REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak prawidłowo wypełnić PIT-38

REKLAMA

Każdy podatnik zobowiązany jest dokonać rocznego rozliczenia dochodów uzyskanych w ciągu ostatniego roku. Obowiązek ten dotyczy także podatników otrzymujących przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Termin na złożenie zeznania upływa z końcem kwietnia.

SPIS TREŚCI

PORADY PRAWNE

WYJAŚNIENIA
Obowiązek podatkowy

Podatnicy, którzy uzyskali przychody z tytułu:
• odpłatnego zbycia:

- papierów wartościowych,

- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),

- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,

• udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część

do końca kwietnia muszą dokonać rozliczenia uzyskanych kwot.

W celu spełnienia tego obowiązku konieczne jest złożenie w urzędzie skarbowym prawidłowo wypełnionego formularza PIT-38.

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego w tym zakresie określony został w art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią tego przepisu, zeznanie składa się w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Stosownie do regulacji zawartych w Ordynacji podatkowej, jeśli ostatni dzień terminu przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Trzeba pamiętać, iż podatnicy niemający na terytorium Polski miejsca zamieszkania, jeżeli osiągnęli w roku podatkowym dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zamierzają opuścić Polskę, są obowiązani przed terminem wyjazdu złożyć zeznanie.

Co do zasady, omawiane zeznanie podatkowe można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub przesłać listem poleconym. Za datę złożenia zeznania, nadanego w polskiej placówce pocztowej, uważa się datę stempla pocztowego.

Konieczne jest zwrócenie uwagi, że niektóre pozycje bezwzględnie powinny zostać wypełnione. W szczególności obowiązkowe jest uzupełnienie numeru identyfikacji podatkowej, o ile oczywiście podatnik ma ten numer nadany. W przeciwnym razie wraz z formularzem PIT-38 powinno się złożyć zgłoszenie identyfikacyjne. Konieczne jest także wskazanie roku podatkowego, za który składane jest zeznanie podatkowego, określenie celu złożenia formularza, a także dołączenie załączników. Częstym uchybieniem jest także brak podpisu podatnika składającego zeznanie. Są to obligatoryjne elementy deklaracji podatkowej. Prawidłowe uzupełnienie tych pozycji pozwoli uniknąć dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym w celu dokonania uzupełnienia lub skorygowania wcześniej złożonego zeznania.

Miejsce składania zeznania

Prawidłowo wypełniony formularz zeznania podatkowego PIT-38 należy przekazać do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. W tym celu w zeznaniu konieczne jest podanie nazwy urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

Warto tu wskazać w tym miejscu, że podatnicy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli ci, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co do zasady składają swoje zeznania podatkowego do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie, a gdy zamieszkanie na terytorium kraju ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania na jego terytorium.

Podatnicy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) powinni natomiast złożyć swoje zeznania do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Po określenie urzędu, w którym złożone zostanie zeznanie podatkowe, konieczne jest także określenie celu złożenia zeznania. Dokonuje się tego poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu.


Możliwość korekty

Trzeba pamiętać, że na podstawie art. 81 Ordynacji podatkowej podatnik ma prawo do skorygowania danych zawartych w złożonym zeznaniu. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Warto jednak zaznaczyć, że uprawnienie do złożenia korekty co do zasady ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Złożenie korekty w czasie trwania postępowania lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą nie wywoła żadnych skutków prawnych. Prawo do złożenia korekty powróci dopiero w momencie zakończenia prowadzonego postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. Złożona korekta powinna zawierać dane ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Dane identyfikacyjne

Wypełniając część B omawianego formularza konieczne jest podanie danych identyfikacyjnych podatnika składającego zeznanie. Trzeba zatem podać nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku osób, którym nadano ten numer) oraz adres miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem, wskazać należy ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Wysokość dochodu

Kolejna część formularza dotyczy już określenia wysokości dochodu lub straty. Należy wykazać w niej kwoty przychodów, wartości kosztów uzyskania przychodów, dochody lub straty. W celu podania prawidłowych informacji należy wykorzystać otrzymane wcześniej informacje PIT-8C, a także inne posiadane dokumenty dotyczące uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków mogących być zaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów. Trzeba pamiętać, że przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną) powstaje dopiero w momencie przeniesienia ich własności na kupującego, zatem przychodem są kwoty należne, chociażby nie zostały faktycznie otrzymane. Przychód z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających powstaje natomiast w momencie realizacji tych praw.

Wartość powinna być rynkowa

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się: należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Na podstawie art. 17 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19.

W związku z art. 19 ust. 1 powołanej wyżej ustawy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty z odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Na podstawie ust. 3 tego artykułu wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Natomiast zgodnie z ust. 4 tego artykułu, jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wzywa strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określa wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33 proc. od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.

Trzeba zaznaczyć, że dochodem z odpłatnego zbycia udziałów jest, jak wynika z przepisu art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38.


Podstawą PIT-8C

Jak zostało to określone wyżej, podstawą prawidłowego wypełnienia formularza PIT-38 są informacje zawarte w otrzymanych wcześniej informacjach PIT-8C. W kol. b w poz. 20 wykazuje się sumę kwot z poz. 53 informacji PIT-8C. W kol. c w poz. 21 wykazać należy natomiast sumę kwot z poz. 54 informacji PIT-8C oraz inne koszty związane z przychodami wymienionymi w poz. 53, które nie zostały wykazane przez podmiot ją sporządzający. Koszty te powinno się ustalać na podstawie posiadanych przez podatnika wszelkich możliwych dokumentów.

Wiersz 2 (poz. 22) omawianej części formularza odnosi się natomiast do przychodów z części F informacji PIT-8C, do których nie będzie miał zastosowania art. 19 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Trzeba tu także wykazać przychody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy podmiot niebędący płatnikiem podatku nie był zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C. Dodatkowo wykazać należy także przychody uzyskane za granicą (np. ze zbycia akcji, zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, w tym także objętych za wkład niepieniężnych w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część).

W poz. 23 wykazuje się natomiast koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 22 na podstawie posiadanych przez podatnika dokumentów.

Koszty uzyskania przychodów

Co do zasady, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione na nabycie odpłatnie zbywanych papierów wartościowych oraz wydatki poniesione przez podatnika w trakcie roku podatkowego związane na przykład z obsługą rachunku przez biuro maklerskie. Do tego rodzaju kosztów mogą być zaliczone m.in.: prowizje zapłacone przy kupnie i sprzedaży papierów wartościowych, związane z prowadzeniem lub założeniem rachunku, transferu, zdeponowania papierów itd.

W myśl art. 22 ust. 1f ustawy w przypadku zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

• nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia - jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

• wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów, nie wyżej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

Natomiast zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 wymienionej wyżej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e tego artykułu.


Dopłaty nie są kosztem

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się m.in. wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego (art. 163 pkt 2 ustawy). Wniesienie wkładu skutkuje objęciem przez wspólnika odpowiedniego udziału w spółce. Niezależnie od wniesienia wkładów na objęcie udziałów wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wnoszenia dopłat. Kwestie dopłat wnoszonych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uregulowane są przepisami artykułów 177-179 kodeksu spółek handlowych. Stanowią one m.in., że: umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Wysokość i terminy dopłat oznaczane są uchwałą wspólników. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Według postanowień zawartych w art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych (...); wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych (...).

W świetle powołanych wyżej unormowań prawnych wnoszone przez wspólników dopłaty do spółki nie są wydatkami na objęcie (nabycie) udziałów (funkcjonują niezależnie od nich, jedynie wielkość dopłat poszczególnych wspólników ustalana jest w proporcji do już posiadanych przez nich udziałów), zatem nie stanowią kosztu uzyskania przychodów ze zbycia udziałów w spółce, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozliczenie sprzedaży krótkiej

Trzeba zaznaczyć, że w ustawach podatkowych nie ma sprecyzowanej definicji sprzedaży krótkiej. Istnieją jedynie odwołania do odrębnych przepisów. Z ustawy o funduszach inwestycyjnych wynika, iż krótka sprzedaż to technika inwestycyjna, która opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych lub tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego lokowania od momentu realizacji zlecenia sprzedaży tych praw, o ile zostały pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek inwestora zlecenie sprzedaży, albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych praw, do momentu wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób praw. W uproszczeniu można stwierdzić, że sprzedaż krótka oznaczać będzie sprzedaż wcześniej pożyczonych papierów wartościowych i późniejsze ich odkupienie po niższej cenie niż zostały sprzedane w celu ich zwrotu pożyczkodawcy. W takim przypadku przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych powinno ustalać się dopiero na dzień zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub na dzień, w którym miał nastąpić zwrot tych papierów wartościowych zgodnie z zawartą umową pożyczki. Kosztem uzyskania przychodu będą natomiast wydatki poniesione na odkupienie tych papierów wartościowych w celu ich zwrotu.


Nabycie w drodze spadku

W przypadku nabycia przez podatnika papierów wartościowych w drodze spadku lub darowizny cena nabycia wynosi 0 zł. Natomiast wolny od podatku dochodowego będzie dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku lub darowizny w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Do ustalenia wysokości dochodu lub straty służą poz. 26 i poz. 27. Oba pola znajdują się w wierszu 3 części C omawianego formularza.

Wartości w walutach obcych

Trzeba pamiętać, że przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik i mających zastosowanie przy kupnie walut.

W sytuacji gdy podatnik nie korzysta z usług banku, przychody co do zasady przeliczać na złote należy według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Jeśli chodzi natomiast o koszty uzyskania przychodów, wartości te przelicza się na walutę polską według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Wysokość podatku

Kolejną częścią zeznania PIT-38 jest część D. Dokonuje się w niej obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego.

Pozycję 38 wypełniają podatnicy, którzy w latach 2002-2006 wykazali straty, a w 2007 roku przysługuje im prawo do odliczenia straty z lat ubiegłych. Trzeba pamiętać, że prawo odliczenia poniesionych strat dotyczy wyłącznie strat poniesionych z przychodów, podlegających w latach 2002-2006 opodatkowaniu z tytułu odpłatnego zbycia:

• papierów wartościowych,

• pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),

• pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,

• udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.


Podstawa obliczenia podatku

Podstawa obliczenia podatku powinna zostać określona w poz. 29 omawianego formularza. Jej wartość stanowi kwota wykazana wcześniej w poz. 26 pomniejszona o straty wykazane z poz. 28. Trzeba pamiętać o konieczności zaokrąglenia tej wielkości do pełnych złotych.

Co do zasady, podstawę obliczenia podatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy należy pominąć, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.

Kolejne pozycje formularza dotyczą określenia stawki podatku, a także obliczenia wysokości należnego podatku:

• poz. 30 - w tym miejscu należy wskazać obowiązującą stawkę podatkową. Obecnie wynosi ona 19 proc. Trzeba zwrócić uwagę, że zastosowanie stawki podatku, dla osób podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji,

• poz. 31 - podatek od dochodów, o których mowa w art. 30b ustawy. Podatnicy dokonują w tym miejscu obliczenia zobowiązania podatkowego. Kwotę z poz. 29 należy pomnożyć przez stawkę podatku wykazaną w poz. 30,

• poz. 32 - podatek zapłacony za granicą, o którym mowa w art. 30b ust. 5a i 5b ustawy (przeliczony na złote). Co do zasady, wiersz ten wypełniają podatnicy, którzy uzyskali dochody, o których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy, za granicą lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. W pozycji tej należy wpisać kwotę podatku zapłaconego za granicą i podlegającego odliczeniu w zeznaniu PIT-38. Odliczenie podatku zapłaconego za granicą nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. W takim przypadku kwotę podatku obliczoną według stawki 19 proc. od łącznych dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą należy pomnożyć przez kwotę dochodu uzyskanego za granicą, a następnie podzielić przez kwotę łącznego dochodu uzyskanego za granicą i w Polsce,

• poz. 33 - w tym miejscu należy wykazać dodatkowy podatek zapłacony za granicą, o którym mowa w art. 30b ust. 5c ustawy przeliczony na złote,

• poz. 34 - wypełniający formularz w tym miejscu zobowiązani są do wykazania należnego podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych,

• poz. 35 - w tej pozycji natomiast należy wpisać różnicę pomiędzy podatkiem zapłaconym za granicą a podatkiem od dochodów, o których mowa w art. 30b ustawy.


Kwota do zapłaty

Ta część omawianego formularza służy do obliczenia kwoty do zapłaty albo nadpłaty.

Pozycję 36 wypełniają podatnicy, którzy są obowiązani do zapłacenia, zgodnie z art. 30e ustawy, podatku od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy. Trzeba zaznaczyć, że podatek ten płatny jest w terminie złożenia zeznania za rok, w którym nastąpiło zbycie.

W poz. 37 konieczne jest natomiast wykazanie zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika, z wyjątkiem podatku:

1) obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 ustawy, uzyskanych za granicą:

- z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej,

- z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych,

- z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,

- z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

- od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych;

2) wykazanego w poz. 39-40 oraz w części F.

Kwotę zryczałtowanego podatku od przychodów (dochodów), od których płatnik nie pobrał zryczałtowanego podatku, oblicza się mnożąc kwotę przychodu (dochodu) przez odpowiednią dla uzyskanego przychodu (dochodu) stawkę zryczałtowanego podatku, określoną w ustawie lub umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jako przykład można wskazać, że przychód uzyskany z tytułu otrzymanych odsetek od pożyczki udzielonej osobie fizycznej niebędącej przedsiębiorcą (płatnikiem) należy pomnożyć przez stawkę podatku w wysokości 19 proc.

W omawianej części zeznania podatkowego podatnik powinien wykazać również kwoty podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w art. 30a ust. 9 i 10 ustawy (poz. 39 i 40), oraz różnicę pomiędzy zryczałtowanym podatkiem a podatkiem zapłaconym za granicą (poz. 41) albo różnicę pomiędzy podatkiem zapłaconym za granicą a zryczałtowanym podatkiem (poz. 42).

Kwotę podatku do zapłaty należy wpisać w poz. 43. Należy ją wpłacić w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy. Ostateczny termin zapłaty podatku za 2007 rok przypada zatem 30 kwietnia 2008 r. Dokonując zapłaty podatku po tym, konieczne będzie zapłacenie odsetek od zaległości podatkowych.

Podatek ryczałtowy

W części F podatnicy wykazują zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 44 ust. 1b ustawy. Chodzi tu o podatek, jaki osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskujące przychody, o których mowa w art. 29 ustawy, bez pośrednictwa płatnika, są obowiązane (bez wezwania) wpłacać na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Trzeba zaznaczyć, że informacje dotyczące podatku ryczałtowego wykazuje się w ujęciu miesięcznym.

Konieczne załączniki

W niektórych sytuacjach do składanego wypełnionego formularza PIT-38 konieczne jest także dołączenie do niego załączników. Złożeniu informacji dotyczącej kwestii załączników służy część G omawianego formularza. W tej części podatnik informuje urząd skarbowy, czy wraz z zeznaniem składa załącznik PIT/ZG oraz zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne (formularz NIP-3).


PIT/ZG

Formularz ten stanowi informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym, podatku za granicą.

Załącznik ten składają osoby, które w roku podatkowym uzyskały dochody za granicą, o których mowa w art. 30b ust. 5a i 5b ustawy, podlegające opodatkowaniu w Polsce.

W załączniku podatnik wykazuje dochody z zagranicy oraz podatek zapłacony za granicą rozliczane w zeznaniu podatkowym PIT-38. Trzeba zwrócić uwagę, że załącznik PIT/ZG składa się odrębnie dla każdego państwa, w którym uzyskano dochód.

Formularz NIP-3

Sytuacje, w których konieczne jest złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizującego, określone zostały w art. 5, 6 i 9 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Podatnik jest obowiązany do dokonania zgłoszenia, zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie. Warto przypomnieć, że termin aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym wynosi 30 dni od dnia zmiany danych. Ponadto w części tej podatnicy mogą podać swój numer telefonu, numer faksu, adres e-mail (podanie tych informacji nie jest obowiązkowe), jak również poinformować o formie, w jakiej chcieliby otrzymać zwrot nadpłaty wykazanej w poz. 44.

Zwrot podatku

Stosownie do postanowień art. 77b par. 1 Ordynacji podatkowej zwrot nadpłaty następuje:

1) na wskazany rachunek bankowy podatnika, obowiązanego do posiadania rachunku bankowego,

2) w gotówce, jeżeli podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażąda zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

Podatnicy, którzy zwrócili się o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy, powinni sprawdzić, czy w formularzu NIP-3 wskazali numer osobistego rachunku bankowego i czy jest on aktualny. Jeżeli podatnik nie wskazał numeru osobistego rachunku bankowego lub wskazany numer nie jest aktualny, należy złożyć zgłoszenie NIP, podając aktualne dane dotyczące rachunku bankowego. Natomiast w celu zgłoszenia rezygnacji ze zwrotów na rachunek bankowy, np. z powodu likwidacji rachunku, wystarczy zaznaczyć w formularzu NIP-3 pozycję Rezygnacja.

Darowizna 1 proc.

Podatnicy rozliczający się z fiskusem w oparciu o formularz PIT-38 mają także możliwość dokonania przekazania 1 proc. podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Stosownie do postanowień art. 45 ust. 5c i 5d ustawy, naczelnik urzędu skarbowego - na wniosek podatnika - przekazuje na rzecz wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Przekazanie kwoty darowizny, po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego, nastąpić powinno co do zasady w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, pod warunkiem że zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem terminu określonego dla jego złożenia.

Wskazanie w zeznaniu podatkowym wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego traktowane jest na równi ze złożeniem wniosku. Należy pamiętać, iż zgodnie z przepisami ustawy można wskazać tylko jedną organizację, na rzecz której chce się dokonać darowizny. Ważne jest także, aby znajdowała się ona w wykazie organizacji mających status organizacji pożytku publicznego, o którym mowa w art. 45 ust. 5g ustawy.


Wymagany podpis

Ostatnią częścią formularza PIT-38 jest część I. Zawiera ona oświadczenie oraz podpis podatnika (pełnomocnika).

Przeznaczona jest ona do podpisania zeznania oraz złożenia stosownego oświadczenia przez podatnika (poz. 63). Zgodnie z art. 80a Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja (stosownie do postanowień tej ustawy przez deklarację rozumie się również zeznanie podatkowe) może być podpisana także przez pełnomocnika (poz. 64). Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika z obowiązku podpisania deklaracji.


Deklaracja elektroniczna

Na zakończenie warto jeszcze zwrócić uwagę, iż zgodnie z postanowieniami rozporządzenia ministra finansów z 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 1 kwietnia 2008 r., możliwe jest złożenie wypełnionego zeznania podatkowego PIT-38 w formie elektronicznej.

