REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy faktura wzywająca do zaliczki generuje konieczność rozliczenia WNT?

Karolina Gierszewska
Doradca podatkowy
Ewa Sokołowska - Strug
Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

REKLAMA

Obowiązek podatkowy w VAT w przypadku dokonania wpłaty zaliczki na rzecz podatnika podatku wartości dodanej, istnieje wyłącznie w sytuacji gdy podatnik ten wystawi na rzecz podatnika fakturę (invoice, rechung, etc.) potwierdzającą otrzymanie przez ten podmiot części lub całości wynagrodzenia przed realizacją dostawy, w tym także przedpłatę. Dlatego też faktura wystawiona przez ww. podmiot, która nie potwierdza otrzymania przedpłaty, lecz wzywa do jej uiszczenia nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Rozpoznajmy przedmiotową kwestię na poniższym przykładowym stanie faktycznym.

Autopromocja

Spółka Alfa zamówiła w marcu 2011 r. od kontrahenta z Grecji taśmy treningowe. Za ww. zamówienie Spółka zobowiązana była dokonać płatności w dwóch ratach. Pierwsza rata (50% ceny) miała być zapłacona przed nabyciem towaru (zaliczka). Druga- już po jego otrzymaniu. W dniu 15.06.2011 r. kontrahent wystawił na rzecz Spółki fakturę. Na jej podstawie Spółka Alfa dokonała zapłaty zaliczki (zapłata z dnia 4.07.2011 r.). Towar (taśma) dotarła do Spółki w lipcu 2011 r. Następnie, dnia 2.08.2011 r. kontrahent wystawił fakturę rozliczającą transakcję (na pozostałe 50 % należności). Spółka zastanawia się jak prawidłowo rozliczyć ww świadczenie na gruncie podatku VAT.

Uwaga ogólna

Przedstawiona przez Spółkę Alfa transakcja stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (dalej WNT).

Przez WNT rozumie się bowiem nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz (art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – zwanej dalej ustawą o VAT).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przepisy związane z obowiązkiem podatkowym w WNT

Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, w WNT obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia (...).

Polecamy: Faktura VAT od A do Z

Polecamy: Kontrola podatkowa

Autopromocja

Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników

Publikacja przedstawia wytyczne dotyczące rozliczania VAT i akcyzy od sprowadzanych samochodów. Omawia także kwestie związane z płatnościami faktur na rachunek bankowy, stosowaniem split payment oraz wyborem kwartalnego rozliczenia na rok 2024.
Sprawdź

Z kolei powołując się na brzmienie ust. 6 analizowanego artykułu, w przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

W konsekwencji, w przypadku gdy podatnik podatku od wartości dodanej:

a) w ogóle nie wystawił faktury dokumentującej dokonanie sprzedaży, Spółka Alfa zobowiązana jest do rozpoznania obowiązku podatkowego zgodnie z zasadą ogólną, tj. 15 dnia następnego miesiąca po dokonaniu dostawy,

b) wystawił fakturę dokumentującą sprzedaż (tzn. faktura ta została wystawiona pomiędzy dniem dokonania dostawy towarów w ramach przeniesienia prawa do rozporządzania, a 15 dniem następnego miesiąca) – faktura generuje powstanie obowiązku podatkowego z chwilą jej wystawienia (nawet w sytuacji gdy Spółka otrzyma ją z kilkumiesięcznym opóźnieniem),

Warto bowiem zaznaczyć, że faktura VAT powinna potwierdzać realizację transakcji (tzn. winna być wystawiona po dokonaniu sprzedaży, czyli po przeniesieniu prawa do rozporządzania towarem jak właściciel). Powyższe potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 8.12.2006 r. (sygn. I SA/Lu 409/06), gdzie czytamy: data wystawienia faktury przez podatnika wartości dodanej stanowi moment powstania obowiązku podatkowego dla podatnika podatku od towarów i usług jedynie w sytuacji, gdy nastąpiła dostawa towaru. Błędne jest zatem stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji, iż dla prawidłowego określenia momentu powstawania obowiązku podatkowego wystarczającym jest wykazanie w jakiej dacie nastąpiło wystawienie faktury. Należy natomiast podzielić pogląd skarżącego, iż dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 20 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług niezbędne jest ustalenie, kiedy nastąpiła dostawa towaru oraz w jakiej dacie została wystawiona faktura”.

c) wystawił fakturę, lecz po 15 dniu następnego miesiąca od dokonania dostawy - faktura nie generuje powstania obowiązku podatkowego, Spółka winna rozpoznać obowiązek zgodnie z zasadą ogólną, tj. 15 dnia następnego miesiąca po dokonaniu dostawy.

Autopromocja

Warto również wskazać na zapis art. 20 ust. 7 tej ustawy, w którym czytamy, że przepis cyt. ust. 6 stosuje się odpowiednio do faktur wystawianych przez podatnika podatku od wartości dodanej potwierdzających otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju.

W konsekwencji, konieczność rozpoznania obowiązku podatkowego w przypadku dokonania wpłaty zaliczki na rzecz podatnika podatku wartości dodanej, istnieje wyłącznie w sytuacji gdy podatnik ten wystawi na rzecz podatnika fakturę (invoice, rechung, etc.) potwierdzającą otrzymanie przez ten podmiot części lub całości wynagrodzenia przed realizacją dostawy, w tym także przedpłatę. A contrario, faktura wystawiona przez ww. podmiot, która nie potwierdza otrzymania przedpłaty, lecz wzywa do jej uiszczenia nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Tak też Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 18 września 2008 r. (sygn. IPPP1/443-1217/08-2/AP): „Wystawiane w opisanej we wniosku sytuacji faktury zaliczkowe nie potwierdzają otrzymania przez kontrahenta zagranicznego całości lub części należności przed dokonaniem dostawy urządzeń. Zatem nie jest spełniona przesłanka zawarta w tymże art. 20 ust. 7 ustawy o VAT. Przedmiotowe faktury nie dokumentują żadnych zdarzeń gospodarczych podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W efekcie ich wystawienie nie spowoduje w Spółce powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów”.

Autopromocja

Rozliczenie transakcji z przykładu

Obowiązek podatkowy

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka Alfa przed dostawą towaru uiściła 50% wynagrodzenia należnego na podstawie wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej faktury.

W konsekwencji uwzględniając fakt, że przedmiotowa faktura wzywa do uiszczenia zaliczki (a nie potwierdza jej otrzymanie), nie istnieje obowiązek rozliczenia jej na gruncie powołanych przepisów ustawy o VAT. Obowiązku tego nie generuje również sam fakt wpłaty przez Spółkę zaliczki (w dniu 4.07.2011 r.).

Jednocześnie, Spółka otrzymała towar w lipcu 2011 r. Fakt ten kontrahent udokumentował fakturą z dnia 2.08.2011 r. (a więc fakturą wystawioną po dniu dostawy a przed 15 następnego miesiąca). W konsekwencji, Spółka Alfa zobowiązana jest do rozpoznania WNT z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej (tj. 2.08.2011 r.)

Podstawa opodatkowania

W myśl art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania WNT jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Podstawa opodatkowania obejmuje:

- podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku;

- wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Zatem w rozliczeniu za miesiąc sierpień 2011 r. Spółka Alfa winna wykazać całość należności jaką ma obowiązek zapłacić kontrahentowi.

Stawka podatku VAT

WNT podlega opodatkowaniu według stawki właściwej dla nabywanego towaru.

Kurs waluty

Do przeliczenia wartości wykazanych w walucie obcej (tutaj euro) Spółka Alfa powinna, zgodnie z brzmieniem art. 31a ust. 1 ustawy o VAT, zastosować kurs średni danej waluty obcej ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (czyli kurs z dnia 1.08.2011 r.).

Faktura wewnętrzna

WNT podlega udokumentowaniu poprzez wystawienie faktury wewnętrznej (art. 106 ust. 7 ustawy o VAT). Faktura ta może zostać wystawiona:

- na koniec okresu rozliczeniowego jako tzw. faktura wewnętrzna zbiorcza (dokumentująca transakcje dokonane w danym miesiącu z tym samym kontrahentem), albo

- w terminie siedmiu dni od dnia dokonania dostawy (§ 23 ust. 1 w zw. z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur).

Wybór jednego z przedstawionych tutaj sposobów pozostaje wyłącznie w gestii podatnika.

Podatek należny, podatek naliczony

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT, kwota podatku należnego z tytułu WNT, stanowi zarazem kwotę podatku naliczonego. Prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym, przy czym może ono zostać zrealizowane w ww. okresie, albo w deklaracji VAT składanej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 11 ustawy o VAT).

Karolina Gierszewska, doradca podatkowy, Z-ca Dyrektora Departamentu Podatków Pośrednich

Ewa Sokołowska-Strug, doradca podatkowy, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich

ECDDP Sp. z o.o.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Korekta dokumentów złożonych do ZUS 2023/2024. Co z nadpłatami? Jakie zmiany od nowego roku? [Wyjaśnienia ZUS]

  ZUS w szerokiej kampanii medialnej informuje i przypomina od pewnego czasu, że tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA) za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast korekty tych dokumentów za okres od stycznia 2022 r. są możliwe w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. ZUS przygotował też odpowiedzi na 9 najczęściej pojawiających się pytań na ten temat. Wyjaśnia m.in. kwestię ew. sankcji za brak korekt, zasady odzyskiwania nadpłat, czy zmiany dot. korygowania dokumentów od 1 stycznia 2024 r.

  Wyższy podatek dochodowy, by sfinansować transformację klimatyczną

  65 proc. polskich respondentów mogłoby płacić większy podatek dochodowy, by pomóc gospodarstwom domowym o niższych dochodach poradzić sobie z kosztami zielonej transformacji; 51 proc. zgodziłoby się zapłacić dodatkowe 1-2 proc. swojego dochodu - wynika z ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

  Księgowa odchodzi a firma zostaje z problemem. Co zrobić, by zatrzymać księgową?

  Wiele firm zna tę sytuację – ważny specjalista taki jak księgowa zaczyna zdradzać oznaki zmęczenia i niezadowolenia z pracy. Brak czasu, za dużo obowiązków, nadmiar dokumentów – to prosta droga do wypalenia zawodowego i rezygnacji ze stanowiska. Jednak czy przedsiębiorcy są gotowi na konsekwencje, jakie niesie za sobą odejście tak ważnego pracownika? Co zrobić, by zatrzymać księgowego w firmie?

  Tabela kursów średnich NBP nr 230/A/NBP/2023 z 28 listopada 2023 r. Kurs euro 4,3542 zł

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 28 listopada 2023 r. NBP nr 230/A/NBP/2023. Średni kurs euro 4,3542 zł.

  ZUS: Brak korekty ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA do końca 2023 r. bez kar dla przedsiębiorcy

  ZUS informuje, że korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. jest możliwa tylko do końca 2023 roku. Przy czym jeżeli ktoś nie zdąży z korektą w tym terminie, ZUS nie będzie stosował sankcji. Warto też wiedzieć, że błędy w dokumentach rozliczeniowych z ZUS za okres od stycznia 2022 r. - można korygować w ciągu kolejnych 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. 

  Przedłużenie 0 proc. VAT na żywność w 2024 r. "Marszałek Hołownia nie poddaje projektu pod obrady Sejmu"

  Zamrażarka w gabinecie marszałka Sejmu jest aktywna - mówi szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, zarzucając Szymonowi Hołowni, że nie poddaje pod obrady trzech projektów ustaw, dot. przedłużenia 0 proc. VAT na żywność, przedłużenia wakacji kredytowych i zamrożenia cen energii. Zaapelował też do Hołowni, by zachowywał więcej powagi kierując obradami Izby.

  Aktywna siła robocza w UE może zmniejszyć się o 50 mln osób w ciągu najbliższych 30 lat

  "W związku ze zmianami demograficznymi, aktywna siła robocza w UE może zmniejszyć się o 50 mln osób w ciągu najbliższych 30 lat. Pandemia covid-19 zaostrzyła niedobory umiejętności, z którymi boryka się już wiele sektorów." Jakie wyzwania czekają rynek pracy w UE? Rozmawiali o tym przedsiębiorcy podczas Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw.

  PIT za 2023 rok: chcesz zapłacić niższy podatek, skorzystaj z ulg i odliczeń, jest na to jeszcze miesiąc. Ale czy potrafisz

  Znajomość prawa podatkowego nigdy nie była mocną stroną Polaków, także i dlatego, że ulg i odliczeń było dużo a same przepisy mało zrozumiałe. Dlatego składanie rocznych PIT-ów zawsze wywoływało tak wielkie poruszenie. Teraz większości Polaków spełnienie rocznego obowiązku podatkowego ułatwia sam fiskus, wypełniając PIT-y roczne i oddając je do cyfrowej akceptacji. Jednak tak przygotowane deklaracje podatkowe najczęściej nie uwzględniają wszystkich możliwych odliczeń i ulg podatkowych.

  Dostosowanie zasad wystawiania faktur uproszczonych do obowiązkowego KSEF – projekt rozporządzenia

  Ministerstwo Finansów opublikowało 27 listopada 2023 r. projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur. Zaproponowane zmiany mają dostosować  wystawiania faktur uproszczonych do obowiązkowego KSeF. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2024 r., z wyjątkiem tych dotyczących faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną VAT, które będą obowiązywały od 2025 r.

  Nowe zasady korzystania z KSeF od 1 lipca 2024 roku. Jest już projekt rozporządzenia. Co się zmieni?

  Ministerstwo Finansów opublikowało 27 listopada 2023 r. projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. To nowe rozporządzenie ma od 1 lipca 2024 r. zastąpić rozporządzenie z 2021 r. o tej samej nazwie. W większości nowe rozporządzenie powieli dotychczasowe rozwiązania, ale wprowadza również nowe regulacje. ZAW-FA będzie można składać elektronicznie. Umożliwione zostanie samofakturowanie przez podmioty zagraniczne bez polskiego NIP. Wprowadzone zostanie większe zabezpieczenie dla wygenerowanych tokenów. Określono również zasady nadawania uprawnień i dostępu do faktur VAT RR przez rolników ryczałtowych oraz oznaczania faktur kodem QR.

  REKLAMA