Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rabaty towarowe od zagranicznego kontrahenta

Tomasz Maicher
inforCMS
Na gruncie coraz to bogatszej praktyki gospodarczej wypracowane zostało pojęcie tzw. rabatu towarowego (zwanego również naturalnym). Jest to swego rodzaju mechanizm promocyjny, który ma zachęcać nabywców do zwiększania ilości nabywanych przez nich towarów.

Kwestia rabatów towarowych nie została sprecyzowana w prawie podatkowym, aczkolwiek w świetle występujących wątpliwości w tym zakresie znalazła odzwierciedlenie w jednolitej obecnie praktyce organów podatkowych. Mianowicie, z rabatem naturalnym mamy do czynienia wówczas, gdy nabywając towary w określonej ilości lub wartości, dodatkowo otrzymujemy pewną ilość tego samego towaru niejako bez wynagrodzenia (np. w przypadku nabycia 10 sztuk danego towaru, jedną sztukę otrzymujemy gratis). W takiej sytuacji faktycznie nie dochodzi jednak do czynności nieodpłatnego przekazania dodatkowej ilości towarów, gdyż zdarzenia tego nie można przecież rozpatrywać w oderwaniu od całej transakcji sprzedaży (np. przekazanie 1 sztuki towaru nie może być rozpatrywane w oderwaniu od przekazania 10 sztuk towaru, gdyż gdyby nie transakcja sprzedaży tych 10 sztuk, nie miałoby miejsce również przekazanie tej 1 sztuki gratisowej). W konsekwencji należy uznać, iż de facto ma miejsce tylko i wyłącznie jedna transakcja, jaką jest sprzedaż wszystkich towarów wydawanych nabywcy (w powyższym przykładzie będzie to więc sprzedaż 11 sztuk danego towaru). Na potrzeby rozliczeń VAT należy zatem skalkulować (obniżyć) jednostkową cenę towarów, tak jakby kwota wynagrodzenia otrzymywanego od nabywcy dotyczyła wszystkich towarów, tj. także tych, które są przekazywane jako gratisy (mimo iż przeczy to aspektowi promocyjnemu rabatów towarowych, gdyż dostawca utrzymuje przecież, że dodatkowe towary przekazuje jako gratisy). Ponadto, na fakturze należy wykazać zwiększoną ilość dostarczonych towarów o towary przekazane w ramach rabatu towarowego. W konsekwencji nie zmieni się więc podstawa opodatkowania z tytułu całej transakcji, tj. pozostanie nią kwota wynagrodzenia od nabywcy.

Rozliczanie rabatów towarowych w przypadku ich otrzymywania od dostawców unijnych powinno przebiegać w sposób analogiczny jak ma to miejsce przy obrocie krajowym. W takiej sytuacji nabywca dokonujący WNT, niezależnie od treści otrzymanej faktury od kontrahenta unijnego (tj. niezależnie od tego, czy dostawca wykaże owe dodatkowe towary na wystawionej przez siebie fakturze), powinien ująć na wystawionej przez siebie fakturze wewnętrznej obniżoną cenę jednostkową towarów oraz zwiększoną ich ilość o towary otrzymywane w ramach rabatu towarowego. Oczywiście również w przypadku WNT otrzymanie rabatu towarowego nie wpłynie na podstawę opodatkowania WNT, gdyż wraz z obniżeniem ceny jednostkowej towarów zwiększy się ich ilość. Podstawa opodatkowania WNT nie zmieni się i pozostanie nią kwota wynagrodzenia należna dostawcy unijnemu.

Należy jednak pamiętać, że niekiedy można się jeszcze spotkać ze stanowiskiem organów podatkowych uznającym, że rabat towarowy nie obniża podstawy opodatkowania, a przekazujący nieodpłatnie towar ma obowiązek rozliczyć VAT od nieodpłatnej dostawy na zasadach art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. Rozliczanie rabatów towarowych na tej zasadzie nie znajdzie jednak uzasadnienia w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z uwagi na brzmienie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów bez wynagrodzenia nie podlega w ogóle opodatkowaniu VAT.

1. Rabaty towarowe od zagranicznego kontrahenta

Zawarliśmy z kontrahentem unijnym umowę, na mocy której za każde 100 sztuk nabytych u niego towarów 10 sztuk otrzymujemy gratis (na otrzymywanej przez nas fakturze gratisowe sztuki towaru nie są uwzględniane). We właściwym dla nas urzędzie skarbowym poinformowano nas, że w takim przypadku występuje tzw. rabat towarowy. Jak należy rozliczyć tego rodzaju rabat w przypadku WNT?

Rzeczywiście, zgodnie z praktyką organów podatkowych, w powyższym przypadku wystąpi tzw. rabat towarowy prowadzący do obniżenia jednostkowej ceny nabywanych towarów. Nie ulegnie natomiast zmianie łączna wartość WNT, gdyż mimo obniżenia ceny jednostkowej towarów, jednocześnie zwiększy się ich ilość.

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe, spółka powinna potraktować otrzymanie dodatkowej ilości nabywanych (tych samych) towarów, jako rabat towarowy.

 

Powyższe nie oznacza jednak, iż wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia 100 sztuk towarów powinna zostać obniżona o wartość 10 sztuk otrzymanych jako gratisy. Należy bowiem pamiętać, iż wraz z obniżeniem ceny jednostkowej nabywanych towarów jednocześnie zwiększy się ich ilość (ze 100 sztuk na 110 sztuk). W związku z powyższym łączna kwota, którą spółka jest obowiązana zapłacić dostawcy unijnemu, a w konsekwencji także podstawa opodatkowania dla WNT (art. 31 ustawy o VAT) nie ulegnie zmianie.

Wystawienie faktury wewnętrznej dokumentującej rabat towarowy

Mimo iż dostawca unijny nie uwzględnił na wystawionej przez siebie fakturze gratisowych sztuk towaru, wynikające z tego faktu zmiany w zakresie ceny jednostkowej i ilości nabytych przez spółkę towarów powinny znaleźć odzwierciedlenie w wystawionej przez nią fakturze wewnętrznej dokumentującej WNT. Jak wynika bowiem z § 25 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (dalej: rozporządzenie MF w sprawie wystawiania faktur), przepis § 9 stosuje się także do wystawianych przez podatników faktur wewnętrznych. Zgodnie natomiast z § 9 na fakturze należy podać m.in.: ilość sprzedanych towarów (pkt 5) oraz cenę jednostkową towaru (pkt 6). W pierwszej kolejności dane te powinny odpowiadać rzeczywistym zdarzeniom.

PRZYKŁAD

Posługując się pytaniem spółki załóżmy, iż cena jednostkowa towaru wynosi 22 euro/szt. Dostawca unijny wystawił więc spółce fakturę na kwotę 2200 euro (100 szt. × 22 euro/szt.). Spółka powinna dokonać kalkulacji ceny jednostkowej towarów z uwzględnieniem rabatu towarowego. Wyniesie ona 20 euro/szt. (2200 euro/110 szt.). Tę właśnie cenę jednostką oraz ilość 110 sztuk towaru spółka powinna wykazać w fakturze wewnętrznej. Jak widać, łączna kwota wynagrodzenia dla dostawcy unijnego i tym samym podstawa opodatkowania WNT nie ulegnie zmianie, tj. pozostanie nią kwota 2200 euro (110 szt. × 20 euro/szt.).

Otrzymujemy od naszego dostawcy z Francji rabaty towarowe, tj. w przypadku, gdy nabywamy od niego większe ilości towarów (w zawartej umowie określiliśmy odpowiednie przedziały ilościowe), otrzymujemy pewną ich ilość nieodpłatnie. Czy w przypadku, gdy to my następnie nieodpłatnie przekazujemy otrzymane w ramach rabatu towary naszym kontrahentom krajowym, powinniśmy czynność tę opodatkować VAT?

Rozliczenie będzie zależne od przyjętego przez spółkę rozwiązania. Spółka może bowiem również zastosować konstrukcję rabatów towarowych, tj. w ramach dokonywanych przez nią dostaw towarów nieodpłatnie przekazywać pewną ilość tych samych towarów. Dojdzie wtedy do obniżenia jednostkowej ceny towarów, aczkolwiek mając na uwadze fakt, iż zwiększy się jednocześnie ilość sprzedawanych towarów, podstawa opodatkowania nie ulegnie zmianie. W sytuacji natomiast, gdyby spółka nieodpłatnie przekazywała powyższe towary w innych okolicznościach, zgodnie z praktyką organów podatkowych należałoby zastosować art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, tj. opodatkować czynność nieodpłatnego przekazania towarów.

Kalkulowanie ceny przy rabacie towarowym

Zgodnie z praktyką organów podatkowych, w przypadku rabatów towarowych nie dochodzi do nieodpłatnego przekazania towarów (dodatkowej ilości towarów), gdyż ma miejsce tylko i wyłącznie jedna transakcja, jaką jest dostawa towarów. Należy więc skalkulować jednostkową cenę towarów, tak jakby kwota należna od nabywcy dotyczyła wszystkich towarów (tj. także tych dodatkowych). Mimo więc, iż z marketingowego punktu widzenia spółka pragnie podkreślić, iż pewna część towarów stanowi nieodpłatną nagrodę za realizację dużego zamówienie, to na fakturze należałoby zastosować obniżoną cenę jednostkową i to do wszystkich towarów wydanych nabywcy (a więc także tych dodatkowych). Oczywiście łączna kwota wynagrodzenia od nabywcy nie ulegnie zmianie, nie będzie więc konieczne dokonywanie jakichkolwiek zmian w podstawie opodatkowania.

 

W sytuacji natomiast, gdyby spółka nieodpłatnie przekazywała powyższe towary w innych okolicznościach, zastosowanie mogą znaleźć odmienne implikacje w zakresie VAT. Stanie się tak, gdy spółka przykładowo przekaże powyższe towary potencjalnemu kontrahentowi jako zachętę do podjęcia współpracy ze spółką. Wtedy mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem towarów, tj. czynnością, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Jak wynika z tego przepisu, przekazanie towarów bez wynagrodzenia podlega opodatkowaniu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki:

• podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego w całości lub części przy nabyciu przekazywanych towarów,

• towary są przekazywane na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem (np. na cele prywatne pracowników).

Prawo do odliczenia VAT

Pierwszy z powyższych warunków będzie spełniony. Jak zostało to bowiem wykazane powyżej, w przypadku otrzymania od dostawcy unijnego rabatów towarówde factonie występuje nieodpłatne otrzymanie dodatkowej ilości towarów, ale wewnątrzwspólnotowe nabycie wszystkich towarów, tyle że po obniżonej cenie jednostkowej. W konsekwencji należy uznać, iż w ramach rozliczenia WNT spółka miała prawo do odliczenia VAT naliczonego odnośnie do wszystkich nabytych od kontrahenta unijnego towarów.

Nieodpłatne przekazanie towarów

Co się tyczy drugiego z powyższych warunków, to oczywiste jest, iż nieodpłatne przekazania towarów w celu zachęcenia potencjalnego nabywcy do współpracy handlowej ma związek z prowadzonym przedsiębiorstwem. W związku z powyższym, czynność ta nie powinna podlegać opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Niemniej jednak, organy podatkowe, w tym także Minister Finansów, w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych uparcie kwestionują powyższą wykładnię art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Twierdzą, iż nieopodatkowane mogą być jedynie czynności określone w art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, tj. nieodpłatne przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości oraz próbek. Ostatnio jednakże, w kolejnych wyrokach wojewódzkie sądy administracyjne przyznają rację podatnikom w tym zakresie. Spółka powinna więc zdecydować, czy zamierza uniknąć pewnego sporu z organami podatkowymi i opodatkować nieodpłatne przekazanie towarów otrzymanych wcześniej w ramach rabatu towarowego, czy może jest ona w stanie podjąć ryzyko i walczyć o wykładnię art. 7 ust. 2 ustawy o VAT (niestety w chwili obecnej możliwe to będzie dopiero na poziomie sądowym).

