Kategorie

Jak rozliczać przywóz towarów do składu konsygnacyjnego w Polsce

Anna Dudkowska
inforCMS
Niemiecka spółka ARTi jest producentem części wykorzystywanych do produkcji sprzętu RTV. Spółka posiada siedzibę w Monachium, gdzie również ma miejsce produkcja wyrobów. Obecnie firma ARTi jest w trakcie wdrażania nowego systemu dostaw do fabryki w Polsce. Będzie on polegał na tym, iż towary z Niemiec będą przywożone do składu konsygnacyjnego zlokalizowanego w pobliżu fabryki, a podzespoły będą przechodziły na własność kontrahenta w momencie pobrania towaru ze składu. Podstawą do wystawienia faktury sprzedaży przez spółkę będzie cotygodniowe zestawienie sporządzone przez odbiorcę. Czy firma ARTi ma obowiązek rejestracji na potrzeby VAT w Polsce? Jak należy opodatkować te transakcje?

RADA

Zagraniczna spółka nie ma obowiązku rejestracji do potrzeb VAT w kraju, ponieważ ciężar opodatkowania transakcji przejmuje nabywca. Nie ma jednak jednolitego stanowiska organów skarbowych w tej sprawie. Dla pewności należy się zwrócić z wnioskiem o wydanie interpretacji. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

W celu udzielenia odpowiedzi należy najpierw opisać konstrukcję składów konsygnacyjnych.

Reklama

Procedura sprzedaży towarów z wykorzystaniem tzw. składów konsygnacyjnych jest powszechnie stosowana przez wiele krajów Unii Europejskiej. Regulacje pozwalające na wprowadzenie tej konstrukcji do krajowego porządku prawnego w zakresie VAT zawarte były w VI Dyrektywie Rady z 17 maja 1977 r. (77/388/ECC), znajdują one również odzwierciedlenia w obecnie obowiązującej 112 Dyrektywie Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie podatku od wartości dodanej.

Generalnie konstrukcja dostawy do magazynu konsygnacyjnego polega na tym, że dostawca z kraju B sprowadza towar do kraju A jeszcze przed faktycznym dokonaniem transakcji, towar trafia do magazynu, skąd jest pobierany przez odbiorcę zgodnie z jego zapotrzebowaniem (tzw. zasada just in time). Na potrzeby VAT przemieszczenie przez dostawcę z kraju wysyłki (A) do magazynu w kraju przeznaczenia (B) będzie uznane za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w kraju A i wewnątrzwspólnotowe nabycie w kraju B. Oznacza to, że dostawca wykazuje wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną stawką 0%, a obowiązek z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru jest przeniesiony na nabywcę towaru, który de facto właścicielem towarów jeszcze nie jest (szerzej na temat funkcjonowania składów konsygnacyjnych pisaliśmy w nr 17 BV na s. 34).

W polskiej ustawie o VAT brak jest przepisów bezpośrednio dotyczących składów konsygnacyjnych. Niemniej jednak model zakupów przez magazyn tego typu zlokalizowany w Polsce bywa także stosowany przez zagranicznych dostawców, choć budzi on wiele wątpliwości, jeśli chodzi o rozliczenia podatkowe.

Ważne!

Czechy, Węgry, Słowacja i Słowenia wprowadziły do swoich przepisów regulacje, które ułatwiają rozliczenia w przypadku dostaw do składów konsygnacyjnych.

Warto jednak zwrócić uwagę, że w przypadku consigment stock jedyną możliwością uproszczenia procedury poboru VAT jest wprowadzenie specyficznych rozwiązań do obowiązujących przepisów prawnych, natomiast w przypadku call of stock nawet obecne przepisy pozwalają na ułatwienie rozliczeń.

Z sytuacji opisanej w zapytaniu wynika, że spółka będzie dokonywała dostaw towarów do magazynu zlokalizowanego w pobliżu fabryki, natomiast kontrahent będzie pobierał towar zgodnie z zapotrzebowaniem.

