Kategorie

System Intrastat - zasady związane ze zgłoszeniem Intrastat

Anna Piątek-Wilkos
Intrastat to system służący do rejestracji danych dotyczących obrotu towarowego między podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zgłoszeniu do systemu Intrastat podlega fizyczny przepływ towarów wspólnotowych z jednego państwa członkowskiego UE do innego państwa członkowskiego UE.

Od 1 maja 2004 roku w wymianie towarowej z krajami należącymi do Wspólnoty, dla firm przekraczających progi obrotów określone przez Główny Urząd Statystyczny, powstał wymóg tworzenia deklaracji Intrastat - raportów statystycznych informujących o przemieszczeniach towarów między krajami Unii Europejskiej.

Reklama

Odbiorcą informacji statystycznych jest Główny Urząd Statystyczny. Podmiot składający deklaracje Intrastat jest zobowiązany do ich przekazywania do właściwego dla siebie Urzędu Celnego. To właśnie Służba Celna RP ma za zadanie zorganizowanie procedury gromadzenia, przetwarzania, kontroli deklaracji Intrastat oraz tworzenia zbioru statystycznego dla Głównego Urzędu Statystycznego.

Na deklaracji Intrastat podmioty rejestrują fakt przemieszczenia towaru do lub z innego kraju Wspólnoty, przy czym nie ma wymogu przeniesienia prawa własności do towaru, jak w przypadku dostawy dla celów podatku VAT. Zgłoszenie Intrastat nie dotyczy również przemieszczenia towarów poza Wspólnotę oraz do Wspólnoty spoza jej granic. Deklaracji Intrastat podlegają towary przemieszczane w ramach:

- kupna i sprzedaży,

- leasingu finansowego, pożyczki i najmu na czas określony,

- przemieszczane w ramach tej samej osoby prawnej,

- naprawy i przetwarzania, w tym w ramach uszlachetnienia,

- dostarczenia w ramach umowy o świadczeniu usług,

- instalowania i stosowania w pracach budowlanych,

- nieodpłatnej dostawy i nabycia.

Reklama

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń Intrastat, zgłoszenia Intrastat za dany okres sprawozdawczy dokonuje się nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie. Okres sprawozdawczy obejmuje miesiąc kalendarzowy. Dopuszczalne jest również składanie deklaracji częściowych. Jednakże i w tym przypadku okres sprawozdawczy obejmuje wspomniany już miesiąc kalendarzowy.

W myśl przepisów art. 97 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, osobą zobowiązaną do przekazywania informacji w ramach systemu Intrastat jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest podatnikiem VAT i realizuje wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej.

Podmiot zobowiązany do dostarczania danych może wypełnić ten obowiązek osobiście lub upoważnić osobę trzecią do dokonywania w jej imieniu zgłoszeń Intrastat. Upoważnienie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej. W przypadku, gdy zgłoszenie Intrastat jest dokonywane przez osobę trzecią, pisemne upoważnienie, o którym mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, jest składane organowi celnemu najpóźniej wraz z pierwszym zgłoszeniem Intrastat.

Przedstawicielem takim może być: pracownik podmiotu zobowiązanego lub jego prokurent, agent celny (lub osoba, w imieniu której czynności przed organem celnym dokonuje upoważniony pracownik wpisany na listę agentów celnych), adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy. Jednak zawsze odpowiedzialność za kompletność i poprawność składanych deklaracji Intrastat spoczywa na podmiocie zobowiązanym.

Obowiązek przekazywania informacji dotyczy tych podmiotów, których wartość przywozu lub wywozu przekracza ustalone i ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości tzw. progów statystycznych publikowanych corocznie w programie badań statystycznych statystyki publicznej wprowadzanym w formie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Na 2011 r. ustalono następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej:

- próg podstawowy:

dla przywozu 1.000.000 zł

dla wywozu 1.000.000 zł

- próg szczegółowy:

dla przywozu 33.000.000 zł

dla wywozu 60.000.000 zł

 

Podmiot jest zobowiązany do wypełniania deklaracji Intrastat, jeśli:

- wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie,

- wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie. W tym przypadku osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń Intrastat poczynając od zgłoszenia Intrastat za okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych przywozów albo wywozów towarów przekroczyła wartość określoną dla odpowiedniego statystycznego progu podstawowego.

Próg podstawowy to pierwszy próg statystyczny, którego przekroczenie wyznacza obowiązek sprawozdawczości w ramach systemu Intrastat. Firma, która przekroczyła ten próg obrotów automatycznie staje się zobowiązana do składania deklaracji Intrastat począwszy od następnego miesiąca sprawozdawczego.

Próg szczegółowy wyznaczony jest na znacznie wyższym poziomie niż próg podstawowy. Jego przekroczenie związane jest z koniecznością składania bardziej szczegółowych deklaracji Intrastat (wymagany bardziej szczegółowy zakres danych np. dodatkowych kosztów transakcji).

Firmy, których wartości obrotów towarowych z krajami UE nie przekroczą w roku kalendarzowym (sprawozdawczym) lub w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy progów, są zwolnione z obowiązku przekazywania informacji dla potrzeb systemu Intrastat.

Deklaracje Intrastat z informacjami dotyczącymi obrotów towarowych do/z Polski (przywozu i wywozu towarów) z/na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej podmiot zobowiązany jest przekazywać do Izby Celnej w Szczecinie www.ic-szczecin.pl

Informacje przekazane przez podmiot zobowiązany do składania deklaracji Intrastat mogą okazać się błędne (nieprawidłowości może zauważyć sam podmiot lub mogą one zostać wykryte w trakcie kontroli danych w systemie informatycznym). W takiej sytuacji istnieje konieczność dokonania korekty przesłanej uprzednio informacji. Korekta musi być zgodna z przyjętymi wymogami.

Organ celny, zgodnie z art. 100 prawa celnego, nie więcej niż trzykrotnie, upomina pisemnie osobę zobowiązaną o konieczności złożenia zgłoszenia Intrastat lub dokonania korekty zgłoszenia już dokonanego. Organ celny, przed skierowaniem pisemnego upomnienia o konieczności dokonania korekty zgłoszenia Intrastat, może wezwać telefonicznie, telefaksem lub za pomocą innego środka łączności, osobę zobowiązaną do dokonania korekty zgłoszenia lub złożenia wyjaśnień w tym zakresie. Uchylanie się od składania korekt podlega sankcjom karnym.

Na osobę zobowiązaną, która pomimo trzykrotnego pisemnego upomnienia, za okres sprawozdawczy nie dokonała zgłoszenia Intrastat lub nie dokonała korekty złożonego uprzednio zgłoszenia Intrastat, organ celny może nałożyć karę pieniężną w wysokości 3.000 zł.

1 lutego 2011 roku nastąpiła zasadnicza zmiana w ramach systemu Intrastat. Tego dnia weszło w życie podpisane 3 listopada 2010 roku rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń Intrastat (Dz.U. z 2010 roku Nr 216, poz. 1422). Wprowadza ono kilka istotnych zmian w dotychczasowym trybie składania deklaracji.

Najważniejsze z nich to:

- zmiana właściwości miejscowej organów celnych poprzez wskazanie Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie jako organu celnego właściwego w sprawach zgłoszeń Intrastat www.ic-szczecin.pl,

- wprowadzenie, co do zasady, obowiązku składania zgłoszeń INTRASTAT w formie elektronicznej, z zachowaniem formy pisemnej jedynie w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym poinformowaniu organu celnego,

- zmiana terminu na dokonanie korekty danych zawartych w deklaracji z 2 lat na 1 rok licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił okres sprawozdawczy zawierający nieprawidłowe wartości.

 

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń Intrastat (Dz.U. z 2010 roku Nr 216, poz. 1422)

- Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.)

Anna Piątek-Wilkos

Senior Konsultant

Departament Outsourcingu Rachunkowości

 

Źródło: Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?