Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca 2021 r.
Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca 2021 r.
Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (CRPA)

Z dniem 1 lutego 2021 r. weszły w życie nowe regulacje prawne w zakresie centralnej, elektronicznej rejestracji w podatku akcyzowym. Wprowadzony został Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (CRPA), który zastąpił 44 lokalne rejestry prowadzone przez właściwych w sprawach akcyzy naczelników urzędów skarbowych. Organem właściwym w sprawach CRPA został Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Kto ma obowiązek rejestracji w CRPA?

Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego objął następujące podmioty:

 1. podmioty prowadzące działalność gospodarczą zamierzające:
  • wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą – przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności,
  • wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie – przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów,
  • wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów,
  • dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich UE lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE, w którym skażenie następuje – przed dniem dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego tego alkoholu;
 2. podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych – przed dniem wykonania pierwszej czynności w ramach niszczenia takich wyrobów;
 3. podmioty zamierzające prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczące podmioty  węglowe lub pośredniczące podmioty gazowe – przed dniem rozpoczęcia tej działalności;
 4. podmioty, które zostały wyznaczone jako podmioty reprezentujące przedsiębiorcę  zagranicznego dokonującego obrotem suszem tytoniowym – przed dniem rozpoczęcia działalności jako podmiot reprezentujący;
 5. podmioty, które zostały wyznaczone jako podmioty reprezentujące przedsiębiorcę zagranicznego, od którego jest nabywana wewnątrzwspólnotowo energia elektryczna przez nabywcę końcowego lub wyroby gazowego przez finalnego nabywcę gazowego – przed dniem dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego przez  odpowiednio nabywcę końcowego lub finalnego nabywcę gazowego;
 6. podmioty zużywające nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące osobami fizycznymi, zamierzające zużywać zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe lub gaz LPG – przed dniem  pierwszego nabycia tych wyrobów.

Uwaga: Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie są objęte obowiązkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA, ale mogą dokonać takiego zgłoszenia, jeżeli zużywają gaz LPG do celów grzewczych.

Przykłady podmiotów podlegających obowiązkowi rejestracji:

 • podatnicy akcyzy,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą niebędące podatnikami akcyzy, ale zużywające   wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, np. rolnik wykorzystujący gaz LPG do celów opałowych, finalny nabywca węglowy, czy finalny nabywca gazowy,
 • podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące podatnikami akcyzy, ale zużywające wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, np. wojsko, Policja, Straż Graniczna wykorzystujące paliwa lotnicze, czy paliwa żeglugowe,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą niebędące podatnikami akcyzy, ale zużywające wyroby objęte zerowa stawką akcyzy, np. benzen, toluen do produkcji farb i lakierów.

Uwaga: W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA spoczywa na tej jednostce (gminie), a nie jej jednostce organizacyjnej (np. szkole, przedszkolu). Zamawiającym i nabywcą wyrobu akcyzowego będzie bowiem gmina i to jej dane będą figurować na fakturze sprzedaży.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto nie musi rejestrować się w CRPA?

Podmioty wyłączone z obowiązku rejestracyjnego w akcyzie:

 • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej;
 • podmioty produkujące energie elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty niezależnie od tego czy część wyprodukowanej energii odprowadzana jest do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, czy też nie, pod warunkiem, że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii została zapłacona akcyza w należnej wysokości;
 • podmioty zużywające mające miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, które nabyte wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliwa żeglugowe, paliwa lotnicze) odbierają wyłącznie na płycie lotniska bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym albo ze zbiornika zamontowanego na stałe w porcie bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na jednostce pływającej;
 • podmioty zużywające niemające miejsca zamieszkania siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, które odbierają nabyte wyroby energetyczne objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, takie jak: paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej oraz podmioty zużywające, jeżeli zużywają zwolniony od akcyzy ze względu na przeznaczenie  gaz LPG;
 • podmioty zużywające gaz LPG ze zbiornika zasilającego zbiorcze instalacje licznikowe;
 • pośredniczące podmioty olejowy i zużywające podmioty olejowe;
 • pośredniczące podmioty tytoniowe;
 • podmioty dokonujące jednorazowej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w zakresie samochodu osobowego, które nie prowadzą działalności gospodarczej, której przedmiotem jest obrót samochodami osobowymi;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobów zawierających alkohol etylowy zwolniony od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 2-6 ustawy o podatku akcyzowym zawarty w:
  • nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi skażonych środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE pochodzenia wyrobu,
  • importowanych wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi skażonych środkami skażającymi określonymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do celów stosowania zwolnień od podatku akcyzowego,
  • produktach leczniczych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne,
  • olejkach eterycznych lub mieszaninach substancji zapachowych stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętości mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości,
  • artykułach spożywczych lub półproduktach, w których zawartość alkoholu etylowego nie przekracza 8,5 litra alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów.