 

Odpowiadając, należy się zastanowić, czy podmiot zagraniczny, który sprowadza towar do magazynu w Polsce, gdy przeniesienie własności nastąpi dopiero w chwili pobrania towaru przez klienta, powinien się zarejestrować na potrzeby VAT i rozliczyć zarówno dostawę, jak i nabycie wewnątrzwspólnotowe, czy też wystarczy, jeśli jest podatnikiem od wartości dodanej w swoim kraju.

Model dostawy do magazynu konsygnacyjnego typu call of stock zasadniczo wygląda tak:

Mamy tutaj do czynienia z dwiema odrębnymi czynnościami podlegającymi polskim przepisom o VAT - pierwsza z nich to przemieszczenia towarów pomiędzy dwoma krajami - od dokonującego dostawy do magazynu konsygnacyjnego, a druga to nabycie towarów z magazynu przez polskiego odbiorcę.

Dostawa do Polski

Wprowadzenie przez zagranicznego przedsiębiorcę towarów do magazynu położonego w Polsce stanowi co do zasady czynność opodatkowaną VAT.

Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 ustawy o VAT przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej (czyli przedsiębiorcę zagranicznego) lub na jego rzecz stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, jednak pod warunkiem, gdy towary:

• należą do tego podatnika,

• są przemieszczone z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do Polski,

• zostały przez niego wytworzone, wydobyte, zaimportowane lub nabyte w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa,

• mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium naszego kraju.

Oznacza to, że aby rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawca powinien dopełnić obowiązku rejestracji do VAT i transakcji wewnątrzwspólnotowych w Polsce. Otrzymany przez niego numer NIP UE będzie również podstawą do zastosowania stawki zerowej w kraju wysyłki w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Reklama

Uwaga: W przypadku podmiotów zagranicznych nieposiadających stałego miejsca zamieszkania lub siedziby albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju - właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, ul. Jagiellońska 15, 03-719 Warszawa.

Jeśli chodzi o moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu przemieszczenia towarów własnych zrównanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, to decyduje tutaj chwila wystawienia przez zagranicznego dostawcę faktury dokumentującej przemieszczenie tychże towarów. W sytuacji gdy faktury nie ma, obowiązek podatkowy powstanie 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania przemieszczenia.

Podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów będzie stanowiła wartość przemieszczanych towarów wykazanych na fakturze, powiększona o ewentualne podatki i opłaty poniesione w Polsce w związku z nabyciem oraz koszty dodatkowe (na przykład: opakowanie, transport, ubezpieczenie). W sytuacji gdy przemieszczenie towarów własnych nie zostanie udokumentowane fakturą - podstawą opodatkowania będzie cena nabycia przemieszczanych towarów lub koszt ich wytworzenia powiększona o ewentualne opłaty dodatkowe.

Ponadto zagraniczny dostawca będzie musiał wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, ponieważ ta faktura jest podstawą ujęcia ww. dostawy w polskich rejestrach i deklaracjach VAT.

 

Dostawa krajowa

Jeśli natomiast chodzi o dostawę towaru z magazynu do polskiego odbiorcy, w sytuacji gdy zagraniczny dostawca rozliczył podatek z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, to w tym przypadku stanowisko organów skarbowych jest w miarę jednolite.

Przepisy ustawy o VAT w art. 17 ust. 1 pkt 5 przewidują, iż w przypadku gdy dostawca nie posiada w Polsce siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania, podatnikiem z tytułu tej czynności może być polski nabywca. Jeśli tak się stanie, to znaczy jeśli podatek z tytułu dokonania dostawy towaru na terytorium kraju rozliczy polska firma, obowiązki ciążące na zagranicznym dostawcy ograniczają się jedynie do rozliczenia podatku z tytułu przemieszczenia towarów własnych zrównanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem (wspomniany wyżej art. 11 ustawy o VAT).

Ważne!

Zagraniczny dostawca powinien się zarejestrować jako podatnik VAT. Ciąży na nim obowiązek rozliczenia z tytułu przemieszczenia towarów własnych, zrównanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów. Nie będzie on musiał jedynie rozliczyć podatku z tytuły krajowej dostawy do polskiego odbiorcy. Może natomiast to zrobić, jeśli będzie chciał - art. 17 ust. 1 pkt 5 stanowi uprawnienie, a nie obowiązek podatnika.

Stosowanie wyżej opisanego systemu rozliczeń dostaw towarów do składów konsygnacyjnych jest w praktyce bardzo uciążliwe dla zagranicznych dostawców. Rejestracja w Polsce na potrzeby VAT i rozliczenia z tytułu dokonywanych transakcji stanowią dla nich dodatkowe obciążenie.

Rozliczenie według uproszczonych zasad

Polskie organy skarbowe coraz częściej prezentują stanowisko, że ustawa o VAT dopuszcza możliwość „przerzucenia” obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia na odbiorcę towaru. W takim wypadku przemieszczenie towarów z jednego państwa do drugiego nie stanowi „przemieszczenia towarów własnych” z art. 11 ust. 1 ustawy, a zatem dokonujący dostawy nie rozpoznaje w kraju położenia magazynu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Innymi słowy - zagraniczny dostawca dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz odbiorcy w Polsce, który z kolei rozlicza wewnątrzwspólnotowe nabycie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że polski przedsiębiorca nie staje się właścicielem całej partii towaru od razu (pobiera go etapami zgodnie z zapotrzebowaniem), a wewnątrzwspólnotowe nabycie rozlicza już z chwilą przywozu całej partii towaru do magazynu.

Zatem zgodnie z powyższym zagraniczny dostawca nie musi się rejestrować na potrzeby VAT w Polsce, a co za tym idzie - nie rozlicza VAT ani z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ani lokalnej dostawy na terytorium Polski.

Niemniej jednak stanowisko to nie jest powszechnie akceptowane przez urzędy skarbowe. Dlatego też najlepiej się zwrócić do właściwego organu skarbowego z wnioskiem o wydanie w tej sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Jak czytamy w piśmie z 2 sierpnia 2006 r. Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie nr 1472/RPP1/443-444/06/SS: „Spółka podkreśla we wniosku fakt, iż towary cały czas pozostają w dyspozycji Kontrahenta, który zachowuje pełne prawo ich własności aż do momentu ich pobrania przez Spółkę. Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny, należy stwierdzić, iż Spółka nabywając prawo do rozporządzania towarami jak właściciel w momencie pobierania towarów z magazynu znajdującego się na terytorium RP, nie spełnia wymagań zawartych w ww. przepisach koniecznych do uznania przedmiotowych czynności za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Spełnione są natomiast przesłanki określone w przepisie art. 17 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy. W konsekwencji należy uznać, iż Spółka powinna rozpoznawać przedmiotowe transakcje jako dostawy towarów, dla których podatnikiem jest ich nabywca”.

Obecnie na uchwalenie oczekuje projekt nowelizacji ustawy o VAT zawierający między innymi regulacje dotyczące instytucji magazynu konsygnacyjnego. Zgodnie z projektem wprowadzenie do magazynu towarów przemieszczonych z innego państwa członkowskiego co do zasady nie będzie rodzić obowiązku podatkowego. Dopiero pobranie towarów spowoduje, iż nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, czyli podlegająca opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (po stronie dostawcy) i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (po stronie polskiego odbiorcy). Zatem na potrzeby tej transakcji zagraniczny przedsiębiorca nie będzie musiał się rejestrować jako podatnik VAT w Polsce. Należy jednak podkreślić, iż towary przemieszczone do składu konsygnacyjnego będą musiały trafić tam już z zamiarem ich dostawy określonemu odbiorcy. Oznacza to, iż planowane zmiany będą dotyczyły jedynie magazynów typu call of stock.

• art. 11 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 5 i 6, art. 31, art. 97 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

Anna Dudkowska

ekspert w zakresie VAT

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?

  Strategia podatkowa a schematy podatkowe

  MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w określonych przypadkach nakładają na podatników obowiązek raportowy, jak również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

  Franszyza redukcyjna a PIT

  Franszyza redukcyjna a PIT. Czy kwota franszyzy redukcyjnej, która została wypłacona poszkodowanemu przez ubezpieczonego sprawcę szkody jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

  Ceny transferowe. W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

  Zmiana pracy 2021. Oczekiwania pracowników i możliwości rozwoju

  Rynek pracy 2021. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy branż.