REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kto może wpłacać zaliczki bez deklaracji

REKLAMA

Uproszczona forma wpłacania zaliczek bez składania deklaracji to bardzo interesująca propozycja dla przedsiębiorców. Dzięki temu rozwiązaniu mogą oni uprościć rozliczenia podatku dochodowego w trakcie roku podatkowego. Ponadto wybierając taką formę wpłacania zaliczek wielu podatników odprowadzi do urzędu niższe kwoty. A wszystkie te udogodnienia nie wiążą się z żadnym ryzykiem.

SPIS TREŚCI

PORADY PRAWNE

AKTY PRAWNE

FORMULARZE I WZORY
Zawiadomienie Urzędu Skarbowego
 
Jednym z warunków wpłacania zaliczek bez składania deklaracji jest zawiadomienie w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy podatnik wybiera uproszczoną formę. Oznacza to, że zawiadomienie takie należy złożyć do 20 lutego danego roku podatkowego. Podatnicy, którzy rozważają możliwość złożenia takiego zawiadomienia, muszą pamiętać, że będą musieli stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym. Terminy wpłacania zaliczek są w tym przypadku takie same jak u wpłacających podatek na zasadach ogólnych – do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień – do 20 grudnia. Także zasady dokonania rocznego rozliczenia podatku nie różnią się od tych, które dotyczą podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych.
WAŻNE
Podstawowym warunkiem umożliwiającym osobom prawnym skorzystanie w 2006 roku z uproszczonej formy wpłacania zaliczek jest osiągnięcie dochodu w 2003 lub 2004 roku.
 
Jakie zasady obowiązują podatników CIT
 
Zgodnie z przepisami ustawy o CIT wysokość miesięcznej zaliczki wynosi 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy (czyli w zeznaniu za 2004 rok złożonym w 2005 roku). Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (czyli w zeznaniu za 2003 rok złożonym w 2004 roku). W tym przypadku obliczenie miesięcznej zaliczki będzie nieco bardziej skomplikowane – trzeba uwzględnić fakt, że w 2003 roku stawka podatku wynosiła 27 proc. (obecnie zaliczki wpłaca się według 19-proc. stawki podatku). Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.
Należy pamiętać, że jeżeli zeznanie CIT-8 złożone w roku poprzedzającym dany rok podatkowy dotyczy roku podatkowego, który trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy – podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne za dany rok podatkowy w uproszczonej formie w wysokości podatku należnego, wykazanego w tym zeznaniu, przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podatkowego, którego zeznanie dotyczy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w sposób wskazany powyżej, z tym że wysokość podatku należnego musi wynikać z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.
 
Które zaliczki osoby fizyczne mogą wpłacać bez deklaracji
 
Podobne do wyżej opisanych zasad wpłacania zaliczek w sposób uproszczony zawiera ustawa o PIT. Możliwość ta dotyczy jedynie dochodów z działalności gospodarczej – zarówno od podatników opłacających podatek według skali podatkowej, jak i tych, którzy wybrali podatek liniowy.
W przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej wysokość zaliczki wynosi 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym:
1) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy (czyli w zeznaniu złożonym w 2005 roku za 2004 rok) albo
2) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (czyli w zeznaniu złożonym w 2004 roku za 2003 rok) – jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej 2790 zł.
Jeżeli w zeznaniach złożonych za 2003 rok i 2004 rok podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej 2790 zł, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.
Podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy, kwotę zaliczek obliczają przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 19 proc.
Zarówno osoby opłacające zaliczki według skali podatkowej, jak i opodatkowani 19-proc. podatkiem liniowym zmniejszają kwotę zaliczki podlegającą wpłacie o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 

Czy korekta zeznania oznacza nieprawidłowe zaliczki
 
Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania za lata poprzednie, powodującą zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek wpłacanych w uproszczonej formie, kwota tych zaliczek:
• ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia – jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do końca roku poprzedzającego rok, w którym zaliczki są płacone w uproszczonej formie,
• ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia – jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku, w którym zaliczki są płacone w uproszczonej formie.
Jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminach późniejszych niż wymienione powyżej, kwota zaliczek nie ulega zmianie.
Zasady te stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany wysokości podstawy obliczenia podatku w wyniku kontroli podatkowej.
Zawiadomienie o wyborze opłacania zaliczek w sposób uproszczony dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 lutego kolejnego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.
 

Konrad Piłat
 

Gazeta Prawna Nr 21/2006 [Dodatek: Księgowość i Podatki] z dnia 2006-01-30
 

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.)

Według ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatnicy mogą skorzystać z wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej. Wysokość tych zaliczek ustala się na podstawie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu złożonym:
• w roku podatkowym poprzedzającym rok podatkowy albo
• w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata – jeżeli w zeznaniu złożonym w roku poprzednim podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej 2790 zł. Jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczajacej 2790 zł, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.
Zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się w wysokości 1/12 kwoty dochodu wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym, według skali obowiązującej w danych roku podatkowym w przypadku podatników, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych. Natomiast podatnicy opodatkowani w danym roku podatkowym podatkiem liniowym kwotę zaliczek obliczają od dochodu przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 19 proc. Kwotę zaliczki pomniejsza się o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należną zaliczkę należy wpłacić do właściwego urzędu do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozrachunkowym, bez obowiązku składania deklaracji miesięcznej PIT-5 lub PIT-5L. Taką formę rozliczenia należy stosować przez cały rok podatkowy. Z tej formy wpłacania zaliczek nie mogą korzystać podatnicy, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Autopromocja

Taka forma rozliczenia korzystna jest dla dwóch grup podatników. Pierwsza to osoby osiągające wysokie dochody na początku roku, a w późniejszych miesiącach ponoszących straty lub dużo niższe dochody. Druga to podatnicy, którzy z związku z dużymi nakładami inwestycyjnymi w roku poprzednim osiągnęli stosunkowo niskie dochody, a w roku bieżącym spodziewają się ich wzrostu.
Muszą oni jednak pamiętać, że kwota zaoszczędzona na wpłacie zaliczek będzie musiała zostać wpłacona w rocznym rozliczeniu podatku za 2006 rok. Jest też grupa podatników, którzy zdecydowanie powinni unikać wpłacania zaliczek bez składania deklaracji. Chodzi o osoby nieprzewidujące osiągnięcia dochodów w bieżącym roku podatkowym. Każdorazowo wybór formy opodatkowania powinien być związany z analizą finansową przedsiębiorstwa pod względem planowanych przychodów i kosztów.


Nie. W przypadku osób prawnych problem reguluje art. 25 ust. 6-10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tutaj zaliczkę ustala się podobnie jako 1/12 kwoty podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzednim lub 2 lata wstecz. Jeżeli rok podatkowy będący podstawą do obliczenia zaliczek obejmowałby inną liczbę miesięcy niż 12 kolejnych, wówczas ustalając zaliczki należy wziąć pod uwagę kwotę podatku należnego wykazanego w zeznaniu za poprzedni rok, podzieloną przez liczbę miesięcy tego roku.


Mimo rozliczania zaliczek na podatek dochodowy w omawianej formie ustawodawca nie zwalnia podatnika z obowiązku bieżącego prowadzenia ewidencji. Obowiązek taki nakłada na podmioty prowadzące działalność zarówno ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), jak i przepisy podatkowe.

Wybór właściwej formy rozliczania podatku dochodowego zależeć będzie zawsze od wcześniejszej wnikliwej analizy finansowej przedsiębiorstwa, a w szczególności analizy prognozowanych przyszłych dochodów. Niewątpliwie omawiana forma będzie korzystniejsza dla podmiotów zwiększających swoje dochody, rozwijających się. Mogą one dzięki tej formie zwiększyć swoją płynność finansową poprzez obniżenie wysokości wpłacanych zaliczek. Należy jednak pamiętać o obowiązku rocznego rozliczenia podatku i utworzeniu rezerwy środków finansowych na ten cel. Podatnicy wybierający taką formę rozliczeń muszą także pamiętać, że nie zwalnia ona z obowiązku bieżącej ewidencji zdarzeń gospodarczych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zawieszenie projektu CPK to zły sygnał także dla mniejszych firm

„Zawieszenie” projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego to zły sygnał również dla mniejszych firm. Czy małe firmy mogą mieć kłopoty przez zawieszenie projektu CPK? Firma zaangażowana w projekt CPK raczej nie dostanie kredytu.

3 czerwca 2024 r. upływa termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

Do 3 czerwca 2024 r. przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za ubiegły rok. Jakie są skutki nie zrobienia tego w terminie, co się stanie z nadpłatą?

Zmiana wzoru i miejsc naklejania znaków akcyzy na wyroby winiarskie [KOMENTARZ]

Komentarz prezes Magdaleny Zielińskiej Związku Pracodawców Polskiej Rady Winiarstwa.

Cyberbezpieczeństwo w branży TSL – nowe wymogi. Co zmieni unijna dyrektywa NIS 2 od 17 października 2024 roku?

Dyrektywa NIS 2 wymusza na firmach konieczność wdrożenia strategii zarządzania ryzykiem. W praktyce oznacza to, że muszą zabezpieczyć swoje systemy komputerowe, procesy bezpieczeństwa oraz wiedzę swoich pracowników na tyle, by zapewnić funkcjonowanie i odpowiednio szybką reakcję w przypadku ataku hakerskiego. Od 17 października 2024 roku wszystkie kraje członkowskie powinny zaimplementować dyrektywę w swoim systemie prawnym.

Nawet 8%. Lokaty bankowe – oprocentowanie pod koniec maja 2024 r.

Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec maja 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? Średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych wzrosło w maju do nieco ponad 5,7%.

ZUS pobrał 4000 zł od wdowy. 20 680,00 zł udziału w emeryturze zmarłego [Mąż nie skorzystał z emerytury]

Wdowa otrzymała wypłatę gwarantowaną 20 680,00 zł (udział w emeryturze zmarłego męża w zakresie subkonta). ZUS pobrał (jako płatnik PIT) 4000 zł i przekazał te pieniądze fiskusowi. ZUS wykonał prawidłowo przepisy podatkowe ustalające podatek na prawie 1/5 płatności. ZUS jest tu tylko pośrednikiem między wdową a fiskusem.

8-procentowy VAT nie dla domków letniskowych

Zgodnie z obecną praktyką organów podatkowych 8-procentowy VAT może być stosowany wyłącznie przy wznoszeniu budynków mieszkalnych przeznaczonych do stałego zamieszkania, zatem przedsiębiorcy budujące domki letniskowe lub rekreacyjne muszą wystawiać faktury z 23-procentowym VAT. 

Faktura korygująca 2024. Czy można zmienić dane nabywcy na zupełnie inny podmiot?

Sprzedawca wystawił fakturę VAT na podmiot XYZ Sp. z o.o., jednak właściwym nabywcą był XYZ Sp. k. Te dwa podmioty łączy tylko nazwa „XYZ” oraz osoba zarządzająca. Są to natomiast dwie różne działalności z różnymi numerami NIP. Czy w takiej sytuacji sprzedawca może zmienić dane nabywcy widniejące na fakturze poprzez fakturę korygującą, tj. bez konieczności wystawiania tzw. korekty „do zera” na XYZ Sp. z o.o., i obciążenie XYZ Sp. k. tylko poprzez korektę i zmianę odbiorcy faktury? 

Nowy sposób organów celno-skarbowych na uszczelnienie wywozu towarów podlegającym sankcjom na Rosję

Oświadczenie producenta o tym, iż wie kto jest kupującym i sprzedającym towar oraz o tym, iż wie, że jego wyprodukowany towar będzie przejeżdżał przez Rosję w tranzycie i zna końcowego użytkownika produktu, ma być narzędziem do ograniczenia wywozu towarów które są wyszczególnione w rozporządzeniu Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Opóźnienia w zapłacie w podatku dochodowym - skutki

Przedsiębiorcy mają wynikający z przepisów podatkowych obowiązek płacenia różnych podatków. W tym także podatków dochodowych: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku np. spółek z o.o. czy akcyjnych). Każde opóźnienie w zapłacie podatku – także podatku dochodowego grozi nie tylko obowiązkiem obliczenia od zaległości podatkowych odsetek ale także odpowiedzialnością karną skarbową. Zaległość podatkowa, to także może być problem pracowników, którzy nie zapłacili podatku dochodowego PIT wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

REKLAMA