REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowy wzór WIS-W od 1 lipca 2023 r. Jak się zmieni wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej?

WIS-W - nowy wzór wniosku o WIS od 1 lipca 2023 - projekt
WIS-W - nowy wzór wniosku o WIS od 1 lipca 2023 - projekt
Rządowe Centrum Legislacji

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 lipca 2023 r. będzie obowiązywał nowy wzór WIS-W - wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, a także nowy wzór załącznika do tego wniosku (WIS-W/A). Minister Finansów przygotował już projekty tych wzorów i rozporządzenia, które te wzory wprowadzi. Co się zmieni w tych wzorach?

Projektowane rozporządzenie zastąpić ma obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 29 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (Dz. U. 2019, poz. 2109).

Autopromocja

Nowy wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS-W) - dlaczego jest potrzebny 

Nowy wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS-W) jest potrzebny w celu jego dostosowania do następujących zmian prawa:

1) w zakresie doręczeń – zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm..) oraz ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn.zm.), wprowadzonymi ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569, z późn. zm.), a także ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301),

2) w zakresie ustawy o VAT - procedowany obecnie w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3025) przewiduje m.in. likwidację opłaty za wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej, jak również  rozszerza krąg podmiotów, które mogą ubiegać się o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Ustawa ta (tzw. pakiet Slim VAT 3) ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Co się zmieni we wniosku WIS-W?

Jak czytamy w uzasadnieniu omawianego projektu rozporządzenia, nowy wzór WIS-W oparto, co do zasady, na dotychczas obowiązującym wzorze tego wniosku. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Doręczenia korespondencji ws. WIS przez ePUAP albo e-Urząd Skarbowy

W celu dostosowania tego wzoru do zmienionych przepisów regulujących doręczenia, zrezygnowano z części B.5. i C.4. „Wniosek o doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej”

Wskazany w ww. częściach art. 144a § 1 Ordynacji podatkowej w obowiązującym brzmieniu nie może bowiem stanowić podstawy do składania wniosku o doręczenie na adres do doręczeń elektronicznych. Takiej podstawy nie ma także w innych przepisach Ordynacji podatkowej ani ustawy o doręczeniach elektronicznych. Stosownie do art. 144a § 1 Ordynacji podatkowej w przypadku doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych, pisma doręcza się na: 
1) adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych;
2) adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, za pomocą której wniesiono podanie, jeżeli adres do doręczeń elektronicznych nie został wpisany do bazy adresów elektronicznych. 

Ordynacja podatkowa nie zawiera definicji adresu do doręczeń elektronicznych. Definicja legalna tego pojęcia została zawarta w art. 2 pkt 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zgodnie z tym przepisem przez adres do doręczeń elektronicznych należy rozumieć adres elektroniczny, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), podmiotu korzystającego z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej albo z kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, umożliwiający jednoznaczną identyfikację nadawcy lub adresata danych przesyłanych w ramach tych usług. 

Ponadto w części B.4. oraz C.3. wzoru dodano odpowiednio poz. 30 i 51, w których wnioskodawca będzie mógł wskazać adres do doręczeń w systemie ePUAP. Poz. 30 i 51 będą podlegały wypełnieniu wyłącznie w przypadku, gdy wniosek o wydanie WIS zostanie złożony w postaci papierowej, jednakże wnioskodawca/ pełnomocnik lub przedstawiciel wnioskodawcy, wypełniając odpowiednio poz. 30 lub 51, wniesie o doręczenie pism w sprawie będącej przedmiotem wniosku za pośrednictwem systemu ePUAP

W wyniku tych zmian dokonano korekty objaśnienia nr 9 do wypełniania zarówno poz. 30, jak i poz. 51.

Ważne

Stosownych korekt dokonano również w załączniku do wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS-W/A).

Jeżeli wniosek o wydanie WIS zostanie wniesiony w systemie ePUAP, doręczanie pism w sprawie będącej przedmiotem wniosku będzie się odbywało w systemie ePUAP, bez konieczności wypełnienia poz. 30 lub 51. Zgodnie bowiem z przepisem przejściowym zawartym w art. 147 ust. 2 ustawy o doręczeniach elektronicznych, doręczenie korespondencji nadanej przez osobę fizyczną lub podmiot niebędący podmiotem publicznym, będące użytkownikami konta w ePUAP, do podmiotu publicznego posiadającego elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP, w ramach usługi udostępnianej w ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, do czasu zaistnienia obowiązku stosowania niniejszej ustawy, o którym mowa w art. 155, przez ten podmiot publiczny. 

Zgodnie z art. 155 ustawy o doręczeniach elektronicznych organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia określonego w komunikacie, wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji i ogłoszonym w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, określającym termin wdrożenia rozwiązań technicznych, umożliwiających organom administracji rządowej powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej. W art. 155 ust. 11 ustawy o doręczeniach elektronicznych określono, że termin określony w komunikacie nie może być późniejszy niż dzień 1 stycznia 2024 r. 

