REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca 2021 r.
Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca 2021 r.

REKLAMA

REKLAMA

Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (CRPA)

Z dniem 1 lutego 2021 r. weszły w życie nowe regulacje prawne w zakresie centralnej, elektronicznej rejestracji w podatku akcyzowym. Wprowadzony został Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (CRPA), który zastąpił 44 lokalne rejestry prowadzone przez właściwych w sprawach akcyzy naczelników urzędów skarbowych. Organem właściwym w sprawach CRPA został Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Autopromocja

Kto ma obowiązek rejestracji w CRPA?

Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego objął następujące podmioty:

 1. podmioty prowadzące działalność gospodarczą zamierzające:
  • wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą – przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności,
  • wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie – przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów,
  • wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów,
  • dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich UE lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE, w którym skażenie następuje – przed dniem dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego tego alkoholu;
 2. podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych – przed dniem wykonania pierwszej czynności w ramach niszczenia takich wyrobów;
 3. podmioty zamierzające prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczące podmioty  węglowe lub pośredniczące podmioty gazowe – przed dniem rozpoczęcia tej działalności;
 4. podmioty, które zostały wyznaczone jako podmioty reprezentujące przedsiębiorcę  zagranicznego dokonującego obrotem suszem tytoniowym – przed dniem rozpoczęcia działalności jako podmiot reprezentujący;
 5. podmioty, które zostały wyznaczone jako podmioty reprezentujące przedsiębiorcę zagranicznego, od którego jest nabywana wewnątrzwspólnotowo energia elektryczna przez nabywcę końcowego lub wyroby gazowego przez finalnego nabywcę gazowego – przed dniem dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego przez  odpowiednio nabywcę końcowego lub finalnego nabywcę gazowego;
 6. podmioty zużywające nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące osobami fizycznymi, zamierzające zużywać zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe lub gaz LPG – przed dniem  pierwszego nabycia tych wyrobów.

Uwaga: Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie są objęte obowiązkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA, ale mogą dokonać takiego zgłoszenia, jeżeli zużywają gaz LPG do celów grzewczych.

Przykłady podmiotów podlegających obowiązkowi rejestracji:

 • podatnicy akcyzy,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą niebędące podatnikami akcyzy, ale zużywające   wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, np. rolnik wykorzystujący gaz LPG do celów opałowych, finalny nabywca węglowy, czy finalny nabywca gazowy,
 • podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące podatnikami akcyzy, ale zużywające wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, np. wojsko, Policja, Straż Graniczna wykorzystujące paliwa lotnicze, czy paliwa żeglugowe,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą niebędące podatnikami akcyzy, ale zużywające wyroby objęte zerowa stawką akcyzy, np. benzen, toluen do produkcji farb i lakierów.

Uwaga: W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA spoczywa na tej jednostce (gminie), a nie jej jednostce organizacyjnej (np. szkole, przedszkolu). Zamawiającym i nabywcą wyrobu akcyzowego będzie bowiem gmina i to jej dane będą figurować na fakturze sprzedaży.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto nie musi rejestrować się w CRPA?

Podmioty wyłączone z obowiązku rejestracyjnego w akcyzie:

 • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej;
 • podmioty produkujące energie elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty niezależnie od tego czy część wyprodukowanej energii odprowadzana jest do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, czy też nie, pod warunkiem, że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii została zapłacona akcyza w należnej wysokości;
 • podmioty zużywające mające miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, które nabyte wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliwa żeglugowe, paliwa lotnicze) odbierają wyłącznie na płycie lotniska bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym albo ze zbiornika zamontowanego na stałe w porcie bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na jednostce pływającej;
 • podmioty zużywające niemające miejsca zamieszkania siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, które odbierają nabyte wyroby energetyczne objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, takie jak: paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej oraz podmioty zużywające, jeżeli zużywają zwolniony od akcyzy ze względu na przeznaczenie  gaz LPG;
 • podmioty zużywające gaz LPG ze zbiornika zasilającego zbiorcze instalacje licznikowe;
 • pośredniczące podmioty olejowy i zużywające podmioty olejowe;
 • pośredniczące podmioty tytoniowe;
 • podmioty dokonujące jednorazowej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w zakresie samochodu osobowego, które nie prowadzą działalności gospodarczej, której przedmiotem jest obrót samochodami osobowymi;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobów zawierających alkohol etylowy zwolniony od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 2-6 ustawy o podatku akcyzowym zawarty w:
  • nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi skażonych środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE pochodzenia wyrobu,
  • importowanych wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi skażonych środkami skażającymi określonymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do celów stosowania zwolnień od podatku akcyzowego,
  • produktach leczniczych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne,
  • olejkach eterycznych lub mieszaninach substancji zapachowych stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętości mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości,
  • artykułach spożywczych lub półproduktach, w których zawartość alkoholu etylowego nie przekracza 8,5 litra alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów.

