Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Euro 2012 – informacje dla kibiców

UEFA EURO 2012 - przepisy dotyczące kibiców przekraczających granice Polski i Ukrainy, Euro 2012 informator
UEFA EURO 2012 - przepisy dotyczące kibiców przekraczających granice Polski i Ukrainy, Euro 2012 informator
W związku z rozpoczynającymi się 8 czerwca 2012 r. Mistrzostwami Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012, Ministerstwo Finansów we współpracy ze Strażą Graniczną przygotowało informator przydatny dla kibiców przekraczających granice Polski. W informatorze poruszone są kwestie dotyczące niezbędnych formalności paszportowych, wizowych, celnych i dewizowych.

I. Przemieszczanie się osób przez granicę Polska (UE) – Ukraina.

Wszystkie osoby wjeżdżające na obszar Unii Europejskiej, jak również wyjeżdżające z Unii podlegają kontroli granicznej, określonej w przepisach kodeksu granicznego Schengen.

Wymogi wjazdu na Ukrainę

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, a także EOG – Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) i Konfederacji Szwajcarskiej, mogą przekroczyć polsko-ukraińską granicę państwową na podstawie ważnego paszportu. Nie ma wymogu posiadania wizy (pobyt na Ukrainie max. 90 dni).

Wymogi przy wjeździe na terytorium Polski wobec obywateli państw spoza UE (czyli np. obywateli Ukrainy) w celu pobytu krótkoterminowego nieprzekraczającego trzech miesięcy w okresie sześciomiesięcznym:

 - ważny dokument podróży (paszport) lub inny dokument uprawniający do przekroczenia granicy,

 - ważna wiza konsularna lub ważny dokument pobytowy wydany przez państwo członkowskie UE,

 - uzasadniony cel i warunki planowanego pobytu (np. bilet na mecz Euro 2012), zakwaterowania, dotyczące powrotu,

 - środki utrzymania dla pokrycia kosztów pobytu w Polsce,

- w przypadku wjazdu na podstawie wizy krajowej – posiadanie dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego - ważny przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Polski na okres pobytu nieprzekraczający 3 dni powinien posiadać środki utrzymania na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, tranzytu i powrotu do państwa pochodzenia w wysokości co najmniej 300 złotych albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Polski na okres pobytu powyżej 3 dni powinien posiadać środki utrzymania na pokrycie kosztów, o których mowa powyżej, w wysokości co najmniej 100 złotych na każdy dzień planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Podstawą do oceny, czy środki utrzymania są wystarczające, może stanowić:

- gotówka,

- czek podróżny,

- karta kredytowa, z której cudzoziemiec będzie mógł skorzystać na terytorium Polski, wraz

z zaświadczeniem o wysokości limitu na karcie kredytowej,

- karta płatnicza wydana przez bank, z której cudzoziemiec będzie mógł skorzystać na terytorium Polski, wraz z zaświadczeniem o aktualnym stanie konta lub aktualnym wyciągiem z historii rachunku,

- oryginalne zaproszenie.

Zwolnieni z wiz są:

- obywatele państw: Andora, Antigua i Barbuda, Argentyna, Australia, Barbados, Brazylia, Brunei Darussalam, Chile, Chorwacja, Gwatemala, Honduras, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Kostaryka, Malezja, Mauritius, Meksyk, Monako, Nikaragua, Nowa Zelandia, Panama, Paragwaj, Salwador, Sint Kitts i Nevis, Seszele, San Marino, Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Urugwaj, Watykan, Wenezuela, Wyspy Bahama, a ponadto obywatele Hongkongu, Makau i Tajwanu

- wraz z paszportami biometrycznymi obywatele państwa takich jak: Albania, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóra, Serbia.

UEFA nie zapłaci podatku od dochodu z EURO 2012

II. Przywóz i wywóz do/z UE (Polski) środków płatniczych - przepisy dewizowe

Jeśli podróżni (osoby fizyczne) wjeżdżający lub wyjeżdżający z terytorium UE posiadają przy sobie gotówkę w kwocie 10 000 EUR lub wyższej (także ekwiwalentu tej kwoty w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. w czekach podróżnych) to są oni zobowiązani do zgłoszenia tego faktu organom celnym lub granicznym.

W celu sprawdzenia, czy dopełniono obowiązku złożenia deklaracji, funkcjonariusze celni są uprawnieni do kontrolowania osób fizycznych, ich bagażu oraz ich środków transportu.

Uprawnione organy wszystkich państw UE, mogą zatrzymywać nie zgłoszone środki pieniężne oraz podejmować działania określone w regulacjach prawnych wobec osób, które nie zgłoszą przewożonej gotówki jeśli jej kwota wynosi 10.000 EUR lub jest wyższa.

III. Wprowadzenie towarów na obszar celny UE lub wyprowadzenie towarów z obszaru celnego UE - zagadnienia celne

Przepisy unijnego prawa celnego stosowane są do przywozu do UE z państw trzecich (np. z Ukrainy lub Szwajcarii) lub wywozu do państw trzecich każdej ilości towaru, niezależnie od tego czy chodzi o obrót gospodarczy (w ilościach handlowych), czy też o małe ilości towarów przewożonych przez podróżnego w bagażu osobistym.

Przywóz towarów do UE (w tym do Polski) z krajów trzecich lub wywóz towarów poza obszar celny UE wiąże się z koniecznością dokonania zgłoszenia celnego towarów, tj. zgłoszenia ich do odpowiedniej procedury celnej.

Zarówno przywóz jak i wywóz towarów może mieć charakter czasowy lub ostateczny.

Więcej na temat zakazów i nakazów oraz wykaz przejść granicznych, na których zostaną udostępnione ułatwienia dla kibiców EURO 2012 na: www.sluzbacelna.gov.pl.

Przywóz towarów – zgłoszenia celne dokonywane przez podróżnych

Podróżni (osoby fizyczne) mogą korzystać z możliwości dokonania zgłoszenia przywożonych towarów  do procedury dopuszczenia do obrotu lub odprawy czasowej w formie ustnej lub w innej formie.

Zgłoszenie „w innej formie” jest najprostszą, bezdokumentacyjną formą zgłoszenia celnego  towarów, która w przywozie jest realizowana poprzez:  przejście/przejazd zielonym pasem lub pasem „nic do zgłoszenia" w urzędzie celnym, w którym  istnieje system dwóch pasów,  przejście/przejazd przez urząd nieposiadający dwóch kontrolowanych pasów, bez dokonywania  zgłoszenia z własnej woli.   

Tą formą zgłoszenia celnego mogą zostać objęte towary: znajdujące się w bagażu osobistym podróżnego, inne przedmioty osobistego użytku, środki transportu zarejestrowane poza obszarem celnym UE i przywożone na czas określony. 

Aby zapewnić szybkie przekroczenie granicy z Polski na Ukrainę i w kierunku przeciwnym przez osoby podróżujące samochodami lub autobusami w czasie Turnieju, przygotowane zostały wydzielone pasy, przeznaczone przede wszystkim dla kibiców ME UEFA EURO 2012TM na następujących przejściach drogowych:

_ Medyka – Szeginie,

_ Korczowa – Krakowiec,

_ Dorohusk – Jagodzin,

_ Hrebenne – Rawa Ruska,

_ Krościenko – Smolnica.

Zwolnienie z należności celnych i podatkowych towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego

Przywóz towarów w bagażu osobistym przez podróżnego przybywającego

z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE zwalnia się od należności celnych i podatkowych według następujących norm:

a) w transporcie lądowym – do równowartości 300 EUR,

b) w transporcie lotniczym i morskim – do równowartości 430 EUR.

Należy jednak pamiętać, że do ww. wartości nie wlicza się wartości: produktów leczniczych, paliwa, tytoniu, wyrobów alkoholowych oraz bagażu osobistego.

Ile papierosów można przywieźć z zagranicy bez cła, akcyzy i VAT


Czasowy przywóz przez podróżnych przedmiotów osobistego użytku oraz innych towarów w celach prywatnych (w tym środków transportu):

- rzeczy osobistego użytku i sprzętu sportowego
- środków transportu zarejestrowanych poza obszarem celnym UE

Towary są zgłaszane, ale istnieje obowiązek ich powrotnego wywozu z obszaru celnego UE. Nie mogą to być rzeczy wywożone w celach handlowych.


Zgłoszenie celne tych przedmiotów następuje w granicznym urzędzie celnym. Przywożone przedmioty obejmowane są procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności przywozowych, bez wymogu składania pisemnego zgłoszenia celnego i zabezpieczenia należności przywozowych.

Jednak w przypadku przedmiotów, z którymi wiążą się wysokie kwoty należności przywozowych i podatków organ celny graniczny może zażądać w konkretnej sprawie złożenia pisemnego zgłoszenia celnego i zabezpieczenia należności.

Więcej informacji dla kibiców EURO 2012

Szczególne regulacje prawne dotyczące przywozu i wywozu niektórych towarów – ograniczenia przywozu i wywozu

a) Żywność - zwłaszcza mięso - podlega szczególnym ograniczeniom. Przywóz takich produktów przez podróżnych przyjeżdżających spoza UE jest zabroniony.

b) Produkty lecznicze – leki apteczne: gotowe lub recepturowe- Podróżni mogą przywieźć z zagranicy na własne potrzeby produkt leczniczy w liczbie nie przekraczającej pięciu najmniejszych opakowań. Powyższe zwolnienie nie dotyczy środków odurzających i substancji psychotropowych.

c) Rośliny i zwierzęta- mogą być przywożone w jedynie w ograniczonych ilościach pod ściśle określonymi warunkami.

d) Broń i amunicja- podlega surowej reglamentacji i wymaga uzyskania wymaganych prawem dokumentów.

Zakaz przewozu określonych przedmiotów na pokładzie samolotu - przedmioty i materiały zabronione do wnoszenia na pokład samolotu:

- pistolety, broń palna i inne urządzenia wystrzeliwujące pociski,

- urządzenia do ogłuszania,

- przedmioty z ostrym końcem lub ostrą krawędzią,

- narzędzia robocze,

- tępe narzędzia,

- materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające

Aktualne zasady przewozu płynów w bagażu kabinowym oraz lista przedmiotów dozwolonych i zabronionych do przewozu w transporcie lotniczym znajdują się na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego: www.ulc.gov.pl.

IV. Wybrane naruszenia przepisów dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski

Cudzoziemiec podlega karze grzywny w sytuacjach, kiedy:

- przebywa na terytorium Polski, nie posiadając do tego tytułu prawnego;

- na żądanie uprawnionych organów nie okazuje dokumentów i zezwoleń uprawniających go do pobytu na terytorium Polski lub środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na tym terytorium;

- uchyla się od obowiązku wymiany karty pobytu, polskiego dokumentu podróż dla cudzoziemca lub polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca;

- nie wykonuje obowiązku opuszczenia terytorium Polski określonego w decyzji o wydaleniu;

- wjechał na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego;

- przebywa poza strefą przygraniczną, w ramach której posiadacz zezwolenia jest

uprawniony do przemieszczania się, albo

- nie opuszcza terytorium Polski po upływie okresu pobytu określonego w tym zezwoleniu.

Cudzoziemiec, który wbrew przepisom przekroczy granicę Polski, podlega wydaleniu z terytorium Polski oraz:

- karze grzywny, lub

 -karze pozbawienia wolności do lat 3, jeśli przekroczenie wbrew przepisom granicy

Rzeczypospolitej Polskiej, nastąpiło przy użyciu przemocy, groźby, podstępu lub

we współdziałaniu z innymi osobami,

- w przypadku organizowania innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy

Rzeczypospolitej Polskiej – karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Naruszenia przepisów dewizowych

Niedopełnienie obowiązku dokonania zgłoszenia organowi celnemu lub organowi Straży Granicznej przywozu do Polski albo wywozu za granicę środków płatniczych, w zakresie, w jakim obowiązek ten jest wymagany zgodnie z pkt 2 Informatora, stanowi wykroczenie skarbowe, za które grozi kara grzywny. Taka sama kara grozi również w przypadku, gdy łączna wartość przewożonych przez granicę środków płatniczych jest niższa niż równowartość 10 000 EUR i nie zostaną one przedstawione organom celnym lub organom Straży Granicznej na ich żądanie.

W mniej znaczących przypadkach może być nałożona kara grzywny w drodze mandatu karnego.

KONTAKT

Informacje o:

- bieżących kolejkach na przejściach granicznych,

- dokonywaniu zgłoszeń celnych,

- zwolnieniach z należności celnych,

- ograniczeniach związanych z przywozem towarów oraz innych zagadnieniach z zakresu prawa celnego można uzyskać na stronie: www.sluzbacelna.gov.pl

Informacje udzielane są także pod numerami telefonów:

Infolinia: 801 470 477

Telefon: (+48) 33 857-62-51 (dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych lub z zagranicy).

Informacje pod wskazanymi powyżej numerami telefonów udzielane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

W okresie od 1 czerwca do 4 lipca br. informacje telefoniczne będą udzielane w godzinach 8.00 – 20.00 a w dniach, w których będą rozgrywane mecze w godzinach 8.00 – 24.00.

W okresie maj – czerwiec 2012 roku zostanie uruchomiony dodatkowy numer telefonu InfoSC: (+48) 33/ 85 76 300

Zapytania można również kierować na adres e-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl

Informację będzie można uzyskać także we wszystkich granicznych oddziałach celnych.

W przypadku problemów zaistniałych na obszarze Polski obywatele Ukrainy mogą skontaktować się z:

Ambasadą Ukrainy w Warszawie: tel /22/ 629 34 46, /22/ 622 47 97 lub

Konsulatem Ukrainy w Krakowie tel. /12/ 429 60 66 lub

Konsulatem Ukrainy w Gdańsku tel. /58/346 06 90

Więcej informacji dla kibiców EURO 2012

Źródło: Ministerstwo Finansów

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.