REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rozliczenie PIT 2024. Terminy składania zeznań podatkowych za 2023 rok i zapłaty podatku. Kto i kiedy musi złożyć PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39?

PIT 2024 - od kiedy i do kiedy? Terminy składania zeznań podatkowych za 2023 rok i zapłaty podatku. Kto i kiedy musi złożyć PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39?
PIT 2024 - od kiedy i do kiedy? Terminy składania zeznań podatkowych za 2023 rok i zapłaty podatku. Kto i kiedy musi złożyć PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rozliczenie PIT 2024 - terminy. Od kiedy i do kiedy trzeba złożyć wypełnione formularze zeznań, deklaracji i informacji PIT w 2024 roku za 2023 rok? Wskazujemy terminy składania zeznań i deklaracji podatkowych przez podatników oraz informacji i deklaracji przez płatników. Do kiedy PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne roczne zeznania podatkowe? Który PIT jest przeznaczony dla kogo?
rozwiń >

Podatnicy – terminy złożenia PIT-37, PIT-36, PIT-28 i innych zeznań i deklaracji. PIT za 2023 rok - do kiedy?

Podatek dochodowy od osób fizycznych – zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2023 rok - od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT podatnicy, których dochody są opodatkowane wg tej ustawy, mają obowiązek składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.
W tym terminie trzeba składać zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

REKLAMA

Autopromocja
Ważne

Ważne! W wyżej wskazanym terminie do 30 kwietnia 2024 r. trzeba nie tylko złożyć (wysłać) wypełnione ww. formularze ale także zapłacić podatek dochodowy wynikający z tych zeznań.

Dla kogo PIT-37?

PIT-37 – to roczne zeznanie podatkowe przeznaczone dla osoby fizycznej, która jest podatnikiem podatku PIT (podatku dochodowego od osób fizycznych) i w poprzednim roku podatkowym (2023): 

1) uzyskała przychody opodatkowane wg skali podatkowej określonej w art. 27 ustawy o PIT, np. z tytułu: 
- pracy na etacie (czyli ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, 
- emerytury lub renty, w tym strukturalnej lub socjalnej, 
- świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego, 
- nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, 
- dniówek obrachunkowych, 
- zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, 
- stypendiów, praktyk absolwenckich, staży uczniowskich, 
- działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), 
- praw autorskich i innych praw majątkowych, 
- świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
- należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, 
- należności z umowy aktywizacyjnej, 

2) źródła uzyskanych przychodów znajdują się w Polsce, 

3) przychody pochodzą od podmiotu (np. zakładu pracy, organu rentowego), który ma obowiązek wykazać je w imiennych formularzach: PIT-114, PIT-11A5, PIT-40A6, PIT-R7 lub IFT-1R8, sporządzanych dla podatnika oraz dla urzędu skarbowego, 

4) • nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem PIT na skali, 

5) nie musi do swoich dochodów doliczać dochodów małoletnich dzieci, 

6)  nie odlicza straty z lat ubiegłych, 

7) nie odlicza podatku PIT od przychodów z budynków. 

Jeżeli dana osoba spełnia wszystkie powyższe warunki, to może złożyć PIT-37.

Podatnik, który uzyskał przychody opodatkowane wg skali podatkowej z art. 27 ustawy o PIT, ale nie spełnia wymienionych warunków - ma obowiązek złożyć zeznanie PIT-36. 

W przypadku małżonków, którzy zamierzają złożyć wspólne zeznanie PIT-37, wymienione warunki musi spełnić: 
- zarówno mąż, jak i żona – jeśli oboje uzyskali przychody na skali, lub 
- tylko jeden z małżonków – jeśli drugi nie uzyskał przychodów na skali.

Obowiązek złożenia PIT-37 wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT.
Załącznikami do zeznania są: PIT/D, PIT/O, PIT-2K oraz certyfikat rezydencji.

Dla kogo PIT-36?

PIT-36 to roczne zeznanie podatkowe mają obowiązek wypełnić podatnicy, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów: 
1) prowadzili:  
− pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której osiągali dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegające opodatkowaniu według 5% stawki podatku,  
− działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,  
2) uzyskali przychody: 
−  z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT, jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy,  
− od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek, 
− ze źródeł przychodów położonych za granicą, 
− z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek, 
3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT (tzw. kredyt podatkowy), 
4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy o PIT, 
5) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci, 
6) obniżają dochody o straty z lat ubiegłych, 
7) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika. 

