Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Karta podatkowa 2008

Wioletta Jurczuk
Karta podatkowa jest najłatwiejszym sposobem opodatkowania działalności prowadzonej przez osoby fizyczne. Nie każda jednak osoba rozpoczynająca działalność może z tej formy rozliczenia skorzystać.

Do grupy „uprzywilejowanych” należą ci, którzy spełniają warunki określone w ustawie o zryczałtowanym podatku. Chodzi to o tych, którzy prowadzą samodzielnie działalność usługową lub wytwórczą w niewielkim rozmiarze, niekiedy skierowaną jedynie do ludności. Dodatkowo z takiej formy opodatkowania mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej, ale wtedy opodatkowaniu kartą objęci są wszyscy wspólnicy.


Dokładny wykaz rodzaju działalności przy której podatnik może skorzystać z opodatkowania kartą podatkową zawiera art. 23 ust. 1 i 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również załącznik nr 4 do tej ustawy.


Ważne!

Karta podatkowa pozbawia prawa do opodatkowania wspólnie z małżonkiem oraz w sposób przewidziany dla samotnych rodziców i to także wtedy, gdy podatnik ma jednocześnie dochody z pracy czy z umów zleceń.


 1. Co zrobić aby skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej ?


Przedsiębiorcy, którzy chcieli zmienić sposób rozliczania z dotychczasowego na kartę podatkową i prowadzić działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej tylko do 20 stycznia roku podatkowego (w tym roku 21 stycznia, bo 20 przypadał w niedzielę – termin więc został przesunięty) mieli czas na poinformowanie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tym fakcie i złożenie w tej sprawie wniosku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo


Natomiast jeśli przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą i chce być na karcie musi złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie przed podjęciem jakichkolwiek działań.


Wnioskiem tym jest formularz PIT-16. Złożyć go należy do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności, jeśli podatnik zgłosił je w ewidencji działalności gospodarczej, lub ze względu na adres zamieszkania. Natomiast w przypadku spółek – ze względu na siedzibę spółki, a gdy nie można ustalić siedziby spółki, ze względu na miejsce zamieszkania jednego ze wspólników.


Aby rozpatrzenie wniosku było pozytywne podatnik musi spełnić kilka warunków, tj.:

 • działalność zgłoszona we wniosku musi być jedną z działalności, o której mowa w przepisach o karcie podatkowej,
 • nie może być prowadzona poza granicami Polski,
 • musi być jedyną wykonywaną przez podatnika działalnością,
 • małżonek przedsiębiorcy nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie,
 • sam przedsiębiorca nie może wykorzystywać osób niezatrudnionych na umowę o pracę oraz korzystać z usług innych firm, za wyjątkiem usług specjalistycznych,
 • nie może on też wytwarzać wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.


Uwaga!

Opodatkowania w formie karty podatkowej nie wyklucza prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w elektrowniach wodnych i wiatrowych, o mocy oddawanej do 5000 kilowatów oraz wytwarzanie biogazu. Dodatkowo kartowiczem można być osoba, która dodatkowo osiąga przychody z umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub leasingu. Jedynym warunkiem jest to aby te dwa rodzaje działalności rozliczane były na zasadach ogólnych.


 1. Jakie są korzyści i obowiązki bycia na karcie podatkowej?


Przedsiębiorca, który otrzymał pozytywną decyzję naczelnika urzędu skarbowego i uzyskał tym samym możliwość opodatkowania kartą podatkową, jest zwolniony z prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dodatkowo nie musi składać zeznań podatkowych i wpłacać zaliczek na podatek.


Istnieje jednak też trochę obowiązków, którym kartowicze muszą sprostać. Jeśli zatrudniają oni pracowników to muszą prowadzić ewidencję zatrudnienia. Muszą też dodatkowo wystawiać na żądanie klienta rachunki lub faktury, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub usługi. A co za tym idzie mają obowiązek przechowywać je przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym je wystawili.


Najważniejszym jednak obowiązkiem, o którym nie mogą podatnicy zapomnieć jest opłacanie podatku za dany miesiąc do 7 dnia miesiąca następnego, a za grudzień do dnia 28 grudnia. W związku z tym, iż w 2008 roku dzień ten przypada w niedzielę, termin zostaje przesunięty na poniedziałek, czyli do 29 grudnia. Przedsiębiorcy winni pamiętać, że wpłacany przez nich podatek może być pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne.


Ważne!

Tylko 7,75 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od karty podatkowej – pod warunkiem, że składka została faktycznie opłacona.


 1. W jakiej wysokości podatek zapłaci przedsiębiorca będący na karcie podatkowej w 2008 roku?


Wysokość wpłacanego co miesiąc podatku ustalana jest z góry na cały rok w decyzji naczelnika urzędu skarbowego (o której mowa wyżej).

Sposób wyliczenia wielkości podatku uzależniona jest od trzech elementów

 • rodzaju prowadzonej działalności,
 • liczby mieszkańców, w miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza oraz
 • liczby zatrudnionych pracowników.


Ustawodawca określił zakres i przedmiot poszczególnych rodzajów działalności, których wykonywanie uprawnia do opodatkowania w formie karty podatkowej. Jest wśród nich 95 rodzajów działalności usługowych lub wytwórczo-usługowych (m. in. usługi zegarmistrzowskie, w zakresie lakiernictwa, kominiarstwo) oraz usługi parkingowe i inne usługi, gdzie indziej w załączniku niewymienione.

Odrębnie wymienione i opisane są jeszcze inne rodzaje działalności, w tym usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, gastronomia, wolne zawody – świadczenie usług weterynaryjnych, jak również usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny.


Aby upewnić się, że wysokość podatku ustalona w decyzji jest prawidłowa, podatnik może skorzystać z tabelach zawartych w corocznych obwieszczeniach Ministra Finansów. W tym roku jest to obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczy i wikariuszy obowiązujących w 2008 roku.

Zostało ono opublikowane w Monitorze Polskim Nr 83, poz. 881 i weszło w życie 1 stycznia 2008 roku.


W porównaniu do roku poprzedniego zmianie uległa kwota graniczna pozwalająca na prowadzenie oprócz jednej z działalności w zakresie: robót budowlanych, sztukatorstwa, odgrzybiania budynków, cyklinowania, zduństwa, robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji, studniarstwa – świadczonych dla ludności także wykonywanie tych świadczeń dla innych odbiorców. Kwota ta w 2008 roku wynosi 52 619 zł przychodu rocznie i jest o 1 082 zł wyższa w porównaniu z rokiem ubiegłym.


Przykład


Pani Katarzyna prowadzi działalność polegającą na wykonywaniu usług edukacyjnych w zakresie udzielania lekcji na godziny. Nie zatrudnia pracowników. Liczba godzin przeznaczanych na udzielanie lekcji miesięcznie w 2008 roku wyniesie 99. W związku z tym, zgodnie z częścią XI załącznika nr 3 do ustawy, wysokość karty podatkowej wyniesie 585,60 zł.


Przykład


Pan Jan Nowak prowadzi zakład krawiecki w miejscowości o liczbie mieszkańców 5,5 tysiąca. Dodatkowo zatrudnia dwie panie. Wysokość karty podatkowej w tym przypadku wyniesie 405 złotych, co można łatwo sprawdzić w załączniku nr 3 do ustawy.Miesięczne stawki podatku w formie karty podatkowej mogą ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu.


Stawka karty podatkowej może ulec zmianie w następujących przypadkach

 • podatnik przekroczył 60 rok życia lub jest osobą nie w pełni sprawną – wysokość obniżenia to 20%,
 • podatnik zatrudnia pracowników będących osobami, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów orzeczono co najmniej lekki stopień niepełnosprawności – wysokość obniżenia to 10%,
 • podatnik prowadzi działalność: usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami lub artykułami nieżywnościowymi, gastronomiczną, w zakresie usług transportowych, w wolnych zawodach (ochrona zdrowia, lekarze weterynarii), w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi oraz w zakresie usług edukacyjnych (korepetycje) w rozmiarach dla których stawki podatku zawarte w tabeli są nieodpowiednie – wówczas na jego wniosek lub z urzędu stawki te mogą ulec obniżeniu lub podwyższeniu o max 50%,
 • podatnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, a dodatkowo wykonuje usługi i nie zatrudnia pracowników – wysokość obniżenia wynosi 80%.


Oprócz powyższych możliwości zmiany stawek karty podatkowej istnieje jeszcze jedna związana z przerwą w działalności.


Jeśli podatnik zgłosi do urzędu skarbowego przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej trwającej nieprzerwanie co najmniej dziesięć dni, jego podatek ulega zmniejszeniu o iloczyn liczby dni przerwy i 1/30 miesięcznego zobowiązania. Aby jednak uzyskać takie zwolnienie przedsiębiorca musi zawiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Składa zatem, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przerwy w działalności, pisemne zawiadomienie.

