Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak przygotować zeznanie roczne CIT-8

Do 2 kwietnia 2007 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają czas na złożenie zeznania rocznego. Podatnik w tym terminie powinien wypełnić zeznanie CIT-8, w którym wykaże uzyskany w ubiegłym roku dochód lub poniesioną stratę.

SPIS TREŚCI

PORADY PRAWNE

AKTY PRAWNE

WYJAŚNIENIA

PRZYKŁADY
Właściwość miejscowa
Zeznanie podatnicy składają naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Właściwość miejscową organów podatkowych określa art. 17 ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Z przepisu tego wynika, że kryterium decydującym o właściwości miejscowej organu podatkowego jest adres siedziby podatnika. Siedzibą podatnika jest zaś siedziba osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeśli brak takiego określenia, decydujące znaczenie będzie miała siedziba określona w statucie lub w umowie - co wynika z par. 2 rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. nr 165, poz. 1371). Jeśli zdarzy się, że w trakcie roku podatnik zmieni siedzibę, właściwy do złożenia zeznania będzie organ podatkowy określony według siedziby w ostatnim dniu roku podatkowego.
Nieco inaczej ustalana jest właściwość organu podatkowego w sprawach podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku podatkowych grup kapitałowych. W tym przypadku właściwość tę ustala się według adresu siedziby spółki reprezentującej grupę, wskazanej w umowie o jej utworzeniu.
Jeśli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych jest nierezydentem, właściwość miejscową urzędu skarbowego ustala się według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli jednak działalność prowadzona jest na terenie kilku województw, właściwy będzie naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.
Załącznik do sprawozdania
Poza deklaracją podatkową podatnicy powinni złożyć również inne dokumenty. Podatnicy, którzy zgodnie z ustawą o rachunkowości zobowiązani są do sporządzenia sprawozdania finansowego, mają obowiązek przekazać to sprawozdanie do urzędu skarbowego w terminie dziesięciu dni od daty jego zatwierdzenia. Jeśli sprawozdanie finansowe obowiązkowo podlega badaniu przez biegłego rewidenta, istnieje obowiązek załączenia do sprawozdania finansowego opinii i raportu z badania. Podatnicy prowadzący działalność w formie spółki są również zobowiązani przekazać odpis uchwały zgromadzenia wspólników lub udziałowców zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej sporządzonych zgodnie z wymogami stawianymi przez tę ustawę. W przypadku podatników, których sprawozdania podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, konieczne jest również sporządzenie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
Zatwierdzenie sprawozdania sporządzonego przez zarząd następuje po przedstawieniu oceny tego sprawozdania przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną. Ocena ta dotyczy zgodności sprawozdania z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym. Obok oceny organu nadzoru na zgromadzeniu przedstawiana jest także opinia biegłego rewidenta. Wciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta i odpisem uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.

Dodatkowe informacje
Podatnicy, którzy prowadzą działalność na terenie kilku gmin, mają obowiązek złożyć do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego informację niezbędną do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT-ST wraz z informacją o zakładach (oddziałach) - CIT-ST/A. Obowiązek ten dotyczy również podatkowych grup kapitałowych, a dokładniej spółek reprezentujących podatkowe grupy kapitałowe, które reprezentują tę grupę w zakresie obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej. Zakres wymaganych danych obejmuje informacje dotyczące wysokości należnych jednostkom samorządu terytorialnego udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Podatnicy zobowiązani do składania takich informacji powinni załączyć je do zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).
Przekazane przez podatników informacje stanowią podstawę dla właściwego naczelnika urzędu skarbowego do rozdzielenia przypadających udziałów w podatku dochodowym pomiędzy uprawnione jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli bowiem podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział) i to proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. W przypadku natomiast podatkowej grupy kapitałowej zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani do sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone. Na podstawie tak dostarczonych przez podatników danych organy skarbowe powinny obliczyć udziały. W praktyce jednak dane te są tak szczegółowe, że w składanych przez podatnika informacjach w zasadzie wyliczane są udziały należne jednostkom samorządu terytorialnego.
Termin złożenia zeznania
Zeznanie o wysokości uzyskanego w roku podatkowym dochodu lub poniesionej straty powinno być złożone do urzędu skarbowego do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym, za który jest ono składane. Dla podatników, dla których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, termin ten mija z ostatnim dniem marca. W tym roku podatnicy mają nieco więcej czasu, gdyż 31 marca wypada w sobotę. Zgodnie więc z zasadami określonym w Ordynacji podatkowej nastąpiło przesunięcie terminu. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
W tym samym terminie podatnik obowiązany jest wpłacić na rachunek urzędu skarbowego wynikający z zeznania należny podatek dochodowy, a gdy w ciągu roku podatkowego wpłacał na poczet podatku zaliczki - wpłacić różnicę między kwotą należnego podatku a kwotą wpłaconych w ciągu roku podatkowego zaliczek. Oczywiście stanie się tak tylko wtedy, gdy podatek wykazany w zeznaniu jest wyższy od sumy wpłaconych w ciągu roku zaliczek.
Podmioty zobowiązane
Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych. Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są także grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mające osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych (tzw. podatkowe grupy kapitałowe).
Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Jeśli natomiast nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium naszego kraju.
Obowiązek składania zeznań ciąży na wszystkich podatnikach z wyjątkiem podatników zwolnionych z podatku.

Podmioty zwolnione
Niektóre podmioty podlegające przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają obowiązku składania zeznania rocznego. Są to podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Znalazły się tam skarb państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki budżetowe, fundusze celowe, o których mowa w ustawie o finansach publicznych (chyba że przepisy ustaw powołujących te fundusze stanowią inaczej), przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej. CIT-8 nie składają również jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych, fundusze emerytalne utworzone na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Agencja Nieruchomości Rolnych.
Warto jednak podkreślić, że zwolnienie z opodatkowania jednostek budżetowych nie dotyczy gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych. Ale i tu znalazły się wyjątki, wśród których ustawodawca wymienia gospodarstwa pomocnicze tworzone przy szkołach, przedszkolach, zespołach ekonomiczno-administracyjnych szkół, ochotniczych hufcach pracy, jednostkach: wojskowych, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, organizacyjnych Służby Więziennej, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, zakładach dla nieletnich, internatach, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach opieki zdrowotnej, zakładach pomocy społecznej i parkach narodowych, jeżeli środki z tego zwolnienia zostaną przekazane na zwiększenie środków obrotowych gospodarstw pomocniczych lub finansowanie inwestycji jednostki budżetowej w zakresie inwestycji dla gospodarstwa pomocniczego tej jednostki.
Obowiązku złożenia zeznania rocznego nie mają również kościelne osoby prawne w zakresie dochodów z niegospodarczej działalności statutowej oraz Polski Związek Działkowców, zwolniony z podatku dochodowego w zakresie działalności statutowej na podstawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Z przepisów tej ustawy wynika, że Polski Związek Działkowców z tytułu prowadzenia działalności statutowej, a jego członkowie z tytułu użytkowania działek w rodzinnych ogrodach działkowych, zwolnieni są od podatków i opłat (administracyjnych, skarbowych), z tym że z podatku od nieruchomości i podatku rolnego na zasadach określonych w odrębnych ustawach.
Ustalenie roku podatkowego
Zasadą jest, że dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Od zasady tej przewidziane zostały jednak wyjątki. Podatnik może w statucie albo w umowie spółki postanowić inaczej. Wtedy rokiem podatkowym jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. Podatnik musi jednak o swojej decyzji poinformować naczelnika urzędu skarbowego.
Inne zasady ustalania roku podatkowego obowiązują podatników rozpoczynających działalność. W takim przypadku pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.
W razie zmiany roku podatkowego za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż 12 i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe.

Druki rozliczenia
Podatnicy zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego powinni najpierw pobrać odpowiedni formularz albo bezpośrednio w urzędzie skarbowym, albo wydrukować go ze stron internetowych Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl). Podatnicy powinni też pamiętać, że często sam formularz CIT-8 nie wystarczy. Potrzebne będą jeszcze załączniki. Możliwe jest też wypełnienie zeznania CIT-8 przy użyciu programu komputerowego, a następnie jego wydruk. W tym przypadku trzeba jednak pamiętać o podpisaniu zeznania przez osoby uprawnione do zarządzania jednostką zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nadanym statutem.
Dane identyfikacyjne
W formularzu CIT-8 podatnik wpisuje w poz. 1 swój NIP. Następnie określa rok podatkowy, za który składane jest zeznanie. Robi to w poz. 4 i 5. W rubrykach tych należy wskazać, od kiedy (poz. 4), do kiedy (poz. 5) trwał rok podatkowy podatnika składającego zeznanie. W każdej z tych pozycji należy podać dzień, miesiąc i rok, wyznaczające początek i koniec roku podatkowego przyjętego przez podatnika składającego zeznanie CIT-8.
Następnie podatnik wypełnia część A formularza CIT-8. W tej części podatnik określa urząd skarbowy, do którego adresowane jest zeznanie o wysokości osiągniętego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dochodu (poniesionej straty). Wskazuje też cel złożenia zeznania - a więc czy składa zeznanie (kwadrat nr 1), czy może korektę (kwadrat nr 2).
Kolejna część, jaką wypełnia podatnik, to część B. Tu podaje swoje dane identyfikacyjne, takie jak pełna nazwa oraz adres siedziby, w tym kraj, województwo, powiat, gminę, ulicę, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, pocztę. W części B podatnik informuje również o tym, czy korzystał z określonych zwolnień i czy był zobowiązany do przygotowania wymaganej przepisami dokumentacji.
W formularzu CIT-8 podatnik zamieszcza też informację o liczbie i rodzaju składanych wraz z zeznaniem załączników. Dane te podaje się w części C (poz. 21-26). Podatnik informuje tu o tym, czy składa załączniki: CIT-ST, SSE-R, CIT-8/O, CIT-D oraz sprawozdanie finansowe i dokumenty, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy (czyli sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych).
Ustalanie dochodu i straty
To, jaki dochód podatnik uzyskał albo jaką poniósł stratę, ustala się w części D CIT-8, w poz. 27-37.
Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód niezależnie od rodzaju źródeł przychodów, z jakich został osiągnięty. Wyjątkowo przedmiotem opodatkowania będzie przychód. Będzie tak w przypadku przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które podlegają opodatkowaniu w sposób zryczałtowany.
Dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jest osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się:
- przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku,
- kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku, a także przychodów wymienionych w art. 21 i 22 ustawy o CIT, czyli m.in. z odsetek, z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, reklamowych, a także przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski,
- strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych - w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
- strat przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.
W części D zeznania podatnik powinien zatem wykazać uzyskane przychody, koszty uzyskania przychodów, a w poz. 33 - dochód (ewentualnie stratę - w poz. 34).

Odliczanie strat
Podatnicy, wypełniając zeznanie CIT-8, mogą również odliczyć straty. O wysokość straty poniesionej w roku podatkowym obniża się dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty straty.
Odrębne zasady ustalania straty zostały określone dla podatkowych grup kapitałowych. Dochodem podlegającym opodatkowaniu w podatkowej grupie kapitałowej jest nadwyżka dochodów spółek przynoszących dochód nad sumą strat spółek przynoszących stratę - różnica będąca liczbą ujemną stanowi stratę grupy.
Dochody wolne od podatku
W następnych pozycjach CIT-8 wykazywane są dochody wolne i odliczenia od dochodu. Służą do tego pozycje od 38 do 41. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych korzystający z ulg i odliczeń podatkowych, wypełniając swoje zeznanie roczne, muszą dodatkowo wypełnić załącznik CIT-8/O. Jest to informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych. Formularz ten należy wypełnić razem z zeznaniem rocznym. Odliczenia wykazane w załączniku CIT-8/O przenosi się do zeznania rocznego. W pierwszym wierszu w części E.1 podatnicy wpisują wysokość dochodów wolnych od podatku.
Wykazanie odliczeń
Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może dokonać odliczeń od dochodu. Wykazuje się je w części B formularza CIT-8/O. Z ulgi skorzystać mogą te osoby prawne, które dokonały darowizn na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873). Wśród celów znalazły się tam m.in. darowizny na rzecz działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a także krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Odliczenie przysługuje łącznie do wysokości nieprzekraczajacej 10 proc. dochodu. Podatnicy muszą pamiętać, by darowizny przekazać organizacjom, o których mowa w art. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.
Odliczenia od dochodu wykazywane w załączniku CIT-8/O należy przenieść do poz. 39 CIT-8. W następnej poz. 40 wpisywane są odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych. Odliczenia mogą na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonać podatnicy, którzy w 1991 roku ponieśli wydatki na zakup oraz montaż maszyn i urządzeń, jeżeli służą one działalności w zakresie przetwórstwa rolnego i spożywczego, z wyjątkiem wytwarzania spirytusu, wyrobów spirytusowych oraz wyrobów tytoniowych. Uprawnienie do odliczenia wydatków inwestycyjnych przysługuje również tym podatnikom, którzy korzystali do końca 1991 roku z odliczeń wydatków od dochodu na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z 1989 roku o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania. Wymienieni podatnicy zachowują prawo do odliczeń poniesionych w tym okresie wydatków do czasu ich wyczerpania.
Po uwzględnieniu odliczeń z tytułu wydatków inwestycyjnych podatnik w poz. 41 musi podsumować dochody (przychody) wolne i odliczenia.

Zmniejszenie podstawy podatku
Kolejna część, jaką podatnik wypełnia, to część E.2. Tu ustalana jest podstawa opodatkowania lub wielkość poniesionej straty. Kolejna część E.3 to miejsce na wykazanie odliczeń od podstawy opodatkowania. W tej części podatnik wykazuje odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu wydatków na nabycie nowych technologii oraz na działalność klubów sportowych. Kwoty odliczenia podatnik wpisuje w poz. 44, przenosząc je z odpowiednich części załącznika CIT-8/O.
Co istotne, prawo do odliczeń z tytułu nowych technologii nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.
Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub w roku następującym po tym roku oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Jeśli podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Doliczenia do dochodu
Kolejną część, jaką wypełnia w CIT-8 podatnik, to część E.4. To miejsce, gdzie trzeba wpisać kwoty zwiększające podstawę opodatkowania, ewentualnie zmniejszające stratę. W części tej w poz. 45 podatnik wpisuje kwotę odliczonych w poprzednich latach wydatków inwestycyjnych w związku z utratą prawa do odliczeń, a w poz. 46 kwotę zwolnionych od podatków dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - w związku z utratą prawa do zwolnienia. W poz. 47 wpisać należy kwotę odliczonych wydatków z tytułu nabycia nowych technologii - w związku z utratą prawa do odliczeń.
Podatnicy stracą prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
- udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców - dokonywanych na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, albo
- zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo
- otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.
W takiej sytuacji podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracił prawo, a w razie poniesienia straty - do jej zmniejszenia o tę kwotę.
Na koniec w poz. 48 trzeba wpisać razem kwotę zwiększającą podstawę opodatkowania, ewentualnie zmniejszającą stratę. Kolejne pozycje wypełniane w CIT-8 to podstawa opodatkowania (poz. 49) oraz ewentualna strata (poz. 50).

Obliczenie podatku
Zanim podatnik obliczy podatek, musi ustalić podstawę opodatkowania. Służy do tego omówiona już część E.5 formularza CIT-8. W poz. 49 podatnik wpisuje zaokrągloną do pełnego złotego kwotę stanowiącą podstawę opodatkowania. Podstawą tą jest dochód podatnika pomniejszony o odliczenia od dochodu i powiększony o kwoty zwiększające podstawę opodatkowania oraz zmniejszające stratę. Od tak obliczonej podstawy trzeba wyliczyć podatek. Podatek dochodowy od osób prawnych wylicza się według stałej stawki, która wynosi 19 proc.
Należny podatek pomniejsza się o kwoty przysługujących zwolnień, obniżek i odliczeń od podatku, które wykazuje się w informacji CIT-8/O. W załączniku wykazujemy odliczenia od podatku na podstawie art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. CIT-8/O wypełniają też podatnicy korzystający z ulgi zawartej w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na mocy tego przepisu podatnik może kwotę podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski odliczyć od kwoty podatku obliczonego. Przepis ten od 1 stycznia 2007 r. został uchylony.
Następna czynność to określenie wysokości zobowiązania podatkowego. Należy to zrobić w części G formularza CIT-8. W poz. 57 wpisujemy kwotę należnych zaliczek za rok podatkowy, w poz. 58 - różnicę pomiędzy podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za rok podatkowy i wreszcie w poz. 59 - różnice pomiędzy sumą należnych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem należnym.
W kolejnej części H podatnik wylicza kwotę, którą musi dopłacić w urzędzie skarbowym albo kwotę, którą może odzyskać jako nadpłatę.
Potem podatnik wypełnia część I. Tutaj pierwsza pozycja (poz. 63) służy do wykazania dochodu wydatkowanego w ostatnim miesiącu roku podatkowego (czyli grudniu 2006 r.) na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przepisie tym jest mowa o zwolnieniu dla podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne określone cele. Zwolnienie znajdzie zastosowanie, jeśli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.
Następnie w poz. 64 podatnik wpisuje podatek należny obliczony według stawki 19 proc. Potem w poz. 65 podatnik wpisuje kwotę podatku naliczoną zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o CIT. Z przepisu tego wynika, że w razie przeniesienia przed upływem pięciu lat od dnia nabycia własności lub zmiany choćby w części przeznaczenia nabytych środków trwałych, podatnicy tracą prawo do zwolnienia i są obowiązani do zapłacenia różnicy podatku obliczonego proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy okresu pięcioletniego, w którym środek trwały nie był wykorzystywany przez podatnika. Nie dotyczy to jednak przeniesienia własności w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych podatników, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów, z których wynika, że podmiot powstały z przekształcenia, podziału albo łączenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, dzielonego lub łączonego.
Ostatnia pozycja w tej części to miejsce, gdzie wykazywane są odsetki naliczone od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Ostatnią częścią CIT-8, którą musimy wypełnić, jest część J. Tu wpisywane jest imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku. W tym miejscu powinien też znaleźć się podpis oraz pieczątki osób uprawnionych - zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nadanym statutem - do zarządzania jednostką. W tej części nie może też zabraknąć daty wypełnienia zeznania i podpisu. Bez niego zeznanie jest nieważne.

Anna Wojda

Gazeta Prawna Nr 45/2007 [Dodatek: Tygodnik Podatkowy] z dnia 2007-03-05
 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej ustawa o CIT, w stanie obowiązującym do końca 2006 roku wskazywała wiele dochodów wolnych od podatku. Podatnicy dokonujący rozliczenia za rok 2006 powinni więc uwzględnić katalog dochodów wolnych od podatku znajdujący się w art. 17 ustawy o CIT. Zwolnienie z podatku dotyczy na przykład (art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o CIT) dochodów uzyskanych od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także np. środki z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej oraz z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez rząd Polski. Zwolnienie dotyczy także odsetek od tych środków, w sytuacji gdy zostały ulokowane przez podmiot na rachunku bankowym. Zgodnie jednak z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT, nie są kosztem dla celów podatkowych wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów) uzyskanych w sposób opisany wcześniej.
Dotyczy to także sytuacji, gdy podmiot z otrzymanych środków kupi np. maszyny i urządzenia (a więc środki trwałe). W takiej sytuacji część odpisów amortyzacyjnych odpowiadająca wartości otrzymanej dotacji nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o CIT, przy czym otrzymana dotacja nie wpływa na wysokość wartości początkowej maszyny.
Opisane zwolnienie ma zastosowanie na przykład do podmiotów korzystających ze środków EQUAL. Podobnie zwolnione z podatku dochodowego są podmioty uzyskujące dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej (art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT) lub podatnicy otrzymujący dochody poza terytorium Polski, jeżeli umowa międzynarodowa, której stroną jest Polska, tak stanowi (np. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania). Zgodnie jednak z art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, koszty uzyskania przychodów zwolnionych z podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, innej ustawy lub właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, mimo spełnienia warunków uznania go za koszt uzyskania przychodów, nie są brane pod uwagę w ostatecznym rozliczeniu podatkowym danego roku podatkowego (tj. nie pomniejszają podstawy opodatkowania).
Dokonując rocznego rozliczenia podatku dochodowego, podmioty te muszą pamiętać, aby do zeznania CIT-8 załączyć formularz CIT-8/O. W formularzu tym powinny wskazać wysokość zwolnionego dochodu. Przykładowo, kwoty pozyskane z funduszy EQUAL powinny być wskazane w poz. 17 („inne dochody wolne od podatku, w tym na podstawie odrębnych ustaw”). Kwota ta powinna być wprowadzona także w poz. 38 zeznania CIT-8. W ten sposób podmioty dokonają obniżenia podstawy opodatkowania. Jednocześnie w zeznaniu CIT-8 nie ma możliwości wyodrębnienia wydatków sfinansowanych ze środków zwolnionych z opodatkowania. Wydatki te, jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, nie mają jednak wpływu na podstawę opodatkowania.
Renata Dłuska
doradca podatkowy, radca prawny, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Co do zasady rokiem podatkowym osób prawnych jest rok kalendarzowy. Jednak podatnik będący osobą prawną może postanowić w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe, że rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych niepokrywających się z rokiem kalendarzowym.
Podatnicy, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, są również obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym na druku CIT-8 - do końca trzeciego miesiąca roku następnego. Z tym że w ich przypadku ostateczną datą złożenia zeznania nie będzie 31 marca, ale odpowiednio koniec trzeciego miesiąca następującego po wybranym przez nich okresie kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Załóżmy, że podatnik postanowił, że jego rok podatkowy rozpoczyna się 1 czerwca 2006 r. i kończy 31 maja 2007 r. Zeznanie powinien złożyć do 31 sierpnia 2007 r. W takiej sytuacji może powstać wątpliwość, jaki wzór zeznania należy zastosować, czy ten obowiązujący jeszcze w 2006 roku, czy już ten aktualny na dzień składania zeznania.
Wątpliwość wynika z faktu, że Ministerstwo Finansów stosunkowo często zmienia wzory deklaracji i zeznań. Ostatnio wzory zeznań zostały zmienione rozporządzeniem ministra finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Na szczęście przepisy tego rozporządzenia odpowiadają wprost na powyższe wątpliwości. I tak, wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2007 r. Podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2007 r., a zakończy po tym dniu, do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) w tym roku podatkowym stosują wzory formularzy obowiązujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
Podatnicy, których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym i zakończył się w dniu 31 grudnia 2006 r., składają zeznania na wzorach formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
Warto zaznaczyć, że wzór formularza obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. znacznie różni się od wzoru dotyczącego osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2006 r. W nowym wzorze formularza CIT-8 na pierwszej stronie w części C nie ma już rubryki: sprawozdanie finansowe i dokumenty, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy. Zmieniła się też część D. Została podzielona na wyraźne części: D.1 - przychody, D.2 - koszty uzyskania przychodów i D.3 - dochód/strata. W nowym wzorze formularza pojawiła się też nowa część G - kwoty należnych zaliczek miesięcznych oraz część H - kwoty należnych zaliczek kwartalnych. Jest to efekt zmian, jakie miały miejsce od 1 stycznia 2007 r. w ustawie o CIT. Podatnicy w 2007 roku nie muszą już składać miesięcznych deklaracji. Zobowiązani są jedynie do zapłaty zaliczki na podatek (miesięcznej lub kwartalnej). Stąd zapewne konieczność wykazywania w zeznaniu CIT-8 kwot zapłaconych zaliczek.
Marcin Zimny
prawnik, CMS Cameron McKenna

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, na formularzu CIT-8, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego. W tym także terminie są obowiązani wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Dodatkowo podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, w terminie dziesięciu dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.
Niektórzy podatnicy mogą być objęci jeszcze innym obowiązkiem. Jeśli podatnikowi organ podatkowy wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, musi on wówczas dołączyć do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.
Obowiązek złożenia zeznania CIT-8 nie dotyczy podatników zwolnionych od podatku, objętych zwolnieniem podmiotowym (np. fundusze inwestycyjne), objętych podmiotowo-przedmiotowym zwolnieniem kościelnych osób prawnych, ale tylko z niegospodarczej działalności statutowej, Polskiego Związku Działkowców.
W przypadku jednak gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, które korzystają ze zwolnienia od podatku (zasadą jest, iż gospodarstwa te nie są objęte zwolnieniem), są one zobowiązane składać zeznanie CIT-8. Oczywiście zeznanie to składają także gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, które nie korzystają ze zwolnienia w CIT.
Należy też pamiętać, że podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby, są obowiązani składać do urzędu skarbowego oraz załączać do zeznania CIT-8 informacje, na formularzu CIT-ST, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych.
W zeznaniu CIT-8 za 2006 r. podatnicy mogą wykazać odliczenia od dochodu darowizny na cele pożytku publicznego organizacjom, które prowadzą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (limit 10 proc. dochodu). Ponadto odliczeniu podlegają darowizny na cele kultu religijnego (limit 10 proc. dochodu) oraz darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą (zgodnie z uchwałą NSA z 14 marca 2005 r. bez żadnych limitów). Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych odlicza też wydatki poniesione na nabycie nowych technologii oraz poniesione wydatki na działalność klubów sportowych. W bankach odliczeniu podlega 20 proc. kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.
Podatek wykazany w zeznaniu CIT-8 może być zmniejszony o podatek od dywidend potrącony przez płatnika, spółkę wypłacającą dywidendę. Wszystkie wymienione odliczenia należy wykazać w informacji CIT-O załączanej do zeznania CIT-8.
Marek Kolibski
doradca podatkowy kancelaria Ożóg

Kto zatwierdza sprawozdanie
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników, które powinno być zwołane w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. W tym samym terminie powinno być zwołane zwyczajne walne zgromadzenie w spółce akcyjnej. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego w spółkach kapitałowych wymaga uchwały wspólników.
Jakie informacje podać w zeznaniu
Wypełniając zeznanie roczne, podatnik powinien podać informacje, czy był zobowiązany do sporządzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi i podmiotami z siedzibą na terenie lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Dlatego też podatnik powinien dokonać analizy transakcji za cały 2006 rok i sprawdzić, czy w jego przypadku nie powstał obowiązek sporządzenia takiej dokumentacji. Na żądanie organu podatkowego podatnik zobowiązany jest przedstawić dokumentację w ciągu siedmiu dni.
Jakie złożyć załączniki do CIT-8
- CIT-ST - informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
- CIT-8/O - informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku.
- CIT-D - informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach.
- SSE-R - rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiągniętych z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.
Jak wykazać stratę
Straty wykazane w zeznaniach z lat ubiegłych należy wykazać w załączniku CIT-8/O, podając rok poniesienia straty, kwotę straty, kwotę straty odliczonej w latach poprzednich oraz kwotę straty do odliczenia w roku bieżącym.
Wydatki na nowe technologie
Za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich pięć lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej. Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw.
Jak przesłać CIT-8 do urzędu
Wypełniony formularz podatnik dostarcza do urzędu skarbowego osobiście lub za pośrednictwem poczty. Jeśli składamy zeznanie osobiście w urzędzie, należy poprosić o potwierdzenie złożenia zeznania, najlepiej na jego kserokopii. Jeśli zeznanie wysyłamy pocztą, za datę jego złożenia uważana jest data widniejąca na stemplu pocztowym.
Dochody z zagranicy
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych powinni ustalić, jakiego rodzaju przychody osiągnęli ze źródeł przychodów położonych za granicą. Dotyczy to m.in. przychodów z udzielonej licencji czy odsetek od udzielonych pożyczek. Co do zasady przychody te łączy się z przychodami osiągniętymi z działalności gospodarczej w Polsce. Podatnik powinien ustalić, w stosunku do jakich przychodów pobrano za granicą podatek i czy posiada dokumenty potwierdzające fakt pobrania podatku i jego kwotę. Informacje te będą potrzebne do ustalenia kwoty podlegającej odliczeniu od podatku zapłaconego w Polsce.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność handlową. Jej rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym. W 2006 roku osiągnęła przychody w wysokości 2 532 300 zł. Koszty ich uzyskania wyniosły 2,11 mln zł. W poprzednich latach działalność spółki była dużo mniej dochodowa. W 2002 roku poniosła stratę w wysokości 17 tys. zł (z tego 12,8 tys. zł zostało odliczone w 2003 i 2004 roku). Także 2005 rok spółka zakończyła ujemnym wynikiem. Tym razem strata wyniosła 11,5 tys. zł. Oznacza to, że w rozliczeniu za 2006 rok spółka może odliczyć pozostałą część straty z 2002 roku, czyli 4,2 tys. zł oraz połowę straty z 2005 roku, czyli 5750 zł. Artykuł 7 ust. 5 ustawy o CIT stanowi, że o wysokość straty poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.
W 2006 roku spółka uzyskała także dywidendę w wysokości 10 tys. zł brutto. Na jej konto wpłynęło jednak 8,1 tys. zł, ponieważ płatnik pobrał z tego tytułu podatek w wysokości 1,9 tys. zł. Kwotę tę spółka uwzględni w rozliczeniu. Na mocy art. 23 ustawy o CIT kwotę podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski odlicza się od kwoty podatku obliczonego na zasadach ogólnych.
Spółka przekazała także darowiznę na cele charytatywne w wysokości 3 tys. zł.
Rozliczając dochód za 2006 rok, spółka powinna złożyć zeznanie CIT-8 wraz z załącznikiem CIT-8/O. Wypełnienie deklaracji należy rozpocząć od załącznika. W poz. 19-39 należy wpisać kwoty strat poniesionych w latach poprzednich. W tym przypadku chodzi o straty poniesione w 2002 roku (poz. 19) i 2005 roku (poz. 23). W dalszej części trzeba wypełnić pola dotyczące straty już rozliczonej (poz. 20 i poz. 24) oraz przysługującej do odliczenia w 2006 roku (poz. 21 i poz. 25 - sumę wpisuje się w poz. 39).
Następnie należy uwzględnić odliczenie darowizny. Dokonujemy tego w poz. 40, ale tylko pod warunkiem że została ona przekazana na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

 

- Art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a), art. 27-28 oraz art. 40 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

 

- Art. 12 oraz art. 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

 

- Art. 4, art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

 

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek od spadków i darowizn
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
spadku
darowizny
odpłatnego zniesienia współwłasności
zasiedzenia
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zwolnienie z VAT i cła przywozu towarów do zwalczania skutków COVID-19 tylko do 30 czerwca 2022 r.
Decyzja Komisji Europejskiej zwalniająca z cła i VAT przywóz spoza Unii Europejskiej towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 obowiązuje do 30 czerwca 2022 r. Ministerstwo Finansów informuje, że zwolnienie to nie będzie przedłużone.
Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją do VAT - rozliczenie podatku naliczonego
Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony zawarty w otrzymanych fakturach to fundamentalne prawo przysługujące podatnikom VAT. Jednym z warunków dokonania odliczenia jest rejestracja jako podatnik VAT czynny. Brak formalnej rejestracji w chwili dokonywania zakupów nie pozbawia jednak prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, o ile będą one wykorzystywane na potrzeby czynności opodatkowanych. Wymaga to odpowiedniego wypełnienia formularza VAT-R.
Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych - założenia specustawy
Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje specustawę, która ułatwi waloryzację kontraktów we wszystkich kategoriach umów objętych zamówieniami publicznymi. Dla umów zawartych przed 1 stycznia 2021 r. będzie możliwość wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych, a w umowach zawartych po tej dacie możliwe będzie podniesienie limitów waloryzacji.
„Podatek Belki”. RPO pisze do Minister Finansów.
Obywatele są zaniepokojeni szybkim wzrostem cen towarów i usług. W tym kontekście pytają o zasadność dalszego opodatkowania zysków kapitałowych, znanego jako ”podatek Belki”. Jest on dużym obciążeniem fiskalnym dla gospodarstw domowych - nie tylko wobec dwucyfrowej inflacji, ale i niskiego oprocentowania lokat oraz w dobie kryzysu po pandemii, a także wojny w Ukrainie.
KAS: Jak klienci oceniają wizytę w urzędzie skarbowym – wyniki badania
W ramach programu „Klient w centrum uwagi KAS” od kwietnia 2021 r. prowadzono internetowe badanie ankietowe wśród osób odwiedzających urzędy skarbowe. W ciągu roku spłynęło ponad 108 tys. wypełnionych ankiet, z których wynika, że ogólny poziom satysfakcji klientów wyniósł 82%. Wyniki badania są wykorzystywane do projektowania nowych rozwiązań i ulepszania obsługi w urzędach.
Polski Ład 2.0 – zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Stawki, skala podatkowa, ulgi, składka zdrowotna i inne nowości
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, tzw. „Polski Ład 2.0” została podpisana przez Prezydenta w dniu 13 czerwca 2022 r., natomiast 15 czerwca 2022 r. opublikowano ustawę w Dzienniku Ustaw (poz. 1265). Poniżej przedstawiamy zbiór najważniejszych planowanych zmian. W zdecydowanej większości zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2022 r.
Wyższe zaliczki na PIT od 1 lipca 2022 r. - kto zapłaci i dlaczego
Zmiany w PIT wchodzące w życie od 1 lipca 2022 r., zdaniem Ministerstwa Finansów, pozwolą na obniżenie zobowiązań podatkowych Polaków ale niektórych wypadkach mogą doprowadzić do wzrostu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Niższa 12% stawka PIT, wysoka kwota wolna od podatku – 30.000 zł oraz próg podatkowy na poziomie 120.000 zł nie w każdym przypadku już od pierwszego miesiąca wejścia w życie ustawy zrekompensują uchylenie innych mechanizmów wprowadzonych w 2022 roku. Ministerstwo Finansów wskazuje, że reforma podatkowa została rozłożona na 2 etapy, dlatego jej pełen skutek podatnicy odczują po 1 stycznia 2023 roku.
Skutki podatku bankowego
Podatek bankowy ogranicza efektywność polityki pieniężnej, nie jest wsparciem dla reformy wskaźników referencyjnych w Polsce - wynika z raportu opublikowanego w ramach Working Papers NBP.
Nowelizacja ustawy o PIT od 1 lipca 2022 r. – najważniejsze zmiany. Wynagrodzenia brutto-netto
Polski Ład, jedna z największych nowelizacji prawa podatkowego od wielu lat, doczekał się korekty (tzw. Polski Ład 2.0) w postaci ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 1 lipca 2022 r. Jakie najważniejsze zmiany w PIT będą obowiązywać od lipca? Jak w praktyce zmiany wpłyną na sytuację podatników – osób fizycznych pracujących w ramach stosunku pracy?
Co ważniejsze do zastosowania 0% stawki VAT przy WDT - prawo UE czy prawo krajowe?
Polska wchodząc w 2004 do Unii Europejskiej wyraziła chęć bycia w „unijnej rodzinie” oraz m.in. przyjęła dorobek prawny UE wprost, tak jak był on przez lata wypracowany oraz zgodziła oddać niektóre dziedziny życia w kompetencje zarządzania i legislacji UE. Zrozumiałym jest, że aby dobrze zarządzać tworem składającym się z 27 krajów, pod każdym względem różnych krajów, trzeba posiadać narzędzia, aby wspólne dziedziny życia funkcjonowały jednakowo i w określonym porządku.
Badanie sprawozdania finansowego. Korekty biegłego rewidenta - wprowadzać czy nie wprowadzać?
Do zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2021 rok, zgodnie z przedłużonym terminem, pozostało jeszcze trochę czasu, ale nie zapominajmy, że wiele z nich podlega ocenie biegłego rewidenta, a ten może mieć uwagi. Co w sytuacji, gdy w wyniku badania pojawiają się korekty, a firma nie zgadza się na ich wprowadzenie?
Składka zdrowotna 2022 a podatek - zmiany od 1 lipca
Od 1 lipca 2022 r. zmienią się zasady rozliczania składki zdrowotnej w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), a także w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i karcie podatkowej. Zmiany te wynikają z ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1265. Nowelizacja ta jest określana potocznie jako Polski Ład 2.0, a w publikacjach Ministerstwa Finansów jako "Niskie podatki". Co się zmieni w rozliczaniu podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne?
Kto zyska na obniżce podatku dochodowego z 17% do 12%?
Jedynym beneficjentem zmian w PIT od 1 lipca 2022 r. będą pracownicy oraz zleceniobiorcy, którzy uzyskują miesięcznie przychody brutto w wysokości ponad 12 800 zł – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Stawka 12% i inne ważne zmiany - nowelizacja ustawy o PIT od 1 lipca 2022 r.
Od 1 lipca 2022 r. wchodzą w życie wchodzą istotne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), które m.in. obniżają niższą stawkę podatkową z 17 do 12 proc. Z niższej stawki będą mogli skorzystać wszyscy, którzy rozliczają się z wykorzystaniem skali podatkowej, a więc pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i przedsiębiorcy rozliczający się w ten sposób.
Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w VAT – wyroki TSUE
Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ma istotne znaczenie w dobie aktywnej działalności polskich przedsiębiorców na rynkach innych Państw członkowskich. System VAT opiera się na neutralności VAT z zachowaniem konieczności zapewnienia wpływów do budżetów państw członkowskich w miejscu konsumpcji towaru lub usługi podlegającej opodatkowaniu. Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ma na celu opodatkowanie usług, które świadczone są za pomocą infrastruktury znajdującej się w innym Państwie niż siedziba podatnika. Najnowsze orzecznictwo europejskie tj. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 7 kwietnia 2022 w sprawie C-333/20 Berlin Chemie A. Menarini SRL oraz poprzedzające go wyroki w sprawach C-547/18, Dong Yang Electronics, oraz C 931/19, Titanium Ltd., wskazują drogę w rozumieniu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
Realny spadek wynagrodzeń - 1% miesięcznie nawet przez rok
Majowy spadek płac realnych to początek dłuższego trendu. Nie należy obawiać się, że ten spadek się mocno pogłębi, będzie wynosił ok. 1 proc. miesięcznie, ale taka sytuacja może potrwać nawet rok – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Karol Pogorzelski.
Logowanie do e-Urzędu Skarbowego - zmiany od 7 lipca 2022 r.
W dniu 7 lipca 2022 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego. Gotowy jest już projekt tego rozporządzenia. Nowe rozporządzenie ma związek z wdrażanym w resorcie finansów nowym rozwiązaniem informatycznym – e-Urząd Skarbowy, który docelowo ma zastąpić portal podatkowy.
Ceny paliw na stacjach benzynowych w Polsce - wakacje 2022 (czerwiec-lipiec)
Na początku wakacji można spodziewać się spadku cen paliw o 5-10 gr/l - oceniają analitycy BM Reflex. Ale i tak rachunki za tankowanie w trakcie wakacji będą od 46 do 53 proc. wyższe niż rok temu. Rekordowo wysokie ceny paliw mogą zniechęcać w tym roku do wakacyjnych podróży. Kierowcy muszą się liczyć z tym, że za zatankowanie 50-litrowego baku będą musieli zapłacić blisko 400 zł - informują analitycy e-petrol.pl
Wynagrodzenia w Polskim Ładzie 2.0 – umowa o pracę, umowa zlecenia. Przykłady z kwotami brutto-netto
Biorąc pod uwagę ilość zmian podatkowych, które zaszły w ustawie o PIT w ciągu ostatniego półrocza wielu podatników może mieć wątpliwości związane z wysokością wynagrodzenia. Poniższe zestawienia zawierają przykładowe porównania wysokości wynagrodzenia w stanie prawnym sprzed Polskiego Ładu (do końca 2020 r.), po wdrożeniu tej reformy (2021 r.) oraz w stanie prawnym po wejściu w życie Polskiego Ładu 2.0 (tj. 1 lipca 2022 r.). Porównując wysokość wynagrodzeń należy uwzględnić formę zatrudnienia, wysokość zarobków oraz specyfikę poszczególnych zmian, które weszły w życie w ramach nowelizacji, a więc przede wszystkim: podniesienie kwoty wolnej, wprowadzenie oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej, brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej, obniżenie pierwszej stawki podatku PIT z 17% do 12%. Należy też zauważyć, że Polski Ład 2.0 zakłada likwidację od 1 lipca 2022 r. tzw. mechanizmu „rolowania” zaliczek (zgodnie z którym płatnicy muszą obliczać zaliczki na dwa sposoby – według zasad obowiązujących 1 stycznia 2022 r. oraz 31 grudnia 2021 r.).
Obligacje skarbowe w lipcu 2022 r. - oprocentowanie i oferta
Ministerstwo Finansów poinformowało, że podnosi oprocentowanie oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w lipcu 2022 r. W związku z podniesieniem stopy referencyjnej NBP o 0,75 pp., oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,00%, a 2-letnich 6,25%.
Składka zdrowotna w działalności gospodarczej - zmiany od 1 lipca 2022 r.
Od 1 lipca 2022 r. zajdą zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru oraz składki zdrowotnej miesięcznej i rocznej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zmienią się też miesięczne formularze rozliczeniowe ZUS - miesięczne raporty rozliczeniowe i deklaracje zostaną dostosowane do znowelizowanych przepisów w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i rocznego rozliczania składki zdrowotnej. Zmiany wprowadza ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1265. Nowelizacja ta jest określana potocznie jako Polski Ład 2.0, a w publikacjach Ministerstwa Finansów jako "Niskie podatki".
Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot pozaodsetkowych kosztów kredytu - stanowisko Rzecznika Finansowego
Rzecznik Finansowy poinformował 24 czerwca 2022 r., że liczba skarg związanych z wcześniejszą spłatą kredytu systematycznie spada ale nadal jest ich sporo. Szczególny spadek zauważony jest w sprawach dotyczących kredytu konsumenckiego, niemniej takich spraw w minionym roku było wciąż blisko tysiąc. Instytucje finansowe wciąż nie realizują ustawowego obowiązku proporcjonalnego zwrotu pozaodsetkowych kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie kredytów (także hipotecznych) przez kredytobiorców.
30 groszy rabatu na 1 litr paliwa na stacjach Orlen z aplikacją VITAY - od 27 czerwca do końca wakacji
Od poniedziałku 27 czerwca do końca wakacji 2022 r. PKN Orlen wprowadza rabat w wysokości 30 groszy za litr benzyny i oleju napędowego dla właścicieli aplikacji lojalnościowej Orlenu VITAY - poinformował 24 czerwca 2022 r. na twitterze prezes spółki Daniel Obajtek. Z rabatem można kupić maksymalnie 150 litrów paliwa miesięcznie.
Wspólne rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem przywrócone od 1 lipca 2022 r.
Od 1 lipca 2022 r. samotnym rodzicom zostanie przywrócona możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem. Przywrócenie tej preferencji oznacza, że będzie można się rozliczyć z dzieckiem w zakresie dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Kto będzie mógł się rozliczyć razem z samotnie wychowywanym dzieckiem za 2022 rok? Jakie są warunki takiego rozliczenia? Jaki jest limit dochodów dziecka w 2022 roku? Wzór oświadczenia samotnego rodzica dla pracodawcy o wspólnym rozliczeniu PIT z dzieckiem.
Zwrot VAT w 15 dni dla podatników bezgotówkowych - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
Którzy podatnicy mogą otrzymać zwrot VAT w ciągu 15 dni? Jakie są warunki tego zwrotu? Jaki podatnik jest "podatnikiem bezgotówkowym"? Co trzeba zrobić aby otrzymać tak szybki zwrot VAT? Jakie warunki trzeba spełnić i co sprawdza urząd skarbowy? Wyjaśniają eksperci Ministerstwa Finansów.