Zgłoszenie rejestracyjne za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)

Zgłoszenia rejestracyjnego dokonuje się do Dyrektora izby Administracji Skarbowej w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Rejestracja do CRPA poprzez PUESC wymaga założenia konta na tym portalu.

Jeżeli podmiot działa już na platformie PUESC w zakresie innym niż akcyza i ma tam założone konto – nie musi dla celów akcyzy dokonywać ponownej rejestracji na PUESC, a jedynie dokonać uzupełnienia zgłoszenia o dane wymagane dla akcyzy.

Dostęp do formularza Aktualizacja podmiotu jest dostępny tylko dla osób, które mają powiązanie z firmą i zarejestrowane uprawnienie do aktualizacji danych podmiotu. Jeżeli po przejściu na kontekst podmiotu nie ma dostępu do tego formularza należy najpierw złożyć wniosek Rejestracja, aktualizacja, dezaktywacja reprezentacji, w którym podmiot zaktualizuje swój zakres reprezentacji dodając sobie uprawnienie dotyczące aktualizacji danych podmiotu. Uprawnienie do aktualizacji danych podmiotu musi wynikać wprost z udzielonego upoważnienia. Po dokonaniu tych czynności podmiot otrzyma potwierdzenie powiązania w zakresie aktualizacji podmiotu, wówczas może złożyć wniosek Aktualizacja podmiotu i dodać obszar AKCYZA, zaktualizować zgłoszenie lub zmienić inne dane firmy. Dopiero dokonanie czynności w ramach rejestracji na PUESC umożliwi dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA.

Zgłoszenie rejestracyjne do CRPA należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego. W przypadku braku podpisu elektronicznego potwierdzenia danych osobowych można dokonać w jednostkach organizacyjnych urzędów celno-skarbowych.

Po dokonaniu rejestracji w zakresie CRPA podmiot otrzyma potwierdzenie rejestracji w SISC z informacją o zakresie w jakim jest zarejestrowany, które nie posiada waloru zaświadczenia, o którym mowa w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa. Tego typu zaświadczenie wydawane jest przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu na podstawie art. 18 ustawy o podatku akcyzowym, na wniosek podmiotu zarejestrowanego albo innego podmiotu mającego interes prawny w uzyskaniu informacji o zarejestrowaniu innego podmiotu w CRPA. Wniosek o wydane zaświadczenia można złożyć ePUAP-em, mailem, lub tradycyjnie papierowo. Rejestracja w CRPA kończy się w momencie, kiedy podmiot otrzyma ww. potwierdzenie rejestracji.

Osoby fizyczne zużywające gaz LPG do celów grzewczych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą ale nie musza zarejestrować się w CRPA. Jeżeli natomiast podejmą decyzję o rejestracji w CRPA muszą, tak jak podmioty prowadzące działalność gospodarczą założyć konto na PUESC i dopiero dokonać zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA. Zarejestrowane osoby fizyczne mają obowiązek wykonywania wszelkich czynności w systemie EMCS PL2 wynikających z ustawy o podatku akcyzowym.

Ważne!
30 czerwca 2021 r. upływa termin rejestracji do CRPA dla:

 • podmiotów prowadzących miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,
 • pośredniczących podmiotów węglowych,
 • pośredniczących podmiotów gazowych,
 • podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej niebędących osobami fizycznymi zużywających zwolnione od akcyzy paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe oraz gaz LPG.

Podmioty, które obecnie są zarejestrowane na podstawie zgłoszeń rejestracyjnych AKC-R nie dokonują ponownej rejestracji do CRPA, ale do dnia 30 czerwca 2021 r. muszą dokonać uzupełnienia zgłoszenia rejestracyjnego o dodatkowe dane, które dotychczas nie były wymagane. Uzupełnienie zgłoszenia rejestracyjnego następuje elektronicznie poprzez PUESC. Datą rejestracji dla takich podmiotów jest dzień dokonania zgłoszenia uzupełniającego.

Informacje dotyczące nowych zasad rejestracji w podatku akcyzowym są dostępne na stronach:

Reklama
Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ryzyko podatkowe można ubezpieczyć. W jakim zakresie?

  Liczne zmiany przepisów i niejednolite interpretacje i orzeczenia w sprawach podatkowych to codzienność polskich podatników, firm i księgowych. Nie wszyscy wiedzą, że można ubezpieczyć się od ryzyka podatkowego. Ubezpieczyciele oferują w tym zakresie kompleksową ochronę ubezpieczeniową, np. ochronę skarbową dla osób fizycznych odpowiedzialnych za finanse (dot. ryzyka kar z kks), czy ochronę podatkową uruchamianą w ramach sporów podatników z organami podatkowymi. 

  Czy wynagrodzenie za funkcje kierownicze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany?

  Wynagrodzenie za funkcje kierownicze i nadzorcze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany.

  Wdrożenie nowej metryki programu Płatnik 7 czerwca 2023 r.

  ZUS poinformował o wdrożeniu nowej metryki programu Płatnik, które ma mieć miejsce 7 czerwca 2023 r. w godzinach wieczornych.

  Dywidenda rzeczowa - skutki podatkowe w CIT po stronie spółki wypłacającej dywidendę

  Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym wywołuje dywidenda rzeczowa po stronie spółki wypłacającej dywidendę?

  Slim VAT 3 - Kawa z INFORLEX 13 czerwca 2023 r.

  Kawa z INFORLEX to cykl bezpłatnych spotkań online. Spotkania odbywają się w formule „na żywo” w wybrane wtorki o godzinie 9.00. Przy porannej kawie poruszamy najbardziej aktualne tematy, które stanowią także zasób kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Rozmawiamy o podatkach, księgowości, rachunkowości, kadrach, płacach oraz HR. 13 czerwca br. tematem spotkania będzie Slim VAT 3.

  Fiskus chce wiedzieć kto sprzedaje towary i usługi w internecie a nie płaci podatków. Wdrożenie dyrektywy DAC7 od 1 września 2023 r.

  Ministerstwo Finansów pracuje nad ustawą, która zobowiąże operatorów platform cyfrowych do raportowania organom podatkowym o aktywnych sprzedawcach, m.in. tych, którzy dokonali co najmniej 30 transakcji w roku lub sprzedali towary za więcej niż 2 tys. euro. Raportowane będą też dane osób, które za pośrednictwem platformy wynajmą np. swoje mieszkanie - informuje dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów Marcin Lachowicz. 

  Stopy procentowe NBP bez zmian w czerwcu 2023 r.

  Rada Polityki Pieniężnej w czasie posiedzenia w dniach 5-6 czerwca 2023 r. nie podjęła decyzji o zmianie wysokości żadnej stopy procentowej NBP. Stopa referencyjna wynosi nadal 6,75 proc.

  Czy zwrot nadpłaty składki zdrowotnej jest przychodem?

  Przedsiębiorcy czekają na zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. Powstaje jednak pytanie, czy środki, które oddaje ZUS, powinny zostać uznane za przychód przedsiębiorstwa. Wszystko zależy od wybranej metody rozliczania podatku.

  Czy drobny producent wina ma obowiązek stosowania e-SAD?

  W komunikacie z 5 czerwca 2023 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że służby Komisji Europejskiej potwierdziły, że brak jest podstaw do zwolnienia drobnych producentów wina z wymogów określonych w art. 33-43 dyrektywy 2020/262, w tym z obowiązku stosowania e-SAD przy przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyprodukowanego przez nich wina oraz posiadania numeru akcyzowego uprawnionego/certyfikowanego wysyłającego.

