Kategorie

Co trzeba zmienić w VAT - propozycje PKPP Lewiatan

Podatek od towarów i usług, to najbardziej skomplikowany podatek w naszym systemie podatkowym. Ponadto ustawa o VAT zawiera również wiele przepisów błędnych, czy niewłaściwie implementujących prawo UE. Rada Podatkowa Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan przygotowała projekt koniecznych zmian w VAT ogłoszony 23 czerwca 2010 r.. Projekt ten został przekazany Ministrowi Finansów i Komisji Przyjazne Państwo.

Opracowany przez Radę Podatkową Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan projekt zmian w podatku VAT obejmuje m.in.:
- uproszczenie zasad rozliczeń VAT z tytułu wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółek,
- likwidację przepisów dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzania odbioru faktur korygujących,
- wprowadzenie doprecyzowania dotyczącego dokumentów potwierdzających dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
- likwidację zaliczek w przypadku rozliczeń kwartalnych w VAT oraz
- ułatwienia w zakresie wystawiania zbiorczych faktur korygujących, a także
- złagodzenie sankcji dla podatnika, który obniżył podatek należny o podatek naliczony z faktury błędnie wykazującej VAT.

Prawa do emisji CO2

W ostatnim czasie na dużą skalę zaczęły się rozwijać wyłudzenia VAT z wykorzystaniem handlu emisjami praw do emisji CO2. Wyłudzenie to oparte jest na schemacie tzw. karuzeli podatkowej.

Reklama

W piśmie z grudnia 2009 Europol szacuje wysokość tych wyłudzeń z wykorzystaniem handlu prawami do emisji na kwotę 5 mld EUR w UE. Ponieważ duża część państw UE wprowadziła już regulacje uniemożliwiające takie wyłudzenia, grupy przestępcze przeniosły ten proceder do państw, które jeszcze nie wprowadziły takich regulacji w tym prawdopodobnie w dużej mierze do Polski. Ponieważ konsekwencją utraty wpływów budżetowych może być większa presja fiskalna na uczciwych podatników, eksperci Rady Podatkowej proponują rozwiązania, które mogą zapobiec oszustwom podatkowym związanym z handlem emisjami.

Z uwagi na to, że najważniejszym elementem schematu karuzeli podatkowej jest podmiot, który sprzedając prawo do emisji, nalicza podatek VAT i pobiera go od kupującego, lecz nie odprowadza go organom podatkowym, a po przeprowadzeniu operacji znika, projektowane rozwiązanie wprowadza rozliczenie podatku VAT w takich transakcjach przez nabywcę.

Jest to bardzo proste rozwiązanie, które eliminuje w takim przypadku finansowe rozliczenie podatku VAT między sprzedającym a kupującym, co uniemożliwia zastosowanie schematu karuzeli podatkowej.

Aporty

Likwidacja zwolnienia od podatku od towarów i usług wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek spowodowała liczne trudności związane z rozliczeniem VAT.

Trudności te z jednej strony są związane z brakiem dostosowanie przepisów m.in. dotyczących podatków dochodowych i Kodeksu Spółek Handlowych do sytuacji wniesienia wkładu niepieniężnego, co spowodowało znaczące rozbieżności w sposobie kształtowania umów aportowych.

Z drugiej strony, opodatkowanie VAT wkładów niepieniężnych (aportów) stanowi znaczną barierę w rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółek.

Reklama

Dany podmiot dysponujący majątkiem określonej wartości (nieruchomość, środki trwałe o dużej wartości), by wnieść te przedmioty do spółki tytułem wkładu niepieniężnego musi dodatkowo pozyskać finansowanie na wartość podatku należnego (VAT) od przedmiotu aportu. Dodatkowo kwotę tego podatku może uzyskać zwrotnie (odliczyć, wystąpić o zwrot podatku) otrzymujący wkład.

Zmiany ustawy o VAT uproszczające zasady rozliczeń podatku VAT z tytułu wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółek mają na celu wprowadzenie, jako opcji, której wybór wymaga zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, możliwości rozliczenia podatku od wnoszonego aportu przez podmiot go otrzymujący.