Podstawa opodatkowania w VAT

Należy podkreślić, iż w przypadku, gdyby spółka zdecydowała jednak opodatkować powyższą czynność nieodpłatnego przekazania towarów, zgodnie z art. 29 ust. 10 ustawy o VAT, za podstawę opodatkowania należy przyjąć cenę ich nabycia. Mając na uwadze fakt, iż nabycie (w przypadku spółki było to WNT) miało miejsce przy zastosowaniu rabatu towarowego, należy zastosować odpowiednio skalkulowaną (obniżoną) cenę jednostkową towaru.

Nabywamy od naszego dostawcy z Niemiec granulat, z którego produkujemy worki foliowe. W zeszłym miesiącu złożyliśmy wyjątkowo duże zamówienie. Z tej okazji nasz dostawca przekazał nam nieodpłatnie urządzenie do analizy granulatu. Dostawca z Niemiec poinformował nas, iż mimo dużego zamówienia z naszej strony, nie chce on obniżać cen granulatu (obawia się tzw. efektu zepsucia rynku), woli natomiast nieodpłatnie dołączyć do granulatu inny towar, jako swego rodzaju nagrodę/premię. Urządzenie do analizy granulatu nie zostało zafakturowane przez dostawcę z Niemiec. Czy jego otrzymanie powinniśmy potraktować jako tzw. rabat towarowy?

Nie. Otrzymanie przez spółkę urządzenia do analizy granulatu (jako dodatek do nabywanego granulatu) nie stanowi tzw. rabatu towarowego. Pod tym pojęciem należy rozumieć nieodpłatne przekazanie dodatkowej ilości tych samych towarów, które są przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży. W analizowanym przypadku kontrahent spółki po prostu przekazuje jej nieodpłatnie urządzenie do analizy granulatu. Niemniej jednak spółka nie będzie zobowiązana do rozliczenia WNT z tego tytułu. Jak wynika bowiem z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega jedynie WNT za wynagrodzeniem.

Pojęcie rabatu towarowego nie zostało zdefiniowane w prawie podatkowym. Niemniej jednak, najpierw w praktyce gospodarczej, a później także w doktrynie oraz praktyce organów podatkowych, wykształcił się pogląd, iż z rabatem naturalnym mamy do czynienia wówczas, gdy nabywając towary w określonej ilości lub wartości dodatkowo otrzymujemy pewną ilość tego samego towaru bez wynagrodzenia. Mając na uwadze fakt, iż nabywając granulat spółka dodatkowo otrzymała urządzenie do jego analizy, w analizowanym przypadku rabat towarowy nie wystąpi.

 

W świetle powyższego, skoro otrzymane przez spółkę urządzenie nie stanowi rabatu towarowego należy uznać, iż kontrahent niemiecki dokonuje nieodpłatnego przekazania towaru na rzecz spółki. W takiej sytuacji wielu podatników ma wątpliwości, czy nieodpłatne otrzymanie towarów od kontrahenta unijnego rodzi obowiązek rozpoznania WNT? Jak wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, nie ma takiej konieczności. Zgodnie bowiem z powyższym przepisem, opodatkowaniu VAT podlega jedynie WNT za wynagrodzeniem.

Jeżeli więc spółka nieodpłatnie otrzymuje towary od kontrahenta unijnego, to mimo iż spełniona jest określona w art. 9 ustawy o VAT definicja WNT, czynność ta nie podlega opodatkowaniu VAT. Otrzymanie towarów bez wynagrodzenia jest dla niej całkowicie neutralne z punktu widzenia ustawy o VAT. W powyższym przypadku spółka powinna jedynie wystawić fakturę wewnętrzną odnośnie nabycia granulatu, i tylko tę transakcję ująć w deklaracji VAT-7 oraz kwartalnej informacji podsumowującej VAT-UE.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Potwierdzili je m.in. Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu w piśmie z 12 grudnia 2005 r., nr PP/443-135-2-BS/05, oraz Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z 8 lutego 2005 r., nr ZP/443-555/04.

