Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.
Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.
Opel
Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

Nowy obowiązek dla podatników akcyzy

Nowelizacja ustawy akcyzowej z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja) wprowadziła nowy obowiązek dla podatników, którzy chcą zarejestrować samochód ciężarowy albo specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować taki samochód, który został nabyty wewnątrzwspólnotowo, należy przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego. Podobnie należy postąpić w przypadku, gdy w takim pojeździe dokonano przeróbek konstrukcyjnych wymagających wprowadzenia zmian w dowodzie rejestracyjnym.

Obowiązek uzyskania właściwego dokumentu z urzędu skarbowego dotyczyć będzie obecnie również tych pojazdów, które dotychczas nie podlegały i nadal nie będą podlegać akcyzie. Nie jest to zatem dodatkowa danina nakładana na te pojazdy, ale obowiązek potwierdzenia w urzędzie skarbowym, jeszcze przed rejestracją pojazdu, czy podlega on akcyzie, czy też nie.

W przypadku rejestracji i przerejestrowywania samochodów ciężarowych i specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony tylko złożenie w wydziale komunikacji wniosku o rejestrację (zawiadomienia o zmianach) przed 1 lipca 2021 r. pozwoli nam na dokończenie tego procesu na dotychczasowych zasadach. Późniejsze złożenie wymagać będzie już dołączenia odpowiedniego dokumentu z urzędu skarbowego (art. 30 nowelizacji).

Ważne!
Wnioski o rejestrację i przerejestrowanie samochodów ciężarowych i specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, złożone w wydziale komunikacji przed 1 lipca 2021 r., będą załatwione na dotychczasowych zasadach, tj. bez obowiązku dostarczenia odpowiedniego dokumentu z urzędu skarbowego.

Rejestracja samochodu ciężarowego sprowadzanego z innego kraju UE

Zmiany wprowadzone do art. 72 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (art. 3 nowelizacji) określają obowiązek okazania przy rejestracji stosownego dokumentu z urzędu skarbowego. Konieczność przedstawienia takiego dokumentu dotyczyć będzie od 1 lipca 2021 r. sprowadzanych z innego kraju Unii Europejskiej następujących rodzajów samochodów:

 • osobowych - pojazdów rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e),
 • ciężarowych (kategoria homologacyjna N1) - podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van",
 • specjalnych (kategoria homologacyjna M1 i N1).

Tabela. Kategorie pojazdów, w przypadku rejestracji których konieczne może być uzyskanie potwierdzenia braku obowiązku zapłaty akcyzy

Lp.

Kategoria homologacyjna

Rodzaje pojazdów należące do kategorii homologacyjnej

1.

L7e

Czterokołowce

2.

L6e

czterokołowce lekkie

3.

N1

pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 tony

4.

M1

pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy

Jeśli nabyliśmy jeden ze wskazanych pojazdów, będziemy musieli wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju.

Jeżeli urząd stwierdzi, że nasz pojazd podlega akcyzie i zgodzimy się z tym, to musimy albo ją zapłacić (patrz instrukcja: Jak rozliczyć akcyzę od sprowadzanego samochodu osobowego od 1 lipca 2021 r., BV nr 2/2021) albo złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z akcyzy, jeżeli spełniamy warunki do skorzystania z danego zwolnienia.

Obecnie możemy skorzystać z następujących zwolnień przewidzianych dla:

 • pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem (art. 109a ustawy o podatku akcyzowym),
 • pojazdów hybrydowych o pojemności silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej (art. 163a ustawy o podatku akcyzowym),
 • pojazdów stanowiących tzw. mienie przesiedlenia lub przywożone w związku ze ślubem (art. 110 ustawy o podatku akcyzowym),
 • specjalistycznych karetek (art. 110a ustawy o podatku akcyzowym),
 • pojazdów czasowo przywożonych przez osobę zagraniczną przybywającą prywatnie, zawodowo lub w związku ze studiami (art. 111 ustawy o podatku akcyzowym).

W przypadku dwóch pierwszych zwolnień należy pamiętać, że chodzi tu o pojazdy, które spełniają odpowiednie definicje z ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Sprzedaż przed rejestracją nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu ciężarowego lub specjalnego

W przypadku sprzedaży nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu ciężarowego lub specjalnego, niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, sprzedawca jest obowiązany przekazać nabywcy dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju. To oznacza, że obowiązek zdobycia takiego dokumentu spoczywa na podmiocie, który go sprowadził z UE. Wyjątkiem są przypadki, gdy zakup odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży.