Zwolni to wnoszącego wkład od konieczności pozyskiwania kwot mających sfinansować kwotę podatku od towarów i usług, którą jest on obowiązany wpłacić w związku z wniesieniem aportu i tym samym zlikwiduje bariery istniejące w tym zakresie.

Polecamy: VAT 2010

Potwierdzenie obrotu faktury korygującej

Przepis art. 29 ust. 4 ustawy o VAT wskazuje, że podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych rabatów i o wartość zwróconych towarów. Obecne przepisy warunkują jednakże obniżenie obrotu oraz podatku od posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. W przeciwnym wypadku podatnik, mimo udzielenia rabatu czy przyjęcia zwrotu towaru nie może obniżyć podatku, mimo iż zwrócił nabywcy część lub całość swojego wynagrodzenia.

Likwidacja przepisów dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzania odbioru faktur korygujących ma na celu usunięcie obowiązującego obecnie mechanizmu warunkującego obniżenie obrotu oraz podatku od posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę (przepisy art. 29 ust. 4a-4c ustawy o VAT), który stanowi dla podatników nadmierne obciążenie administracyjne, które nie wydaje się uzasadnione. Istnieją również mocne argumenty, aby uznać istniejące przepisy za niezgodne z prawem unijnym.

Polecamy: serwis Koszty

Zbiorcze faktury korygujące

Udzielanie rabatów dotyczących całego roku (uzyskanych np. dzięki uzyskanemu poziomowi sprzedaży) stanowi powszechną praktykę gospodarczą. Obecne przepisy umożliwiają w takim przypadku wystawianie w celu skorygowania obrotu zbiorczych faktur korygujących, jednakże warunki formalne, które muszą obecnie zostać spełnione (wskazanie konkretnych faktur i pozycji, których korekta dotyczy) powodują, że w wielu wypadkach korygowanie obrotu staje się niezwykle uciążliwe.

Tymczasem wystarczające byłoby – jak zakłada przedstawiona propozycja nowelizacji - wskazanie wyłącznie zbiorczo kwot korygowanych oraz okresu, którego dotyczy korekta. Takie rozwiązanie jest stosowane powszechnie w innych państwach UE.

Dokumenty WDT

Proponuje się również nowelizację art. 42 ust. 11 ustawy o VAT. Zmiana będzie mieć charakter redakcyjny, ale i doprecyzowujący, gdyż obecne brzmienie w.w. przepisu (art. 42 ust. 11 ustawy o VAT) powoduje czasami praktyczne trudności w realizacji.

Przepis obowiązujący obecnie wskazuje, że : „W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności: (...)”.

Takie brzmienie sugeruje, że niezbędne jest zgromadzenie najpierw dokumentów wskazanych w ust. 3, a dopiero gdyby one „nie potwierdzały jednoznacznie” wywozu towaru, jako potwierdzenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów mogą być używane dokumenty wskazane w ust. 11.

Tymczasem w wielu przypadkach (np. gdy transport dokonywany jest przez nabywcę lub na jego rzecz) nie jest możliwe uzyskanie dokumentów wskazanych w ust. 3. Celem ust. 11 jest właśnie wskazanie alternatywnych dokumentów, gdy nie jest możliwe uzyskanie dokumentów określonych w ust. 3.

Stąd propozycja, aby przepis wprost wskazywał: „W przypadku gdy podatnik nie posiada dokumentów, o których mowa w ust. 3-5, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty potwierdzające, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności: (…)”.

Zaliczki VAT

Proponuje się również likwidację zaliczek w przypadku rozliczeń kwartalnych w VAT celem przesunięcia zapłaty VAT dopiero w momencie, gdy znana jest faktyczna sprzedaż oraz zakupy, jak również wysokość zobowiązania podatkowego, a tym samym proponowana zmiana ma na celu poprawę przepływów finansowych podatników.

Odliczanie VAT z faktury błędnie opodatkowanej

Do końca 2007 r. obowiązywał w ustawie o podatku od towarów i usług przepis, zgodnie z którym podatnik nie był uprawniony do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktury, która błędnie wykazywała VAT, dlatego że transakcja nie powinna być opodatkowana lub powinna być zwolniona. Jednakże przepis ten umożliwiał odliczenie, jeżeli podatnik w całości uregulował należność wykazaną na fakturze.

Począwszy od 2008 r. Sejm dokonał zmiany w/w przepisu, w ten sposób, że usunął możliwość odliczenia, nawet w sytuacji, gdy podatnik w całości uregulował należność wykazaną na fakturze. Dokonana zmiana spowodowała, że polski podatnik został postawiony w niezwykle trudnej sytuacji, powodującej konieczność kontrolowania prawidłowości naliczania VAT przez kontrahenta.

Zaproponowane w nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa rozwiązanie nie przywraca tego samego stanu, jak przed 2008 r.), lecz tylko łagodzi sankcje, w sytuacji gdy w dobrej wierze, podatnik płacąc całość należności z faktury odlicza w całości podatek naliczony.

Proponowany przepis wprawdzie nie powoduje, że po stronie podatnika nie powstanie zaległość podatkowa, ale podatnik w przypadku zapłacenia całej należności z faktury swojego kontrahenta i odliczeniu VAT z tej faktury, nie będzie obciążony odsetkami za zwłokę, a także w stosunku do niego nie będzie mogło być prowadzone postępowania karne skarbowe, jeżeli okaże się, ze kontrahent popełnił błąd i opodatkował transakcję, która powinna była być od podatku zwolniona lub wyłączona.

Projekt przewiduje nadto, że pomimo zaistnienia zaległości podatkowej, z uwagi na nieprawidłowe odliczenie VAT, z faktury, w której błędnie został wykazany podatek, podatnik nie będzie miał wykazywanej tej zaległości w zaświadczeniu o istnieniu/nieistnieniu zaległości podatkowych, jeżeli w całości uregulował należność z tej faktury.

Grupy VAT

Projekt zmian w podatku od towarów i usług obejmuje wprowadzenie do tego podatku uproszczenia polegającego na uznaniu za jednego podatnika dla celów podatku VAT kilku podmiotów, pomiędzy którymi istnieją powiązania kapitałowe oraz powiązania o charakterze gospodarczym i organizacyjnym.

Jest to uproszczenie pozwalające „wyeliminować” z obrotu VAT rozliczenia wewnątrzgrupowe. W chwili obecnej rozwiązanie takie wprowadziło większość państwa UE (w tym Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia i Estonia). Obecnie Polska jest jedynym z liczących się Państw w regionie, które nie wprowadziło tego rozwiązania, co wpływa niekorzystnie na konkurencyjność naszego kraju.

E-faktury

W propozycjach Rady Podatkowej zawarta jest również koncepcja nowego podejścia od e-fakturowania. Pomimo toczących się prac w Komisji Przyjazne Państwo w tej materii, zdaniem Rady należy dla potrzeb VAT odejść całkowicie od regulacji związanych z tzw.”podpisem elektronicznym”.

Projekt Rady zakłada zrównanie pozycji faktur papierowych i elektronicznych, co jest nie tylko zgodne z kierunkiem rozwoju nowoczesnej gospodarki, ale zapewni także przyspieszenie obiegu dokumentów w obrocie gospodarczym, obniży koszty funkcjonowania przedsiębiorców i będzie korzystne z ekologicznego punktu widzenia.

Będzie to możliwe dzięki proponowanym nowelizacjom przepisów umożliwiających wystawianie i przesyłanie lub udostępniania, a także przechowywania faktur VAT wyłącznie w wersji elektronicznej, bez potrzeby opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym czy też z zastosowaniem systemu EDI. Celem proponowanej zmiany do ustawy o VAT jest uproszczenie zasad stosowania faktur w obrocie gospodarczym poprzez umożliwienie powszechnego stosowania faktur VAT w formie elektronicznej.

Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.