Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy trzeba płacić podatek od nieruchomości dwóm gminom

podatek od nieruchomości
podatek od nieruchomości
inforCMS
W przypadku położenia nieruchomości na terenie dwóch gmin podatek od nieruchomości należy zapłacić obu tym gminom, według obowiązujących stawek w części przypadającej na każdą z gmin.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne i spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami nieruchomości, budowli, posiadaczami samoistnymi nieruchomości, użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatnikami są także, pod pewnymi warunkami, posiadacze nieruchomości lub ich części lub obiektów budowlanych lub ich części, których własność należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku posiadacza samoistnego nieruchomości czy gruntu również na nim ciąży obowiązek podatkowy. A więc jeśli ktoś zasiedlił nieruchomość, ale nie jest jej właścicielem, również musi zapłacić podatek. Ponadto, jeśli obiekt budowlany lub nieruchomość jest własnością kilku podmiotów lub osób, obowiązek podatkowy ciąży na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. Jeśli wyodrębniono własność lokali, to zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: ustawy) obowiązek podatkowy od gruntu lub części budynku ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.

Zobacz również: Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2013 rok

Zobacz również: Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2012 rok

PRZYKŁAD: KIEDY SKŁADAĆ INFORMACJĘ


W ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego lub wygaśnięcia tego obowiązku osoby fizyczne mają obowiązek złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Informacja taka powinna być sporządzona na formularzu według wzoru, który ustala rada gminy. Wzory można znaleźć m.in. na stronach internetowych gmin.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeżeli osoba fizyczna jest współwłaścicielem lub współposiadaczem z osobą prawną (lub innych jednostek) nieruchomości lub obiektu budowlanego, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, to musi złożyć deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacić podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Organy podatkowe


Organem podatkowym właściwym w sprawie podatku od nieruchomości jest wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, a podatek od nieruchomości w całości wpływa do budżetu gminy lub miasta, w zależności od położenia nieruchomości. Podatek od nieruchomości jest zatem istotnym elementem kształtowania polityki rozwoju gmin i miast.

Często gminy konkurują ze sobą w przyciągnięciu na swój teren przedsiębiorców, zwalniając przedsiębiorców z tego podatku w całości przez określony okres lub zmniejszając jego wysokość. W praktyce może się również zdarzyć, że nieruchomość, która jest położona na granicy dwóch gmin, może być w części zwolniona od podatku (jeśli w tej gminie obowiązuje zwolnienie), a w części opodatkowana (według stawki obowiązującej w drugiej gminie).

Jeśli obie gminy wprowadziły zwolnienie, wtedy podatku nie zapłacimy. Zgodnie jednak z przepisami ustawy nawet wtedy podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej. Przy czym mogą być opodatkowane według różnych stawek, gdyż w ustawie wskazuje się tylko maksymalne stawki podatku.

W przypadku gdy trzeba zapłacić podatek, a nieruchomość, budowla lub grunt położony jest na terenie należącym do dwóch gmin, właściwymi organami są zatem wójtowie tych obu gmin w zakresie, w jakim nieruchomość położona jest na terenie gminy.

Podstawę opodatkowania stanowi w przypadku gruntów powierzchnia gruntu, a w przypadku budynków lub ich części powierzchnia użytkowa. Przepisy stanowią także, że powierzchnię pomieszczeń lub ich części, a także część kondygnacji o wysokości od 1,4 m do 2,2 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 proc. Jeśli jednak wysokość pomieszczeń jest niższa niż 1,4 m, to powierzchni takiej nie wlicza się do powierzchni użytkowej.

Podatek dla dwóch gmin


W przypadku opodatkowania nieruchomości na granicy dwóch gmin decydujące znaczenie ma art. 4 ust. 9 ustawy. Stanowi on, że wartość części budowli położonych w danej gminie, w przypadku budowli usytuowanych na obszarze dwóch lub więcej gmin, określa się proporcjonalnie do długości odcinka budowli położonego na terenie danej gminy.

Oznacza to w praktyce, że podatek od nieruchomości - w omawianej sytuacji - należy się dwóm gminom, a nie tylko jednej, np. tej, w której położona jest większa część nieruchomości. Podatek w takich przypadkach będzie należny każdej z gmin w różnej wysokości z uwagi na to, że trudno byłoby dokładnie wybudować nieruchomość, która w równych procentach leżałaby na terenie dwóch gmin. Zatem podatek od nieruchomości należy uiszczać w zależności od wielkości części nieruchomości, która przypada na daną gminę.

PRZYKŁAD: ZŁOŻENIE DWÓCH DEKLARACJI


Do 15 stycznia podatnicy są zobowiązani składać deklaracje podatkowe organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, gruntu czy budowli. Jeśli jednak obowiązek podatkowy powstał po 15 stycznia, czyli gdy podatnik stał się posiadaczem nieruchomości przykładowo 14 kwietnia, to deklarację podatkową na podatek od nieruchomości należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Należny podatek obliczony w deklaracji trzeba wpłacić na rachunek właściwej gminy, a w przypadku gdy nieruchomość położona jest na terenie dwóch gmin, należy złożyć dwie deklaracje. W jednej należy wykazać podatek przypadający na gminę A, a w drugiej wykazać podatek przypadający na gminę B. Należy także obliczone w ten sposób podatki wpłacić na rachunki gmin: A i B.

Metody podziału


Jedną z metod dokonania takiego podziału jest przeliczenie metrów kwadratowych gruntu przypadających na teren gminy A lub B. Następnie należy procentowo określić, ile danego gruntu należy do danej gminy, a co za tym idzie, ile przypada należnego jej podatku. Określenie procentu nieruchomości pozwoli na przypisanie go do odpowiedniej części przypadającej gminy.

Po dokładnym określeniu właściwego procentu i wyliczeniu odpowiednich kwot podatku należy zgodnie z ustawą złożyć deklarację podatku od nieruchomości. Ze względu na specyficzne i wyjątkowe położenie nieruchomości musimy złożyć deklarację nie do jednego, a do dwóch urzędów gminy lub miasta, pamiętając o tym, iż wyliczamy tylko należną część podatku.

PRZYKŁAD: JAK WYLICZYĆ NALEŻNY PODATEK


Jeśli nieruchomość ma 100 m2 i w 80 proc. należy do gminy A, a w 20 proc. do gminy B, to należny podatek wynosi:

80 m2 (80 proc. ze 100 m2) x stawka obowiązująca w gminie A; 20 m2 (20 proc. ze 100 m2) x stawka obowiązująca w gminie B.

Należy pamiętać, że podatek należny jest od powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków oraz od wartości budowli.

Gdy w trakcie roku podatkowego zmieni się sposób wykorzystania nieruchomości, budynku lub jego części, podatek zostaje obniżony lub podwyższony, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do zmiany


Deklaracje podatkowe


Składając deklarację na podatek od nieruchomości, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, aby zastosować stawki obowiązujące na terenie obu gmin (gminy A i B). W przeciwnym razie możemy doprowadzić do stanu, w którym w gminie A podatek nadpłacimy, a w gminie B nie dopłacimy.

Podatek nadpłacony oczywiście możemy odzyskać, ale podatek nieopłacony będziemy zobowiązani uiścić w należytej wysokości.


Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Oznacza to, że jeśli podmiot nabył nieruchomość w czerwcu, to obowiązek podatkowy powstał u niego w lipcu.

Przepisy odnoszą się także do sytuacji, gdy budynek jest w budowie. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje z 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. A zatem, jeśli budowa została ukończona w 2007 roku, a podmiot zaczął ją użytkować w 2008 roku, obowiązek podatkowy powstał z początkiem 2008 r. Z przepisu tego wynika także, że nawet gdy nieruchomość nie została ukończona, ale osoba fizyczna czy firma zaczęła ją już użytkować, to również musi zapłacić podatek.

Jeśli jednak firma lub osoba zbyły nieruchomość, to oczywiście nie mają już obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. Jeśli do zbycia doszło w ciągu roku, to podatek należy zapłacić jedynie w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

Wszystkie te przypadki należy odnosić również do nieruchomości położonej na terenie dwóch gmin. Oczywiście wtedy obowiązki podatkowe, terminy ich wygaśnięcia oraz konieczność złożenia deklaracji podatkowych należy odnosić do dwóch gmin.

MAKSYMALNE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOśCI 2008


Stawki nie mogą przekroczyć rocznie:


od gruntów:

• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,71 zł od 1 mkw. powierzchni,

• pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne - 3,74 zł od 1 ha powierzchni,

• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł od 1 mkw. powierzchni;


od budynków lub ich części:

• mieszkalnych - 0,59 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,01 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,86 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

• zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,84 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,37 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej;


od budowli:

• 2 proc. wartości.

Podstawa prawna

• Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.