W przypadku podatników wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków. 

Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowują przy zastosowaniu skali podatkowej.

Załącznikami do zeznania PIT-36 są: PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/ZG, PIT/BR, PIT/DS, PIT/MIT, PIT/IP, PIT/PM, PIT/NZI, PIT/Z, PIT/SE, PIT-2K, SSE-R oraz certyfikat rezydencji.

Dla kogo PIT-36L?

PIT-36L – to roczne zeznanie podatkowe przeznaczone dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c lub 30ca ustawy o PIT (czyli płacili tzw. podatek liniowy).
Załącznikami do zeznania PIT-36L są: PIT/B, PIT/IP, PIT/ZG, PIT/BR, PIT/DS, PIT/Z, PIT/PM, PIT/O, PIT/NZI, PIT/MIT i PIT/SE.

Dla kogo PIT-36S?

PIT-36S - to roczne zeznanie podatkowe przeznaczone dla podatników – przedsiębiorstw w spadku, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, i którzy 
1) prowadzili:  
− pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, 
− pozarolniczą działalność gospodarczą, dla której nie wybrali innej formy opodatkowania i w ramach której osiągali dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegające opodatkowaniu według 5% stawki podatku, 
2) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f i 7l ustawy o PIT, 
3) obniżają dochody o straty z lat ubiegłych, w tym straty nieodliczone przez zmarłego przedsiębiorcę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dla kogo PIT-36LS?

Formularz PIT-36LS - to roczne zeznanie podatkowe przeznaczone dla podatników będących przedsiębiorstwem w spadku, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT (czyli tzw. podatkiem liniowym). 

Dla kogo PIT-38?

PIT-38 – to roczne zeznanie podatkowe przeznaczone dla podatników, którzy w roku podatkowym: 
1) uzyskali przychody: 
a) z odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych, udziałów (akcji) w spółkach, w tym ogółu praw  i obowiązków w spółce niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem podatku dochodowego*, albo udziałów w spółdzielni, 
b) z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny, 
c) z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych lub z pochodnych instrumentów finansowych, 
2) uzyskali przychody lub ponieśli koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Dla kogo PIT-39?

PIT-39 – to roczne zeznanie podatkowe przeznaczone dla dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowane na zasadach określonych w art. 30e ustawy o PIT. 

PIT/O

Najpopularniejszym załącznikiem do rocznych zeznań podatkowych PIT jest na pewno PIT/O. PIT/O jest załącznikiem do zeznań: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS oraz PIT-37. 
Zawiera informację o ulgach podatkowych, które można zastosować w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Są nimi: 
• darowizny, 
• ulga rehabilitacyjna, 
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
 • ulga internetowa, 
• ulga termomodernizacyjna, 
• ulga z tytułu wpłat na IKZE, 
• ulga na związki zawodowe, 
• ulga na zabytki, 
• ulga na nabycie/objęcie udziałów lub akcji, 
• ulga uczniowska, 
• ulga z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną, 
• ulga na dzieci, 
• ulga abolicyjna, 
• ulga dla rodzin 4+.

Ważne

Wyżej wskazane zeznania i deklaracje można składać w formie papierowej w urzędach skarbowych (lub wysyłać pocztą) albo w formie elektronicznej przy pomocy usługi Twój e-PIT, czy systemu e-Deklaracje. 

W przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38, jeśli podatnik samodzielnie ich nie wypełni i nie złoży do urzędu skarbowego, to w usłudze Twój e-PIT zeznania te (wcześniej przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową na podstawie posiadanych przez nią danych) zostaną automatycznie zaakceptowane  i uznane za złożone w ustawowym terminie. Ponadto w 2024 roku w usłudze Twój e-PIT po raz pierwszy KAS udostępnić ma wstępnie wypełnione zeznania podatkowe PIT-36, PIT-36L, PIT-28. Ale w przypadku tych trzech ostatnich formularzy podatnik będzie musiał uzupełnić te zeznania i zaakceptować do 30 kwietnia 2024 r.. Ministerstwo Finansów i KAS informują, że zeznania podatkowe PIT-36, PIT-36L, PIT-28 nie zostaną automatycznie zaakceptowane przez system z upływem 30 kwietnia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zeznanie PIT-28 za 2023 rok – od 15 do 30 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2) ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru (PIT-28) o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; zeznanie złożone przed początkiem terminu uważa się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. W terminie do 30 kwietnia 2024 r. trzeba nie tylko złożyć (wysłać) wypełniony formularz zeznania PIT-28 ale także zapłacić podatek (ryczałt) wynikający z tego zeznania.

