reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ulgi > PIT > Czy można rozliczyć podatek dochodowy razem z samotnie wychowywanym dzieckiem mimo braku orzeczenia rozwodu

Czy można rozliczyć podatek dochodowy razem z samotnie wychowywanym dzieckiem mimo braku orzeczenia rozwodu

INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO – GŁÓWNA TEZA
Podatniczka nie spełnia przesłanek wymienionych w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawniających do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko. Podatniczka formalnie nadal pozostaje bowiem w związku małżeńskim mimo stwierdzonego sądownie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego oraz ustania więzi gospodarczych pomiędzy Podatniczką i jej mężem.

Osoba pozostająca w związku małżeńskim może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania jedynie w sytuacji, gdy jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, co w przedmiotowej sprawie nie ma miejsca.

*komentarz*KOMENTARZ EKSPERTAInterpretacje organów podatkowych są prawidłowe. Skorzystać z preferencyjnego sposobu rozliczenia podatku może osoba samotnie wychowująca dzieci, która jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Wnioskodawczyni przedstawiła dowody (wyroki sądów), że samotnie wychowuje dzieci, ale według prawa podatkowego nie może być uznana za osobę samotnie wychowującą dzieci, gdyż nie jest rozwódką.
Przepisy dotyczące korzystnego sposobu rozliczania podatku nie mogą być interpretowane rozszerzająco, zarówno co do zakresu przedmiotowego, podmiotowego, jak i czasu ich trwania.

Tożsame stanowisko prezentuje również Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w postanowieniu (sygn. PB2/4150-8/07/AK) z dnia 27 kwietnia 2007 r. Ten sam organ podatkowy, wskazuje również, że gdy wobec jednego z rodziców sąd orzeknie wyłącznie ograniczenie praw rodzicielskich, a nie pozbawi ich całkowicie to brak jest podstaw do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dzieci (postanowienie sygn. PD-3/415-154/07/L z dnia 30 kwietnia 2007 r.).

Warto wskazać, że przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależniają prawa podatnika do preferencyjnego opodatkowania jego dochodów od tego czy przez cały rok podatkowy był osobą samotnie wychowującą dzieci. Taki stan powinien zaistnieć w ciągu roku, a nie musi trwać przez cały rok. Z dniem 1 stycznia 2007 r. ustawodawca nie zmienił przepisów będących przedmiotem komentarza.

Interpretację skomentował
Leszek Sygułaekspert podatkowy, prawnik,
doktorant Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu*/komentarz*

STAN FAKTYCZNY I PYTANIE PODATNIKAJak wynika z akt sprawy – wnioskiem z 28 lutego 2007r., uzupełnionym 27 marca 2007 r. Podatniczka wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa. Zapytanie dotyczyło możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku – pomimo braku orzeczenia rozwodu, od czterech lat Podatniczka nie mieszka z mężem i samotnie wychowuje dwóch synów. Orzeczenie zarówno Sądu Okręgowego w Warszawie z 14 marca 2006 r. jak i orzeczenie Sądu Apelacyjnego z 6 grudnia 2006 r. jednoznacznie potwierdza trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz ustanie więzi gospodarczych pomiędzy Podatniczką i jej mężem. Sądy nie mogły jednak orzec rozwodu, ponieważ ucierpiałoby na tym dobro dzieci Podatniczki. Podatniczka zostałaby również pozbawiona prawa do zamieszkiwania w służbowym lokalu wojskowym. Zdaniem Podatniczki z uwagi na powyższe okoliczności prośba o zgodę na wspólne rozliczanie się z dzieckiem jest jak najbardziej uzasadniona i poparta przepisami prawnymi.

Dokonując oceny stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek po rozpatrzeniu powyższego wniosku postanowieniem z dnia 5 czerwca 2007r. Nr 1437/ZDF/423/28/07/LJ nie potwierdził stanowiska Podatniczki zawartego we wniosku z dnia 28 lutego 2007 r., uzupełnionym w dniu 27 marca 2007 r.. W uzasadnieniu swojego postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek wyjaśnił, że Podatniczka nie spełnia łącznie przesłanek wymienionych w art. 6 ust. 4, 5 i 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i z tego względu nie przysługuje jej prawo do wspólnego rozliczenia się z dzieckiem.

Na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek pismem z 18 czerwca 2007 r. Podatniczka złożyła zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. W zażaleniu Podatniczka wnosiła o zmianę stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego w Warszawa Targówek zawartego w postanowieniu z 5 czerwca 2007 r. podtrzymując swoje dotychczasowe argumenty zawarte we wniosku z 28 lutego 2007 r., uzupełnionym 27 marca 2007 r..

INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO – ARGUMENTACJANa podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20 czerwca 2007r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek z dnia 5 czerwca 2007 r. Nr 1437/ZDF/423/28/07/LJ uznające stanowisko oraz argumenty przedstawione we wniosku Podatniczki z dnia 28 lutego 2007 r., uzupełnionym w dniu 27 marca 2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, dotyczącej skorzystania z preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko jako nieprawidłowe, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odmówił zmiany zaskarżonego postanowienia.

W uzasadnieniu swej decyzji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził co następuje.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym:
1) dzieci małoletnie,
2) dzieci, bez względu na wiek, na które zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny,
3) dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach – Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku
- podatek może być określony z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7; z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Zgodnie z art. 6 ust. 5 cyt. wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Z akt sprawy wynika, że wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 marca 2006 r. sygn. akt XXIV C 888/05 sąd oddalił powództwo męża Podatniczki o orzeczenie rozwodu z jego winy uznając, iż po rozwodzie Podatniczka zostałaby pozbawiona prawa do zamieszkiwania w służbowym lokalu wojskowym. Od powyższego wyroku mąż Podatniczki wniósł apelację do Sądu Apelacyjnego. Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 6 grudnia 2006 r. sygn. Akt I ACa 672/06 oddalił apelację podnosząc w uzasadnieniu, iż orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z dobrem małoletnich dzieci.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że Podatniczka nie spełnia przesłanek wymienionych w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawniających do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko. Osoba pozostająca w związku małżeńskim może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania jedynie w sytuacji, gdy jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, co w przedmiotowej sprawie nie ma miejsca. Z tych wszystkich względów Dyrektor Izby Skarbowej orzekł jak w sentencji.

reklama

Czytaj także

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Czy można rozliczyć podatek dochodowy razem z samotnie wychowywanym dzieckiem mimo braku orzeczenia rozwodu
Czy można rozliczyć podatek dochodowy razem z samotnie wychowywanym dzieckiem mimo braku orzeczenia rozwodu

Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami103.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Moduł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama