Kategorie

Kiedy trzeba płacić podatek od nieruchomości dwóm gminom

podatek od nieruchomości
podatek od nieruchomości
inforCMS
W przypadku położenia nieruchomości na terenie dwóch gmin podatek od nieruchomości należy zapłacić obu tym gminom, według obowiązujących stawek w części przypadającej na każdą z gmin.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne i spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami nieruchomości, budowli, posiadaczami samoistnymi nieruchomości, użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatnikami są także, pod pewnymi warunkami, posiadacze nieruchomości lub ich części lub obiektów budowlanych lub ich części, których własność należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku posiadacza samoistnego nieruchomości czy gruntu również na nim ciąży obowiązek podatkowy. A więc jeśli ktoś zasiedlił nieruchomość, ale nie jest jej właścicielem, również musi zapłacić podatek. Ponadto, jeśli obiekt budowlany lub nieruchomość jest własnością kilku podmiotów lub osób, obowiązek podatkowy ciąży na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. Jeśli wyodrębniono własność lokali, to zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: ustawy) obowiązek podatkowy od gruntu lub części budynku ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.

Zobacz również: Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2013 rok

Zobacz również: Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2012 rok

PRZYKŁAD: KIEDY SKŁADAĆ INFORMACJĘ


W ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego lub wygaśnięcia tego obowiązku osoby fizyczne mają obowiązek złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Informacja taka powinna być sporządzona na formularzu według wzoru, który ustala rada gminy. Wzory można znaleźć m.in. na stronach internetowych gmin.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeżeli osoba fizyczna jest współwłaścicielem lub współposiadaczem z osobą prawną (lub innych jednostek) nieruchomości lub obiektu budowlanego, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, to musi złożyć deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacić podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Organy podatkowe

Reklama


Organem podatkowym właściwym w sprawie podatku od nieruchomości jest wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, a podatek od nieruchomości w całości wpływa do budżetu gminy lub miasta, w zależności od położenia nieruchomości. Podatek od nieruchomości jest zatem istotnym elementem kształtowania polityki rozwoju gmin i miast.

Często gminy konkurują ze sobą w przyciągnięciu na swój teren przedsiębiorców, zwalniając przedsiębiorców z tego podatku w całości przez określony okres lub zmniejszając jego wysokość. W praktyce może się również zdarzyć, że nieruchomość, która jest położona na granicy dwóch gmin, może być w części zwolniona od podatku (jeśli w tej gminie obowiązuje zwolnienie), a w części opodatkowana (według stawki obowiązującej w drugiej gminie).

Jeśli obie gminy wprowadziły zwolnienie, wtedy podatku nie zapłacimy. Zgodnie jednak z przepisami ustawy nawet wtedy podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej. Przy czym mogą być opodatkowane według różnych stawek, gdyż w ustawie wskazuje się tylko maksymalne stawki podatku.

W przypadku gdy trzeba zapłacić podatek, a nieruchomość, budowla lub grunt położony jest na terenie należącym do dwóch gmin, właściwymi organami są zatem wójtowie tych obu gmin w zakresie, w jakim nieruchomość położona jest na terenie gminy.

Podstawę opodatkowania stanowi w przypadku gruntów powierzchnia gruntu, a w przypadku budynków lub ich części powierzchnia użytkowa. Przepisy stanowią także, że powierzchnię pomieszczeń lub ich części, a także część kondygnacji o wysokości od 1,4 m do 2,2 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 proc. Jeśli jednak wysokość pomieszczeń jest niższa niż 1,4 m, to powierzchni takiej nie wlicza się do powierzchni użytkowej.

Podatek dla dwóch gmin


W przypadku opodatkowania nieruchomości na granicy dwóch gmin decydujące znaczenie ma art. 4 ust. 9 ustawy. Stanowi on, że wartość części budowli położonych w danej gminie, w przypadku budowli usytuowanych na obszarze dwóch lub więcej gmin, określa się proporcjonalnie do długości odcinka budowli położonego na terenie danej gminy.

Oznacza to w praktyce, że podatek od nieruchomości - w omawianej sytuacji - należy się dwóm gminom, a nie tylko jednej, np. tej, w której położona jest większa część nieruchomości. Podatek w takich przypadkach będzie należny każdej z gmin w różnej wysokości z uwagi na to, że trudno byłoby dokładnie wybudować nieruchomość, która w równych procentach leżałaby na terenie dwóch gmin. Zatem podatek od nieruchomości należy uiszczać w zależności od wielkości części nieruchomości, która przypada na daną gminę.

PRZYKŁAD: ZŁOŻENIE DWÓCH DEKLARACJI


Do 15 stycznia podatnicy są zobowiązani składać deklaracje podatkowe organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, gruntu czy budowli. Jeśli jednak obowiązek podatkowy powstał po 15 stycznia, czyli gdy podatnik stał się posiadaczem nieruchomości przykładowo 14 kwietnia, to deklarację podatkową na podatek od nieruchomości należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Należny podatek obliczony w deklaracji trzeba wpłacić na rachunek właściwej gminy, a w przypadku gdy nieruchomość położona jest na terenie dwóch gmin, należy złożyć dwie deklaracje. W jednej należy wykazać podatek przypadający na gminę A, a w drugiej wykazać podatek przypadający na gminę B. Należy także obliczone w ten sposób podatki wpłacić na rachunki gmin: A i B.

Metody podziału

Reklama


Jedną z metod dokonania takiego podziału jest przeliczenie metrów kwadratowych gruntu przypadających na teren gminy A lub B. Następnie należy procentowo określić, ile danego gruntu należy do danej gminy, a co za tym idzie, ile przypada należnego jej podatku. Określenie procentu nieruchomości pozwoli na przypisanie go do odpowiedniej części przypadającej gminy.

Po dokładnym określeniu właściwego procentu i wyliczeniu odpowiednich kwot podatku należy zgodnie z ustawą złożyć deklarację podatku od nieruchomości. Ze względu na specyficzne i wyjątkowe położenie nieruchomości musimy złożyć deklarację nie do jednego, a do dwóch urzędów gminy lub miasta, pamiętając o tym, iż wyliczamy tylko należną część podatku.

PRZYKŁAD: JAK WYLICZYĆ NALEŻNY PODATEK


Jeśli nieruchomość ma 100 m2 i w 80 proc. należy do gminy A, a w 20 proc. do gminy B, to należny podatek wynosi:

80 m2 (80 proc. ze 100 m2) x stawka obowiązująca w gminie A; 20 m2 (20 proc. ze 100 m2) x stawka obowiązująca w gminie B.

Należy pamiętać, że podatek należny jest od powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków oraz od wartości budowli.

Gdy w trakcie roku podatkowego zmieni się sposób wykorzystania nieruchomości, budynku lub jego części, podatek zostaje obniżony lub podwyższony, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do zmiany


Deklaracje podatkowe


Składając deklarację na podatek od nieruchomości, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, aby zastosować stawki obowiązujące na terenie obu gmin (gminy A i B). W przeciwnym razie możemy doprowadzić do stanu, w którym w gminie A podatek nadpłacimy, a w gminie B nie dopłacimy.

Podatek nadpłacony oczywiście możemy odzyskać, ale podatek nieopłacony będziemy zobowiązani uiścić w należytej wysokości.


Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Oznacza to, że jeśli podmiot nabył nieruchomość w czerwcu, to obowiązek podatkowy powstał u niego w lipcu.

Przepisy odnoszą się także do sytuacji, gdy budynek jest w budowie. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje z 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. A zatem, jeśli budowa została ukończona w 2007 roku, a podmiot zaczął ją użytkować w 2008 roku, obowiązek podatkowy powstał z początkiem 2008 r. Z przepisu tego wynika także, że nawet gdy nieruchomość nie została ukończona, ale osoba fizyczna czy firma zaczęła ją już użytkować, to również musi zapłacić podatek.

Jeśli jednak firma lub osoba zbyły nieruchomość, to oczywiście nie mają już obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. Jeśli do zbycia doszło w ciągu roku, to podatek należy zapłacić jedynie w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

Wszystkie te przypadki należy odnosić również do nieruchomości położonej na terenie dwóch gmin. Oczywiście wtedy obowiązki podatkowe, terminy ich wygaśnięcia oraz konieczność złożenia deklaracji podatkowych należy odnosić do dwóch gmin.

MAKSYMALNE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOśCI 2008


Stawki nie mogą przekroczyć rocznie:


od gruntów:

• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,71 zł od 1 mkw. powierzchni,

• pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne - 3,74 zł od 1 ha powierzchni,

• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł od 1 mkw. powierzchni;


od budynków lub ich części:

• mieszkalnych - 0,59 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,01 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,86 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

• zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,84 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,37 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej;


od budowli:

• 2 proc. wartości.

Podstawa prawna

• Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  24 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.