Definicja
Przez wyspecjalizowany salon sprzedaży należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą salon sprzedaży samochodów osobowych autoryzowany przez producenta samochodów osobowych lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Oryginału takiego dokumentu może nie przekazywać:

 • podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych, prowadzący sprzedaż nowych samochodów na rzecz wyspecjalizowanych salonów sprzedaży, posiadający z nimi długoterminowe umowy. Musi przekazać salonowi kopię tego dokumentu, która powinna zawierać jego oświadczenie o posiadaniu przez niego oryginału tego dokumentu. Wtedy salon jest obowiązany dołączyć kupującemu do faktury oświadczenie, że posiada kopię dokumentu;
 • wyspecjalizowany salon sprzedaży, który otrzymał go od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia nabywcy samochodu, jeżeli dołączy do faktury oświadczenie, że posiada oryginał tego dokumentu.

Jeżeli oświadczenie jest czytelnie podpisane, może być również złożone na wystawionej fakturze.

Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych w samochodzie

Nowością w akcyzie samochodowej od 1 lipca 2021 r. będą obowiązki związane z dokonaniem zmian konstrukcyjnych w samochodzie.

Przerobienie samochodu ciężarowego na osobowy

Jeżeli skutkiem przeróbki samochodu ciężarowego lub specjalnego do 3,5 tony będzie samochód osobowy w rozumieniu akcyzy, to musimy uiścić od niego akcyzę, niezależnie od tego, czy był już on kiedyś zarejestrowany w Polsce, czy też nie. Dotychczas przeróbka samochodu po rejestracji nie podlegała akcyzie.

W tym miejscu należy przypomnieć, że zgodnie z ugruntowanym od bardzo wielu lat stanowiskiem sądów administracyjnych dla celów akcyzy zupełnie niewiążące są krajowe i zagraniczne dowody rejestracyjne czy homologacje i zawarte w nich zapisy odnoszące się do rodzaju pojazdu (osobowy czy ciężarowy). W akcyzie stosuje się własną klasyfikację, opartą na kodach CN (Taryfie Celnej) - patrz: wyrok NSA z 10 maja 2012 r., sygn. akt I GSK 370/12.

Definicja samochodu osobowego
Samochodami osobowymi w rozumieniu akcyzy są pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703, przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym).

O wskazanej w definicji "zasadniczości" przeznaczenia do przewozu osób decydują różne elementy wyposażenia pojazdu. Przykładowo samo istnienie fabrycznych mocowań foteli pasażerów i miejsc mocowania pasów bezpieczeństwa, bez samego fizycznego ich zamontowania, pozwala organom skarbowym na zaklasyfikowanie danego pojazdu jako osobowego. Wytyczne klasyfikacyjne w tym zakresie wynikają przede wszystkim z prawa unijnego, a same kody CN, czyli kody Taryfy Celnej, są ustalane przez UE, a czasami są dookreślane przez wyroki unijnego Trybunału Sprawiedliwości (np. wyrok z 6 grudnia 2007 r., sygn. akt C-486/06).

Należy pamiętać, że art. 29 nowelizacji wprowadza odroczenie płatności akcyzy od samochodów ciężarowych przerabianych na samochody osobowe (w tym kempingowe). Dokonanie takiej przeróbki w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. nie będzie wymagało natychmiastowej zapłaty akcyzy. Obowiązek podatkowy z tego tytułu powstanie dopiero z dniem 1 lipca 2022 r., a więc będziemy musieli zapłacić tą akcyzę w lipcu 2022 r. Przez ten rok, wyłącznie dla celów rejestracji, urząd skarbowy wyda nam co prawda w takim przypadku dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, ale pod koniec lipca 2022 r. na pewno upomni się o deklarację podatkową i wpłatę należnej akcyzy.

Przerobienie samochodu osobowego na ciężarowy lub specjalny do 3,5 tony

Jeżeli natomiast w wyniku przebudowy (zmian konstrukcyjnych) albo w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego staniemy się posiadaczem samochodu ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i będziemy uważać, że nie podlega on akcyzie, to i tak będzie konieczna wizyta w urzędzie skarbowym.

Musimy uzyskać dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy.

Wniosek o uzyskanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy

Uzyskanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy jest bezpłatne, gdyż art. 10 nowelizacji wprowadza zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej za jego wydanie.

Trzeba jednak pamiętać, że do wniosku o wydanie dokumentu należy, w przypadku zarówno nabycia wewnątrzwspólnotowego, jak i przebudowy, dołączyć dokumenty dotyczące samochodu, w szczególności:

 • fotografie,
 • plany, schematy,
 • katalogi,
 • informacje od producenta lub
 • inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi podatkowemu wydanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju (art. 109 ust. 2c ustawy o podatku akcyzowym).

