Kategorie

Karta podatkowa 2008

Wioletta Jurczuk
Karta podatkowa jest najłatwiejszym sposobem opodatkowania działalności prowadzonej przez osoby fizyczne. Nie każda jednak osoba rozpoczynająca działalność może z tej formy rozliczenia skorzystać.

Do grupy „uprzywilejowanych” należą ci, którzy spełniają warunki określone w ustawie o zryczałtowanym podatku. Chodzi to o tych, którzy prowadzą samodzielnie działalność usługową lub wytwórczą w niewielkim rozmiarze, niekiedy skierowaną jedynie do ludności. Dodatkowo z takiej formy opodatkowania mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej, ale wtedy opodatkowaniu kartą objęci są wszyscy wspólnicy.


Dokładny wykaz rodzaju działalności przy której podatnik może skorzystać z opodatkowania kartą podatkową zawiera art. 23 ust. 1 i 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również załącznik nr 4 do tej ustawy.


Ważne!

Karta podatkowa pozbawia prawa do opodatkowania wspólnie z małżonkiem oraz w sposób przewidziany dla samotnych rodziców i to także wtedy, gdy podatnik ma jednocześnie dochody z pracy czy z umów zleceń.


 1. Co zrobić aby skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej ?


Przedsiębiorcy, którzy chcieli zmienić sposób rozliczania z dotychczasowego na kartę podatkową i prowadzić działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej tylko do 20 stycznia roku podatkowego (w tym roku 21 stycznia, bo 20 przypadał w niedzielę – termin więc został przesunięty) mieli czas na poinformowanie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tym fakcie i złożenie w tej sprawie wniosku.


Natomiast jeśli przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą i chce być na karcie musi złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie przed podjęciem jakichkolwiek działań.


Wnioskiem tym jest formularz PIT-16. Złożyć go należy do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności, jeśli podatnik zgłosił je w ewidencji działalności gospodarczej, lub ze względu na adres zamieszkania. Natomiast w przypadku spółek – ze względu na siedzibę spółki, a gdy nie można ustalić siedziby spółki, ze względu na miejsce zamieszkania jednego ze wspólników.


Aby rozpatrzenie wniosku było pozytywne podatnik musi spełnić kilka warunków, tj.:

 • działalność zgłoszona we wniosku musi być jedną z działalności, o której mowa w przepisach o karcie podatkowej,
 • nie może być prowadzona poza granicami Polski,
 • musi być jedyną wykonywaną przez podatnika działalnością,
 • małżonek przedsiębiorcy nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie,
 • sam przedsiębiorca nie może wykorzystywać osób niezatrudnionych na umowę o pracę oraz korzystać z usług innych firm, za wyjątkiem usług specjalistycznych,
 • nie może on też wytwarzać wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.


Uwaga!

Opodatkowania w formie karty podatkowej nie wyklucza prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w elektrowniach wodnych i wiatrowych, o mocy oddawanej do 5000 kilowatów oraz wytwarzanie biogazu. Dodatkowo kartowiczem można być osoba, która dodatkowo osiąga przychody z umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub leasingu. Jedynym warunkiem jest to aby te dwa rodzaje działalności rozliczane były na zasadach ogólnych.


 1. Jakie są korzyści i obowiązki bycia na karcie podatkowej?


Przedsiębiorca, który otrzymał pozytywną decyzję naczelnika urzędu skarbowego i uzyskał tym samym możliwość opodatkowania kartą podatkową, jest zwolniony z prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dodatkowo nie musi składać zeznań podatkowych i wpłacać zaliczek na podatek.


Istnieje jednak też trochę obowiązków, którym kartowicze muszą sprostać. Jeśli zatrudniają oni pracowników to muszą prowadzić ewidencję zatrudnienia. Muszą też dodatkowo wystawiać na żądanie klienta rachunki lub faktury, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub usługi. A co za tym idzie mają obowiązek przechowywać je przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym je wystawili.


Najważniejszym jednak obowiązkiem, o którym nie mogą podatnicy zapomnieć jest opłacanie podatku za dany miesiąc do 7 dnia miesiąca następnego, a za grudzień do dnia 28 grudnia. W związku z tym, iż w 2008 roku dzień ten przypada w niedzielę, termin zostaje przesunięty na poniedziałek, czyli do 29 grudnia. Przedsiębiorcy winni pamiętać, że wpłacany przez nich podatek może być pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne.


Ważne!

Tylko 7,75 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od karty podatkowej – pod warunkiem, że składka została faktycznie opłacona.


 1. W jakiej wysokości podatek zapłaci przedsiębiorca będący na karcie podatkowej w 2008 roku?


Wysokość wpłacanego co miesiąc podatku ustalana jest z góry na cały rok w decyzji naczelnika urzędu skarbowego (o której mowa wyżej).

Sposób wyliczenia wielkości podatku uzależniona jest od trzech elementów

 • rodzaju prowadzonej działalności,
 • liczby mieszkańców, w miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza oraz
 • liczby zatrudnionych pracowników.


Ustawodawca określił zakres i przedmiot poszczególnych rodzajów działalności, których wykonywanie uprawnia do opodatkowania w formie karty podatkowej. Jest wśród nich 95 rodzajów działalności usługowych lub wytwórczo-usługowych (m. in. usługi zegarmistrzowskie, w zakresie lakiernictwa, kominiarstwo) oraz usługi parkingowe i inne usługi, gdzie indziej w załączniku niewymienione.

Odrębnie wymienione i opisane są jeszcze inne rodzaje działalności, w tym usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, gastronomia, wolne zawody – świadczenie usług weterynaryjnych, jak również usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny.


Aby upewnić się, że wysokość podatku ustalona w decyzji jest prawidłowa, podatnik może skorzystać z tabelach zawartych w corocznych obwieszczeniach Ministra Finansów. W tym roku jest to obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczy i wikariuszy obowiązujących w 2008 roku.

Zostało ono opublikowane w Monitorze Polskim Nr 83, poz. 881 i weszło w życie 1 stycznia 2008 roku.


W porównaniu do roku poprzedniego zmianie uległa kwota graniczna pozwalająca na prowadzenie oprócz jednej z działalności w zakresie: robót budowlanych, sztukatorstwa, odgrzybiania budynków, cyklinowania, zduństwa, robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji, studniarstwa – świadczonych dla ludności także wykonywanie tych świadczeń dla innych odbiorców. Kwota ta w 2008 roku wynosi 52 619 zł przychodu rocznie i jest o 1 082 zł wyższa w porównaniu z rokiem ubiegłym.


Przykład


Pani Katarzyna prowadzi działalność polegającą na wykonywaniu usług edukacyjnych w zakresie udzielania lekcji na godziny. Nie zatrudnia pracowników. Liczba godzin przeznaczanych na udzielanie lekcji miesięcznie w 2008 roku wyniesie 99. W związku z tym, zgodnie z częścią XI załącznika nr 3 do ustawy, wysokość karty podatkowej wyniesie 585,60 zł.


Przykład


Pan Jan Nowak prowadzi zakład krawiecki w miejscowości o liczbie mieszkańców 5,5 tysiąca. Dodatkowo zatrudnia dwie panie. Wysokość karty podatkowej w tym przypadku wyniesie 405 złotych, co można łatwo sprawdzić w załączniku nr 3 do ustawy.Miesięczne stawki podatku w formie karty podatkowej mogą ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu.


Stawka karty podatkowej może ulec zmianie w następujących przypadkach

 • podatnik przekroczył 60 rok życia lub jest osobą nie w pełni sprawną – wysokość obniżenia to 20%,
 • podatnik zatrudnia pracowników będących osobami, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów orzeczono co najmniej lekki stopień niepełnosprawności – wysokość obniżenia to 10%,
 • podatnik prowadzi działalność: usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami lub artykułami nieżywnościowymi, gastronomiczną, w zakresie usług transportowych, w wolnych zawodach (ochrona zdrowia, lekarze weterynarii), w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi oraz w zakresie usług edukacyjnych (korepetycje) w rozmiarach dla których stawki podatku zawarte w tabeli są nieodpowiednie – wówczas na jego wniosek lub z urzędu stawki te mogą ulec obniżeniu lub podwyższeniu o max 50%,
 • podatnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, a dodatkowo wykonuje usługi i nie zatrudnia pracowników – wysokość obniżenia wynosi 80%.


Oprócz powyższych możliwości zmiany stawek karty podatkowej istnieje jeszcze jedna związana z przerwą w działalności.


Jeśli podatnik zgłosi do urzędu skarbowego przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej trwającej nieprzerwanie co najmniej dziesięć dni, jego podatek ulega zmniejszeniu o iloczyn liczby dni przerwy i 1/30 miesięcznego zobowiązania. Aby jednak uzyskać takie zwolnienie przedsiębiorca musi zawiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Składa zatem, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przerwy w działalności, pisemne zawiadomienie.

Natomiast o ponownym rozpoczęciu musi poinformować najpóźniej w dniu poprzedzającym zakończenia przerwy. Jeśli przerwa była spowodowana chorobą potwierdzoną zwolnieniem lekarskim, trzeba zawiadomić o niej w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie.


 1. Co w przypadku zmian w działalności?


Przedsiębiorca opłacający kartę podatkową powinien zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zmianach:

 • jakie zaszły w odniesieniu do stanu faktycznego podanego we wniosku PIT-16

  a także dodatkowo o zmianie między innymi:
 • stanu zatrudnienia,
 • miejsca prowadzenia działalności,
 • rodzaju i zakresu działalności,
 • liczby stanowisk na parkingu,
 • liczby i rodzaju urządzeń przy prowadzeniu usług rozrywkowych.


Aktualizacja tych informacji w urzędzie skarbowym jest bardzo ważna. Niedopełnienie któregokolwiek z ww. obowiązków spowodować może utratę warunków do opodatkowania w tej formie. Dodatkowo aktualizacja tego typu informacji ważna jest ze względu na ich wpływ na wysokość karty podatkowej.


Wioletta Jurczuk

Ekspert podatkowy

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.