Natomiast o ponownym rozpoczęciu musi poinformować najpóźniej w dniu poprzedzającym zakończenia przerwy. Jeśli przerwa była spowodowana chorobą potwierdzoną zwolnieniem lekarskim, trzeba zawiadomić o niej w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie.


 1. Co w przypadku zmian w działalności?


Przedsiębiorca opłacający kartę podatkową powinien zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zmianach:

 • jakie zaszły w odniesieniu do stanu faktycznego podanego we wniosku PIT-16

  a także dodatkowo o zmianie między innymi:
 • stanu zatrudnienia,
 • miejsca prowadzenia działalności,
 • rodzaju i zakresu działalności,
 • liczby stanowisk na parkingu,
 • liczby i rodzaju urządzeń przy prowadzeniu usług rozrywkowych.


Aktualizacja tych informacji w urzędzie skarbowym jest bardzo ważna. Niedopełnienie któregokolwiek z ww. obowiązków spowodować może utratę warunków do opodatkowania w tej formie. Dodatkowo aktualizacja tego typu informacji ważna jest ze względu na ich wpływ na wysokość karty podatkowej.


Wioletta Jurczuk

Ekspert podatkowy

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Emerytury 2023 - od 1 kwietnia emerytury obliczane przez ZUS będą niższe

  Jak informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - od 1 kwietnia 2023 roku ZUS będzie korzystał z nowej tablicy średniego dalszego trwania życia opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny. wskutek tego emerytury obliczane po 1 kwietnia 2023 roku będą niższe o ponad 6 proc. Zmiana nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę.

  2 mld zł z na inwestycje w produkcję amunicji w Polsce. Narodowy Program Amunicyjny

  Zobowiązaliśmy się w najbliższym czasie przeznaczyć do 2 mld zł ze środków publicznych na Narodowy Program Amunicyjny; to zobowiązanie, które zwiększy potencjał do pozyskania arsenału amunicyjnego i jego produkcji w Polsce - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki 29 marca 2023 r..

  Ulga CSR (sponsoringowa) - kryterium niezarobkowej działalności

  Niezarobkowa działalność podmiotu sponsorowanego jest głównym kryterium dla zastosowania ulgi dla wspierających sport, kulturę i edukację (ulga sponsoringowa, ulga CSR). Jak trzeba oceniać charakter działalności podmiotu sponsorowanego?

  Wydatki promocyjne a odliczenie VAT. Jak to jest w gminie?

  Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu zakupu materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów małej wartości, a także wydatki poniesione w związku z organizacją jarmarku i zamieszczeniem życzeń świątecznych w gazecie lokalnej.

  Wynagrodzenia kadry kierowniczej mogą stanowić koszt kwalifikowany w uldze B+R

  Spółki chcące w pełni wykorzystać potencjał ulgi B+R często spotykają się z nieuzasadnionym oporem ze strony organów podatkowych wydających interpretacje indywidualne. Przykładem takiej postawy może być kwestionowanie przez Dyrektora KIS możliwości uwzględnienia w kosztach kwalifikowanych wynagrodzeń kadry kierowniczej nadzorującej prace B+R. Przynajmniej w teorii wątpliwości te powinien rozwiać wyrok NSA z 23 marca 2023 r. (sygn. II FSK 2217/20), w którym potwierdzono pozytywne dla podatników stanowisko.

  Stopy procentowe NBP 2023/2024. Kiedy zaczną spadać?

  Rada Polityki Pieniężnej obniży stopę referencyjną o 50 pb. w listopadzie 2023 r. i będzie to początek cyklu redukcji stóp procentowych w Polsce - prognozują ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ich zdaniem, w 2024 r. Rada zetnie stopy o kolejne 150 pb., w efekcie czego na koniec przyszłego roku stopa referencyjna wyniesie 4,75 proc.

  Których ulg podatkowych nie uwzględnia automatycznie Twój e-PIT? Rozliczenie PIT za 2022 rok w 2023 roku.

