została doprecyzowana. Najważniejsze zmiany przepisów prezentujemy
w tabeli.

Tabela. Zmiany wpływające na wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców

Zmiana Opis zmiany
1 2
Ustalanie liczby miesięcy dla
określenia minimalnej wysokości
rocznej podstawy wymiaru
składki dla przedsiębiorców rozliczających
podatek dochodowy
na zasadach ogólnych
W związku z wątpliwościami dotyczącymi tego, które miesiące uwzględniać do rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej (czy z roku kalendarzowego, czy z roku składkowego trwającego od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego) ustawodawca doprecyzował przepisy w tym zakresie. Obecnie przedsiębiorcy rozliczający się z podatku na zasadach ogólnych ustalają miesięczną podstawę składki zdrowotnej na podstawie dochodu z działalności z poprzedniego miesiąca (tj. dochód za styczeń 2022 r. był podstawą do naliczenia podstawy i składki zdrowotnej za luty 2022 r.). W związku z tym roczną podstawę wymiaru składki stanowić będzie dochód osiągnięty w roku kalendarzowym. Stąd konieczność doprecyzowania przepisów, tak aby dla celów obliczania wysokości rocznej podstawy zdrowotnej odnosić się do roku kalendarzowego a nie do roku składkowego.
Wyłączenie z miesięcy uwzględnianych
do rocznej podstawy
wymiaru składki zdrowotnej miesięcy
zwolnionych z opłacania tej składki

Wprowadzona regulacja pozwoli przedsiębiorcom rozliczającym podatek
dochodowy na zasadach ogólnych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na wyłączenie z liczby miesięcy w roku kalendarzowym tych miesięcy, za które są zwolnieni z opłacania składki zdrowotnej na
podstawie art. 82 ust. 8–9b ustawy zdrowotnej. Chodzi o osoby prowadzące
pozarolniczą działalność, które na podstawie:
- art. 82 ust. 8 ustawy zdrowotnej – mają prawo do świadczenie emerytalnego
lub rentowego nieprzekraczającego kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. to kwota 3010 zł) i uzyskują przychody
z działalności nie wyższe niż 50% najniższej emerytury (w 2022 r.
– 669,22 zł, tj. 50% z 1338,44 zł),
■ art. 82 ust. 9 ustawy zdrowotnej – legitymują się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i uzyskują przychody
z działalności nie wyższe niż 50% najniższej emerytury (w 2022 r. – 669,22 zł, tj. 50% z 1338,44 zł),
■ art. 82 ust. 9a ustawy zdrowotnej – pobierają zasiłek macierzyński, którego miesięczna kwota nie przekracza wysokości świadczenia rodzicielskiego (w 2022 r. – 1000 zł),
■ art. 82 ust. 9b ustawy zdrowotnej – uzyskują dodatkowe przychody z działalności w wysokości nie wyższej niż 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. 1550 zł, tj. 50% z 3010 zł) oraz opłacają od tych
przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Liczba miesięcy korzystania ze zwolnienia w opłacaniu składki zdrowotnej
zostanie wyłączona z miesięcy roku kalendarzowego, którego będzie
dotyczyć rozliczenie roczne podstawy i składki zdrowotnej.

Autopromocja

Kodeks spółek handlowych z komentarzem do zmian

Kup książkę:

Kodeks spółek handlowych z komentarzem do zmian
Termin rozliczenia rocznej składki
zdrowotnej
Przedsiębiorcy opłacający podatek dochodowy na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej, w formie podatku liniowego lub od
dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej), a także opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą rozliczać
roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej oraz kwotę składki w dokumentach rozliczeniowych (ZUS RCA, ZUS RCA II, ZUS DRA, ZUS DRA II) składanych za miesiąc, w którym upłynie termin złożenia
rozliczenia podatkowego (tj. kwiecień roku następnego po roku podatkowym).
Nadpłata lub niedopłata składki
zdrowotnej

Płatnicy składek obliczają roczną składkę zdrowotną od przychodów uzyskanych w roku kalendarzowym i porównują jej kwotę z sumą miesięcznych składek zdrowotnych należnych w roku składkowym.
Jeśli z porównania wyjdzie niedopłata składki zdrowotnej, to należy ją rozliczyć w dokumentach za kwiecień roku następnego, którego rozliczenie dotyczy, i opłacić w ustawowym terminie opłacania składek za ten miesiąc.

W przypadku nadpłaconej składki zdrowotnej ZUS będzie dokonywał zwrotu, jeżeli płatnik składek:
■ nie zalega z płatnością składek ZUS i nie został zobowiązany do zwrotu nienależnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz
■ złożył wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej w ustawowym terminie, tj. w terminie miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego.

Wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej.

Autopromocja

PIT, CIT, Ryczałt 2023

Kup książkę:

PIT, CIT, Ryczałt 2023

Jeżeli płatnik składek nie złoży wniosku w terminie przy jednoczesnym braku zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń, wówczas kwota nadpłaty podlega rozliczeniu na koncie płatnika do końca
roku, w którym upływa termin na złożenie zeznania.

Termin składania korekty
dokumentów rozliczeniowych
Korektę podstawy wymiaru i wysokości składki zdrowotnej płatnik składek może składać do ZUS do dnia przekazania wniosku o zwrot nadpłaty, a w pozostałych przypadkach – nie później niż do końca drugiego miesiąca, licząc od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego.
Obniżenie podstawy zdrowotnej
dla osób współpracujących
z osobami prowadzącymi działalność
pozarolniczą lub korzystającymi
z ulgi na start

Po zmianie przepisów podstawę składki zdrowotnej dla osób współpracujących
z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub korzystającymi
z ulgi na start będzie stanowić 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale
poprzedniego roku włącznie z wypłatami z zysku. Podstawa będzie obowiązywała
od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego.

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Obecnie płatnicy składek opłacają składkę zdrowotną za osoby współpracujące
od podstawy stanowiącej 100% tego przeciętnego wynagrodzenia.
Nową podstawę wymiaru składki zdrowotnej w 2022 r. stosuje się w okresie od 1 lipca do 31 grudnia tego roku.

Roczna podstawa wymiaru
składki zdrowotnej twórców
i artystów
Twórcy i artyści prowadzący jednocześnie inną pozarolniczą działalność
gospodarczą, z której opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych
albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej ustalają zgodnie z formą opodatkowania.

Składka zdrowotna przedsiębiorców po 1 lipca 2022 r. Jak przygotować się do zmian?

Przedsiębiorcy (również ci prowadzący biura rachunkowe) powinni zapoznać się ze zmianami w przepisach ustawy zdrowotnej, dotyczącymi m.in. ustalania rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej i wysokości samej składki, ustawowych terminów na rozliczenie składki zdrowotnej, jej opłacania, terminów dotyczących składania wniosku o zwrot nadpłaty, składania korekt dokumentów rozliczeniowych, zmiany w wysokości podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób współpracujących. Zapoznanie się ze zmienionymi przepisami zminimalizuje ryzyko popełnienia błędów przy rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej, a także przy prawidłowym ustalaniu zasad obliczania zarówno podstawy wymiaru, jak i samej składki, w zależności od formy opodatkowania.

PODSTAWA PRAWNA:
● art. 81 ust. 2ba, ust. 2ca, ust. 2d, ust. 2ea, ust. 2ga, ust. 2i-2k, ust. 2ka, ust. 2l i 2n, ust. 2m, ust. 2qa, ust. 2va, ust. 2vb, ust. 2vc, ust. 2ya,ust. 2za, ust. 2zae, ust. 2zb, art. 82 ust. 4–5, ust.10 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm. – w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą z 9 czerwca 2022 r.
● art. 10 i art. 36 ustawy nowelizującej z 9 czerwca 2022 r.

Ważne!
Od 1 stycznia 2023 r. wprowadzony zostanie nowy podmiot podlegający obowiązkowi ubezpieczeń. Osobą prowadzącą pozarolniczą działalność będzie także komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej. Będzie on podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Miesięczne formularze rozliczeniowe ZUS - zmiany wynikające ze zmienionych przepisów w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i rocznego rozliczania składki zdrowotnej

Zmiany polegają na dostosowaniu miesięcznych raportów rozliczeniowych i deklaracji do znowelizowanych przepisów w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i rocznego rozliczania składki zdrowotnej. W zakresie danych przekazywanych przez płatników składek do ZUS pojawią się informacje:
- o zmianie formy opodatkowania,
- o kwocie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok kalendarzowy (informację tę wypełniać będą osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, które uzyskują przychód jedynie z działalności gospodarczej, a także objęci ulgą na start, i z tego tytułu opłacają składkę zdrowotną w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych).

Natomiast dotychczasowa informacja o kwocie dopłaty składki zdrowotnej stanowiącej różnicę zostanie zastąpiona informacją o kwocie różnicy tej składki. Rozliczenie roczne składki zdrowotnej odbywać się będzie na drukach rozliczeniowych. Wykazana różnica pomiędzy sumą składek zdrowotnych opłaconych za poszczególne miesiące a wyliczoną roczną składką zdrowotną będzie widoczna jako jej nadpłata lub niedopłata. Nowe informacje pojawią się na formularzach ZUS RCA i ZUS DRA obowiązujących od stycznia 2023 r.

Przygotowanie do zmian

Przedsiębiorcy (również prowadzący biura rachunkowe) powinni zapoznać się z nowymi formularzami druków rozliczeniowych (jak tylko ukażą się w rozporządzeniu), jak również z zasadami ustalania rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej i samej składki, a także terminem złożenia rozliczenia rocznego w tym zakresie. Dzięki temu unikną zarówno składania ewentualnych korekt miesięcznych dokumentów rozliczeniowych, jak i rozliczenia rocznego.

PODSTAWA PRAWNA:
- art. 41 ust. 3, art. 46 ust. 4 pkt 3d, pkt 6aa, pkt 6ab ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm. – w brzmieniu nadanym ustawą z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw; dalej: ustawa systemowa
- art. 4 pkt 3–5 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2022 r. poz. 1265; dalej ustawa nowelizująca z 9 czerwca 2022 r.

Artykuł jest fragmentem publikacji "Jak przygotować się do zmian od 1 lipca 2022 r. Podatki. Wynagrodzenia".
Kup w naszym sklepie książkę i e-book!

Jak przygotować się do zmian od 1 lipca 2022 r. Podatki. Wynagrodzenia

Jak przygotować się do zmian od 1 lipca 2022 r. Podatki. Wynagrodzenia

INFOR

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Oprocentowanie najlepszych lokat i kont oszczędnościowych - koniec września 2023 [Tabela]

  Jakie oprocentowanie oferują banki pod koniec września 2023 r. na lokatach i kontach oszczędnościowych? Czy jeszcze warto oszczędzać w ten sposób? Jak informuje HRE Investment Trust tak mocnego i powszechnego cięcia oprocentowania w bankach dawno już nie widzieliśmy, a wszystko za sprawą wrześniowej obniżki stóp procentowych NBP przez Radę Polityki Pieniężnej. Jeszcze latem część instytucji kusiła nas oprocentowaniem na poziomie 10% - dziś trudno znaleźć coś na ponad 7%. 

  Dywersje w systemie podatkowym, czyli o prawie tworzonym w zlej wierze

  Czy zmiany w systemie podatkowym (a zwłaszcza w prawie) mogą mieć ukryte cele, będąc swoistą dywersją polityczną czy ekonomiczną, mającą komuś celowo zaszkodzić? Pyta i odpowiada profesor Witold Modzelewski.

  e-Faktura (faktura ustrukturyzowana) - zmiany od września 2023 r. Aktualny wzór. Jak wystawiać?

  Czym jest faktura ustrukturyzowana? Jaki jest jest aktualny wzór? Jak ją wystawiać? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów w broszurze informacyjnej.

  Darowizna w transzach. Czy trzeba składać odrębne zgłoszenia SD-Z2?

  W dobie dynamicznych zmian na rynku nieruchomości oraz rosnącej popularności transakcji deweloperskich, wiele osób decyduje się na przekazywanie darowizn w transzach. Jednakże takie działanie niesie za sobą pewne konsekwencje podatkowe, w tym konieczność składania odrębnego zgłoszenia o nabyciu rzeczy i praw majątkowych (SD-Z2) dla każdej transzy. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej kwestii, opierając się na interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

  Wdrożenie obowiązkowego KSeF – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów. Przepisy, zasady, harmonogram, darmowe narzędzia

  Na konferencji prasowej 26 września 2023 r. Krzysztof Rogowski, Kierownik projektu Krajowego Systemu e-Faktur w Ministerstwie Finansów przedstawił aktualny stan przygotowań do wdrożenia obowiązkowego modelu Krajowego Systemu e-Faktur (KSef) i kolejne działania resortu finansów w tym zakresie. Krzysztof Rogowski zapewnił m.in., że w IV kwartale 2023 r. Ministerstwo Finansów udostępni wszystkie akty wykonawcze dotyczące obowiązkowego KSeF i zapewni komplet dokumentacji technicznej KSeF.

  Uprawnienia do korzystania z KSeF - podatnicy, samofakturowanie, biura rachunkowe, jst. Kto może wystawiać, odbierać i przeglądać faktury w KSeF?

  Jakie są rodzaje, modele i zasady nadawania oraz odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów. Kto może wystawiać, odbierać i przeglądać faktury w KSeF?

  IFK Platforma Księgowych i Kadrowych. Codzienne aktualności o zmianach przepisów!

  IFK Platforma Księgowych i Kadrowych to nowoczesny serwis dla księgowych, kadrowych oraz biur rachunkowych. Nasza platforma oferuje kompleksową bazę informacji z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy i ZUS.

  Biura rachunkowe o wdrożeniu KSeF: są obawy ale też widać szansę na rozwój

  Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR) sprawdziła stan gotowości biur rachunkowych do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Przeprowadzone badanie wyraźnie pokazuje, że biura rachunkowe dostrzegają związaną z nim szanse, ale mają także obawy związane z wdrożeniem KSeF. Jakie aspekty wymagają uwagi zarówno biur rachunkowych, jak i przedsiębiorców?

  ZUS o umowach o dzieło w 2023 roku. 850 tys. umów przez 6 miesięcy

  Przez pierwsze 6 miesięcy 2023 roku zgłoszono 850,7 tys. umów o dzieło, to nieco więcej niż w analogicznym okresie w latach 2021-2022 - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umowy o dzieło częściej były zawierane z mężczyznami i osobami w wieku 30-39 lat.

  TSUE rozstrzygnął wątpliwości w VAT dla usług turystycznych na korzyść przedsiębiorców

  Artykuł 306 unijnej dyrektywy VAT należy interpretować tak, że szczególną, preferencyjną procedurą opodatkowania VAT marża dla usług turystyki można objąć odsprzedaż usług noclegowych przedsiębiorcom, mimo że odsprzedaży tej nie towarzyszą żadne usługi dodatkowe. Tak orzekł unijny TSUE 29 czerwca 2023 r. w sprawie polskiej spółki z o.o., która toczyła swój spór z organem podatkowym od kwietnia 2017 roku.

  REKLAMA