  Księgowość nie jest nudna! Żarty prosto z biur rachunkowych

  Nie ustajemy w świętowaniu Międzynarodowego Dnia Księgowego. Następna porcja humoru jest już gotowa. Zapraszamy!
   

  Kaucja za butelki plastikowe, szklane i puszki od 2025 roku. Ile wyniesie?

  6 czerwca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o wprowadzeniu systemu kaucyjnego. System kaucyjny ma objąć od 2025 roku, np. butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do 3 l, szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l i puszki metalowe do 1 l.

  Usługi dla stałego miejsca prowadzenia działalności pod lupą NSA

  Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę kasacyjną spółki, która toczyła spór z organem podatkowym w zakresie miejsca rozliczania VAT od usług wsparcia (orzeczenie z 14 lutego 2023 r., sygnatura I FSK 1794/19).

  Liczy się humor, czyli księgowy też człowiek!

  U nas Międzynarodowy Dzień Księgowego trwa cały tydzień! Kolejny zestaw żartów prosto od księgowych już na Was czeka!

  Nowelizacja SLIM VAT 3 to także zmiany w PIT, wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn i odroczenie obowiązku wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT

  W dniu 1 czerwca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana potocznie SLIM VAT 3). Ta nowelizacja zawiera nie tylko zmiany w podatku VAT ale także kilka zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn. Przesunięto o rok obowiązek wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT.

  Księgowość to fundament rozwoju firmy

  Zarówno w małych firmach, jak i w międzynarodowych przedsiębiorstwach, dział księgowości odgrywa kluczową rolę w zakresie zarządzania finansami i zapewnianiu przejrzystości informacji finansowych. Obchodzony 9 czerwca Dzień Księgowego to doskonała okazja, aby uznać i docenić wkład grupy, która zapewnia solidne podstawy do podejmowania decyzji biznesowych w firmach.

  800 plus za styczeń 2024 r. może być wypłacone w lutym

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który ma na celu podwyższenie świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) do kwoty 800 zł miesięcznie od 2024 roku.

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa". Historyjka napisana przez ChatGPT

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa" - tak nazwaliśmy historyjkę o księgowej, którą napisał ChatGPT-4. Ciekawi jesteśmy jak Wam się spodoba i przede wszystkim, czy wywoła uśmiech na Waszych twarzach… a w których miejscach - to już sprawka sztucznej inteligencji!

  Przelewy bankowe w Boże Ciało 2023 i długi weekend 8-11 czerwca

  Jak działają międzybankowe systemy rozliczeniowe Elixir, Euro Elixir i Express Elixir w czasie Bożego Ciała (8 czerwca 2023 r.) i całego długiego weekendu 8-11 czerwca? Kiedy dojdzie do odbiorcy przelew bankowy wysłany w Boże Ciało?

  Księgowość na wesoło. Żarty z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego

  Międzynarodowy Dzień Księgowego już w najbliższy piątek - 9 czerwca. My zaczynamy świętowanie już od dziś i mamy dla Was, drodzy Księgowi i Księgowe, kolejną porcję dowcipów prosto z biur rachunkowych. Bo liczy się humor!

  WIRON stosowany do prefinansowania PROW 2014-2020 od 1 września 2023 r.

  Nowy wskaźnik referencyjny WIRON, który ma zastąpić dotychczasowy WIBOR, będzie stosowany przy prefinansowaniu działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tak przewiduje zakłada projekt rozporządzenia opublikowany 24 maja 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Od początku 2023 roku spadają wskaźniki WIBOR i WIRON. Co dalej?

  Trzymiesięczny WIRON spadł od początku 2023 roku z 6,18 proc. do 5,83 proc. W tym samym czasie WIBOR 3M stopniał o 10 pkt bazowych (do 6,9 proc.). Jeśli sytuacja się nie zmieni, inwestorzy po zaplanowanej na 1 stycznia 2025 r. tranzycji, będą zarabiali mniej.

  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

  Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.