| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Inne podatki i opłaty > Jak opodatkować kontrakt menedżerski zawarty przez polskiego przedsiębiorcę z czeską firmą

Jak opodatkować kontrakt menedżerski zawarty przez polskiego przedsiębiorcę z czeską firmą

Osoba prowadząca działalność gospodarczą w Polsce na zasadach ogólnych (kpir) podpisała umowę o kontrakt menedżerski (na stanowisku dyrektora ds. sprzedaży) z firmą czeską. Czy przychody z tego kontraktu będą traktowane jako przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, czy jako przychody z samodzielnej działalności zgodnie z art. 13 pkt 9 updof? Gdzie będą opodatkowane przychody z kontraktu wykonywanego na terenie Czech?

RADA

Przychody polskiego przedsiębiorcy uzyskiwane na podstawie kontraktu menedżerskiego są kwalifikowane do źródła, jakim jest działalność wykonywana osobiście, nawet jeśli umowa jest zawierana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przychody z kontraktu menedżerskiego z firmą czeską będą opodatkowane wyłącznie w Polsce, jeśli w Czechach nie są one osiągane za pośrednictwem stałej placówki w znaczeniu umowy polsko-czeskiej.

UZASADNIENIE

Kontrakt menedżerski jest typem umowy nienazwanej, opartej na umowie zlecenia zgodnie z art. 750 k.c. Na podstawie tego przepisu do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się bowiem odpowiednio przepisy o zleceniu.

Przez zawarcie kontraktu menedżerskiego przyjmujący zlecenie zobowiązuje się za wynagrodzeniem do stałego wykonywania czynności zarządzania przedsiębiorstwem zleceniodawcy w jego imieniu i na jego rzecz.

Zasady opodatkowania kontraktów menedżerskich reguluje art. 13 pkt 9 updof. Na podstawie tego przepisu przychody uzyskiwane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej są kwalifikowane do źródła, jakim jest działalność wykonywana osobiście. Wyjątkiem są przychody, o których mowa w pkt 7, tj. przychody otrzymywane przez osoby (niezależnie od sposobu ich powoływania) należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. W konsekwencji przychody z kontraktów menedżerskich dla celów podatku dochodowego należy zawsze kwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, również wtedy, gdy są zawierane z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Przychody z kontraktu menedżerskiego są uznawane za przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet gdy umowa zostanie zawarta w ramach działalności gospodarczej. Taka kwalifikacja wynika wprost z obowiązujących przepisów.

Takie samo stanowisko co do kwalifikacji przychodów z kontraktów menedżerskich jako przychodów z działalności wykonywanej osobiście zajmują organy podatkowe. Przykładem jest pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z 25 października 2006 r. nr PF-I/4180-0019/06/KK, w którym stwierdzono, że:

Kontrakty menedżerskie w prawie cywilnym zaliczane są do tzw. umów nienazwanych, nieuregulowanych w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 13 pkt 9 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7, tj. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Z powyższych przepisów wynika, że przychody z kontraktów menedżerskich dla celów podatku dochodowego należy zawsze kwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, także wtedy, gdy zawierane są z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą.

Z pytania wynika, że prowadząc działalność gospodarczą w Polsce, zawarł Pan kontrakt menedżerski z firmą czeską. Dlatego rozpatrując kwestie opodatkowania przychodu uzyskanego z tego tytułu, należy wziąć pod uwagę postanowienia polsko-czeskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ponieważ kontrakt menedżerski jest kwalifikowany do działalności wykonywanej osobiście, zastosowanie znajdzie art. 14 tej umowy. Na jego podstawie dochód, który osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie (w Polsce) osiąga z wykonywania wolnego zawodu albo innej działalności o samodzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w tym państwie (w Polsce), chyba że osoba ta dysponuje zwykle stałą placówką w drugim umawiającym się państwie (w Czechach) dla wykonywania swej działalności. Jeżeli dysponuje ona taką stałą placówką, to dochód może być opodatkowany w drugim państwie (w Czechach), jednak tylko w takim zakresie, w jakim może być przypisany tej stałej placówce.

