Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rabaty towarowe od zagranicznego kontrahenta

Tomasz Maicher
inforCMS
Na gruncie coraz to bogatszej praktyki gospodarczej wypracowane zostało pojęcie tzw. rabatu towarowego (zwanego również naturalnym). Jest to swego rodzaju mechanizm promocyjny, który ma zachęcać nabywców do zwiększania ilości nabywanych przez nich towarów.

Kwestia rabatów towarowych nie została sprecyzowana w prawie podatkowym, aczkolwiek w świetle występujących wątpliwości w tym zakresie znalazła odzwierciedlenie w jednolitej obecnie praktyce organów podatkowych. Mianowicie, z rabatem naturalnym mamy do czynienia wówczas, gdy nabywając towary w określonej ilości lub wartości, dodatkowo otrzymujemy pewną ilość tego samego towaru niejako bez wynagrodzenia (np. w przypadku nabycia 10 sztuk danego towaru, jedną sztukę otrzymujemy gratis). W takiej sytuacji faktycznie nie dochodzi jednak do czynności nieodpłatnego przekazania dodatkowej ilości towarów, gdyż zdarzenia tego nie można przecież rozpatrywać w oderwaniu od całej transakcji sprzedaży (np. przekazanie 1 sztuki towaru nie może być rozpatrywane w oderwaniu od przekazania 10 sztuk towaru, gdyż gdyby nie transakcja sprzedaży tych 10 sztuk, nie miałoby miejsce również przekazanie tej 1 sztuki gratisowej). W konsekwencji należy uznać, iż de facto ma miejsce tylko i wyłącznie jedna transakcja, jaką jest sprzedaż wszystkich towarów wydawanych nabywcy (w powyższym przykładzie będzie to więc sprzedaż 11 sztuk danego towaru). Na potrzeby rozliczeń VAT należy zatem skalkulować (obniżyć) jednostkową cenę towarów, tak jakby kwota wynagrodzenia otrzymywanego od nabywcy dotyczyła wszystkich towarów, tj. także tych, które są przekazywane jako gratisy (mimo iż przeczy to aspektowi promocyjnemu rabatów towarowych, gdyż dostawca utrzymuje przecież, że dodatkowe towary przekazuje jako gratisy). Ponadto, na fakturze należy wykazać zwiększoną ilość dostarczonych towarów o towary przekazane w ramach rabatu towarowego. W konsekwencji nie zmieni się więc podstawa opodatkowania z tytułu całej transakcji, tj. pozostanie nią kwota wynagrodzenia od nabywcy.

Rozliczanie rabatów towarowych w przypadku ich otrzymywania od dostawców unijnych powinno przebiegać w sposób analogiczny jak ma to miejsce przy obrocie krajowym. W takiej sytuacji nabywca dokonujący WNT, niezależnie od treści otrzymanej faktury od kontrahenta unijnego (tj. niezależnie od tego, czy dostawca wykaże owe dodatkowe towary na wystawionej przez siebie fakturze), powinien ująć na wystawionej przez siebie fakturze wewnętrznej obniżoną cenę jednostkową towarów oraz zwiększoną ich ilość o towary otrzymywane w ramach rabatu towarowego. Oczywiście również w przypadku WNT otrzymanie rabatu towarowego nie wpłynie na podstawę opodatkowania WNT, gdyż wraz z obniżeniem ceny jednostkowej towarów zwiększy się ich ilość. Podstawa opodatkowania WNT nie zmieni się i pozostanie nią kwota wynagrodzenia należna dostawcy unijnemu.

Należy jednak pamiętać, że niekiedy można się jeszcze spotkać ze stanowiskiem organów podatkowych uznającym, że rabat towarowy nie obniża podstawy opodatkowania, a przekazujący nieodpłatnie towar ma obowiązek rozliczyć VAT od nieodpłatnej dostawy na zasadach art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. Rozliczanie rabatów towarowych na tej zasadzie nie znajdzie jednak uzasadnienia w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z uwagi na brzmienie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów bez wynagrodzenia nie podlega w ogóle opodatkowaniu VAT.

1. Rabaty towarowe od zagranicznego kontrahenta

Zawarliśmy z kontrahentem unijnym umowę, na mocy której za każde 100 sztuk nabytych u niego towarów 10 sztuk otrzymujemy gratis (na otrzymywanej przez nas fakturze gratisowe sztuki towaru nie są uwzględniane). We właściwym dla nas urzędzie skarbowym poinformowano nas, że w takim przypadku występuje tzw. rabat towarowy. Jak należy rozliczyć tego rodzaju rabat w przypadku WNT?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rzeczywiście, zgodnie z praktyką organów podatkowych, w powyższym przypadku wystąpi tzw. rabat towarowy prowadzący do obniżenia jednostkowej ceny nabywanych towarów. Nie ulegnie natomiast zmianie łączna wartość WNT, gdyż mimo obniżenia ceny jednostkowej towarów, jednocześnie zwiększy się ich ilość.

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe, spółka powinna potraktować otrzymanie dodatkowej ilości nabywanych (tych samych) towarów, jako rabat towarowy.

 

Powyższe nie oznacza jednak, iż wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia 100 sztuk towarów powinna zostać obniżona o wartość 10 sztuk otrzymanych jako gratisy. Należy bowiem pamiętać, iż wraz z obniżeniem ceny jednostkowej nabywanych towarów jednocześnie zwiększy się ich ilość (ze 100 sztuk na 110 sztuk). W związku z powyższym łączna kwota, którą spółka jest obowiązana zapłacić dostawcy unijnemu, a w konsekwencji także podstawa opodatkowania dla WNT (art. 31 ustawy o VAT) nie ulegnie zmianie.

Wystawienie faktury wewnętrznej dokumentującej rabat towarowy

Mimo iż dostawca unijny nie uwzględnił na wystawionej przez siebie fakturze gratisowych sztuk towaru, wynikające z tego faktu zmiany w zakresie ceny jednostkowej i ilości nabytych przez spółkę towarów powinny znaleźć odzwierciedlenie w wystawionej przez nią fakturze wewnętrznej dokumentującej WNT. Jak wynika bowiem z § 25 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (dalej: rozporządzenie MF w sprawie wystawiania faktur), przepis § 9 stosuje się także do wystawianych przez podatników faktur wewnętrznych. Zgodnie natomiast z § 9 na fakturze należy podać m.in.: ilość sprzedanych towarów (pkt 5) oraz cenę jednostkową towaru (pkt 6). W pierwszej kolejności dane te powinny odpowiadać rzeczywistym zdarzeniom.

PRZYKŁAD

Posługując się pytaniem spółki załóżmy, iż cena jednostkowa towaru wynosi 22 euro/szt. Dostawca unijny wystawił więc spółce fakturę na kwotę 2200 euro (100 szt. × 22 euro/szt.). Spółka powinna dokonać kalkulacji ceny jednostkowej towarów z uwzględnieniem rabatu towarowego. Wyniesie ona 20 euro/szt. (2200 euro/110 szt.). Tę właśnie cenę jednostką oraz ilość 110 sztuk towaru spółka powinna wykazać w fakturze wewnętrznej. Jak widać, łączna kwota wynagrodzenia dla dostawcy unijnego i tym samym podstawa opodatkowania WNT nie ulegnie zmianie, tj. pozostanie nią kwota 2200 euro (110 szt. × 20 euro/szt.).

Otrzymujemy od naszego dostawcy z Francji rabaty towarowe, tj. w przypadku, gdy nabywamy od niego większe ilości towarów (w zawartej umowie określiliśmy odpowiednie przedziały ilościowe), otrzymujemy pewną ich ilość nieodpłatnie. Czy w przypadku, gdy to my następnie nieodpłatnie przekazujemy otrzymane w ramach rabatu towary naszym kontrahentom krajowym, powinniśmy czynność tę opodatkować VAT?

Rozliczenie będzie zależne od przyjętego przez spółkę rozwiązania. Spółka może bowiem również zastosować konstrukcję rabatów towarowych, tj. w ramach dokonywanych przez nią dostaw towarów nieodpłatnie przekazywać pewną ilość tych samych towarów. Dojdzie wtedy do obniżenia jednostkowej ceny towarów, aczkolwiek mając na uwadze fakt, iż zwiększy się jednocześnie ilość sprzedawanych towarów, podstawa opodatkowania nie ulegnie zmianie. W sytuacji natomiast, gdyby spółka nieodpłatnie przekazywała powyższe towary w innych okolicznościach, zgodnie z praktyką organów podatkowych należałoby zastosować art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, tj. opodatkować czynność nieodpłatnego przekazania towarów.