Ponadto mając na uwadze dotychczasowe orzecznictwo, można spodziewać się, że w wielu przypadkach konieczne będzie dostarczenie do urzędu skarbowego czasami kosztownych dokumentów (np. opinii biegłych), które zostaną uznane przez dany urząd za "wystarczające" do wydania pożądanego przez nas dokumentu.

Podstawa prawna:

 • art. 3, art. 10, art. 29, art. 30 ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2021 r. poz. 694

 • art. 14 ust. 6a, art. 100 ust. 1a, art. 102, art. 109 ust. 2c, art. 109a, art. 110, art. 110a, art. 111, art. 112 ust. 3a, art. 113a, art. 163a ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 770; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802

Dorota Kowalczyk, ekspert w zakresie akcyzy

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
SLIM VAT 2. Zmiany od 7 września i 1 października 2021 r.
SLIM VAT 2. Zmiany od 7 września i 1 października 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Biuro rachunkowe Modrzejewski
  2021-06-25 15:10:36
  Zapraszamy do skorzystania z naszych usług księgowych tel. 12 376 72 41
  0
QR Code
Księgowość
1 sty 2000
29 lis 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zwrot VAT w 2022 roku - nowe skrócone terminy (40 dni i 15 dni)
Zwrot VAT w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe skrócone terminy zwrotu VAT. Zwrot VAT w terminie 40 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT, która określa zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Oraz zwrot VAT w terminie 15 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT w ramach programu rządowego „Polski Ład”.
Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku - nowelizacja rozporządzenia
Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku. Z uwagi na to, że od początku 2022 roku w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe, skrócone terminy zwrotu VAT, konieczna jest również zmiana przepisów rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT. Chodzi o dostosowanie zakresu deklaracji podatkowych i ewidencji, tak aby możliwe było składanie przez podatników deklaracji w wykazanym podatkiem do zwrotu w proponowanych skróconych terminach. Poza tym w rozporządzeniu dot. JPK_VAT wprowadzone zostaną zmiany upraszczające oraz doprecyzowujące. Minister Finansów przygotował już projekt rozporządzenia zmieniającego.
O podatkach w Polskim Ładzie pół żartem, pół serio
W dniu 23 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2105) została opublikowana ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzając gruntowne zmiany w systemie podatkowym, w tym również nowe ulgi podatkowe. Co mogło być genezą takich zmian?
Crowdfunding - zmiany od listopada 2021 r.
Crowdfunding - zmiany od listopada 2021 r. Nowe przepisy w ustawie o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych obowiązują od początku listopada 2021 roku. Nowelizacja uwzględnia między innymi obowiązek posiadania licencji przez platformy zajmujące się crowdfundingiem, a także ich regularny nadzór ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Znajdziemy w niej także zwiększenie limitu kwoty uzyskiwanej w wyniku tej formy finansowania z 1 miliona do 5 milionów euro.
„Ukryta dywidenda” a koszty podatkowe – czy przedsiębiorcy mają się czego obawiać?
Ukryta dywidenda a koszty podatkowe. Jednym z rozwiązań w ramach Polskiego Ładu mającym wpłynąć na uszczelnienie systemu podatkowego, jest wykluczenie możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodu z określonych tytułów w przypadku transakcji dotyczących podmiotów powiązanych. Twórcy nowych przepisów nazwali takie świadczenia „ukrytymi dywidendami” i uwzględnili jako nową kategorię podatkową. Wprowadzone zmiany znalazły także swoje odzwierciedlenie w rozszerzonym katalogu kosztów niestanowiących kosztów podatkowych zawartym w art. 16 ustawy o PDOP.
Tarcza antyinflacyjna - szczegóły podatkowe
Tarcza antyinflacyjna - podatki. 25 listopada 2021 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przedstawił Tarczę Antyinflacyjną. Wśród jej rozwiązań są mechanizmy wdrażane przez Ministerstwo Finansów. To zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe, obniżenie akcyzy na paliwa i energię elektryczną do dozwolonego przepisami europejskimi minimum, brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw oraz niższy VAT na gaz ziemny i energię elektryczną.