  Sezon PIT-owy 2023 mija półmetek. Zostało już niewiele ponad miesiąc do 2 maja, który to dzień jest ostatecznym terminem złożenia PIT-a za 2022 rok. Ministerstwo Finansów radzi, by sprawdzić swoje dane i rozliczenie dostępne w usłudze Twój e-PIT. Warto też wiedzieć, których ulg podatkowych Twój e-PIT automatycznie nie uzupełnia oraz na jakie pułapki uważać, żeby nie stracić zmianach podatkowych, które zaszły w zeszłym roku.

  e-Doręczenia - od kiedy? Usługi zaufania najpóźniej od 1 stycznia 2024 r.

  W lutym 2023 roku rząd podjął decyzję o przesunięciu terminu wejścia w życie przepisów zobowiązujących firmy do wdrożenia usługi e-Doręczeń. Zresztą nie pierwszy raz. Według aktualnych informacji elektroniczna komunikacja z urzędami ruszy nie później niż z początkiem stycznia 2024 r. Ponadto komunikat wskazujący konkretną datę implementacji odpowiednich systemów zostanie opublikowany w dzienniku ustaw z przynajmniej 90-dniowym wyprzedzeniem, a organizacje figurujące w KRS będą zmuszone dostosować się do zmian legislacyjnych w ciągu 30 dni. 

  Dwie duże nowelizacje kodeksu pracy w 2023 roku. Kiedy liczne zmiany w prawie pracy wejdą w życie? Najważniejsze zmiany dla pracowników i pracodawców (lista)

  Na wejście w życie oczekują dwie duże nowelizacje kodeksu pracy – jedna dotyczy pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników a druga wdraża do kodeksu pracy dwie unijne dyrektywy (m.in. zmiany w umowie na okres próbny, umowach na czas określony, nowy urlop opiekuńczy, dłuższe przerwy w pracy, zmiany dot. zasiłku macierzyńskiego i wiele innych). Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy kodeksu pracy? Które z tych zmian są najważniejsze dla pracowników i pracodawców?

  Będzie ustawa dla frankowiczów? Ministerstwo Finansów pracuje nad "prawnym uregulowaniem kwestii kredytów w CHF"

  Ministerstwo Finansów pracuje nad prawnym uregulowaniem kwestii walutowych kredytów hipotecznych w CHF - powiedziała 27 marca 2023 r. minister finansów Magdalena Rzeczkowska, cytowana przez agencję Bloomberg. Ostateczny kształt rozwiązania będzie zależeć od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiotowej sprawie.

  Efektywne stawki PIT, CIT, VAT w Polsce w 2023 roku. Ile wynoszą?

  Po zmianach podatkowych w 2022 roku efektywna stawka PIT wynosi w Polsce 8,47 proc. – powiedział 28 marca 2023 r. na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

  Pismo urzędowe z Niemiec. Co trzeba zrobić?

  Dostałeś pismo urzędowe z Niemiec na polski adres? Nie wyrzucaj go do kosza! Poważnie potraktuj takie pismo, tak jakby pochodziło z polskiego urzędu. Co trzeba zrobić w takim przypadku?

  Wiceminister rolnictwa: dopłaty do sprzedaży zbóż wyniosą 150-250 zł za tonę

  Jak poinformował 28 marca 2023 r. wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra, dopłaty do sprzedaży zbóż będą wynosić od 150 zł do 250 zł za tonę zboża - zależnie od regionu. Z uwagi na aktualną sytuację na rynku zbóż w Polsce (nadmiar zbóż z Ukrainy i spory spadek cen) na dopłaty dla rolników sprzedających zboże zostanie przeznaczonych w sumie 600 mln złotych.

  Podatkowe obowiązki sprawozdawcze spółek nieruchomościowych 2023. Co wynika z najnowszej interpretacji ogólnej Ministra Finansów?

  Na czym polegają obowiązki sprawozdawcze spółek nieruchomościowych w podatku dochodowym i jak te obowiązki powinny być realizowane? Jak interpretuje przepisy w tym zakresie Minister Finansów?

  Jak rozliczyć PIT od kryptowalut? Poznaj zasady!

  Przepisy podatkowe dotyczące rozliczania kryptowalut w Polsce mamy bardzo przyjazne . Rozliczenie należy przeprowadzić w ramach rocznej deklaracji PIT-38.

  Zmiany w świadectwie pracy 2023 - okazjonalna praca zdalna, urlop opiekuńczy, zwolnienie z powodu siły wyższej. Nowy wzór świadectwa pracy

  W świadectwie pracy trzeba będzie zamieszczać informacje odnośnie wykorzystania przez pracownika dni okazjonalnej pracy zdalnej, zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, urlopu opiekuńczego. Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Projekt ten zawiera także nowy wzór świadectwa pracy. Zmiany wejdą w życie po upływie 7 dni od publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw - najprawdopodobniej w pierwszej połowie kwietnia 2023 r.