Ważne

W konsekwencji doręczenia pism w sprawie będącej przedmiotem wniosku o wydanie WIS będzie się odbywało również drogą elektroniczną na adres w systemie ePUAP, z którego został nadany ten wniosek.

Wyżej wskazany art. 144 § 1a Ordynacji podatkowej wyłącza jednak zasadę doręczenia pisma na adres do doręczeń elektronicznych w przypadku, gdy doręczenie następuje na konto w systemie teleinformatycznym organu podatkowego. Wyjątek ten dotyczy m. in. systemu teleinformatycznego Krajowej Administracji Skarbowej, zwanego „e-Urzędem Skarbowym”, który został uregulowany przepisami art. 35b i nast. ustawy o KAS. Zgodnie z art. 35b ust. 1 pkt 2 lit. a tej ustawy, e-Urząd Skarbowy służy do składania i doręczania pism w sprawach dotyczących wydawania wiążących informacji stawkowych. Jeżeli więc użytkownik konta w e-Urzędzie Skarbowym wyrazi zgodę na doręczanie na to konto pism wydawanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie określonym w art. 35b ust. 1 pkt 2 ustawy o KAS, to stosownie do art. 35e tej ustawy organ KAS doręczy pisma w sprawie będącej przedmiotem wniosku o wydanie WIS na konto w e-Urzędzie Skarbowym
W związku z powyższym zbędne jest w takim przypadku wskazywanie we wniosku o wydanie WIS adresu do doręczeń na konto w e-Urzędzie Skarbowym.

Pozostawiono jednocześnie części B.3., B.4 oraz C.2. i C.3., uwzględniając obowiązujący art. 144 § 1b i 1c Ordynacji podatkowej, który przewiduje, że w przypadku braku możliwości doręczenia pisma na adres do doręczeń elektronicznych doręczenie pisma nastąpi na adres wskazany odpowiednio w pozycji B.3. albo B.4. czy też C.2. albo C.3., za pokwitowaniem, przez operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o doręczeniach elektronicznych, a gdy ten sposób doręczenia będzie niemożliwy do dokonania – przesyłką rejestrowaną, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896).

 

Zmiany wynikające z likwidacji opłaty za wydanie WIS

Wyżej wskazana nowelizacja ustawy o VAT (tzw. pakiet SLIM VAT 3) zakłada m.in. likwidację opłaty od wniosku o wydanie WIS w wysokości 40 zł (uchylenie art. 42b ust. 2 pkt 4 i ust. 6, art. 42d i art. 42f ustawy o VAT).

Dlatego w nowym wzorze WIS-W nie będzie części E. WYSOKOŚĆ, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OPŁATY. 

Ponadto zmiana wprowadzana ustawą SLIM VAT 3 w 42b ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o VAT polega na rozszerzeniu katalogu podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o wydanie WIS. Jak wskazuje uzasadnienie do ustawy wprowadzającej tę zmianę, o WIS będą mogły wystąpić – oprócz podmiotów dokonujących lub zamierzających dokonywać czynności podlegających opodatkowaniu VAT i zamawiających w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych – również podmioty publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia w związku z zawieraną umową o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia koncesjonariusza wraz z ewentualną płatnością od zamawiającego w związku z zawieraną umową koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

W związku z powyższym wzór wniosku został stosownie uzupełniony w części B.2. STATUS WNIOSKODAWCY.

Od kiedy będą obowiązywały nowe wzory WIS-W i WIS-W/A?

Omawiany projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej przewiduje, że wejdzie ono w życie 1 lipca 2023 r., czyli w dniu, w którym przewidywane jest wejście w życie wskazanych zmian w ustawie o VAT.

Autopromocja

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej - projekt

oprac. Paweł Huczko

 

WIS-W - nowy wzór wniosku o WIS od 1 lipca 2023 - projekt

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

  Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

  W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

  Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

  Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

  Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

  Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

  Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

  MF ujawniło plany dotyczące podatku Belki - nie zostanie zniesiony, a jedynie zmodyfikowany

  Nie będzie całkowitego zniesienia podatku Belki, a jedynie modyfikacja obowiązujących przepisów. Tak wynika z wypowiedzi Jarosława Nenemana, wiceministra finansów. Co czeka inwestorów i oszczędzających?

  VAT 2024: czy ujemny podatek należny zwiększa podatek naliczony?

  Należy wprowadzić przepis prawa o charakterze uściślającym, który w art. 29a ustawy o VAT dotyczącego podstawy opodatkowania, oraz w art. 86 ustawy o VAT wprowadzi uprawnienie do rozliczania w czasie ujemnego podatku należnego oraz nakaz takiego rozliczania ujemnego podatku naliczonego – postuluje prof. dr hab. Witold Modzelewski

  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Ile wynosi obecnie stopa bezrobocia? Co pokazują dane GUS?

  Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,4% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej - tak wynika z danych GUS. Na przełomie lutego i marca stopa bezrobocia może sięgać 5,4% - 5,5% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 – 850 tys. osób.

  REKLAMA