Zgłoszenie rejestracyjne za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)

Zgłoszenia rejestracyjnego dokonuje się do Dyrektora izby Administracji Skarbowej w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Rejestracja do CRPA poprzez PUESC wymaga założenia konta na tym portalu.

Jeżeli podmiot działa już na platformie PUESC w zakresie innym niż akcyza i ma tam założone konto – nie musi dla celów akcyzy dokonywać ponownej rejestracji na PUESC, a jedynie dokonać uzupełnienia zgłoszenia o dane wymagane dla akcyzy.

Dostęp do formularza Aktualizacja podmiotu jest dostępny tylko dla osób, które mają powiązanie z firmą i zarejestrowane uprawnienie do aktualizacji danych podmiotu. Jeżeli po przejściu na kontekst podmiotu nie ma dostępu do tego formularza należy najpierw złożyć wniosek Rejestracja, aktualizacja, dezaktywacja reprezentacji, w którym podmiot zaktualizuje swój zakres reprezentacji dodając sobie uprawnienie dotyczące aktualizacji danych podmiotu. Uprawnienie do aktualizacji danych podmiotu musi wynikać wprost z udzielonego upoważnienia. Po dokonaniu tych czynności podmiot otrzyma potwierdzenie powiązania w zakresie aktualizacji podmiotu, wówczas może złożyć wniosek Aktualizacja podmiotu i dodać obszar AKCYZA, zaktualizować zgłoszenie lub zmienić inne dane firmy. Dopiero dokonanie czynności w ramach rejestracji na PUESC umożliwi dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA.

Zgłoszenie rejestracyjne do CRPA należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego. W przypadku braku podpisu elektronicznego potwierdzenia danych osobowych można dokonać w jednostkach organizacyjnych urzędów celno-skarbowych.

Po dokonaniu rejestracji w zakresie CRPA podmiot otrzyma potwierdzenie rejestracji w SISC z informacją o zakresie w jakim jest zarejestrowany, które nie posiada waloru zaświadczenia, o którym mowa w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa. Tego typu zaświadczenie wydawane jest przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu na podstawie art. 18 ustawy o podatku akcyzowym, na wniosek podmiotu zarejestrowanego albo innego podmiotu mającego interes prawny w uzyskaniu informacji o zarejestrowaniu innego podmiotu w CRPA. Wniosek o wydane zaświadczenia można złożyć ePUAP-em, mailem, lub tradycyjnie papierowo. Rejestracja w CRPA kończy się w momencie, kiedy podmiot otrzyma ww. potwierdzenie rejestracji.

Osoby fizyczne zużywające gaz LPG do celów grzewczych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą ale nie musza zarejestrować się w CRPA. Jeżeli natomiast podejmą decyzję o rejestracji w CRPA muszą, tak jak podmioty prowadzące działalność gospodarczą założyć konto na PUESC i dopiero dokonać zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA. Zarejestrowane osoby fizyczne mają obowiązek wykonywania wszelkich czynności w systemie EMCS PL2 wynikających z ustawy o podatku akcyzowym.

Ważne!
30 czerwca 2021 r. upływa termin rejestracji do CRPA dla:

 • podmiotów prowadzących miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,
 • pośredniczących podmiotów węglowych,
 • pośredniczących podmiotów gazowych,
 • podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej niebędących osobami fizycznymi zużywających zwolnione od akcyzy paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe oraz gaz LPG.

Podmioty, które obecnie są zarejestrowane na podstawie zgłoszeń rejestracyjnych AKC-R nie dokonują ponownej rejestracji do CRPA, ale do dnia 30 czerwca 2021 r. muszą dokonać uzupełnienia zgłoszenia rejestracyjnego o dodatkowe dane, które dotychczas nie były wymagane. Uzupełnienie zgłoszenia rejestracyjnego następuje elektronicznie poprzez PUESC. Datą rejestracji dla takich podmiotów jest dzień dokonania zgłoszenia uzupełniającego.

Informacje dotyczące nowych zasad rejestracji w podatku akcyzowym są dostępne na stronach:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Rozliczenie ulgi na dzieci po rozwodzie kwestią sporną. Były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

REKLAMA