REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczać zaliczki otrzymane na poczet dostaw krajowych

inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

 
INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - GŁÓWNA TEZA
Stanowisko podatnika zawarte we wniosku - że obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania zaliczki - jest prawidłowe, ale na podstawie art. 21 ust. 1,  a nie na podstawie art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, jak wskazał podatnik.

KOMENTARZ EKSPERTA
Dla małych podatników rozliczających się metodą kasową obowiązek podatkowy postaje na specjalnych zasadach określonych w art. 21 ust.  1 ustawy o VAT, tj. z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Uregulowanie należności w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części. Oznacza to, że również otrzymanie zaliczki powoduje postanie obowiązku podatkowego, tak jak w przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych.

Nie zawsze jednak podatnicy rozliczający się metodą kasową będą ustalali obowiązek na specjalnych zasadach. Według art. 21 ust. 6 ustawy o VAT szczególne zasady nie będą miały zastosowania w przypadku:
• eksportu towarów - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą potwierdzenia przez urząd celny określony w przepisach celnych wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty;
• importu towarów  - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powstania długu celnego;
• objęcia towarów procedurą celną: uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, przetwarzania pod kontrolą celną - obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą;
• objęcia towarów procedurą celną: składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu, a od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze i nie powstaje jednocześnie dług celny - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wymagalności tych opłat;
• zaliczek na poczet eksportu - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części, jeżeli wywóz towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności;
• dokonywania dostawy towarów za pośrednictwem automatów - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wyjęcia pieniędzy lub żetonów z automatów, nie później jednak niż w ostatnim dniu miesiąca.
• świadczeniu usług telekomunikacyjnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sprzedaży żetonów, kart telefonicznych lub innych jednostek uprawniających do korzystania z usług telekomunikacyjnych w systemie przedpłaconym, w przypadku gdy usługa jest realizowana przy użyciu odpowiednio żetonów, kart lub innych jednostek.
• importu usług - obowiązek podatkowy powstaje na zasadach przewidzianych dla świadczenia usług krajowych
• dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - obowiązek podatkowy powstaje na zasadach przewidzianych dla dostaw krajowych
• otrzymania na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika.
• wewnątrwspólotowy dostawy - 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu kiedy dokonano dostawy, chyba że przed tym terminem została wystawiona faktura
• wewnątrzwspólnotowego nabycia -- 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu kiedy dokonano dostawy, chyba że przed tym terminem została wystawiona faktura.

Interpretację skomentowała
Olga Jasielska
Ekspert z zakresu VAT

STAN FAKTYCZNY I PYTANIE PODATNIKA
Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Podatnik jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - jako mały podatnik stosuje metodę kasową i rozlicza się kwartalnie. Podatnik wystawia fakturę pro-forma, na podstawie której klient wpłaca zaliczkę w wysokości 100 % wartości zamówienia. W dniu otrzymania zaliczki lub w ciągu 7 dni podatnik wystawia fakturę zaliczkową. Następnie jest realizowane zamówienie, czyli wydany towar w 2 częściach ( 40 % i 60 % ) po jakimś czasie od otrzymania zaliczki.

Zdaniem podatnika w dniu otrzymania zaliczki powstaje obowiązek podatkowy (art. 19 ust. 11 ustawy o VAT ). Faktura zaliczkowa jest księgowana do rejestru sprzedaży VAT w tym dniu. Po wydaniu całości zamówienia nie jest już wystawiana żadna faktura (art. 106 ust. 3 ustawy o VAT).

INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - ARGUMENTACJA
W uzasadnieniu swego postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żyrardowie stwierdził co następuje.
W opisanej sytuacji mają zastosowanie następujące przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm. ) :
- art. 5 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej podatkiem , podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
- art. 21 ust. 1 w/w ustawy, zgodnie z którym (...) obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (...). Uregulowanie należności w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części;
- art. 29 ust. 2 w/w ustawy, zgodnie z którym w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku (...);
- art. 106 ust. 1 w/w ustawy, zgodnie z którym podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...);
- art. 106 ust. 3 wym. ustawy, zgodnie z którym przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi;
- § 14 ust. 1 w/w rozporządzenia, zgodnie z którym jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności : przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy (...);
- § 14 ust. 5 w/w rozporządzenia, zgodnie z którym jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 13.

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podatnik stosuje metodę kasową i składa deklaracje podatkowe za okresy kwartalne. Na podstawie wystawionej faktury pro-forma z tytułu dostawy krajowej podatnik otrzymuje przed wydaniem towaru zaliczkę w wysokości 100 % wartości zamówienia. W dniu otrzymania zaliczki lub w ciągu 7 dni podatnik wystawia fakturę zaliczkową. Wydanie towaru następuje w dwóch częściach ( 40 % i 60 % ), po jakimś czasie od otrzymania zaliczki.

W art. 5 ust. 1 pkt 1 wym. ustawy o podatku od towarów i usług, zawarto zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług, tj. opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 29 ust. 2 w/w ustawy o podatku od towarów i usług, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 cytowanej ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (...).
W świetle art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...). Stosownie do art. 106 ust. 3 w/w ustawy, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Zasady wystawiania faktur dokumentujących transakcje, gdzie występują płatności w formie zaliczek regulują przepisy w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. W sytuacji opisanej przez podatnika zastosowanie znajdują unormowania zawarte w § 14 ust. 1 i 5 powołanego rozporządzenia, zachodzi tu bowiem przypadek otrzymania należności za towar w formie zaliczki w wartości stanowiącej 100 % zamówienia. W myśl przepisu § 14 ust. 1 w/w rozporządzenia, w przypadku jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności : przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy (...). 
Z kolei w myśl § 14 ust. 5 w/w rozporządzenia, jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 13.

Jak wynika z wniosku podatnik otrzymał w formie zaliczki zapłatę całej należnej ceny za towar, co daje podstawę do wystawienia faktury dokumentującej otrzymaną zaliczkę - § 14 ust. 5 w/w rozporządzenia. Obowiązek podatkowy od otrzymanej zaliczki powstanie z dniem jej uregulowania - art. 21 ust. 1 w/w ustawy.
Reasumując organ podatkowy stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte we wniosku - że obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania zaliczki - jest prawidłowe, ale na podstawie art. 21 ust. 1, a nie na podstawie art. 19 ust. 11 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, jak wskazał podatnik. Przedstawiona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żyrardowie z 27 kwietnia 2007 r., nr 1446/PP/443/3/07/IT
Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

  Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

  Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

  Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

  W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  REKLAMA