Kalkulowanie ceny przy rabacie towarowym

Zgodnie z praktyką organów podatkowych, w przypadku rabatów towarowych nie dochodzi do nieodpłatnego przekazania towarów (dodatkowej ilości towarów), gdyż ma miejsce tylko i wyłącznie jedna transakcja, jaką jest dostawa towarów. Należy więc skalkulować jednostkową cenę towarów, tak jakby kwota należna od nabywcy dotyczyła wszystkich towarów (tj. także tych dodatkowych). Mimo więc, iż z marketingowego punktu widzenia spółka pragnie podkreślić, iż pewna część towarów stanowi nieodpłatną nagrodę za realizację dużego zamówienie, to na fakturze należałoby zastosować obniżoną cenę jednostkową i to do wszystkich towarów wydanych nabywcy (a więc także tych dodatkowych). Oczywiście łączna kwota wynagrodzenia od nabywcy nie ulegnie zmianie, nie będzie więc konieczne dokonywanie jakichkolwiek zmian w podstawie opodatkowania.

 

W sytuacji natomiast, gdyby spółka nieodpłatnie przekazywała powyższe towary w innych okolicznościach, zastosowanie mogą znaleźć odmienne implikacje w zakresie VAT. Stanie się tak, gdy spółka przykładowo przekaże powyższe towary potencjalnemu kontrahentowi jako zachętę do podjęcia współpracy ze spółką. Wtedy mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem towarów, tj. czynnością, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Jak wynika z tego przepisu, przekazanie towarów bez wynagrodzenia podlega opodatkowaniu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki:

• podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego w całości lub części przy nabyciu przekazywanych towarów,

• towary są przekazywane na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem (np. na cele prywatne pracowników).

Prawo do odliczenia VAT

Pierwszy z powyższych warunków będzie spełniony. Jak zostało to bowiem wykazane powyżej, w przypadku otrzymania od dostawcy unijnego rabatów towarówde factonie występuje nieodpłatne otrzymanie dodatkowej ilości towarów, ale wewnątrzwspólnotowe nabycie wszystkich towarów, tyle że po obniżonej cenie jednostkowej. W konsekwencji należy uznać, iż w ramach rozliczenia WNT spółka miała prawo do odliczenia VAT naliczonego odnośnie do wszystkich nabytych od kontrahenta unijnego towarów.

Nieodpłatne przekazanie towarów

Co się tyczy drugiego z powyższych warunków, to oczywiste jest, iż nieodpłatne przekazania towarów w celu zachęcenia potencjalnego nabywcy do współpracy handlowej ma związek z prowadzonym przedsiębiorstwem. W związku z powyższym, czynność ta nie powinna podlegać opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Niemniej jednak, organy podatkowe, w tym także Minister Finansów, w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych uparcie kwestionują powyższą wykładnię art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Twierdzą, iż nieopodatkowane mogą być jedynie czynności określone w art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, tj. nieodpłatne przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości oraz próbek. Ostatnio jednakże, w kolejnych wyrokach wojewódzkie sądy administracyjne przyznają rację podatnikom w tym zakresie. Spółka powinna więc zdecydować, czy zamierza uniknąć pewnego sporu z organami podatkowymi i opodatkować nieodpłatne przekazanie towarów otrzymanych wcześniej w ramach rabatu towarowego, czy może jest ona w stanie podjąć ryzyko i walczyć o wykładnię art. 7 ust. 2 ustawy o VAT (niestety w chwili obecnej możliwe to będzie dopiero na poziomie sądowym).

Podstawa opodatkowania w VAT

Należy podkreślić, iż w przypadku, gdyby spółka zdecydowała jednak opodatkować powyższą czynność nieodpłatnego przekazania towarów, zgodnie z art. 29 ust. 10 ustawy o VAT, za podstawę opodatkowania należy przyjąć cenę ich nabycia. Mając na uwadze fakt, iż nabycie (w przypadku spółki było to WNT) miało miejsce przy zastosowaniu rabatu towarowego, należy zastosować odpowiednio skalkulowaną (obniżoną) cenę jednostkową towaru.

Nabywamy od naszego dostawcy z Niemiec granulat, z którego produkujemy worki foliowe. W zeszłym miesiącu złożyliśmy wyjątkowo duże zamówienie. Z tej okazji nasz dostawca przekazał nam nieodpłatnie urządzenie do analizy granulatu. Dostawca z Niemiec poinformował nas, iż mimo dużego zamówienia z naszej strony, nie chce on obniżać cen granulatu (obawia się tzw. efektu zepsucia rynku), woli natomiast nieodpłatnie dołączyć do granulatu inny towar, jako swego rodzaju nagrodę/premię. Urządzenie do analizy granulatu nie zostało zafakturowane przez dostawcę z Niemiec. Czy jego otrzymanie powinniśmy potraktować jako tzw. rabat towarowy?

Nie. Otrzymanie przez spółkę urządzenia do analizy granulatu (jako dodatek do nabywanego granulatu) nie stanowi tzw. rabatu towarowego. Pod tym pojęciem należy rozumieć nieodpłatne przekazanie dodatkowej ilości tych samych towarów, które są przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży. W analizowanym przypadku kontrahent spółki po prostu przekazuje jej nieodpłatnie urządzenie do analizy granulatu. Niemniej jednak spółka nie będzie zobowiązana do rozliczenia WNT z tego tytułu. Jak wynika bowiem z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega jedynie WNT za wynagrodzeniem.

Pojęcie rabatu towarowego nie zostało zdefiniowane w prawie podatkowym. Niemniej jednak, najpierw w praktyce gospodarczej, a później także w doktrynie oraz praktyce organów podatkowych, wykształcił się pogląd, iż z rabatem naturalnym mamy do czynienia wówczas, gdy nabywając towary w określonej ilości lub wartości dodatkowo otrzymujemy pewną ilość tego samego towaru bez wynagrodzenia. Mając na uwadze fakt, iż nabywając granulat spółka dodatkowo otrzymała urządzenie do jego analizy, w analizowanym przypadku rabat towarowy nie wystąpi.

 

W świetle powyższego, skoro otrzymane przez spółkę urządzenie nie stanowi rabatu towarowego należy uznać, iż kontrahent niemiecki dokonuje nieodpłatnego przekazania towaru na rzecz spółki. W takiej sytuacji wielu podatników ma wątpliwości, czy nieodpłatne otrzymanie towarów od kontrahenta unijnego rodzi obowiązek rozpoznania WNT? Jak wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, nie ma takiej konieczności. Zgodnie bowiem z powyższym przepisem, opodatkowaniu VAT podlega jedynie WNT za wynagrodzeniem.

Jeżeli więc spółka nieodpłatnie otrzymuje towary od kontrahenta unijnego, to mimo iż spełniona jest określona w art. 9 ustawy o VAT definicja WNT, czynność ta nie podlega opodatkowaniu VAT. Otrzymanie towarów bez wynagrodzenia jest dla niej całkowicie neutralne z punktu widzenia ustawy o VAT. W powyższym przypadku spółka powinna jedynie wystawić fakturę wewnętrzną odnośnie nabycia granulatu, i tylko tę transakcję ująć w deklaracji VAT-7 oraz kwartalnej informacji podsumowującej VAT-UE.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Potwierdzili je m.in. Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu w piśmie z 12 grudnia 2005 r., nr PP/443-135-2-BS/05, oraz Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z 8 lutego 2005 r., nr ZP/443-555/04.

Uzgodniliśmy z naszym dostawcą unijnym, że w przypadku, gdy nasze jednorazowe zamówienie osiągnie pułap 5 tys. sztuk, zamówione towary w ilości przekraczającej ten pułap kosztować nas będą jedynie 50% ich standardowej ceny. Przykładowo, gdy nabywamy 6 tys. sztuk, kontrahent wystawia nam fakturę, w której dla 5 tys. sztuk cena jednostkowa wynosi 1 euro/szt., natomiast dla 1 tysiąca sztuk cena jednostkowa określona jest na poziomie 0,5 euro/szt. W jaki sposób rozliczyć WNT? Jakie ceny towarów wykazać w wystawianej przez nas fakturze wewnętrznej? Dowiedzieliśmy się bowiem, że w takim przypadku wystąpi tzw. rabat towarowy, tj. dojdzie do obniżenia ceny jednostkowej nabywanych przez nas towarów.

W powyższym przypadku nie wystąpi rabat towarowy, gdyż polega on na tym, iż nabywając towary w określonej ilości lub wartości, nabywca dodatkowo otrzymuje pewną ilość tego samego towaru bez wynagrodzenia (spółka natomiast nabywa towary w ilości przekraczającej ustalony pułap odpłatnie). W związku z powyższym należy uznać, iż dokonuje ona „zwykłej” trakcji WNT, przy czym dla części towarów (przekraczanej określony pułap) zastosowana będzie inna cena jednostkowa. W związku z powyższym, również na wystawionej przez spółkę fakturze wewnętrznej należy wykazać dwie odmienne ceny jednostkowe. Fakt ten nie będzie miał wpływu na podstawę opodatkowania WNT, którą jest kwota wynagrodzenia dla dostawcy unijnego.

Zgodnie z poglądem funkcjonującym w praktyce organów podatkowych, z rabatem towarowym mamy do czynienia wówczas, gdy nabywając towary w określonej ilości lub wartości, dodatkowo otrzymujemy pewną ilość tego samego towaru bez wynagrodzenia. Wtedy, zgodnie z praktyką organów podatkowych, dochodzi do obniżenia jednostkowej ceny nabywanych towarów, gdyż za tę samą kwotę otrzymujemy de facto więcej towarów. Zdarzenie to nie ma natomiast wpływu na wartość transakcji (a także na podstawę opodatkowania VAT), gdyż jednocześnie zwiększa się ilość nabywanych towarów. Mając natomiast na uwadze fakt, iż spółka nabywa za wynagrodzeniem (choć po innej cenie jednostkowej) ilość towarów przekraczającą ustalony pułap, rabat towarowy nie wystąpi.

W związku powyższym, spółka powinna rozliczyć przedmiotową transakcję tak jak każde inne WNT. Na wystawionej przez siebie fakturze wewnętrznej spółka powinna zastosować dwie ceny jednostkowe:

• dla 5 tys. sztuk - cenę standardową, tj. 1 euro/szt,

• dla 1 tys. sztuk (nadwyżka powyżej 5 tys. sztuk) - 0,5 euro/szt.

Łączna kwota wynagrodzenia dla dostawcy wyniesie więc 5500 euro (5 tys. szt. × 1 euro/szt. + 1 tys. szt. × 0,5 euro/szt.). Taka też będzie podstawa opodatkowania WNT, którą należy wykazać w deklaracji VAT-7 oraz kwartalnej informacji podsumowującej VAT-UE. Zgodnie bowiem z art. 31 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić.

PODSTAWA PRAWNA

• ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Diety przedsiębiorcy w transporcie międzynarodowym mogą być kosztem

  Dyrektor KIS potwierdził, że zmiana przepisów dotyczących czasu pracy kierowców nie wpłynęła na możliwość odliczania diety przez kierowców prowadzących działalność gospodarczą. Diety te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w części nieprzekraczającej wysokości określonej przez ministra pracy, zarówno w przypadku krajowych, jak i zagranicznych podróży służbowych.

  Co zrobić, gdy źle przelejesz pieniądze?

  Nieprawidłowe dane w przelewie to nie powód do paniki. Pieniądze wciąż można odzyskać. Jeżeli zdarzy się pomyłka, nie należy czekać. Natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i dowiedz się, co powinieneś zrobić.

  Szansa na obniżkę stóp procentowych w czwartym kwartale tego roku

  Jeżeli nie zajdą jakieś absolutnie nadzwyczajne okoliczności, jak kolejny wielki kryzys energetyczny, to inflacja będzie spadała do końca roku i jest nadzieja na obniżkę stóp procentowych jeszcze w czwartym kwartale tego roku - powiedział premier

  Kwota zwrotów podatkowych za 2022 - ok. 24 mld zł

  Zwroty podatkowe za rok 2022 to kwota ok. 24 mld złotych, a najwyższy zwrot podatku wyniósł 8,6 tys. zł – poinformował w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń. Dla 239,5 tys. podatników korzystne okazało się rozliczenie na warunkach sprzed 1 lipca 2022 r. - dodał.