Karta podatkowa - deklaracja PIT-16A za 2023rok - do 31 stycznia 2022 r.

Podatnicy płacący kartę podatkową, na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, mają obowiązek po upływie roku podatkowego, w terminie do końca lutego (w 2024 roku do 29 lutego), złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-16A) o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego 2023.

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych – deklaracja PIT-19A 

Od 2022 roku (także w 2024 roku) nie składa się deklaracji PIT-19A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Uchylony został art. 44 ust. 4 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który określał ten obowiązek.

Terminy zwrotu podatku

Jeżeli z zeznania podatkowego wynika nadpłata podatku, to podatnik powinien otrzymać tę nadpłatę w terminie:
1) 45 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego wysłanego w formie elektronicznej (e-Deklaracje, Twój e-PIT); Jeżeli podatnik korzysta z zeznania podatkowego wypełnionego przez KAS i udostępnionego w usłudze Twój e-PIT ale nie zaakceptuje tego zeznania przed 30 kwietnia 2023 r., to zeznanie to zostanie automatycznie złożone 30 kwietnia. Jeżeli z tego zeznania wynika nadpłata podatku, to termin jej zwrotu również wynosi 45 dni i zaczyna biec w dniu 30 kwietnia 2024 r. a upływa 14 czerwca 2024 r.
2) 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego w formie papierowej (inaczej niż elektronicznie) - termin ten upływa 31 lipca 2024 r.
3) 30 dni w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny, jeżeli złożą zeznanie w formie elektronicznej i zaznaczą odpowiednią pozycję w zeznaniu podatkowym informującą o posiadaniu tej Karty.

 

Płatnicy – terminy złożenia PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR

Pracodawcy, którzy w 2023 roku zatrudniali osoby fizyczne lub wypłacali im wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych - po zakończeniu roku mają obowiązek sporządzić imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR).

Jeżeli za dany rok pracodawca składa więcej niż jeden PIT-11 – który dotyczy przychodów danego pracownika i nie jest korektą poprzedniego – nie trzeba uwzględniać w nim kwot wykazanych w poprzednio przesłanych PIT-11 (ponieważ nie sumuje się ich). W takiej sytuacji w PIT-11 trzeba podać tylko kolejny numer formularza, który składa się za ten rok (w polu nr 5 PIT-11).

Jeżeli przesłane przez pracodawcę w trakcie roku podatkowego PIT-11 zawierają kompletne dane niezbędne do sporządzenia zeznania podatkowego – nie trzeba przesyłać PIT-11 po zakończeniu roku.

PIT-11, PIT-R oraz PIT 4R, PIT 8AR trzeba sporządzić i wysłać do urzędu skarbowego (wyłącznie w formie elektronicznej) do 31 stycznia następnego roku. Czyli  w przypadku rozliczenia za 2023 r. - do 31 stycznia 2024 r.
Także do 31 stycznia 2024 r. płatnicy powinni złożyć do urzędu skarbowego też PIT-8C (dla dochodów z giełdy i walut wirtualnych).

Pracownikowi trzeba wysłać PIT-11 i PIT-R, a także PIT-8C do końca lutego następnego roku. Czyli  w przypadku rozliczenia za 2023 r. - do 29 lutego 2024 r.

Wskazane terminy nie dotyczą płatników (pracodawców), którzy kończą prowadzenie działalności. W takim przypadku formularze trzeba złożyć do dnia zaprzestania działalności.

PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR dla urzędu skarbowego sporządza się i wysyła wyłącznie elektronicznie.
Wyżej wskazane formularze można podpisać:
- podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze
- danymi autoryzującymi – formularze: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, o ile płatnik (pracodawca) jest osobą fizyczną.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA