Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczać przywóz towarów do składu konsygnacyjnego w Polsce

Anna Dudkowska
inforCMS
Niemiecka spółka ARTi jest producentem części wykorzystywanych do produkcji sprzętu RTV. Spółka posiada siedzibę w Monachium, gdzie również ma miejsce produkcja wyrobów. Obecnie firma ARTi jest w trakcie wdrażania nowego systemu dostaw do fabryki w Polsce. Będzie on polegał na tym, iż towary z Niemiec będą przywożone do składu konsygnacyjnego zlokalizowanego w pobliżu fabryki, a podzespoły będą przechodziły na własność kontrahenta w momencie pobrania towaru ze składu. Podstawą do wystawienia faktury sprzedaży przez spółkę będzie cotygodniowe zestawienie sporządzone przez odbiorcę. Czy firma ARTi ma obowiązek rejestracji na potrzeby VAT w Polsce? Jak należy opodatkować te transakcje?

RADA

Zagraniczna spółka nie ma obowiązku rejestracji do potrzeb VAT w kraju, ponieważ ciężar opodatkowania transakcji przejmuje nabywca. Nie ma jednak jednolitego stanowiska organów skarbowych w tej sprawie. Dla pewności należy się zwrócić z wnioskiem o wydanie interpretacji. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

W celu udzielenia odpowiedzi należy najpierw opisać konstrukcję składów konsygnacyjnych.

Procedura sprzedaży towarów z wykorzystaniem tzw. składów konsygnacyjnych jest powszechnie stosowana przez wiele krajów Unii Europejskiej. Regulacje pozwalające na wprowadzenie tej konstrukcji do krajowego porządku prawnego w zakresie VAT zawarte były w VI Dyrektywie Rady z 17 maja 1977 r. (77/388/ECC), znajdują one również odzwierciedlenia w obecnie obowiązującej 112 Dyrektywie Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie podatku od wartości dodanej.

Generalnie konstrukcja dostawy do magazynu konsygnacyjnego polega na tym, że dostawca z kraju B sprowadza towar do kraju A jeszcze przed faktycznym dokonaniem transakcji, towar trafia do magazynu, skąd jest pobierany przez odbiorcę zgodnie z jego zapotrzebowaniem (tzw. zasada just in time). Na potrzeby VAT przemieszczenie przez dostawcę z kraju wysyłki (A) do magazynu w kraju przeznaczenia (B) będzie uznane za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w kraju A i wewnątrzwspólnotowe nabycie w kraju B. Oznacza to, że dostawca wykazuje wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną stawką 0%, a obowiązek z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru jest przeniesiony na nabywcę towaru, który de facto właścicielem towarów jeszcze nie jest (szerzej na temat funkcjonowania składów konsygnacyjnych pisaliśmy w nr 17 BV na s. 34).

W polskiej ustawie o VAT brak jest przepisów bezpośrednio dotyczących składów konsygnacyjnych. Niemniej jednak model zakupów przez magazyn tego typu zlokalizowany w Polsce bywa także stosowany przez zagranicznych dostawców, choć budzi on wiele wątpliwości, jeśli chodzi o rozliczenia podatkowe.

Ważne!

Czechy, Węgry, Słowacja i Słowenia wprowadziły do swoich przepisów regulacje, które ułatwiają rozliczenia w przypadku dostaw do składów konsygnacyjnych.

Warto jednak zwrócić uwagę, że w przypadku consigment stock jedyną możliwością uproszczenia procedury poboru VAT jest wprowadzenie specyficznych rozwiązań do obowiązujących przepisów prawnych, natomiast w przypadku call of stock nawet obecne przepisy pozwalają na ułatwienie rozliczeń.

Z sytuacji opisanej w zapytaniu wynika, że spółka będzie dokonywała dostaw towarów do magazynu zlokalizowanego w pobliżu fabryki, natomiast kontrahent będzie pobierał towar zgodnie z zapotrzebowaniem.

 

Odpowiadając, należy się zastanowić, czy podmiot zagraniczny, który sprowadza towar do magazynu w Polsce, gdy przeniesienie własności nastąpi dopiero w chwili pobrania towaru przez klienta, powinien się zarejestrować na potrzeby VAT i rozliczyć zarówno dostawę, jak i nabycie wewnątrzwspólnotowe, czy też wystarczy, jeśli jest podatnikiem od wartości dodanej w swoim kraju.

Model dostawy do magazynu konsygnacyjnego typu call of stock zasadniczo wygląda tak:

Mamy tutaj do czynienia z dwiema odrębnymi czynnościami podlegającymi polskim przepisom o VAT - pierwsza z nich to przemieszczenia towarów pomiędzy dwoma krajami - od dokonującego dostawy do magazynu konsygnacyjnego, a druga to nabycie towarów z magazynu przez polskiego odbiorcę.

Dostawa do Polski

Wprowadzenie przez zagranicznego przedsiębiorcę towarów do magazynu położonego w Polsce stanowi co do zasady czynność opodatkowaną VAT.

Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 ustawy o VAT przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej (czyli przedsiębiorcę zagranicznego) lub na jego rzecz stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, jednak pod warunkiem, gdy towary:

• należą do tego podatnika,

• są przemieszczone z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do Polski,

• zostały przez niego wytworzone, wydobyte, zaimportowane lub nabyte w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa,

• mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium naszego kraju.

Oznacza to, że aby rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawca powinien dopełnić obowiązku rejestracji do VAT i transakcji wewnątrzwspólnotowych w Polsce. Otrzymany przez niego numer NIP UE będzie również podstawą do zastosowania stawki zerowej w kraju wysyłki w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Uwaga: W przypadku podmiotów zagranicznych nieposiadających stałego miejsca zamieszkania lub siedziby albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju - właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, ul. Jagiellońska 15, 03-719 Warszawa.

Jeśli chodzi o moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu przemieszczenia towarów własnych zrównanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, to decyduje tutaj chwila wystawienia przez zagranicznego dostawcę faktury dokumentującej przemieszczenie tychże towarów. W sytuacji gdy faktury nie ma, obowiązek podatkowy powstanie 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania przemieszczenia.

Podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów będzie stanowiła wartość przemieszczanych towarów wykazanych na fakturze, powiększona o ewentualne podatki i opłaty poniesione w Polsce w związku z nabyciem oraz koszty dodatkowe (na przykład: opakowanie, transport, ubezpieczenie). W sytuacji gdy przemieszczenie towarów własnych nie zostanie udokumentowane fakturą - podstawą opodatkowania będzie cena nabycia przemieszczanych towarów lub koszt ich wytworzenia powiększona o ewentualne opłaty dodatkowe.

Ponadto zagraniczny dostawca będzie musiał wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, ponieważ ta faktura jest podstawą ujęcia ww. dostawy w polskich rejestrach i deklaracjach VAT.

 

Dostawa krajowa

Jeśli natomiast chodzi o dostawę towaru z magazynu do polskiego odbiorcy, w sytuacji gdy zagraniczny dostawca rozliczył podatek z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, to w tym przypadku stanowisko organów skarbowych jest w miarę jednolite.

Przepisy ustawy o VAT w art. 17 ust. 1 pkt 5 przewidują, iż w przypadku gdy dostawca nie posiada w Polsce siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania, podatnikiem z tytułu tej czynności może być polski nabywca. Jeśli tak się stanie, to znaczy jeśli podatek z tytułu dokonania dostawy towaru na terytorium kraju rozliczy polska firma, obowiązki ciążące na zagranicznym dostawcy ograniczają się jedynie do rozliczenia podatku z tytułu przemieszczenia towarów własnych zrównanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem (wspomniany wyżej art. 11 ustawy o VAT).

Ważne!

Zagraniczny dostawca powinien się zarejestrować jako podatnik VAT. Ciąży na nim obowiązek rozliczenia z tytułu przemieszczenia towarów własnych, zrównanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów. Nie będzie on musiał jedynie rozliczyć podatku z tytuły krajowej dostawy do polskiego odbiorcy. Może natomiast to zrobić, jeśli będzie chciał - art. 17 ust. 1 pkt 5 stanowi uprawnienie, a nie obowiązek podatnika.

Stosowanie wyżej opisanego systemu rozliczeń dostaw towarów do składów konsygnacyjnych jest w praktyce bardzo uciążliwe dla zagranicznych dostawców. Rejestracja w Polsce na potrzeby VAT i rozliczenia z tytułu dokonywanych transakcji stanowią dla nich dodatkowe obciążenie.

Rozliczenie według uproszczonych zasad

Polskie organy skarbowe coraz częściej prezentują stanowisko, że ustawa o VAT dopuszcza możliwość „przerzucenia” obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia na odbiorcę towaru. W takim wypadku przemieszczenie towarów z jednego państwa do drugiego nie stanowi „przemieszczenia towarów własnych” z art. 11 ust. 1 ustawy, a zatem dokonujący dostawy nie rozpoznaje w kraju położenia magazynu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Innymi słowy - zagraniczny dostawca dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz odbiorcy w Polsce, który z kolei rozlicza wewnątrzwspólnotowe nabycie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że polski przedsiębiorca nie staje się właścicielem całej partii towaru od razu (pobiera go etapami zgodnie z zapotrzebowaniem), a wewnątrzwspólnotowe nabycie rozlicza już z chwilą przywozu całej partii towaru do magazynu.

Zatem zgodnie z powyższym zagraniczny dostawca nie musi się rejestrować na potrzeby VAT w Polsce, a co za tym idzie - nie rozlicza VAT ani z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ani lokalnej dostawy na terytorium Polski.

Niemniej jednak stanowisko to nie jest powszechnie akceptowane przez urzędy skarbowe. Dlatego też najlepiej się zwrócić do właściwego organu skarbowego z wnioskiem o wydanie w tej sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Jak czytamy w piśmie z 2 sierpnia 2006 r. Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie nr 1472/RPP1/443-444/06/SS: „Spółka podkreśla we wniosku fakt, iż towary cały czas pozostają w dyspozycji Kontrahenta, który zachowuje pełne prawo ich własności aż do momentu ich pobrania przez Spółkę. Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny, należy stwierdzić, iż Spółka nabywając prawo do rozporządzania towarami jak właściciel w momencie pobierania towarów z magazynu znajdującego się na terytorium RP, nie spełnia wymagań zawartych w ww. przepisach koniecznych do uznania przedmiotowych czynności za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Spełnione są natomiast przesłanki określone w przepisie art. 17 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy. W konsekwencji należy uznać, iż Spółka powinna rozpoznawać przedmiotowe transakcje jako dostawy towarów, dla których podatnikiem jest ich nabywca”.

Obecnie na uchwalenie oczekuje projekt nowelizacji ustawy o VAT zawierający między innymi regulacje dotyczące instytucji magazynu konsygnacyjnego. Zgodnie z projektem wprowadzenie do magazynu towarów przemieszczonych z innego państwa członkowskiego co do zasady nie będzie rodzić obowiązku podatkowego. Dopiero pobranie towarów spowoduje, iż nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, czyli podlegająca opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (po stronie dostawcy) i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (po stronie polskiego odbiorcy). Zatem na potrzeby tej transakcji zagraniczny przedsiębiorca nie będzie musiał się rejestrować jako podatnik VAT w Polsce. Należy jednak podkreślić, iż towary przemieszczone do składu konsygnacyjnego będą musiały trafić tam już z zamiarem ich dostawy określonemu odbiorcy. Oznacza to, iż planowane zmiany będą dotyczyły jedynie magazynów typu call of stock.

• art. 11 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 5 i 6, art. 31, art. 97 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

Anna Dudkowska

ekspert w zakresie VAT

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Koszty windykacji - ile wynoszą? Czy można prowadzić windykację na koszt dłużnika?
  Zwlekający z zapłatą kontrahenci to niechlubny standard w polskich firmach. Niestety niemal każdy przedsiębiorca spotyka się w końcu z sytuacją, w której druga strona transakcji będzie zwlekać z regulacją wymagalnych zobowiązań. Przyczyny takiego stanu rzeczy bywają różne, a w wielu przypadkach koniecznością okazuje się wszczęcie sprawy sądowej. Warto wiedzieć, że kosztami postępowania można obciążyć dłużnika.
  Inflacja i rosnące stopy procentowe NBP. Czy Polacy oszczędzają? Czy chronią swoje oszczędności?
  Inflacja osiągnęła już w 2022 roku poziomy nienotowane od ponad dwudziestu lat. Większość prognoz sugeruje, że szybko rosnące ceny będą nam towarzyszyć przez dłuższy czas. Jak Polacy odnajdują się w obliczu inflacji? Czy nasza świadomość w tym zakresie jest wysoka? Jak podchodzimy do oszczędzania? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w najnowszych raportach autorstwa dr Katarzyny Sekścińskiej „Inflacja i stopy procentowe oczami polskiego konsumenta 2022” oraz „Postawy Polaków Wobec Finansów 2022”.
  Rozliczenie CIT za 2021 rok - do kiedy?
  Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin rozliczenia rocznego podatku za 2021 r. dla większości podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Termin złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E) został przesunięty do 30 września 2022 r.
  JPK/PIT i JPK/CIT - od kiedy?
  Nowelizacja ustawy o PIT (oraz niektórych innych ustaw) z 9 czerwca 2022 r. odroczyła terminy wejścia w życie przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji podatkowych przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązku ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego (tzw. JPK/PIT i JPK/CIT). Od kiedy podatnicy będą mieli obowiązek elektronicznego prowadzenia ewidencji podatkowych i wysyłania JPK/PIT lub JPK/CIT?
  PUE ZUS stanie się niedługo częścią platformy gov.pl
  Platforma Usług Elektronicznych ZUS stanie się niedługo częścią wielkiej platformy gov.pl – zapowiedziała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Dodała, że rozwijane będą funkcjonujące rozwiązania informatyczne, np. e-wizyty i e-wnioski, będzie też więcej aplikacji mobilnych.
  Zwolnienie z VAT i cła przywozu towarów do zwalczania skutków COVID-19 tylko do 30 czerwca 2022 r.
  Decyzja Komisji Europejskiej zwalniająca z cła i VAT przywóz spoza Unii Europejskiej towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 obowiązuje do 30 czerwca 2022 r. Ministerstwo Finansów informuje, że zwolnienie to nie będzie przedłużone.
  Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją do VAT - rozliczenie podatku naliczonego
  Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony zawarty w otrzymanych fakturach to fundamentalne prawo przysługujące podatnikom VAT. Jednym z warunków dokonania odliczenia jest rejestracja jako podatnik VAT czynny. Brak formalnej rejestracji w chwili dokonywania zakupów nie pozbawia jednak prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, o ile będą one wykorzystywane na potrzeby czynności opodatkowanych. Wymaga to odpowiedniego wypełnienia formularza VAT-R.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych - założenia specustawy
  Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje specustawę, która ułatwi waloryzację kontraktów we wszystkich kategoriach umów objętych zamówieniami publicznymi. Dla umów zawartych przed 1 stycznia 2021 r. będzie możliwość wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych, a w umowach zawartych po tej dacie możliwe będzie podniesienie limitów waloryzacji.
  „Podatek Belki”. RPO pisze do Minister Finansów.
  Obywatele są zaniepokojeni szybkim wzrostem cen towarów i usług. W tym kontekście pytają o zasadność dalszego opodatkowania zysków kapitałowych, znanego jako ”podatek Belki”. Jest on dużym obciążeniem fiskalnym dla gospodarstw domowych - nie tylko wobec dwucyfrowej inflacji, ale i niskiego oprocentowania lokat oraz w dobie kryzysu po pandemii, a także wojny w Ukrainie.
  KAS: Jak klienci oceniają wizytę w urzędzie skarbowym – wyniki badania
  W ramach programu „Klient w centrum uwagi KAS” od kwietnia 2021 r. prowadzono internetowe badanie ankietowe wśród osób odwiedzających urzędy skarbowe. W ciągu roku spłynęło ponad 108 tys. wypełnionych ankiet, z których wynika, że ogólny poziom satysfakcji klientów wyniósł 82%. Wyniki badania są wykorzystywane do projektowania nowych rozwiązań i ulepszania obsługi w urzędach.
  Polski Ład 2.0 – zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Stawki, skala podatkowa, ulgi, składka zdrowotna i inne nowości
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, tzw. „Polski Ład 2.0” została podpisana przez Prezydenta w dniu 13 czerwca 2022 r., natomiast 15 czerwca 2022 r. opublikowano ustawę w Dzienniku Ustaw (poz. 1265). Poniżej przedstawiamy zbiór najważniejszych planowanych zmian. W zdecydowanej większości zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2022 r.
  Wyższe zaliczki na PIT od 1 lipca 2022 r. - kto zapłaci i dlaczego
  Zmiany w PIT wchodzące w życie od 1 lipca 2022 r., zdaniem Ministerstwa Finansów, pozwolą na obniżenie zobowiązań podatkowych Polaków ale niektórych wypadkach mogą doprowadzić do wzrostu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Niższa 12% stawka PIT, wysoka kwota wolna od podatku – 30.000 zł oraz próg podatkowy na poziomie 120.000 zł nie w każdym przypadku już od pierwszego miesiąca wejścia w życie ustawy zrekompensują uchylenie innych mechanizmów wprowadzonych w 2022 roku. Ministerstwo Finansów wskazuje, że reforma podatkowa została rozłożona na 2 etapy, dlatego jej pełen skutek podatnicy odczują po 1 stycznia 2023 roku.
  Skutki podatku bankowego
  Podatek bankowy ogranicza efektywność polityki pieniężnej, nie jest wsparciem dla reformy wskaźników referencyjnych w Polsce - wynika z raportu opublikowanego w ramach Working Papers NBP.
  Nowelizacja ustawy o PIT od 1 lipca 2022 r. – najważniejsze zmiany. Wynagrodzenia brutto-netto
  Polski Ład, jedna z największych nowelizacji prawa podatkowego od wielu lat, doczekał się korekty (tzw. Polski Ład 2.0) w postaci ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 1 lipca 2022 r. Jakie najważniejsze zmiany w PIT będą obowiązywać od lipca? Jak w praktyce zmiany wpłyną na sytuację podatników – osób fizycznych pracujących w ramach stosunku pracy?
  Co ważniejsze do zastosowania 0% stawki VAT przy WDT - prawo UE czy prawo krajowe?
  Polska wchodząc w 2004 do Unii Europejskiej wyraziła chęć bycia w „unijnej rodzinie” oraz m.in. przyjęła dorobek prawny UE wprost, tak jak był on przez lata wypracowany oraz zgodziła oddać niektóre dziedziny życia w kompetencje zarządzania i legislacji UE. Zrozumiałym jest, że aby dobrze zarządzać tworem składającym się z 27 krajów, pod każdym względem różnych krajów, trzeba posiadać narzędzia, aby wspólne dziedziny życia funkcjonowały jednakowo i w określonym porządku.
  Badanie sprawozdania finansowego. Korekty biegłego rewidenta - wprowadzać czy nie wprowadzać?
  Do zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2021 rok, zgodnie z przedłużonym terminem, pozostało jeszcze trochę czasu, ale nie zapominajmy, że wiele z nich podlega ocenie biegłego rewidenta, a ten może mieć uwagi. Co w sytuacji, gdy w wyniku badania pojawiają się korekty, a firma nie zgadza się na ich wprowadzenie?
  Składka zdrowotna 2022 a podatek - zmiany od 1 lipca
  Od 1 lipca 2022 r. zmienią się zasady rozliczania składki zdrowotnej w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), a także w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i karcie podatkowej. Zmiany te wynikają z ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1265. Nowelizacja ta jest określana potocznie jako Polski Ład 2.0, a w publikacjach Ministerstwa Finansów jako "Niskie podatki". Co się zmieni w rozliczaniu podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne?
  Kto zyska na obniżce podatku dochodowego z 17% do 12%?
  Jedynym beneficjentem zmian w PIT od 1 lipca 2022 r. będą pracownicy oraz zleceniobiorcy, którzy uzyskują miesięcznie przychody brutto w wysokości ponad 12 800 zł – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Stawka 12% i inne ważne zmiany - nowelizacja ustawy o PIT od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 r. wchodzą w życie wchodzą istotne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), które m.in. obniżają niższą stawkę podatkową z 17 do 12 proc. Z niższej stawki będą mogli skorzystać wszyscy, którzy rozliczają się z wykorzystaniem skali podatkowej, a więc pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i przedsiębiorcy rozliczający się w ten sposób.
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w VAT – wyroki TSUE
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ma istotne znaczenie w dobie aktywnej działalności polskich przedsiębiorców na rynkach innych Państw członkowskich. System VAT opiera się na neutralności VAT z zachowaniem konieczności zapewnienia wpływów do budżetów państw członkowskich w miejscu konsumpcji towaru lub usługi podlegającej opodatkowaniu. Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ma na celu opodatkowanie usług, które świadczone są za pomocą infrastruktury znajdującej się w innym Państwie niż siedziba podatnika. Najnowsze orzecznictwo europejskie tj. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 7 kwietnia 2022 w sprawie C-333/20 Berlin Chemie A. Menarini SRL oraz poprzedzające go wyroki w sprawach C-547/18, Dong Yang Electronics, oraz C 931/19, Titanium Ltd., wskazują drogę w rozumieniu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
  Realny spadek wynagrodzeń - 1% miesięcznie nawet przez rok
  Majowy spadek płac realnych to początek dłuższego trendu. Nie należy obawiać się, że ten spadek się mocno pogłębi, będzie wynosił ok. 1 proc. miesięcznie, ale taka sytuacja może potrwać nawet rok – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Karol Pogorzelski.
  Logowanie do e-Urzędu Skarbowego - zmiany od 7 lipca 2022 r.
  W dniu 7 lipca 2022 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego. Gotowy jest już projekt tego rozporządzenia. Nowe rozporządzenie ma związek z wdrażanym w resorcie finansów nowym rozwiązaniem informatycznym – e-Urząd Skarbowy, który docelowo ma zastąpić portal podatkowy.
  Ceny paliw na stacjach benzynowych w Polsce - wakacje 2022 (czerwiec-lipiec)
  Na początku wakacji można spodziewać się spadku cen paliw o 5-10 gr/l - oceniają analitycy BM Reflex. Ale i tak rachunki za tankowanie w trakcie wakacji będą od 46 do 53 proc. wyższe niż rok temu. Rekordowo wysokie ceny paliw mogą zniechęcać w tym roku do wakacyjnych podróży. Kierowcy muszą się liczyć z tym, że za zatankowanie 50-litrowego baku będą musieli zapłacić blisko 400 zł - informują analitycy e-petrol.pl
  Wynagrodzenia w Polskim Ładzie 2.0 – umowa o pracę, umowa zlecenia. Przykłady z kwotami brutto-netto
  Biorąc pod uwagę ilość zmian podatkowych, które zaszły w ustawie o PIT w ciągu ostatniego półrocza wielu podatników może mieć wątpliwości związane z wysokością wynagrodzenia. Poniższe zestawienia zawierają przykładowe porównania wysokości wynagrodzenia w stanie prawnym sprzed Polskiego Ładu (do końca 2020 r.), po wdrożeniu tej reformy (2021 r.) oraz w stanie prawnym po wejściu w życie Polskiego Ładu 2.0 (tj. 1 lipca 2022 r.). Porównując wysokość wynagrodzeń należy uwzględnić formę zatrudnienia, wysokość zarobków oraz specyfikę poszczególnych zmian, które weszły w życie w ramach nowelizacji, a więc przede wszystkim: podniesienie kwoty wolnej, wprowadzenie oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej, brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej, obniżenie pierwszej stawki podatku PIT z 17% do 12%. Należy też zauważyć, że Polski Ład 2.0 zakłada likwidację od 1 lipca 2022 r. tzw. mechanizmu „rolowania” zaliczek (zgodnie z którym płatnicy muszą obliczać zaliczki na dwa sposoby – według zasad obowiązujących 1 stycznia 2022 r. oraz 31 grudnia 2021 r.).
  Obligacje skarbowe w lipcu 2022 r. - oprocentowanie i oferta
  Ministerstwo Finansów poinformowało, że podnosi oprocentowanie oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w lipcu 2022 r. W związku z podniesieniem stopy referencyjnej NBP o 0,75 pp., oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,00%, a 2-letnich 6,25%.