| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT i akcyza > Jak opodatkować przeniesienie praw autorskich w VAT

Jak opodatkować przeniesienie praw autorskich w VAT

Prowadzę pracownię fotograficzną. Wykonuję zdjęcia, które sprzedaję do czasopism. Poza tym piszę również artykuły i felietony. Za wykonanie utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uzyskuję przychody, których wysokość wynika z zawartych umów o dzieło. Z umów tych wynika, że jestem zobowiązany do stworzenia utworów w postaci artykułów, felietonów i zdjęć oraz do przeniesienia na zamawiającego autorskich praw majątkowych. Otrzymuję z tego tytułu honoraria. Czy mam obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT? Jakie obowiązki wynikają dla mnie z ustawy o VAT?

rada

Twórca utworów publikowanych w czasopismach specjalistycznych w postaci artykułów, felietonów oraz zdjęć jest podatnikiem VAT. Status podatnika nie oznacza jednak obowiązku rozliczania VAT i konieczności rejestrowania się w urzędzie skarbowym.

Jeżeli usługi opisane przez Czytelnika w pytaniu są sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 92.31.22-00.00 jako „Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych”, to może on jako podatnik VAT skorzystać na tej podstawie ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie świadczonych usług.

W pozostałych sytuacjach, gdy usługi objęte symbolem 92 PKWiU, podatnicy (osoby fizyczne) mogą korzystać z obniżonej, 7-proc. stawki VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z poz. 162 załącznika nr 3 do ustawy lub skorzystać ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotu.

uzasadnienie

Efektem pracy twórcy jest utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utworem jest więc każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Przedmiotem prawa autorskiego są m.in. utwory:

• wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),

• plastyczne,

• fotograficzne,

• lutnicze,

• wzornictwa przemysłowego,

• architektoniczne, architektoniczno - urbanistyczne i urbanistyczne,

• muzyczne i słowno-muzyczne,

• sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,

• audiowizualne (w tym filmowe).

Jeżeli twórca wytworzy dzieło, które:

• stanowi rezultat jego pracy,

• ma indywidualny charakter,

• jest przejawem działalności twórczej

- to taki utwór od chwili jego powstania będzie korzystał z pełni praw przyznanych przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przykładem utworu jest zarówno fotografia, jak i artykuł dla wydawnictwa specjalistycznego opracowany przez twórcę, jeśli spełniają wymienione kryteria.

Konsekwencją utworzenia utworu jest nabycie przez twórcę wyłącznego prawa do korzystania z niego, rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia za korzystanie z niego. Twórcy przysługuje prawo autorskie do takiego utworu, które jest prawem zbywalnym. Oznacza to, że autor na podstawie umowy może przenieść swoje prawo na inny podmiot, co ma miejsce w sytuacji opisanej w pytaniu. Trzeba jednak pamiętać, że przeniesienie własności utworu oraz autorskich praw majątkowych do utworu to dwie odrębne czynności.

Przeniesienie własności egzemplarza utworu (np. własności fotografii) nie powoduje automatycznego przejścia autorskich praw majątkowych do niego (praw do tej fotografii). I odwrotnie, przejście autorskich praw majątkowych nie spowoduje przeniesienia na nabywcę własności egzemplarza utworu. Aby pogodzić te dwie czynności i tym samym uniknąć zawierania dwóch umów, tj. umowy o dzieło na wykonanie utworu i jego sprzedaż oraz odrębnej umowy o przeniesienie praw autorskich do tego utworu, w praktyce w umowie o dzieło zamieszcza się postanowienie dotyczące przeniesienia na nabywcę autorskiego prawa majątkowego.

Na podstawie tak zawartej umowy o dzieło twórca, z tytułu przeniesienia prawa własności do utworu i autorskich praw majątkowych, otrzymuje wynagrodzenie (honorarium).

Kiedy samodzielny twórca jest podatnikiem VAT

Aby stworzenie utworu i przeniesienie prawa autorskiego za wynagrodzeniem podlegało VAT, czynność wykonana przez twórcę musi być objęta zarówno zakresem przedmiotowym, jak i podmiotowym ustawy o VAT.

Zakres przedmiotowy. Opodatkowaniu VAT podlega świadczenie usług na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Świadczeniem usług będzie także przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. Przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych obejmuje m.in. przeniesienie praw do utworów będących przedmiotem prawa autorskiego. Oznacza to, że czynność ta jest objęta zakresem przedmiotowym ustawy o VAT.

WAŻNE!

Przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych obejmuje m.in. przeniesienie praw do utworów będących przedmiotem prawa autorskiego. Dlatego jest to świadczenie usług, które podlegają VAT.

Zakres podmiotowy. Aby stworzenie utworu i przeniesienie prawa autorskiego za wynagrodzeniem objęte było działaniem ustawy o VAT, twórca utworu musi zostać uznany za podatnika VAT. O tym, czy osoba fizyczna będąca twórcą według prawa autorskiego spełnia kryteria uznania ją za podatnika, decyduje art. 15 ustawy o VAT.

Zgodnie z tym przepisem podatnikiem jest m.in. osoba fizyczna, która samodzielnie wykonuje działalność gospodarczą, bez względu na jej cel lub rezultat. Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W związku z powyższym podstawowym warunkiem, który musi zostać spełniony dla uznania twórcy za podatnika VAT, jest wykonywanie czynności w sposób samodzielny. Samodzielność ta może się wyrażać m.in. działaniem na własny rachunek oraz ponoszeniem ryzyka gospodarczego za rezultat wykonywanych czynności. Ponadto istotny jest także fakt, że podatnik w samodzielnym wykonywaniu działalności gospodarczej działa bez elementu podporządkowania. Osoba fizyczna samodzielnie wykonująca tak zdefiniowaną działalność gospodarczą staje się podatnikiem podatku od towarów i usług.

Jednak nie wszystkie czynności wykonywane przez osobę fizyczną (w tym na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło) traktuje się jako samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą.

Nie podlegają opodatkowaniu VAT czynności:

1) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychody uzyskane na podstawie stosunku pracy;

2) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. m.in. przychody uzyskane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do:

  • warunków wykonywania tych czynności,

  • wynagrodzenia,

  • odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich;

3) w zakresie wykonania usług przez twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, jeżeli spełnione są warunki określone w pkt 2.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK