REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Co trzeba zmienić w VAT - propozycje PKPP Lewiatan

REKLAMA

REKLAMA

Podatek od towarów i usług, to najbardziej skomplikowany podatek w naszym systemie podatkowym. Ponadto ustawa o VAT zawiera również wiele przepisów błędnych, czy niewłaściwie implementujących prawo UE. Rada Podatkowa Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan przygotowała projekt koniecznych zmian w VAT ogłoszony 23 czerwca 2010 r.. Projekt ten został przekazany Ministrowi Finansów i Komisji Przyjazne Państwo.

Opracowany przez Radę Podatkową Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan projekt zmian w podatku VAT obejmuje m.in.:
- uproszczenie zasad rozliczeń VAT z tytułu wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółek,
- likwidację przepisów dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzania odbioru faktur korygujących,
- wprowadzenie doprecyzowania dotyczącego dokumentów potwierdzających dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
- likwidację zaliczek w przypadku rozliczeń kwartalnych w VAT oraz
- ułatwienia w zakresie wystawiania zbiorczych faktur korygujących, a także
- złagodzenie sankcji dla podatnika, który obniżył podatek należny o podatek naliczony z faktury błędnie wykazującej VAT.

Autopromocja

Prawa do emisji CO2

W ostatnim czasie na dużą skalę zaczęły się rozwijać wyłudzenia VAT z wykorzystaniem handlu emisjami praw do emisji CO2. Wyłudzenie to oparte jest na schemacie tzw. karuzeli podatkowej.

W piśmie z grudnia 2009 Europol szacuje wysokość tych wyłudzeń z wykorzystaniem handlu prawami do emisji na kwotę 5 mld EUR w UE. Ponieważ duża część państw UE wprowadziła już regulacje uniemożliwiające takie wyłudzenia, grupy przestępcze przeniosły ten proceder do państw, które jeszcze nie wprowadziły takich regulacji w tym prawdopodobnie w dużej mierze do Polski. Ponieważ konsekwencją utraty wpływów budżetowych może być większa presja fiskalna na uczciwych podatników, eksperci Rady Podatkowej proponują rozwiązania, które mogą zapobiec oszustwom podatkowym związanym z handlem emisjami.

Z uwagi na to, że najważniejszym elementem schematu karuzeli podatkowej jest podmiot, który sprzedając prawo do emisji, nalicza podatek VAT i pobiera go od kupującego, lecz nie odprowadza go organom podatkowym, a po przeprowadzeniu operacji znika, projektowane rozwiązanie wprowadza rozliczenie podatku VAT w takich transakcjach przez nabywcę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jest to bardzo proste rozwiązanie, które eliminuje w takim przypadku finansowe rozliczenie podatku VAT między sprzedającym a kupującym, co uniemożliwia zastosowanie schematu karuzeli podatkowej.

Aporty

Likwidacja zwolnienia od podatku od towarów i usług wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek spowodowała liczne trudności związane z rozliczeniem VAT.

Trudności te z jednej strony są związane z brakiem dostosowanie przepisów m.in. dotyczących podatków dochodowych i Kodeksu Spółek Handlowych do sytuacji wniesienia wkładu niepieniężnego, co spowodowało znaczące rozbieżności w sposobie kształtowania umów aportowych.

Z drugiej strony, opodatkowanie VAT wkładów niepieniężnych (aportów) stanowi znaczną barierę w rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółek.

Dany podmiot dysponujący majątkiem określonej wartości (nieruchomość, środki trwałe o dużej wartości), by wnieść te przedmioty do spółki tytułem wkładu niepieniężnego musi dodatkowo pozyskać finansowanie na wartość podatku należnego (VAT) od przedmiotu aportu. Dodatkowo kwotę tego podatku może uzyskać zwrotnie (odliczyć, wystąpić o zwrot podatku) otrzymujący wkład.

Zmiany ustawy o VAT uproszczające zasady rozliczeń podatku VAT z tytułu wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółek mają na celu wprowadzenie, jako opcji, której wybór wymaga zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, możliwości rozliczenia podatku od wnoszonego aportu przez podmiot go otrzymujący.

Zwolni to wnoszącego wkład od konieczności pozyskiwania kwot mających sfinansować kwotę podatku od towarów i usług, którą jest on obowiązany wpłacić w związku z wniesieniem aportu i tym samym zlikwiduje bariery istniejące w tym zakresie.

Polecamy: VAT 2010

Potwierdzenie obrotu faktury korygującej

Autopromocja

Przepis art. 29 ust. 4 ustawy o VAT wskazuje, że podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych rabatów i o wartość zwróconych towarów. Obecne przepisy warunkują jednakże obniżenie obrotu oraz podatku od posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. W przeciwnym wypadku podatnik, mimo udzielenia rabatu czy przyjęcia zwrotu towaru nie może obniżyć podatku, mimo iż zwrócił nabywcy część lub całość swojego wynagrodzenia.

Likwidacja przepisów dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzania odbioru faktur korygujących ma na celu usunięcie obowiązującego obecnie mechanizmu warunkującego obniżenie obrotu oraz podatku od posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę (przepisy art. 29 ust. 4a-4c ustawy o VAT), który stanowi dla podatników nadmierne obciążenie administracyjne, które nie wydaje się uzasadnione. Istnieją również mocne argumenty, aby uznać istniejące przepisy za niezgodne z prawem unijnym.

Polecamy: serwis Koszty

Zbiorcze faktury korygujące

Udzielanie rabatów dotyczących całego roku (uzyskanych np. dzięki uzyskanemu poziomowi sprzedaży) stanowi powszechną praktykę gospodarczą. Obecne przepisy umożliwiają w takim przypadku wystawianie w celu skorygowania obrotu zbiorczych faktur korygujących, jednakże warunki formalne, które muszą obecnie zostać spełnione (wskazanie konkretnych faktur i pozycji, których korekta dotyczy) powodują, że w wielu wypadkach korygowanie obrotu staje się niezwykle uciążliwe.

Tymczasem wystarczające byłoby – jak zakłada przedstawiona propozycja nowelizacji - wskazanie wyłącznie zbiorczo kwot korygowanych oraz okresu, którego dotyczy korekta. Takie rozwiązanie jest stosowane powszechnie w innych państwach UE.

Dokumenty WDT

Proponuje się również nowelizację art. 42 ust. 11 ustawy o VAT. Zmiana będzie mieć charakter redakcyjny, ale i doprecyzowujący, gdyż obecne brzmienie w.w. przepisu (art. 42 ust. 11 ustawy o VAT) powoduje czasami praktyczne trudności w realizacji.

Przepis obowiązujący obecnie wskazuje, że : „W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności: (...)”.

Takie brzmienie sugeruje, że niezbędne jest zgromadzenie najpierw dokumentów wskazanych w ust. 3, a dopiero gdyby one „nie potwierdzały jednoznacznie” wywozu towaru, jako potwierdzenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów mogą być używane dokumenty wskazane w ust. 11.

Tymczasem w wielu przypadkach (np. gdy transport dokonywany jest przez nabywcę lub na jego rzecz) nie jest możliwe uzyskanie dokumentów wskazanych w ust. 3. Celem ust. 11 jest właśnie wskazanie alternatywnych dokumentów, gdy nie jest możliwe uzyskanie dokumentów określonych w ust. 3.

Stąd propozycja, aby przepis wprost wskazywał: „W przypadku gdy podatnik nie posiada dokumentów, o których mowa w ust. 3-5, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty potwierdzające, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności: (…)”.

Zaliczki VAT

Proponuje się również likwidację zaliczek w przypadku rozliczeń kwartalnych w VAT celem przesunięcia zapłaty VAT dopiero w momencie, gdy znana jest faktyczna sprzedaż oraz zakupy, jak również wysokość zobowiązania podatkowego, a tym samym proponowana zmiana ma na celu poprawę przepływów finansowych podatników.

Odliczanie VAT z faktury błędnie opodatkowanej

Do końca 2007 r. obowiązywał w ustawie o podatku od towarów i usług przepis, zgodnie z którym podatnik nie był uprawniony do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktury, która błędnie wykazywała VAT, dlatego że transakcja nie powinna być opodatkowana lub powinna być zwolniona. Jednakże przepis ten umożliwiał odliczenie, jeżeli podatnik w całości uregulował należność wykazaną na fakturze.

Począwszy od 2008 r. Sejm dokonał zmiany w/w przepisu, w ten sposób, że usunął możliwość odliczenia, nawet w sytuacji, gdy podatnik w całości uregulował należność wykazaną na fakturze. Dokonana zmiana spowodowała, że polski podatnik został postawiony w niezwykle trudnej sytuacji, powodującej konieczność kontrolowania prawidłowości naliczania VAT przez kontrahenta.

Zaproponowane w nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa rozwiązanie nie przywraca tego samego stanu, jak przed 2008 r.), lecz tylko łagodzi sankcje, w sytuacji gdy w dobrej wierze, podatnik płacąc całość należności z faktury odlicza w całości podatek naliczony.

Proponowany przepis wprawdzie nie powoduje, że po stronie podatnika nie powstanie zaległość podatkowa, ale podatnik w przypadku zapłacenia całej należności z faktury swojego kontrahenta i odliczeniu VAT z tej faktury, nie będzie obciążony odsetkami za zwłokę, a także w stosunku do niego nie będzie mogło być prowadzone postępowania karne skarbowe, jeżeli okaże się, ze kontrahent popełnił błąd i opodatkował transakcję, która powinna była być od podatku zwolniona lub wyłączona.

Projekt przewiduje nadto, że pomimo zaistnienia zaległości podatkowej, z uwagi na nieprawidłowe odliczenie VAT, z faktury, w której błędnie został wykazany podatek, podatnik nie będzie miał wykazywanej tej zaległości w zaświadczeniu o istnieniu/nieistnieniu zaległości podatkowych, jeżeli w całości uregulował należność z tej faktury.

Grupy VAT

Projekt zmian w podatku od towarów i usług obejmuje wprowadzenie do tego podatku uproszczenia polegającego na uznaniu za jednego podatnika dla celów podatku VAT kilku podmiotów, pomiędzy którymi istnieją powiązania kapitałowe oraz powiązania o charakterze gospodarczym i organizacyjnym.

Jest to uproszczenie pozwalające „wyeliminować” z obrotu VAT rozliczenia wewnątrzgrupowe. W chwili obecnej rozwiązanie takie wprowadziło większość państwa UE (w tym Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia i Estonia). Obecnie Polska jest jedynym z liczących się Państw w regionie, które nie wprowadziło tego rozwiązania, co wpływa niekorzystnie na konkurencyjność naszego kraju.

E-faktury

W propozycjach Rady Podatkowej zawarta jest również koncepcja nowego podejścia od e-fakturowania. Pomimo toczących się prac w Komisji Przyjazne Państwo w tej materii, zdaniem Rady należy dla potrzeb VAT odejść całkowicie od regulacji związanych z tzw.”podpisem elektronicznym”.

Projekt Rady zakłada zrównanie pozycji faktur papierowych i elektronicznych, co jest nie tylko zgodne z kierunkiem rozwoju nowoczesnej gospodarki, ale zapewni także przyspieszenie obiegu dokumentów w obrocie gospodarczym, obniży koszty funkcjonowania przedsiębiorców i będzie korzystne z ekologicznego punktu widzenia.

Będzie to możliwe dzięki proponowanym nowelizacjom przepisów umożliwiających wystawianie i przesyłanie lub udostępniania, a także przechowywania faktur VAT wyłącznie w wersji elektronicznej, bez potrzeby opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym czy też z zastosowaniem systemu EDI. Celem proponowanej zmiany do ustawy o VAT jest uproszczenie zasad stosowania faktur w obrocie gospodarczym poprzez umożliwienie powszechnego stosowania faktur VAT w formie elektronicznej.

Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

  MF ujawniło plany dotyczące podatku Belki - nie zostanie zniesiony, a jedynie zmodyfikowany

  Nie będzie całkowitego zniesienia podatku Belki, a jedynie modyfikacja obowiązujących przepisów. Tak wynika z wypowiedzi Jarosława Nenemana, wiceministra finansów. Co czeka inwestorów i oszczędzających?

  VAT 2024: czy ujemny podatek należny zwiększa podatek naliczony?

  Należy wprowadzić przepis prawa o charakterze uściślającym, który w art. 29a ustawy o VAT dotyczącego podstawy opodatkowania, oraz w art. 86 ustawy o VAT wprowadzi uprawnienie do rozliczania w czasie ujemnego podatku należnego oraz nakaz takiego rozliczania ujemnego podatku naliczonego – postuluje prof. dr hab. Witold Modzelewski

  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Ile wynosi obecnie stopa bezrobocia? Co pokazują dane GUS?

  Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,4% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej - tak wynika z danych GUS. Na przełomie lutego i marca stopa bezrobocia może sięgać 5,4% - 5,5% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 – 850 tys. osób.

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  REKLAMA