  Bezpieczny kredyt 2 proc. a zdolność kredytowa

  Bezpieczny kredyt o stałej stopie procentowej (2%) z dopłatą państwa zwiększy o 50 proc. zdolność kredytową kupujących mieszkanie - wynika z wyliczeń ekspertów portalu RynekPierwotny.pl. 

  Amortyzacji w spółkach nieruchomościowych. Sądy po stronie podatników

  Amortyzacji w spółkach nieruchomościowych. Od 1 stycznia 2023 roku w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być wyższe w roku podatkowym niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki. Wskazane ograniczenie przekłada się na bardzo negatywne konsekwencje finansowe dla przedsiębiorstw, w szczególności traktujących nieruchomości jako inwestycje i niedokonujących do nich odpisów amortyzacyjnych na potrzeby rachunkowe.

  Czy konieczna jest zgoda pracodawcy na wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej?

  Okazjonalna praca zdalna, to praca na wniosek pracownika składany teoretycznie w każdej możliwej sytuacji, nie więcej niż 24 razy w roku. Czy pracodawca może nie wyrazić zgody? Wyjaśniamy jak legalnie może się zachować pracodawca. Ostatnio bowiem, zaroiło się wręcz od publikacji, propagujących tezę o możliwości odmowy przez pracodawcę. Tezę dodajmy, bardzo niebezpieczną dla pracodawców.

  Zadłużonych rolników jest mniej, ale sytuacja się pogorszy jeszcze w tym roku

  Długi rolników. W Krajowym Rejestrze Długów na koniec ub.r. było o 12,4% mniej zadłużonych rolników niż rok wcześniej. Jeszcze mocniej spadło zadłużenie – o 19,3% rdr. Do tego średnia kwota zaległości zmniejszyła się o 7,9% rdr. Komentujący te dane eksperci nie mają złudzeń, że nie oddają one realnej sytuacji. I przewidują, że najgorsze jest dopiero przed rolnikami.

  NSA: zawieszenie terminów administracyjnych w pandemii nie dotyczy spraw podatkowych

  Obowiązujące w początkach pandemii w 2020 r. zawieszenie terminów administracyjnych nie dotyczy terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych - wynika z poniedziałkowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak dodał NSA przepisu nie można ponadto interpretować na niekorzyść podatników.

  Karty przedpłacone na posiłki dla pracowników a podatek. Jakie obowiązki ma pracodawca?

  Czy wartość przekazanych pracownikom kart przedpłaconych na posiłki profilaktyczne jest opodatkowana PIT, a pracodawca musi od tej wartości pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)? 24 marca 2023 r. Szef KAS zmienił niekorzystną dla podatnika interpretację podatkową w tej sprawie.

  Liczba ludności świata wzrośnie przed 2050 r. do 8,8 mld a potem gwałtownie spadnie. Dlaczego?

  Liczba ludności świata wzrośnie przed 2050 r. do 8,8 mld a potem gwałtownie spadnie - poinformował w poniedziałek dziennik "Guardian", powołując się na najnowszy raport Klubu Rzymskiego.

  Opłacalność lokat bankowych a inflacja i podatek. Kiedy będzie można realnie zarobić na depozytach?

  O kilku dobrych lat inflacja pochłania siłę nabywczą oszczędności znacznie szybciej niż banki są w stanie doliczać do nich odsetki. Efektem są realne straty, które stały się naszą codziennością już 7 lat temu. Dopiero jednak lokaty kończące się w ostatnich miesiacach potrafiły przynosić kilkunastoprocentowe realne straty. Prognozy sugerują, że będzie lepiej, ale na realne zyski przyjdzie jeszcze poczekać rok czy dwa.

  Przekazanie towaru influencerom w zamian za reklamę – skutki podatkowe, koszty i przychody

  Czy przekazanie przez sprzedawcę określonego towaru influencerom w zamian za reklamę marki pozwoli na zaliczenie tak poniesionych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów oraz czy przedmiotowa transakcja będzie rodzić skutek w postaci przychodu podatkowego? Jak odpowiedział na te pytania Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1 marca 2023 r. (znak: 0111-KDIB1-3.4010.1.2023.2.AN)?