Tarcza antyinflacyjna - 6 elementów. Zmiany w podatkach, dodatek osłonowy
Tarcza antyinflacyjna to sześć elementów, m.in. obniżka cen paliw silnikowych, cen gazu, zerowa akcyza na prąd dla gospodarstw domowych - wynika z prezentacji KPRM, pokazanej podczas konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina w dniu 25 listopada 2021 r.
Zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego w VAT
Obowiązek podatkowy w VAT. Zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT determinują okres opodatkowania danego świadczenia. Przepisy ustawy o VAT przewidują zasadę ogólną, ale także szereg wyjątków zmieniających zasadniczo terminy wykazania transakcji w deklaracji VAT. Poniżej przedstawione zostały zasady ogólne oraz wybrane tematy wyjątkowego powstawania obowiązku podatkowego.
Usługi świadczone dla zagranicznych kontrahentów - rozliczenie VAT
Usługi świadczone dla zagranicznych kontrahentów - rozliczenie VAT. Świadcząc usługi na rzecz zagranicznych kontrahentów, musimy zawsze ustalić miejsce świadczenia tych usług. Wyznaczają je przepisy VAT. Gdy nabywcy są podatnikami, zazwyczaj na nich przechodzi obowiązek rozliczenia VAT. Inaczej jest, gdy nabywca nie jest podatnikiem. Jeśli miejsce świadczenia usług jest poza terytorium kraju, to VAT rozlicza świadczeniodawca. Od 1 lipca 2021 r. może skorzystać z procedury OSS, gdy nabywca jest z innego kraju UE.
Rozwiązanie umowy o pracę a termin wypłaty wynagrodzenia
Rozwiązanie umowy o pracę a termin wypłaty wynagrodzenia. Pracodawcy mają wątpliwości kiedy powinni wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za pracę w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Czy w zwykłym terminie wypłaty wynagrodzenia u danego pracodawcy? A może z dniem rozwiązania umowy o pracę? Wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy.
Akcyza na alkohol - zmiany od 2022 roku
Akcyza na alkohol - zmiany od 2022 roku. Od przyszłego roku gorzelnie należące do producentów owoców, mali producenci wina i napojów fermentowanych (np. cydru) oraz miodów pitnych będą płacić o połowę niższą akcyzę. Zmiany wynikają z wdrożenia zmienionej dyrektywy alkoholowej. Zmiana była fakultatywna, ale Polska zdecydowała się na nią po to, żeby ułatwić prowadzenie działalności i rozwój przedsiębiorczości małych producentów napojów alkoholowych.
Kopie certyfikatów rezydencji - co warto wiedzieć?
Kopie certyfikatów rezydencji podatkowej stają się coraz bardziej powszechne, szczególnie w dobie pandemii COVID-19. W przeszłości organy podatkowe traktowały tę kwestię bardzo formalnie, tj. dopuszczalne było jedynie posiadanie oryginału certyfikatu w wersji papierowej. Z czasem dopuszczono certyfikaty wydawane elektronicznie, o ile wystawienie w takiej formie pozostawało w zgodzie z lokalnymi przepisami.
E-faktury - zmiany od 2022 roku
E-faktury - zmiany od 2022 roku. 18 listopada w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa wprowadzająca Krajowy System e-Faktur (KSeF). W 2022 r. korzystanie z e-faktury będzie fakultatywne. Od 2023 r. użycie e-faktury ma się stać obowiązkowe dla wszystkich podatników VAT. Będzie to wymagać uprzedniej zgody organów UE. Ustawa zawiera również przepisy dotyczące zmian w fakturowaniu, stanowiące część pakietu SLIM VAT 2.
Składka zdrowotna po zmianach
Składka zdrowotna po zmianach. Niepokoje wokół rewolucji kalkulacji składki zdrowotnej nie cichną od kilku miesięcy. Nic w tym dziwnego skoro rządzący nie przestają zaskakiwać podatników częstotliwością wprowadzanych naprędce zmian. Szokujące zdaje się być również wprowadzanie nowelizacji do „świeżo” podpisanej przez Prezydenta ustawy nowelizującej - w szczególności, że zmiany te dotyczą właśnie składki zdrowotnej.
Koszty usług niematerialnych w 2022 roku - uchylenie art. 15e ustawy o CIT
Koszty usług niematerialnych w 2022 roku. Ustawa nowelizująca wiele przepisów podatkowych przygotowana w ramach rządowego programu „Polski Ład” uchyla od 2022 roku w całości art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie oznacza to jednak, że problemy interpretacyjne związane ze stosowaniem tego przepisu znikną wraz z nadejściem nowego roku.
Zwolnienie podatkowe z CIT na terenie SSE - wynagrodzenie z tytułu utrzymywania zdolności produkcyjnej
Zwolnienie podatkowe z CIT na terenie SSE. Przychód podatkowy (wynagrodzenie) z tytułu utrzymywania zdolności produkcyjnej powinien stanowić element kalkulacyjny dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5 sierpnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.200.2021.4.MBD.