  Ponad milion złotych! Tyle wyniosła dopłata do składki zdrowotnej pewnego przedsiębiorcy

  22 maja upłynął termin rozliczania się przedsiębiorców z rocznej składki zdrowotnej za 2022 rok. Według danych ZUS-u rekordzista musiał dopłacić z tego tytułu aż 1,06 mln złotych. Z kolei najwyższa kwota zwrotu, o którą wnioskował podatnik, wyniosła 4,41 mln złotych.

  Bank ogłasza upadłość. Na co mogą liczyć jego klienci? Co gwarantuje BFG?

  Pensje, emerytury, renty czy stypendia spływają zwykle na nasze rachunki w bankach, gdzie przechowujemy także oszczędności na lokatach lub kontach. Czy w razie upadłości banku pieniądze przepadają bezpowrotnie? Na szczęście nie. Nad pokrzywdzonymi czuwa bowiem Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

  Półprofesjonalny przywóz wyrobów akcyzowych z UE – e-SAD - zmiany w 2023 roku. Dokumentacja, obowiązek podatkowy i inne nowości

  Jakie zmiany przepisów weszły w życie w 2023 roku w zakresie półprofesjonalnego przywozu wyrobów akcyzowych do Polski z innych państw Unii Europejskiej? Co wynika z tych zmian dla praktyki obrotu towarowego? Wyjaśnia Mirosław Siwiński, radca prawny i doradca podatkowy, partner w Advicero Nexia.

  Gdzie najchętniej korzystamy z płatności odroczonych?

  Według Juniper Research, aktualna liczba ponad 360 milionów użytkowników płatności odroczonych na świecie, wzrośnie do ponad 900 milionów do 2027 roku. Płatności odroczone, które kojarzą się z zakupami w sieci, coraz mocniej zdobywają także offline, zwłaszcza na rynku usług zdrowotnych. 

  Webinarium „Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej?” + certyfikat gwarantowany

  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej?” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 15 czerwca 2023 roku. Polecamy!

  Skale podatkowe, kwoty wolne i zwolnienia w podatku od spadków i darowizn będą podwyższone o wskaźnik inflacji. Co wynika z projektu rozporządzenia?

  Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia, w którym chce podnieść w 2023 roku o wskaźnik inflacji kwoty pieniędzy oraz wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych z podatku od spadków i darowizn i niepodlegających temu podatkowi (kwoty wolne od podatku). Podwyższone będą także przedziały nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu, określone w skalach podatkowych z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. 

  Ile pieniędzy potrzeba by założyć startup technologiczny? Milion złotych wystarczy?

  Inwestycja miliona złotych może wydawać się ogromna, ale czy jest wystarczająca, by zbudować przełomowy startup technologiczny? Co można osiągnąć z takim kapitałem i jakie realne oczekiwania powinno się mieć wobec projektu z takim budżetem? A przede wszystkim, jak wygląda prowadzenie takiego startupu w polskich realiach?

  Fiskus chce karać oszukanych zagranicą, sąd przeciw

  Przedsiębiorca wysyła towar, kontrahent nie płaci. Takie przypadki zdarzają się też w handlu zagranicznym. Organy podatkowe niekiedy chcą, aby przedsiębiorca płacił podatek od kwoty, na którą go oszukano.

  Obligacje skarbowe w czerwcu 2023 r. - oferta, oprocentowanie. Preferencyjna cena przy zamianie

  Ministerstwo Finansów przedstawiło czerwcową ofertę i oprocentowanie detalicznych obligacji skarbowych. Posiadacze obligacji, których termin wykupu przypada w czerwcu będą mogli skorzystać z korzystnej oferty przy zamianie tych obligacji na obligacje nowej emisji.

  ZUS: wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej na PUE ZUS prawem, nie obowiązkiem. Uwaga! Konieczne potwierdzenie rachunku bankowego

  W komunikacie z 24 maja 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej jest uprawnieniem płatników składek, a nie obowiązkiem. Wniosek ten można złożyć najpóźniej w czwartek 1 czerwca 2023 r.

  Pracownika po pięćdziesiątce zatrudnię od zaraz. Pracodawcy cenią dojrzałość

  Jaka jest obecnie pozycja pracowników po 50. roku życia na rynku pracy? Czy silvers pracownicy niedługo zdominują miejsca pracy?

  Nierynkowa cena – konsekwencje na gruncie PIT i VAT

  Przepisy regulujące zasadę ceny rynkowej w ustawie o podatku PIT są identyczne jak te, z którymi mamy do czynienia w ustawie o CIT. Ustawa VAT co do zasady, nie przewiduje sankcji za ustalenie ceny odbiegającej od warunków rynkowych. Wyjątek może wystąpić między podmiotami powiązanymi.

  Małe reaktory jądrowe w Polsce. Obajtek: jesteśmy bliscy wskazania pierwszej lokalizacji w okolicach Warszawy

  Daniel Obajtek prezes PKN Orlen poinformował 23 maja 2023 r., że do końca 2023 roku przedstawi 13 potencjalnych lokalizacje dla SMR-ów (tj. małych modułowych reaktorów jądrowych). 7 pierwszych potencjalnych lokalizacji przedstawiono w kwietniu br. Prezes Obajtek stwierdził, że niedługo poinformuje o lokalizacji pierwszego reaktora w okolicach Warszawy.  

  Błędy i braki formalne we wnioskach KRS – skutki dla spółek

  Jakie skutki mają błędy i braki formalne we wnioskach do KRS?

  KSeF 2023/2024. Nowa wersja struktury logicznej e-faktury FA(2) - od 1 września. Wersja robocza już dostępna. Jest harmonogram wdrożenia

  Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa poinformowały 23 maja 2023 r. o publikacji wersji roboczej struktury logicznej e-faktury FA(2). Ta nowa struktura logiczna e-faktury ma obowiązywać od 1 września 2023 r. Zgodnie z założeniami resortu finansów ma ułatwić przygotowanie się podatników do obowiązkowego wystawiania e-faktur przy użyciu KSeF, które zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku.

  Delegowanie kierowców w transporcie drogowym - rząd przyjął projekt ustawy. Co się zmieni?

  23 maja 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, jeśli chodzi o delegowanie kierowców w sektorze transportu drogowego, w ramach tzw. Pakietu Mobilności I. Chodzi m.in. o ułatwienie poprawy warunków pracy kierowców oraz warunków prowadzenia działalności przedsiębiorstw transportowych.

  Kredyt ekologiczny dla firm – czyli spłacasz mniej niż pożyczasz!

  Od 13 czerwca 2023 r. będzie można składać wnioski o kolejny instrument wsparcia dla przedsiębiorców – tak zwany „Kredyt ekologiczny” współfinansowany w ramach Programu 3.1 - „Finansowanie działań promujących ochronę środowiska i klimat” FENG (Fundusze Unijne dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027). 

  Ulga na ekspansję. Czy połączenie spółek wyklucza odliczenie podatkowe?

  Jakie skutki dla skorzystania z ulgi na ekspansję ma połączenie spółek? Czy spółka przejmująca ma prawo do wykorzystania w ramach ulgi na ekspansję aktywa wygenerowanego przez spółkę przejmowaną?

  Zakup okularów dla pracownika a odliczenie VAT

  Czy pracodawca może odliczyć podatek VAT naliczony od okularów korygujących wzrok kupionych przez pracownika a sfinansowanych przez pracodawcę?

  SLIM VAT 3. Kto będzie mógł korzystać z HUB-u paragonowego?

  14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę znaną pod nazwą SLIM VAT 3. Większość przewidzianych tam zmian w VAT wejdzie w życie od 1 lipca 2023 r. Ale dopiero od 15 września 2023 r. wejdzie w życie zmiana, która pozwoli na stworzenie systemu dystrybucji paragonów, tzw. HUB-u paragonowego. Co trzeba wiedzieć i jak się przygotować do tej zmiany?

  SLIM VAT 3 - zmiana warunków otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni

  14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę znaną pod nazwą SLIM VAT 3. Większość przewidzianych tam zmian w VAT wejdzie w życie od 1 lipca 2023 r. Jedną ze nowości jest zmiana warunków otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni. Co trzeba wiedzieć i jak się przygotować do tej zmiany?