Uzgodniliśmy z naszym dostawcą unijnym, że w przypadku, gdy nasze jednorazowe zamówienie osiągnie pułap 5 tys. sztuk, zamówione towary w ilości przekraczającej ten pułap kosztować nas będą jedynie 50% ich standardowej ceny. Przykładowo, gdy nabywamy 6 tys. sztuk, kontrahent wystawia nam fakturę, w której dla 5 tys. sztuk cena jednostkowa wynosi 1 euro/szt., natomiast dla 1 tysiąca sztuk cena jednostkowa określona jest na poziomie 0,5 euro/szt. W jaki sposób rozliczyć WNT? Jakie ceny towarów wykazać w wystawianej przez nas fakturze wewnętrznej? Dowiedzieliśmy się bowiem, że w takim przypadku wystąpi tzw. rabat towarowy, tj. dojdzie do obniżenia ceny jednostkowej nabywanych przez nas towarów.

W powyższym przypadku nie wystąpi rabat towarowy, gdyż polega on na tym, iż nabywając towary w określonej ilości lub wartości, nabywca dodatkowo otrzymuje pewną ilość tego samego towaru bez wynagrodzenia (spółka natomiast nabywa towary w ilości przekraczającej ustalony pułap odpłatnie). W związku z powyższym należy uznać, iż dokonuje ona „zwykłej” trakcji WNT, przy czym dla części towarów (przekraczanej określony pułap) zastosowana będzie inna cena jednostkowa. W związku z powyższym, również na wystawionej przez spółkę fakturze wewnętrznej należy wykazać dwie odmienne ceny jednostkowe. Fakt ten nie będzie miał wpływu na podstawę opodatkowania WNT, którą jest kwota wynagrodzenia dla dostawcy unijnego.

Zgodnie z poglądem funkcjonującym w praktyce organów podatkowych, z rabatem towarowym mamy do czynienia wówczas, gdy nabywając towary w określonej ilości lub wartości, dodatkowo otrzymujemy pewną ilość tego samego towaru bez wynagrodzenia. Wtedy, zgodnie z praktyką organów podatkowych, dochodzi do obniżenia jednostkowej ceny nabywanych towarów, gdyż za tę samą kwotę otrzymujemy de facto więcej towarów. Zdarzenie to nie ma natomiast wpływu na wartość transakcji (a także na podstawę opodatkowania VAT), gdyż jednocześnie zwiększa się ilość nabywanych towarów. Mając natomiast na uwadze fakt, iż spółka nabywa za wynagrodzeniem (choć po innej cenie jednostkowej) ilość towarów przekraczającą ustalony pułap, rabat towarowy nie wystąpi.

W związku powyższym, spółka powinna rozliczyć przedmiotową transakcję tak jak każde inne WNT. Na wystawionej przez siebie fakturze wewnętrznej spółka powinna zastosować dwie ceny jednostkowe:

• dla 5 tys. sztuk - cenę standardową, tj. 1 euro/szt,

• dla 1 tys. sztuk (nadwyżka powyżej 5 tys. sztuk) - 0,5 euro/szt.

Łączna kwota wynagrodzenia dla dostawcy wyniesie więc 5500 euro (5 tys. szt. × 1 euro/szt. + 1 tys. szt. × 0,5 euro/szt.). Taka też będzie podstawa opodatkowania WNT, którą należy wykazać w deklaracji VAT-7 oraz kwartalnej informacji podsumowującej VAT-UE. Zgodnie bowiem z art. 31 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić.

PODSTAWA PRAWNA

• ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Komplet: Dokumentacja kadrowa 2022 + Kodeks pracy 2022
Komplet: Dokumentacja kadrowa 2022 + Kodeks pracy 2022
Tylko teraz
198,00 zł
268,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Pełne odliczenie VAT od samochodów. Zapisy regulaminu użytkowania pojazdów w firmie
  Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym 21 października 2021 r. wyroku (sygn. akt I FSK 1695/21) uznał, że podatnik, który w regulaminie określił zasady korzystania z pojazdów do celów służbowych wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, wykluczającymi ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, oraz zapewnił kontrolę przestrzegania tych zasad, może odliczać pełny VAT od wydatków samochodowych. Niestety, odmienne stanowisko prezentują organy podatkowe. Ich zdaniem określenie kar za nieprzestrzeganie zasad użytkowania pojazdu oznacza, że podatnik przewiduje możliwość złamania zasad. Dlatego nie może odliczać pełnego VAT.
  Komisja Europejska podwyższa prognozy dla inflacji w Polsce w 2022 r. i 2023 r.
  Komisja Europejska prognozuje, że inflacja w Polsce w 2022 r. wyniesie 11,6 proc., a w 2023 r. spadnie do 7,3 proc. Wcześniejsze, lutowe prognozy mówiły odpowiednio o 6,8 proc. i 3,8 proc.
  Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. i 2023 r.
  Komisja Europejska obniżyła w poniedziałek prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. z 5,5 proc. do 3,7 proc. Jeszcze w lutym prognozowała, że w 2023 r. polski PKB wzrośnie o 4,2 proc. Obecne szacunki KE to 3 proc. Jak wskazuje, głównym powodem jest inwazja Rosji na Ukrainę.
  Program wsparcia kredytobiorców - w poniedziałek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zajmie się projektem
  W poniedziałek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów a następnie Stały Komitet RM będą omawiały uwagi zgłoszone podczas konsultacji do programu wsparcia kredytobiorców; we wtorek projektem zajmie się Rada Ministrów - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller.
  Grupa VAT od 2023 roku? Podatek naliczony w grupie VAT – problemy sporne
  Przepisy dotyczące grupy VAT, które miały wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 r. będą najprawdopodobniej obowiązywać dopiero od początku 2023 roku. Projekt „nowelizacji nowelizacji”, w tej sprawie został uchwalony przez Sejm i czeka uchwały Senatu. Profesor Witold Modzelewski wskazuje na najważniejsze problemy jakie mogą się pojawić podczas funkcjonowania grup VAT, w tym zwłaszcza na kwestię prawo do odliczenia podatku naliczonego.
  Jak sprawdzić czy akcyza za samochód została zapłacona?
  Znając numer VIN pojazdu, można na PUESC (Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych Krajowej Administracji Skarbowej) sprawdzić, czy zostały dopełnione: (1) formalności podatkowe w zakresie akcyzy – jeżeli samochód został przywieziony do kraju z innego państwa Unii Europejskiej lub zakupiony na terytorium kraju; (2) formalności celne oraz podatkowe w zakresie podatku VAT i akcyzy – jeżeli samochód został przywieziony do kraju spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. Usługa ta jest bezpłatna.
  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - 137 postępowań, 49 decyzji wymiarowych od 2016 roku
  „Według danych na koniec I kw. 2022 r. Szef KAS wszczął od początku działania tej procedury, czyli od 15 lipca 2016 r., 137 postępowań przeciwko unikaniu opodatkowania w pierwszej instancji, z czego w I kwartale 2022 r. – 18 postępowań. W pierwszej instancji sfinalizowanych zostało już 49 postępowań, w tym 29 zakończyło się już również rozstrzygnięciem drugiej instancji” – powiedział PAP zastępca dyrektora Departamentu Kluczowych Podmiotów w MF Dariusz Zasada.
  PIE: wojna i susza w Europie oznaczają jeszcze wyższą inflację
  W następstwie rosyjskiej agresji i suszy w Europie ceny żywności po wakacjach mogą być wyższe o prawie 20 proc. względem ubiegłego roku; wzrost cen żywności będzie dalej przyspieszać inflację – podano w piątkowym komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego
  Wakacje kredytowe raz na kwartał - żaden bank nie odmówi
  Rozwiązanie, które proponujemy, gwarantuje, że żaden bank nie odmówi kredytobiorcy wakacji kredytowych raz na kwartał do końca 2023 r., bank nie naliczy też za wakacje żadnej opłaty - podkreślił w opublikowanym w piątek 13 maja 2022 r. podcaście premier Mateusz Morawiecki.
  Nowe terminy składania zeznań rocznych w 2023 r. po Polskim Ładzie
  W 2023 r. zeznania PIT-28 oraz PIT-28S za 2022 r. można będzie złożyć najpóźniej 2 maja 2023 r. (30 kwietnia 2023 r. przypada w niedzielę). Zeznań tych nie będzie się już składało w terminie do końca lutego 2023 r.
  ING: inflacja może osiągnąć 15% w 2022 r.
  Dane GUS wskazują na rosnące ryzyko nakręcania pętli inflacyjnej i odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. W 4 kwartale br. inflacja może wzrosnąć w okolice 15 proc. rdr. Dwucyfrowy wzrost cen także w 2023 to prawdopodobny scenariusz - przekazało w piątek ING.
  Nowe rodzaje obligacji skarbowych w oparciu o stopy procentowe NBP
  Są pierwsze oznaki stabilizacji na polskim rynku - ocenił w piątek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Na horyzoncie nowe rodzaje obligacji skarbowych
  Odliczenie składki zdrowotnej z limitem - zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym (wg stawki 19% PIT) mają uzyskać prawo odliczenia od dochodu lub zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej – zapłaconej przez siebie składki na ubezpieczenie zdrowotne związanej z działalnością opodatkowaną w tej formie. Wysokość tego odliczenia składek będzie ograniczona rocznym limitem 8700 zł. Limit ten ma być corocznie waloryzowany przez Ministra Finansów. Ryczałtowcy prowadzący działalność gospodarczą będą także mogli odliczyć od przychodu cześć (50%) zapłaconych składek zdrowotnych. Pojawi się także możliwość odliczenia 19% zapłaconej składki zdrowotnej od karty podatkowej. Natomiast podatnicy opodatkowani PIT na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) nie będą mieli prawa odliczenia składki zdrowotnej. Takie zmiany wynikają z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który został 11 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie.
  Zmiany w Polskim Ładzie. O czym muszą wiedzieć podatnicy?
  Zmiany do Polskiego Ładu zostały przyjęte przez Sejm. W efekcie od 1 lipca 2022 roku zacznie obowiązywać niższa stawka PIT dla skali podatkowej, a zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej. Co jeszcze zmieni się w podatkach?
  E-Doręczenia – od kiedy? Ponowna zmiana terminu
  Nadchodzi kolejna zmiana przepisów o e-Doręczeniach. 4 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych. Przewiduje ona nowelizację przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych polegających na wydłużeniu terminu wejścia w życie konkretnych rozwiązań dla e-Doręczeń. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Brak odpowiedniej infrastruktury technicznej sprawił, że już w 2021 r. – rok po ogłoszeniu ustawy o doręczeniach elektronicznych – zmieniono termin wejścia w życie obowiązku posiadania elektronicznej skrzynki do e-Doręczeń. Wówczas dla podmiotów publicznych i niektórych podmiotów niepublicznych przedłużono go do drugiej połowy 2022 r.
  Wybór skali podatkowej dla rozliczenia dochodów lub przychodów z 2022 roku - podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym i ryczałtowcy
  Rozpatrywany aktualnie w Sejmie i Senacie rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT (tzw. Polski Ład 2.0) zakłada m.in. (w związku ze zmianą skali podatkowej, która ma dotyczyć opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 roku), umożliwienie wyboru skali podatkowej podatnikom, którzy w 2022 r. opodatkowują już swoje dochody podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - dla rozliczenia dochodów lub przychodów osiągniętych w 2022 roku. Wyboru tego będzie można dokonać po zakończeniu 2022 roku w zeznaniu podatkowym za ten rok. Ryczałtowcy będą też mogli zrezygnować z ryczałtu w działalności gospodarczej (i przy sprzedaży płodów rolnych z własnego gospodarstwa) w II połowie 2022 roku. Omawiany projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw został 11 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie.
