Kategorie

Ulgi uznaniowe dla firm

1 września weszła w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej. Jedną ze zmian jest zebranie w jednym rozdziale regulacji dotyczących rozłożenia na raty podatków, odraczania terminów ich zapłaty oraz zasad ich umarzania. Ułatwi to podatnikom korzystanie z tego rodzaju ulg. Jednak w dalszym ciągu ich przyznanie pozostanie uznaniową decyzją urzędu.

SPIS TREŚCI

PORADY PRAWNE

AKTY PRAWNE

FORMULARZE I WZORY
Odroczenie terminu
 
Odroczenie terminu oznacza jego przesunięcie na datę późniejszą niż ta, która wynika z przepisów prawa podatkowego. Trzeba jednak pamiętać, że odroczenie terminu płatności podatku może nastąpić jedynie przed jego końcowym upływem. Zatem jeśli podatnik chciałby, aby urząd odroczył mu termin płatności podatku, wniosek z tą prośbą musi złożyć przed jego upływem. Organ skarbowy może także umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Po spełnieniu pewnych warunków przywilej skorzystania z tego typu ulg przysługuje również osobom prowadzącym działalność gospodarczą.
Większość znowelizowanych przepisów Ordynacji podatkowej – w tym również te dotyczące ulg uznaniowych – obowiązuje już od 1 września 2005 r. Zgodnie z nowym art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.; dalej Ordynacja podatkowa) organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
• odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
• odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji podatkowej;
• umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
W celu uzyskania powyższych ulg podatnik musi wystąpić z odpowiednim wnioskiem.
 
Ważny interes podatnika lub interes publiczny
 
Warto parę słów poświęcić na warunek, jaki Ordynacja podatkowa stawia przed podatnikiem, który chce ubiegać się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych. Chodzi o ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny. Po pierwsze, podatnik musi złożyć do urzędu skarbowego odpowiedni wniosek, na podstawie którego organ podatkowy podejmie decyzję, czy ulgę podatnikowi przyzna czy też nie. Po drugie, taki wniosek powinien zawierać m.in. podstawę prawną, a także uzasadnienie prośby zawartej we wniosku (patrz formularze i wzory).
Ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny może być różnie rozumiany. Dlatego do wyjaśnienia tych pojęć warto posłużyć się orzecznictwem sądowym.
Ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych przypadków losowych nie jest on w stanie uregulować zaległości podatkowych (wyrok NSA z 16 stycznia 2003 r. sygn. akt SA/Sz 945/01; publikowany w POP z 2004 r. nr 4, poz. 88).
Okoliczność, że w czasie prowadzenia działalności gospodarczej podatniczka zaniedbała terminowego wpłacania podatków, nie może być utożsamiana z ważnym interesem podatnika (wyrok NSA z 20 września 2000 r. sygn. akt I SA/Wr 1540/99; niepublikowany).
 
Decyzje podejmuje urząd
 
Ważne zadanie w podjęciu decyzji o uznaniu wniosku podatnika ma organ podatkowy. Przesłanką umorzenia odsetek skarbowych oraz rozłożenia zaległości podatkowej na raty może być ważny interes podatnika lub interes publiczny (wyrok WSA z 16 kwietnia 2004 r. sygn. akt III S. A. 444/03; niepublikowany). Jeżeli organ podatkowy przeanalizował, czy powyższe przesłanki nie wystąpiły i odpowiednio uzasadnił swoją decyzję, to do niego należy wybór rozstrzygnięcia. Trzeba także podkreślić, że uznanie wniosku podatnika zależy tak naprawdę od woli urzędu. Uwzględnienie wniosku podatnika o rozłożenie zapłaty podatku czy zaległości podatkowej na raty co do zasady oczywiście nie stwarza po stronie organu obowiązku rozłożenia podatku (zaległości) na taką liczbę rat, jaką proponuje podatnik. W każdym jednak razie organ powinien przeprowadzić dokładną analizę stanu materialnego podatnika w celu rozłożenia zapłaty podatku (zaległości podatkowej) na taką liczbę rat, która byłaby możliwa do zapłaty w aktualnej sytuacji finansowej podatnika (wyrok NSA z 24 kwietnia 2001 r. sygn. akt I SA/Ka 481/00; niepublikowany).
Także raty zapłaty zaległości podatkowej powinny być dostosowane do możliwości finansowych wnioskodawców. W przeciwnym razie zastosowana ulga będzie ulgą pozorną, a nie rzeczywistą, gdyż ustalone raty od samego początku będą niemożliwe do zapłacenia przez wnioskodawców (wyrok NSA z 12 kwietnia 2001 r. sygn. akt III SA 202/00; niepublikowany). Organ podatkowy nie ma pełnej swobody działania przy rozpatrywaniu wniosków. Przyznana organom podatkowym swoboda w rozstrzyganiu nie upoważnia do działania dowolnego. W celu wydania prawidłowego orzeczenia w sytuacji uznania administracyjnego organ administracyjny zobowiązany jest szczegółowo zbadać stan faktyczny i utrwalić w aktach wyniki badania (wyrok NSA z 29 maja 2003 r. sygn. akt III SA 2642/01; niepublikowany).
 

Urząd może oddalić twój wniosek
 
Wydając decyzję negatywną (np. odmawiającą umorzenia zaległości podatkowych), organ nie może jedynie wskazać, że go nie przyjmuje. Musi stosownie swoją decyzję uzasadnić. Uzasadnienie decyzji odmawiającej umorzenia zaległości podatkowej powinno szczegółowo wskazywać przyczyny, dla których organ instytucji tej nie zastosował pomimo wystąpienia szczególnych okoliczności. Ocena istnienia okoliczności uzasadniających umorzenie zaległości podatkowej powinna być dokonana według stanu z chwili rozstrzygnięcia, a zdarzenia wcześniejsze mają znaczenie drugorzędne. Stan finansowy i majątkowy dłużnika może stanowić samoistną przesłankę umorzenia zaległości podatkowej (wyrok NSA z 25 czerwca 2003 r. sygn. akt III SA 3118/01; publikowany w POP z 2004 r. nr 4, poz. 77).
 
Pozytywne rozpatrzenie wniosku
Niedotrzymanie odroczonego terminu przez podatnika skutkuje przyjęciem terminu płatności sprzed podjęcia decyzji o odroczeniu terminu – będą to odpowiednio terminy określone w art. 47 § 1 – 3 Ordynacji podatkowej. Jeśli podatnik nie dotrzymał odroczonego terminu płatności podatku (lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami) konsekwencją będzie naliczanie za okres od wydania decyzji o odroczeniu do wyznaczonego w niej terminu płatności odsetek za zwłokę. Tylko wpłata pełnej kwoty odroczonego podatku (zaległości podatkowej) nie skutkuje zmianą terminu płatności wynikającego z decyzji odraczającej termin płatności podatku lub zaległości podatkowej. Trzeba pamiętać, że w razie niedotrzymania terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej następuje z mocy prawa wygaśnięcie w całości decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Organ podatkowy nie ma zatem obowiązku wydawania decyzji stwierdzających wygaśnięcie decyzji udzielających ulgi.
 

Przedsiębiorca też ma prawo do ulgi
 
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Ordynacji podatkowej, a dokładnie art. 67b, organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.
Ulgi dla osób prowadzących działalność gospodarczą to ulgi:
– które nie stanowią pomocy publicznej,
– które stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis,
– które stanowią pomoc publiczną: udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia; udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym; udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim; udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty; będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów; na szkolenia; na zatrudnienie; na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; na restrukturyzację; na ochronę środowiska; na prace badawczo-rozwojowe; regionalną; udzielaną na inne przeznaczenia określone przez Radę Ministrów.
Zasady przyznawania ulg uznaniowych stosuje się odpowiednio do należności przypadających od płatników lub inkasentów, a także do należności przypadających od spadkobierców podatnika lub płatnika oraz osób trzecich.
Ulgi, o jakich mowa w Ordynacji podatkowej, nie mogą mieć charakteru powtarzającego się czynnika pozwalającego na osiągnięcie pozytywnego wyniku gospodarczego. Z ich nadzwyczajnego charakteru wynika, że stanowić mogą incydentalną pomoc w stabilizowaniu sytuacji finansowej wówczas, gdy istnieje pozytywna prognoza co do dalszych wyników zobowiązanego do świadczeń podmiotu. Ważne jest również, aby przejściowe trudności ekonomiczne były spowodowane okolicznościami noszącymi cechy czynników niezależnych od tego podmiotu i nie będących następstwem świadomie przyjętej strategii gospodarczej (wyrok NSA z 10 stycznia 2001 r. sygn. akt III SA 1037/00; niepublikowany).
Jeżeli podmiotem zobowiązanym jest spółka cywilna, w kontekście wniosku o rozłożenie podatku na raty należy ustalić sytuację majątkową spółki (wyrok NSA z 21 marca 2000 r. sygn. akt I SA/Wr 587/99; publikowany w POP z 2002 r. nr 5, poz. 128).
 
Ulgi będące pomocą publiczną
 
Pomoc publiczna może być udzielana m.in. w formie dotacji oraz ulg i zwolnień podatkowych. Dlatego też przy składaniu wniosku o przyznanie ulgi polegającej na umorzeniu zaległości podatkowej podatnika prowadzącego działalność gospodarczą należy wziąć pod uwagę dodatkowe przesłanki wynikające z przepisów o pomocy publicznej.
Trzeba pamiętać, że rozłożenie zaległego podatku na raty jest szczególnego rodzaju ulgą podatkową stanowiącą odstępstwo od zasady równości opodatkowania, a zatem jej stosowanie może mieć miejsce w okolicznościach faktycznych nadzwyczajnych, z reguły od podatnika niezależnych (wyrok NSA z 22 listopada 2000 r. sygn. akt SA/Sz 1295/99; niepublikowany). Dlatego przedsiębiorca, który będzie składał wniosek o przyznanie ulgi, musi wziąć pod uwagę nie tylko przepisy Ordynacji podatkowej, ale również regulacje dotyczące udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. Wszystko po to, aby nie zostały zachwiane zasady wolnego rynku, bowiem stosowanie preferencji w postaci np. ulg uznaniowych wobec jednych przedsiębiorców kosztem drugich narusza wolną konkurencję. Jednak pomoc udzielana przedsiębiorcom jest w pewnych warunkach dopuszczalna. Dotyczy to m.in. tzw. pomocy de minimis (patrz słownik terminologiczny). Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 123, poz. 1291) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy. Także podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia określonych dokumentów. Wraz z wnioskiem podmiotowi udzielającemu pomocy należy dostarczyć informacje o otrzymanej pomocy publicznej, zawierające w szczególności dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i przeznaczeniu.
Skoro umorzenie zaległości podatkowej oraz zaniechanie poboru podatku jest instytucją nadzwyczajną, to tym samym wypadki społeczne i gospodarcze muszą posiadać tę samą cechę. Za umorzeniem zaległości podatkowej oraz za zaniechaniem poboru podatku przemawiać będą wypadki niezależne od sposobu postępowania podatnika, bądź spowodowane działaniem czynników, na które podatnik nie mógł mieć wpływu (wyrok WSA z 7 kwietnia 2004 r. sygn. akt I SA/Wr 735/02; niepublikowany).
 

Nie tylko na wniosek
 
1) jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne,
2) jeżeli kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
3) jeżeli kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym,
4) jeśli podatnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 5000 zł i jednocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego oraz nie ma możliwości orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.
 
Szczegóły określą rozporządzenia
 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, szczegółowe warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w przypadkach ulg wynikających z pomocy publicznej wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi udzielane są jako pomoc indywidualna, mając na uwadze dopuszczalne przeznaczenia i warunki udzielania pomocy państwa określone w przepisach prawa wspólnotowego. Rada Ministrów może także określić, w drodze rozporządzeń, inne niż określone przeznaczenia pomocy udzielanej w formie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanych w ramach pomocy publicznej, oraz szczegółowe warunki udzielania tych ulg dla określonych przez Radę Ministrów przeznaczeń wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi udzielane są jako pomoc indywidualna, mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa określone w przepisach prawa wspólnotowego.
Natomiast minister finansów określi, w drodze rozporządzenia, właściwość rzeczową poszczególnych organów podatkowych w sprawach stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, uwzględniając wysokość kwoty będącej przedmiotem ulgi oraz terminy wpłat podatku lub zaległości podatkowej.
 
Działania, które nie stanowią pomocy publicznej
 
W piśmie z dnia 30 maja 2001 r. (nr GN-8/KK/114/2001) Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że w każdym przypadku podjęcia przez organ podatkowy decyzji odraczającej lub rozkładającej na raty płatność zobowiązania, gdy decyzja skierowana jest do podatnika będącego przedsiębiorcą, działanie to powinno być zgodne z przepisami ustawy o pomocy publicznej. Niezależnie od powołanej podstawy prawnej organ podatkowy może uznać decyzję za działanie optymalizujące. Rozgraniczenia, czy decyzja jest pomocowa czy optymalizująca, dokonuje sam organ. Przykładowo – w piśmie Ministerstwa Finansów z 3 lipca 2001 r. (nr GN 8/KK/150/2001) – nie uznano za pomoc publiczną rozłożenia na raty wymierzonego podatku od nieujawnionych źródeł przychodu (stanowiącego 75 proc. dochodu). W takich sytuacjach organ podatkowy kieruje się motywem odzyskania należności w możliwie krótkim okresie czasu.
 

Przepisy przejściowe
 
Co do zasady w sprawach wszczętych i niezakończonych przez organy podatkowe pierwszej instancji oraz organy kontroli skarbowej przed 1 września br. stosuje się przepisy znowelizowane Ordynacji podatkowej. Jednak w przypadku wniosków o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych złożonych przed tą datą przepisy przejściowe nakazują rozpatrywać na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do 31 sierpnia.
Ponadto do dnia określenia szczegółowych warunków udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, jakie są udzielane z pomocy publicznej odpowiednio dla danego przeznaczenia (art. 67b § 1 pkt 3 ustawy po nowelizacji), nie stosuje się nowych przepisów dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Tego rodzaju wnioski będą podlegały rozpatrzeniu odpowiednio na podstawie art. 48 § 1 pkt 1 i 2 oraz art. 67 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do 31 sierpnia 2005 r.
Do dnia 1 maja 2007 r. wobec podatników prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, w zakresie tej działalności, nie stosuje się artykułu Ordynacji podatkowej dającego możliwość:
• ubiegania się podatnika o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
• odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji podatkowej;
• umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
Wnioski o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorców z sektora transportu będą podlegały rozpatrzeniu odpowiednio na podstawie art. 48 § 1 pkt 1 i 2 oraz art. 67 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do 31 sierpnia 2005 r.
Zmiany w Ordynacji podatkowej zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2 sierpnia 2005 r. nr 143, poz. 1199.
 
Słownik terminologiczny
 
PODATEK – przymusowe, nieodpłatne, bezzwrotne świadczenia materialne pobierane przez państwo lub inny związek publiczny, zasadniczo w celu pokrycia jego wydatków. Podatek to również zaliczki na podatki, raty podatków (jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach), opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe.
 
ZALEGŁOŚĆ PODATKOWA – to m.in. podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek lub ratę podatku.
 
POMOC DE MINIMIS – Zgodnie z art. 2 pkt 10 w związku z art. 2 pkt 4 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291) pomoc de minimis stanowi pomoc spełniającą przesłanki, o których mowa w art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis. Z przepisów tego rozporządzenia wynika, iż łączna wartość pomocy uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w okresie trzech lat od dnia przyznania pomocy nie może przekroczyć równowartości w złotych (PLN) kwoty 100 000 euro.
 
Ewa Matyszewska
 
Gazeta Prawna 162/2005 (Dodatek: Księgowość i Płace) z dnia 22 sierpnia 2005 r.

Analogicznie jak dotychczas, po 1 września 2005 r. można wystąpić z wnioskiem do organu podatkowego o odroczenie lub rozłożenie na raty podatku. Jeśli termin płatności podatku upłynął – można wnioskować o odroczenie płatności lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Można również złożyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. Decyzja o umorzeniu zaległości podatkowej automatycznie rozciąga się również na odsetki od zaległości podatkowej (w części, w jakiej umorzeniu podlega należność główna, jeśli więc np. organ podatkowy wyda decyzję o umorzeniu połowy zaległości podatkowej, automatycznie umorzeniu ulegnie również połowa naliczonych odsetek za zwłokę).
 
 
 
 

Gazeta Prawna 162/2005 (Dodatek: Księgowość i Płace) z dnia 22 sierpnia 2005 r.


Trzeba przyznać, że pojęcie ważnego interesu podatnika jest pojęciem nieostrym. Nie sposób wskazać przesłanek, których zaistnienie w określonym stanie faktycznym pozwalałoby podatnikowi stwierdzić, że wykazał we wniosku fakt istnienia ważnego interesu. Przy interpretacji tego pojęcia można wziąć pod uwagę orzecznictwo sądowe. Przykładowo w wyroku z dnia 21 maja 2005 r. (sygn. akt III SA 2752/01; niepublikowany) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że o istnieniu ważnego interesu podatnika nie decyduje subiektywne przekonanie podatnika, lecz decydować powinny kryteria zobiektywizowane, zgodne z powszechnie aprobowaną hierarchią wartości, w której wysoką rangę mają zdrowie i życie, a także możliwości zarobkowe w celu zdobycia środków utrzymania dla siebie i rodziny. Natomiast przez interes publiczny rozumie się dyrektywę postępowania nakazującą mieć na uwadze respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy, sprawność działania aparatu państwowego, korektę błędnych decyzji itp.
 