Reforma cen transferowych - rekomendacje zagranicznych ekspertów
Reforma cen transferowych. 19 listopada 2021 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się uroczysta inauguracja projektu, w ramach którego eksperci OECD, Komisji Europejskiej oraz naukowcy i praktycy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Szwecji i USA, pod kierownictwem pracowników MF, będą wspólnie pracować nad reformą polskich regulacji w zakresie cen transferowych. Efektem prac będzie przygotowanie wspólnych rekomendacji dotyczących ewentualnych zmian w polskich przepisach podatkowych. Ich celem jest zwiększenie konkurencyjności obowiązujących w Polsce regulacji oraz dalszy wzrost efektywności elektronicznego raportowania (TPR).
Polski Ład: zmiany podatkowe opublikowane w Dzienniku Ustaw - niektóre już obowiązują
Nowelizacja wielu przepisów podatkowych przygotowana w ramach rządowego programu Polski Ład została w dniu 23 listopada 2021 r. opublikowana w Dzienniku Ustaw. Większość tych zmian wejdzie w życie z początkiem 2022 roku. Pierwsze przepisy tej ustawy obowiązują już od 24 listopada 2021 r. Niektóre przepisy wejdą w życie 8 grudnia 2021 r.
Zmiana umowy podatkowej między Polską a Holandią (Królestwem Niderlandów)
Zmiana umowy podatkowej między Polską a Holandią. W dniu 22 listopada 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 14 października 2021 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku.
Ryczałt ewidencjonowany 2022 - składka zdrowotna
Ryczałt ewidencjonowany 2022 - składka zdrowotna. Od 2022 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będzie zależna od przychodów oraz średniej pensji według GUS. Jak obliczyć wysokość składki zdrowotnej?
Składka zdrowotna – zmiany od 2022 roku dla prowadzących działalność gospodarczą i pełniących funkcje na mocy powołania
Składka zdrowotna – zmiany od 2022 roku. Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przewiduje szereg zmian w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiany te zajdą od 1 stycznia 2022 r. i dotyczyć będą w szczególności modyfikacji kalkulacji składki zdrowotnej dla poszczególnych grup podatników, zniesienia możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, a ponadto objęcia obowiązkiem składki zdrowotnej podmiotów, które wcześniej nie posiadały takiego obowiązku (np. członków zarządu, czy prokurentów spółek).
Jak rozliczać VAT przy eksporcie towaru partiami?
Eksport towaru partiami a VAT. Spółka otrzymała zaliczkę na poczet zamówienia produkcji gier w marcu br. Wystawiliśmy fakturę zaliczkową ze stawką 0%. Zgodnie z zamówieniem towar wysyłany jest do klienta poza UE partiami, całe zamówienie przekracza okres 6 miesięcy. Po upływie 6 miesięcy od otrzymania zaliczki nie wysłaliśmy całego towaru. Czy musimy skorygować nie rozliczone dostawy i opodatkować różnice w stawce krajowej? Czy możemy skorzystać z art. 41 ust 9b ustawy o VAT w związku z specyfikacją realizacji dostaw?
e-Płatności na PUESC - akcyza od samochodów osobowych i wniosek o wydanie banderol
e-Płatności na PUESC. Ministerstwo Finansów informuje, że od 23 listopada 2021 roku od godz. 8.00 na Portalu Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych jest dostępna nowa usługa - „Zapłać za dokument poprzez e-Płatności”. Pozwala ona na opłatę należności w formie płatności elektronicznych online za deklarację akcyzową od aut osobowych lub za wniosek o wydanie banderol. Ministerstwo Finansów zapowiada, że będą udostępniane kolejne usługi z grupy e-Płatności.
IKE, IKZE i PPE w 2022 roku - limity i korzyści podatkowe
IKE, IKZE i PPE - limity. W 2022 roku wzrosną roczne limity wpłat na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). W 2022 roku limity te będą wynosiły 17.766,- zł dla IKE, 7.106,40 zł dla IKZE (10.659,60 zł w przypadku przedsiębiorców) oraz 26.649 zł w przypadku PPE. Wyższe limity to efekt prognozy wyższego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na 2022 rok (5922 zł). Jakie odliczenia i korzyści podatkowe można mieć z tych wpłat?
Estoński CIT po nowemu od 2022 roku [Nowy Ład]
Estoński CIT - zmiany od 2022 roku. Podatnicy CIT od 2021 roku mogą korzystać z nowej formy opodatkowania, zwanej potocznie estońskim CIT. Warto wiedzieć, że od 2022 r. w przepisach regulujących tą formę opodatkowania zajdą istotne zmiany.