  Polski Ład 2.0. – co się zmieni w podatkach (PIT) od 1 lipca 2022 r.?
  W ramach ,,naprawy” nowelizacji prawa podatkowego, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r. (zwanej ,,Polskim Ładem”) ustawodawca proponuje kolejną rewolucyjną zmianę przepisów podatkowych. Zmiany mają wejść w życie już niebawem – 1 lipca 2022 r. Projekt (w mediach określany jako „Polski Ład 2.0”) może ulec jeszcze zmianie, ale obecnie znamy już jego podstawowe założenia. Na co powinni być gotowi podatnicy PIT?
  Ministerstwo Finansów: konsultacje ws. rekompensaty obniżki PIT dla organizacji pożytku publicznego
  Wkrótce rozpoczną się kolejne konsultacje z organizacjami pozarządowymi w celu wypracowania optymalnego i sprawiedliwego mechanizmu wyrównującemu im spadek wpływów z tzw. 1 proc. w związku z obniżeniem podatku PIT - podało w czwartek Ministerstwo Finansów
  Wakacje kredytowe od wakacji - projekt
  Chcielibyśmy, aby wakacje kredytowe mogły być wdrażane już od wakacji, aby od lipca kredytobiorcy mogli składać wnioski – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska w czwartek
  KE: negocjacje ws. unijnego embarga na rosyjską ropę nadal trwają
  Nadal trwają negocjacje w sprawie unijnego embarga na rosyjską ropę, tak aby znaleźć rozwiązanie i przyjąć pakiet sankcji – poinformowała na konferencji w Brukseli rzeczniczka KE Dana Spinant.
  Sejm przyjął ustawę Niskie Podatki
  Ministerstwo Finansów informuje: 12 maja 2022 r. Sejm przyjął ustawę Niskie Podatki. Obniża ona PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników na skali, a przedsiębiorcom na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej pozwala na rozliczenie części składek zdrowotnych w podatku dochodowym. Według planu przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 r. Teraz ustawą zajmie się Senat. Planujemy, że przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 r.
  Banki podnoszą stawki po decyzji NBP. Niektóre już po raz szósty
  Wojna w Ukrainie i pandemia covid-19 spowodowały drastyczny wzrost wskaźnika, który niedawno wydawał się abstrakcyjnym pojęciem ekonomicznym. Chodzi o inflację - kluczowy termin kojarzący się ze wzrostami cen żywności. Jednak drożejące kredyty i wyższe oprocentowanie lokat bankowych zależą od innego czynnika ściśle powiązanego z inflacją. Rada Polityki Pieniężnej jest zmuszona podnosić stopy procentowe, aby chronić rodzimą walutę. Jak stopy procentowe przekładają się na raty kredytu i oprocentowanie lokat? Na co zwrócić uwagę przy wyborze lokaty?
  Kiedy wygasa mandat członka zarządu spółki? Zmiany od 13 października 2022 r.
  13 października 2022 roku w życie wchodzi nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Kończy ona długoletni spór, dotyczący tego, jak należy prawidłowo liczyć okres trwania kadencji i z jaką chwilą wygasa mandat członka zarządu spółki. Nie jest to bowiem spór czysto teoretyczny, ale zagadnienie o wysoce praktycznym znaczeniu, bowiem wadliwa reprezentacja spółki niesie za sobą dotkliwe konsekwencje prawne.
  Rządowe wsparcie dla kredytobiorców – na czym ma polegać?
  Rządowy projekt wsparcia dla osób z kredytem hipotecznym w złotych opiera się na trzech filarach: wakacjach kredytowych, dopłatach z Funduszu Wsparcia Kredytobior-ców oraz nowym wskaźniku oprocentowania kredytów, który ma zastąpić WIBOR. Co się zmieni, jak zmiany wpłyną na sytuację kredytobiorców, a w szczególności na wyso-kość spłacanych rat? Oto wszystko, co warto wiedzieć o przygotowywanym programie.
  Zamiennik WIBOR-u dla już zawartych umów kredytowych. Inny nowy wskaźnik alternatywny dla nowych umów
  Zamiennik WIBOR będzie stosowany głównie do już zawartych umów kredytowych; oprócz tego planowane jest też wydanie wskaźnika alternatywnego, który ma obejmować nowe umowy kredytowe zawierane w przyszłości - powiedział w czwartek 12 maja 2022 r. w Sejmie wiceminister finansów Piotr Patkowski.