Oznacza to, że dochody wypłacane Panu przez czeską firmę z tytułu kontraktu menedżerskiego powinny być opodatkowane wyłącznie w Polsce, chyba że dla wykonywania tego kontraktu dysponuje Pan w Czechach stałą placówką.

Należy podkreślić, że w umowie nie zostało zdefiniowane pojęcie stałej placówki. Pojęcie to ma jednak w tym przypadku podobne znaczenie do pojęcia „zakład” przy osiąganiu dochodów z działalności gospodarczej. Generalnie za stałą placówkę jest uznawane każde miejsce wykorzystywane przez daną osobę w sposób regularny do wykonywania wolnego zawodu lub innej samodzielnej działalności.

Dlatego jeżeli w ramach realizacji tego kontraktu wykonywał Pan czynności z wykorzystaniem stałej placówki, to wówczas Pana dochody z tego tytułu będą podlegać opodatkowaniu w Czechach. Natomiast w Polsce będą zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) umowy. Z przepisu tego wynika jednak, że jeśli osiągnie Pan również inne dochody podlegające w Polsce opodatkowaniu na zasadach ogólnych, to do ich rozliczenia będzie miała zastosowanie metoda wyłączenia z progresją.

Oznacza to, że wykonując kontrakt menedżerski na rzecz czeskiej firmy z wykorzystaniem placówki i równocześnie uzyskując w Polsce dochody z działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych, w rozliczeniu rocznym uwzględni Pan dochody z Czech do wyliczenia stopy procentowej mającej zastosowanie do dochodów z działalności gospodarczej osiągniętych w Polsce.

Przykład

Pan Jerzy Kwiatkowski prowadzi w Polsce działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, z której dochód za 2007 r. wyniósł 85 000 zł. Dodatkowo pan Kwiatkowski osiągnął przychody z kontraktu menedżerskiego zawartego ze spółką czeską w wysokości 30 000 euro. Przychody z tego tytułu otrzymywał na rachunek bankowy. W związku z tym na podstawie art. 11 ust. 3 updof przychody te powinien przeliczyć na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Po przeliczeniu równowartość tych przychodów w złotych wyniosła brutto 117 000 zł. Przychód ten pan Kwiatkowski powinien uwzględnić przy ustalaniu stopy procentowej podatku mającej zastosowanie do opodatkowania osiągniętych przez niego w Polsce dochodów z działalności gospodarczej.

Od przychodu z kontraktu z Czech pan Kwiatkowski ma prawo odliczyć koszty uzyskania przychodu, które w 2007 r. wynoszą 108,50 zł miesięcznie, a za rok podatkowy - nie więcej niż 1302 zł. Ponieważ pan Kwiatkowski czynności na podstawie kontraktu wykonywał przez cały 2007 r., odliczy koszty w maksymalnej wysokości, czyli 1302 zł.

Jego dochód z kontraktu z czeską firmą wyniesie zatem 115 698 zł.

Rozliczenie podatku z zastosowaniem stopy procentowej będzie wyglądało następująco:

1) suma dochodów: 85 000 zł + 115 698 zł = 200 698 zł

2) podatek według skali: (200 698 zł - 85 528 zł) × 40% + 20 311,31 zł = 66 379,31

3) stopa procentowa: (66 379,31 : 200 698 zł) × 100 = 33%

4) należny podatek od dochodów z działalności osiągniętych w Polsce:

  85 000 zł × 33% = 28 050 zł.

Stosując powyższą metodę, pan Kwiatkowski niestety nie może odliczyć podatku zapłaconego w Czechach.

Należy zwrócić uwagę, że gdyby dochody z działalności były opodatkowane stawką liniową, a oprócz nich nie zostałyby osiągnięte inne dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, to dochody z Czech tam opodatkowane, a w Polsce zwolnione z opodatkowania, nie byłyby w ogóle uwzględniane w zeznaniu rocznym.

l art. 14 art. 24 ust. 1 lit. a) umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie 24 czerwca 1993 r. - Dz.U. z 1994 r. Nr 47, poz. 189

l art. 10 ust. 1 pkt 2, art. 11 ust. 3, art. 13 pkt 9, art. 27 ust. 8, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 658

Anna Welsyng

radca prawny, doradca podatkowy

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Szymański

Doradca podatkowy z Departamentu Kontroli Podatkowych Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK