REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy trzeba płacić podatek od nieruchomości dwóm gminom

podatek od nieruchomości
podatek od nieruchomości
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

W przypadku położenia nieruchomości na terenie dwóch gmin podatek od nieruchomości należy zapłacić obu tym gminom, według obowiązujących stawek w części przypadającej na każdą z gmin.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne i spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami nieruchomości, budowli, posiadaczami samoistnymi nieruchomości, użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatnikami są także, pod pewnymi warunkami, posiadacze nieruchomości lub ich części lub obiektów budowlanych lub ich części, których własność należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Autopromocja

W przypadku posiadacza samoistnego nieruchomości czy gruntu również na nim ciąży obowiązek podatkowy. A więc jeśli ktoś zasiedlił nieruchomość, ale nie jest jej właścicielem, również musi zapłacić podatek. Ponadto, jeśli obiekt budowlany lub nieruchomość jest własnością kilku podmiotów lub osób, obowiązek podatkowy ciąży na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. Jeśli wyodrębniono własność lokali, to zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: ustawy) obowiązek podatkowy od gruntu lub części budynku ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.

Zobacz również: Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2013 rok

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz również: Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2012 rok

PRZYKŁAD: KIEDY SKŁADAĆ INFORMACJĘ


W ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego lub wygaśnięcia tego obowiązku osoby fizyczne mają obowiązek złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Informacja taka powinna być sporządzona na formularzu według wzoru, który ustala rada gminy. Wzory można znaleźć m.in. na stronach internetowych gmin.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeżeli osoba fizyczna jest współwłaścicielem lub współposiadaczem z osobą prawną (lub innych jednostek) nieruchomości lub obiektu budowlanego, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, to musi złożyć deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacić podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Organy podatkowe


Organem podatkowym właściwym w sprawie podatku od nieruchomości jest wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, a podatek od nieruchomości w całości wpływa do budżetu gminy lub miasta, w zależności od położenia nieruchomości. Podatek od nieruchomości jest zatem istotnym elementem kształtowania polityki rozwoju gmin i miast.

Często gminy konkurują ze sobą w przyciągnięciu na swój teren przedsiębiorców, zwalniając przedsiębiorców z tego podatku w całości przez określony okres lub zmniejszając jego wysokość. W praktyce może się również zdarzyć, że nieruchomość, która jest położona na granicy dwóch gmin, może być w części zwolniona od podatku (jeśli w tej gminie obowiązuje zwolnienie), a w części opodatkowana (według stawki obowiązującej w drugiej gminie).

Jeśli obie gminy wprowadziły zwolnienie, wtedy podatku nie zapłacimy. Zgodnie jednak z przepisami ustawy nawet wtedy podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej. Przy czym mogą być opodatkowane według różnych stawek, gdyż w ustawie wskazuje się tylko maksymalne stawki podatku.

W przypadku gdy trzeba zapłacić podatek, a nieruchomość, budowla lub grunt położony jest na terenie należącym do dwóch gmin, właściwymi organami są zatem wójtowie tych obu gmin w zakresie, w jakim nieruchomość położona jest na terenie gminy.

Podstawę opodatkowania stanowi w przypadku gruntów powierzchnia gruntu, a w przypadku budynków lub ich części powierzchnia użytkowa. Przepisy stanowią także, że powierzchnię pomieszczeń lub ich części, a także część kondygnacji o wysokości od 1,4 m do 2,2 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 proc. Jeśli jednak wysokość pomieszczeń jest niższa niż 1,4 m, to powierzchni takiej nie wlicza się do powierzchni użytkowej.

Podatek dla dwóch gmin


W przypadku opodatkowania nieruchomości na granicy dwóch gmin decydujące znaczenie ma art. 4 ust. 9 ustawy. Stanowi on, że wartość części budowli położonych w danej gminie, w przypadku budowli usytuowanych na obszarze dwóch lub więcej gmin, określa się proporcjonalnie do długości odcinka budowli położonego na terenie danej gminy.

Oznacza to w praktyce, że podatek od nieruchomości - w omawianej sytuacji - należy się dwóm gminom, a nie tylko jednej, np. tej, w której położona jest większa część nieruchomości. Podatek w takich przypadkach będzie należny każdej z gmin w różnej wysokości z uwagi na to, że trudno byłoby dokładnie wybudować nieruchomość, która w równych procentach leżałaby na terenie dwóch gmin. Zatem podatek od nieruchomości należy uiszczać w zależności od wielkości części nieruchomości, która przypada na daną gminę.

PRZYKŁAD: ZŁOŻENIE DWÓCH DEKLARACJI


Do 15 stycznia podatnicy są zobowiązani składać deklaracje podatkowe organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, gruntu czy budowli. Jeśli jednak obowiązek podatkowy powstał po 15 stycznia, czyli gdy podatnik stał się posiadaczem nieruchomości przykładowo 14 kwietnia, to deklarację podatkową na podatek od nieruchomości należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Należny podatek obliczony w deklaracji trzeba wpłacić na rachunek właściwej gminy, a w przypadku gdy nieruchomość położona jest na terenie dwóch gmin, należy złożyć dwie deklaracje. W jednej należy wykazać podatek przypadający na gminę A, a w drugiej wykazać podatek przypadający na gminę B. Należy także obliczone w ten sposób podatki wpłacić na rachunki gmin: A i B.

Metody podziału

Autopromocja


Jedną z metod dokonania takiego podziału jest przeliczenie metrów kwadratowych gruntu przypadających na teren gminy A lub B. Następnie należy procentowo określić, ile danego gruntu należy do danej gminy, a co za tym idzie, ile przypada należnego jej podatku. Określenie procentu nieruchomości pozwoli na przypisanie go do odpowiedniej części przypadającej gminy.

Po dokładnym określeniu właściwego procentu i wyliczeniu odpowiednich kwot podatku należy zgodnie z ustawą złożyć deklarację podatku od nieruchomości. Ze względu na specyficzne i wyjątkowe położenie nieruchomości musimy złożyć deklarację nie do jednego, a do dwóch urzędów gminy lub miasta, pamiętając o tym, iż wyliczamy tylko należną część podatku.

PRZYKŁAD: JAK WYLICZYĆ NALEŻNY PODATEK


Jeśli nieruchomość ma 100 m2 i w 80 proc. należy do gminy A, a w 20 proc. do gminy B, to należny podatek wynosi:

80 m2 (80 proc. ze 100 m2) x stawka obowiązująca w gminie A; 20 m2 (20 proc. ze 100 m2) x stawka obowiązująca w gminie B.

Należy pamiętać, że podatek należny jest od powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków oraz od wartości budowli.

Gdy w trakcie roku podatkowego zmieni się sposób wykorzystania nieruchomości, budynku lub jego części, podatek zostaje obniżony lub podwyższony, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do zmiany


Deklaracje podatkowe


Składając deklarację na podatek od nieruchomości, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, aby zastosować stawki obowiązujące na terenie obu gmin (gminy A i B). W przeciwnym razie możemy doprowadzić do stanu, w którym w gminie A podatek nadpłacimy, a w gminie B nie dopłacimy.

Podatek nadpłacony oczywiście możemy odzyskać, ale podatek nieopłacony będziemy zobowiązani uiścić w należytej wysokości.


Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Oznacza to, że jeśli podmiot nabył nieruchomość w czerwcu, to obowiązek podatkowy powstał u niego w lipcu.

Przepisy odnoszą się także do sytuacji, gdy budynek jest w budowie. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje z 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. A zatem, jeśli budowa została ukończona w 2007 roku, a podmiot zaczął ją użytkować w 2008 roku, obowiązek podatkowy powstał z początkiem 2008 r. Z przepisu tego wynika także, że nawet gdy nieruchomość nie została ukończona, ale osoba fizyczna czy firma zaczęła ją już użytkować, to również musi zapłacić podatek.

Jeśli jednak firma lub osoba zbyły nieruchomość, to oczywiście nie mają już obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. Jeśli do zbycia doszło w ciągu roku, to podatek należy zapłacić jedynie w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

Wszystkie te przypadki należy odnosić również do nieruchomości położonej na terenie dwóch gmin. Oczywiście wtedy obowiązki podatkowe, terminy ich wygaśnięcia oraz konieczność złożenia deklaracji podatkowych należy odnosić do dwóch gmin.

MAKSYMALNE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOśCI 2008


Stawki nie mogą przekroczyć rocznie:


od gruntów:

• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,71 zł od 1 mkw. powierzchni,

• pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne - 3,74 zł od 1 ha powierzchni,

• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł od 1 mkw. powierzchni;


od budynków lub ich części:

• mieszkalnych - 0,59 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,01 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,86 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

• zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,84 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,37 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej;


od budowli:

• 2 proc. wartości.

Podstawa prawna

• Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

  Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

  Pożyczałeś pieniądze? Urząd skarbowy zainteresuje się przychodem. Sprawdź, czy wiesz, jak to rozliczyć w zeznaniu podatkowym

  Fakt, że pożyczka jest udzielana między osobami prywatnymi, które nie są przedsiębiorcami, nie sprawia, że nie wiąże się ona z obowiązkami podatkowymi. Pożyczkodawca musi być uważny i pamiętać o rozliczeniu w zeznaniu rocznym przychodu.

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2024 (koniec lutego) – ranking najlepszych ofert banków [Tabela]

  Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec lutego 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? W lutym 2024 r. kontynuowany jest trend spadku oprocentowania lokat bankowych i kont oszczędnościowych, rozpoczęty pod koniec 2022 roku. Widać wyraźnie, że banki przygotowują się do obniżek stóp procentowych NBP. Ale coraz większa grupa ekspertów nie przewiduje cięcia stóp w 2024 roku. Jak będzie w rzeczywistości?

  Kasowy PIT tylko dla małych firm - opublikowano założenia nowelizacji. Kiedy wejdzie w życie? Kto będzie mógł płacić taki podatek?

  W dniu 26 lutego 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt ten ma na celu wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów, tzw. kasowego PIT (jako fakultatywnego sposobu rozliczania podatku), przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.

  MF wprowadzi globalny podatek minimalny. Których przedsiębiorców obejmie nowy podatek?

  MF planuje wprowadzić globalny podatek minimalny dla jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych - wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. System globalnego podatku minimalnego ma zostać oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego.

  Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

  Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

  W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

  Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

  Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

  Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

  Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

  Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

  REKLAMA