Gazeta Prawna 162/2005 (Dodatek: Księgowość i Płace) z dnia 22 sierpnia 2005 r.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą może wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi w spłacie podatku lub zaległości podatkowej. W takim przypadku zastosowanie znajduje art. 67b Ordynacji podatkowej. Podatnik składający wniosek o przyznanie ulgi musi jednak wziąć pod uwagę nie tylko przepisy Ordynacji podatkowej, ale również regulacje dotyczące udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. Wynika to z konieczności respektowania jednaj z naczelnych zasad, na których oparte jest funkcjonowanie wspólnego rynku europejskiego, mianowicie zasady równej konkurencji. O ile udzielenie pomocy indywidualnej osobie, która nie jest przedsiębiorcą, nie prowadzi na ogół do zaburzenia zasad wolnorynkowych, o tyle w sytuacji, w której pomoc skierowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, stosowanie preferencji wobec jednych kosztem drugich narusza wolną konkurencję. Niemniej jednak pomoc udzielana przedsiębiorcom do pewnej wysokości lub w pewnych szczególnych warunkach jest generalnie dopuszczalna. Dotyczy to m.in. tzw. pomocy deminimis.
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą może wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi w spłacie podatku lub zaległości podatkowej. W takim przypadku zastosowanie znajduje art. 67b Ordynacji podatkowej. Podatnik składający wniosek o przyznanie ulgi musi jednak wziąć pod uwagę nie tylko przepisy Ordynacji podatkowej, ale również regulacje dotyczące udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. Wynika to z konieczności respektowania jednaj z naczelnych zasad, na których oparte jest funkcjonowanie wspólnego rynku europejskiego, mianowicie zasady równej konkurencji. O ile udzielenie pomocy indywidualnej osobie, która nie jest przedsiębiorcą, nie prowadzi na ogół do zaburzenia zasad wolnorynkowych, o tyle w sytuacji, w której pomoc skierowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, stosowanie preferencji wobec jednych kosztem drugich narusza wolną konkurencję. Niemniej jednak pomoc udzielana przedsiębiorcom do pewnej wysokości lub w pewnych szczególnych warunkach jest generalnie dopuszczalna. Dotyczy to m.in. tzw. pomocy deminimis.
 
Gazeta Prawna 162/2005 (Dodatek: Księgowość i Płace) z dnia 22 sierpnia 2005 r.

Regulacje dotyczące pomocy de minimis zawarte są m.in. w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 1291; dalej ustawa o pomocy publicznej). Zgodnie z art. 2 pkt 10 w związku z art. 2 pkt 4 ustawy o pomocy publicznej pomoc de minimis stanowi pomoc spełniającą przesłanki, o których mowa w art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis. Z przepisów tego rozporządzenia wynika, iż łączna wartość pomocy uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w okresie trzech lat od dnia przyznania pomocy nie może przekroczyć równowartości w złotych (PLN) kwoty 100 000 euro. W konsekwencji podatnik starający się o umorzenie zaległości podatkowej będzie musiał poinformować urząd skarbowy o uzyskanej pomocy de minimis w ciągu trzech ostatnich lat liczonych od dnia złożenia wniosku. Jeśli wysokość uzyskanej pomocy de minimis w ciągu tych trzech lat wynosiła np. 60 000 tys. euro, wnioskować będzie można maksymalnie o pomoc w kwocie 40 000 euro.
 
Gazeta Prawna 162/2005 (Dodatek: Księgowość i Płace) z dnia 22 sierpnia 2005 r.

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Z 2005 r., Nr 8, poz. 60)
- ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291)
- rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimisGazeta Prawna 162/2005 (Dodatek: Księgowość i Płace)
z dnia 22 sierpnia 2005 r.
Gazeta Prawna 162/2005 (Dodatek: Księgowość i Płace) z dnia 22 sierpnia 2005 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych. Objaśnienia. Wzory. Przykłady
Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych. Objaśnienia. Wzory. Przykłady
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.