Należy jednak pamiętać, że deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać dane w ustalonym formacie elektronicznym określone we wzorze deklaracji. Ważne jest także, aby zawierała ona również podpis elektroniczny.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA ZEZNANIA

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

DOCHÓD Z ODPŁATNEGO ZBYCIA AKCJI

Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

MOMENT POWSTANIA PRZYCHODU

Trzeba pamiętać, że przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną) powstaje dopiero w momencie przeniesienia ich własności na kupującego, zatem przychodem są kwoty należne, chociażby nie zostały faktycznie otrzymane. Przychód z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających powstaje natomiast w momencie realizacji tych praw.

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Artykuł 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. W art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy wskazano natomiast, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie akcji w spółce mającej osobowość prawną; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych akcji.

WAŻNE

Konieczne jest zwrócenie uwagi, że wydatków na nabycie akcji nie uważa się za koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Będą one jednak kosztem przy ustalaniu dochodów z tytułu zbycia tych akcji.

Zważywszy na to, że cena nabycia akcji zostanie uwzględniona jako koszt podatkowy dopiero w momencie ich zbycia, wszelkie różnice w cenie objęcia akcji wpłyną bezpośrednio na wysokość kosztów uzyskania przychodów w wyniku tego zbycia

WAŻNE

Dochodów ze zbycia papierów wartościowych zgodnie z art. 30b ust. 5 ustawy o PIT nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c

PRZYKŁAD

SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW PO NIŻSZEJ WARTOŚCI

Podatnik dokonał sprzedaży swoich udziałów po cenie niższej od ich wartości rynkowej, uzyskując z tego tytułu dochód. Trzeba zaznaczyć, że nie poniósł on żadnego kosztu związanego z nabyciem tych udziałów.

W takiej sytuacji uzyskany dochód z tytułu dokonanej transakcji sprzedaży udziałów należy wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-38 składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskane zostały z tego tytułu przychody. Przy czym przy określeniu ceny sprzedaży udziałów należy zastosować przepisy art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli regulacje dotyczące ustalania przychodów w oparciu o cenę w wartości rynkowej. W tym samym terminie należy wpłacić wynikający z tego zeznania należny podatek dochodowy w wysokości 19 proc. uzyskanego dochodu.

PRZYKŁAD

PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

Podatniczka ma otrzymać od członka najbliższej rodziny tytułem darowizny udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej działalność gospodarczą. Po otrzymaniu przedmiotowych udziałów podatniczka zamierza umorzyć te udziały za wynagrodzeniem. W takim przypadku dochodem z umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych w drodze darowizny będzie nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem udziałów nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z treścią przepisów wynikających z treści art. 24 ust. 5d ustawy, tj. ustalonymi do wysokości wartości udziałów z dnia nabycia darowizny.

PRZYKŁAD

APORTY W SPÓŁKACH KOMANDYTOWYCH

Dla wspólników spółki komandytowej wartością nabycia tych akcji tytułem aportu, czyli na potrzeby art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatkiem na ich nabycie (objęcie) jest wartość rynkowa tych akcji. Przepis ten wskazuje wprost, że kosztem ze zbycia akcji są wydatki na ich nabycie. Ponieważ spółka komandytowa nabywa te akcje w zamian za przyznany określony udział kapitałowy, koszt dla wszystkich wspólników z tytułu zbycia tych akcji przez spółkę powinien być określony w ich wartości rynkowej z dnia objęcia tego udziału.

WAŻNE

Podatnik lub płatnik zamierzający składać deklaracje w formie elektronicznej powinien zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawie ewidencji podatników i płatników oraz dodatkowo wskazać także osobę lub osoby upoważnione do składania deklaracji w tej formie i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym.

Deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej po potwierdzeniu zgodności danych zawartych w zawiadomieniu z danymi podanymi w zgłoszeniu. Potwierdzenie następuje w formie zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia złożenia zgłoszenia. Zaświadczenie może być także wydane w formie elektronicznej

KWOTY W WALUTACH OBCYCH

Kwoty podatku zapłaconego za granicą, wyrażone w walutach obcych, przelicza się na złote według kursów z dnia zapłaty, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, podatek przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia zapłaty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

KRZYSZTOF KOŚLICKI

krzysztof.koslicki@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

• Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

• Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późn. zm.).

Źródło: Gazeta Prawna [Tygodnik podatkowy] nr 78(2200), 21 kwietnia 2008 r.


Mieszkam w Polsce, a pracę wykonuję za granicą. Część wynagrodzenia wpłacam do zagranicznego banku, który co miesiąc dolicza odsetki do mojego rachunku. Czy przychód z tego tytułu powinienem rozliczyć w Polsce?

REBEKA WEINTRAUB-FILEK

konsultant w dziale doradztwa podatkowego Pricewaterhouse-Coopers w biurze wrocławskim

Polscy rezydenci podatkowi powinni wykazać w polskim zeznaniu rocznym wszystkie światowe dochody, w tym zagraniczne dochody kapitałowe.

Może to dotyczyć osób pracujących za granicą osiągających tam dochody, np. z odsetek na rachunkach bankowych czy z planów akcyjnych zagranicznego pracodawcy. Również osoby, które inwestowały na zagranicznych giełdach lub uzyskały dochody z zagranicznych funduszy inwestycyjnych, powinny rozliczyć się na formularzu PIT-38.

Przychody te wykazuje się w części C formularza. Należy też wypełnić załącznik PIT/ZG dla każdego kraju, z którego uzyskaliśmy przychód (wykazując dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania). W przypadku zagranicznych dochodów kapitałowych, nie mając informacji PIT-8C, musimy oprzeć się na innych danych (np. zestawieniach zagranicznego biura maklerskiego). Kwotę dochodu wykazaną w PIT/ZG przenosimy do PIT-38 jako inne przychody.

Tak wykazane przychody łączymy z ewentualnymi przychodami kapitałowymi osiągniętymi w Polsce i obliczamy PIT od łącznej sumy dochodów (z zastosowaniem ryczałtowej stawki 19 proc. Następnie odliczamy kwotę PIT zapłaconego za granicą, której wartość w złotych ustalamy analogicznie jak w przypadku przychodu.

Sposób odliczenia zagranicznego PIT zależy od przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a krajem, z którego uzyskaliśmy przychód. Według większości umów, odliczając PIT zagraniczny od dochodów kapitałowych, stosujemy metodę odliczenia proporcjonalnego - kwota odliczana nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie odpowiada dochodowi zagranicznemu. Jest to też metoda wynikająca z polskiej ustawy o PIT. Kwotę podatku obliczoną według stawki 19 proc. od łącznych dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą mnożymy przez kwotę dochodu uzyskanego za granicą, a następnie dzielimy przez łączną kwotę dochodu uzyskanego za granicą i w Polsce. Wynik stanowi limit podatku zagranicznego podlegającego odliczeniu.

Dodatkowo większość umów ogranicza prawo kraju źródła do opodatkowania niektórych dochodów kapitałowych (podatek u źródła, który może być pobrany od odsetek zazwyczaj mieści się w granicach 5-10 proc., a od dywidend 10-15 proc.). Jeśli płatnik w kraju źródła dochodu pobrał podatek w wyższej wysokości, w PIT-38 możemy tylko odliczyć kwotę podatku przewidzianą w umowie (o zwrot nadwyżki można ubiegać się w kraju, w którym pobrano podatek u źródła). By zapobiec pobraniu wyższego podatku przez kraj źródła, należy zgłosić zagranicznej instytucji finansowej, że jest się polskim rezydentem podatkowym (konieczne może być dostarczenie certyfikatu rezydencji).

W przypadku niektórych zagranicznych przychodów kapitałowych (m.in. odsetek i dywidend) na formularzu PIT-38 nie wykazujemy przychodu, a jedynie kwotę podatku (w części E formularza). Obliczamy polski PIT od powyższych przychodów (z zastosowaniem ryczałtowej stawki 19 proc.) oraz odliczamy kwoty w złotych podatku zapłaconego za granicą.

Powinniśmy zachować dokumenty wskazujące kwoty i daty wypłat (np. wyciągi z rachunku bankowego). W przypadku wątpliwości urzędu skarbowego dokumenty te dowiodą prawidłowości obliczenia zobowiązania podatkowego.

(KK)

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 30b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).


Nie prowadzę działalności gospodarczej, a także nie jestem podatnikiem podatku od towarów i usług. W kwietniu 2007 r. nabyłem w drodze spadku udziały w spółce z o.o. W listopadzie 2007 r. dokonałem sprzedaży tych udziałów na rzecz brata. Czy muszę odprowadzić podatek dochodowy od tej sprzedaży i czy dochody uzyskane z ich sprzedaży wykazuje się łącznie z dochodami ze stosunku pracy w zeznaniu PIT-37?

MARCIN SZYMANKIEWICZ

doradca podatkowy w BDO Numerica

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonuje specyfikacji źródeł przychodów. W katalogu źródeł przychodów wymienione zostały w art. 10 ust. 1 pkt 7 wspomnianej ustawy, kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy PIT. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych (art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a). Proszę zwrócić uwagę, iż przychodem z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych udziałów, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Należy jednakże zwrócić uwagę, że zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105, jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny - w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn reguluje ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Na podstawie przedstawionego przez pana pytania nie można jednakże ocenić, czy od nabycia w drodze spadku udziałów w spółce z o.o. zobowiązany pan był do zapłaty podatku od spadków i darowizn oraz ewentualnie, w jakiej wysokości. Co do zasady, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce mającej osobowość prawną (m.in. w spółce z o.o.) uważa się, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, wydatki na objęcie lub nabycie tych udziałów. Jednakże przy nabyciu w drodze spadku element wydatku czy kosztu nie wystąpi. W związku z powyższym, opodatkowaniu u pana podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie podlegać uzyskany przychód ze sprzedaży przedmiotowych udziałów w spółce z o.o. Przychód ten będzie ewentualnie pomniejszony o zapłacony przez pana podatek od spadków i darowizn od nabycia tych udziałów w drodze spadku, jeżeli był pan zobowiązany do zapłaty tego podatku. Dochodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów nie łączy się z przychodami opodatkowanymi według skali podatkowej, w tym dochodów ze stosunku pracy. Od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu. Dochody uzyskane m.in. z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną wykazuje się w zeznaniu PIT-38. Dochodów tych nie ujmuje się natomiast w zeznaniu PIT-37. Zeznanie PIT-38 za rok 2007 należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2008 r. w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na pana miejsce zamieszkania 31 grudnia 2007 r. W tym terminie powinien pan wpłacić należny podatek dochodowy, wynikający z zeznania PIT-38.

(KK)

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 10 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a), art. 21 ust. 1 pkt 105, art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

• Ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 ze zm.).


Na początku 2007 r. objąłem certyfikaty inwestycyjne w zamian za wniesienie akcji do funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Pod koniec roku dokonałem sprzedaży tych certyfikatów. Jak należy rozliczyć te transakcje z fiskusem?

PIOTR TRYBAŁA

doradca podatkowy w KPT Doradcy Podatkowi

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera regulacji, które określałyby, w jaki sposób ustalić przychód podatnika zbywającego papiery wartościowe (akcje) poprzez ich wniesienie do funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Ustawodawca nie wprowadził szczegółowego przepisu dotyczącego ustalenia przychodu z tego typu transakcji. Podatnicy wywodzili brak obowiązku podatkowego z faktu, że art. 30b ust. 2 ustawy PIT szczegółowo określa, jak należy ustalić przychód z odpłatnego zbycia udziałów lub akcji, jak również ich zbycia poprzez wniesienie aportu do spółki kapitałowej. Uznali zatem, że czynność taka nie rodzi obowiązku podatkowego, który powstanie dopiero w momencie zbycia objętych certyfikatów.

Pogląd taki znajdował potwierdzenie w wielu stanowiskach organów podatkowych. Uznawano, że w momencie wniesienia do funduszu inwestycyjnego zamkniętego akcji celem pokrycia ceny obejmowanych certyfikatów inwestycyjnych po stronie podatnika nie powstaje dochód do opodatkowania (m.in. naczelnik I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, sygn. postanowienia 1471/DPD1/423/57/05/MK). W konsekwencji oznaczało to, że dopiero w momencie zbycia certyfikatów inwestycyjnych po stronie podatnika powstawał przychód do opodatkowania, przy czym zdaniem organów podatkowych kosztem uzyskania tego przychodu był historyczny koszt nabycia akcji.

Praktyka organów podatkowych wydających interpretacje już w imieniu ministra finansów uległa jednak zmianie. W obecnych interpretacjach podkreśla się, że moment wniesienia akcji do funduszu stanowi odpłatne zbycie papierów wartościowych. W konsekwencji podatnik ma obowiązek rozpoznania dochodu podlegającego opodatkowaniu 19-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym (postanowienie dyrektora IS w Warszawie z 5 grudnia 2007 r., sygn. IPPB2/415-150/07-2/AS). Zatem podatnik dokonujący wniesienia akcji do funduszu w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych powinien ustalić i opodatkować dochód wynikający z takiej transakcji. Zdaniem organów dochód ten powinien zostać ustalony zgodnie z zasadami ogólnymi stosowanymi dla odpłatnego zbycia akcji. Oznacza to, że 19 proc. zryczałtowanemu podatkowi powinna podlegać różnica pomiędzy wartością nabywanych certyfikatów inwestycyjnych a historycznym kosztem nabycia akcji wnoszonych do funduszu. Przyjęcie stanowiska, że nabycie certyfikatów w zamian za akcje podlega opodatkowaniu, powinno znajdować odzwierciedlenie przy ustalaniu dochodu z późniejszego zbycia tych certyfikatów, tj. powinna nim być różnica pomiędzy wartością akcji z dnia ich wniesienia do funduszu (objęcia certyfikatów) a wartością certyfikatów w dniu ich zbycia.

Warto jednak zwrócić uwagę na pismo dyrektora IS w Katowicach, przywołane powyżej, które potwierdza zapytanie podatnika, że koszt uzyskania przychodów w momencie zbycia certyfikatów inwestycyjnych należy ustalić na podstawie historycznego kursu nabycia akcji (udziałów), którymi opłacono certyfikaty. Stanowisko to pozostaje w sprzeczności z wnioskami wynikającymi z ustawy PIT, potwierdzonymi choćby przez dyrektora IS w Warszawie w postanowieniu z 6 lutego 2008 r. (sygn. IPPB2/415-388/07-3/AF), w którym uznano, iż koszt nabycia certyfikatów inwestycyjnych powinien zostać ustalony na podstawie wydatków faktycznie poniesionych na ich nabycie, tj. w wysokości wartości akcji w dniu objęcia certyfikatów.

(KK)

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 30b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).


Podatnik, który otrzymał informację PIT-8C z wykazanymi dochodami ze sprzedaży pochodnych instrumentów finansowych, musi wykazać je w PIT-38. Bez znaczenia jest fakt, że podatnik nie zgadza się z danymi z PIT-8C.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Podatnik dokonywał wypłat w 2006 roku z rachunku prowadzonego w X. Zgodnie z wystawioną informacją PIT-8C w 2006 roku podatnik osiągnął dochód z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających. Czy prawidłowe jest wykazanie w złożonej przez podatnika deklaracji PIT-38 za 2006 rok zerowego dochodu i podatku od zysków kapitałowych, jeżeli wykazany w deklaracji PIT-8C dochód i podatek został określony nieprawidłowo (sztucznie zawyżony)?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

W myśl z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Przez pochodne instrumenty finansowe rozumie się prawa, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny towarów, walut obcych, waluty polskiej, złota dewizowego, platyny dewizowej albo od wysokości stóp procentowych lub indeksów, a w szczególności opcje i kontrakty terminowe. Katalog pochodnych instrumentów finansowych wymieniony w tym przepisie jest otwarty. Tak więc pojęcie pochodne instrumenty finansowe obejmuje również transakcje polegające na wymianie waluty na inną po kursie w momencie transakcji dokonywane na międzynarodowym rynku walutowym F.

W przypadku zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających dochodem, podlegającym 19-proc. PIT, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów.

Nie uważa się za koszty wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wydatki poniesione przez podatnika na nabycie pochodnych instrumentów finansowych będą stanowić koszt z chwilą ich sprzedaży. W związku z tym podatnik ma obowiązek rozliczyć w deklaracji PIT-38 za 2006 rok kwoty otrzymane z X na podstawie wystawionej informacji PIT-8C. W przypadku otrzymania w kolejnych latach z firmy X jakichkolwiek środków finansowych niebędących zwrotem kapitału własnego, podatnik ma obowiązek uwzględnić te kwoty w rozliczeniu rocznym PIT-38 za rok, w którym nastąpi ich wypłata.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek z 31 lipca 2007 r. (nr 1437/ZDF/423/94/07/LJ).


OPINIA


GRZEGORZ JUKIEL

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej White & Case

Dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających, są opodatkowane 19-proc. PIT jako odrębne źródło przychodu. Dochodem w tym przypadku jest różnica między przychodami uzyskanymi z wszystkich transakcji, a sumą odpowiadających im kosztów uzyskania przychodów. W przypadku braku możliwości identyfikacji ceny nabycia zbywanych papierów wartościowych nabytych po różnych cenach, przyjmuje się, że w pierwszej kolejności zbyto najwcześniej nabyte (metoda FIFO), przy czym zasadę tę stosuje się odrębnie dla każdego rachunku papierów wartościowych. Jeżeli suma przychodów z tego źródła przychodów przewyższy sumą kosztów, różnica jest stratą do odliczenia od przychodów z tego źródła w kolejnych pięciu latach podatkowych. Podatnik ma obowiązek samodzielnie rozliczyć podatek, przy czym otrzymuje on od biura maklerskiego informację PIT-8C. Zakładając profesjonalizm biura maklerskiego, co do zasady kwoty wykazane w informacji powinny odzwierciedlać stan rzeczywisty. W przypadku jednak błędów w zakresie wykazanego dochodu na niekorzyść podatnika, w jego interesie jest wyjaśnienie sprawy z biurem maklerskim w celu skorygowania informacji PIT-8C. Urząd skarbowy będzie bowiem bazował na tej informacji dla potrzeb weryfikacji prawidłowości zadeklarowanej przez podatnika kwoty podatku.


Dniem powstania dochodów z zysków kapitałowych jest data realizacji praw wynikających z kontraktu, data rezygnacji z realizacji tych praw albo data odpłatnego zbycia kontraktu.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Czy prawidłowe jest wykazanie w złożonej przez podatnika deklaracji PIT-38 zerowego dochodu i podatku od zysków kapitałowych, jeżeli wykazany w deklaracji PIT-8C złożonej przez firmę Y dochód i podatek został określony nieprawidłowo (sztucznie zawyżony w związku z dokonywaniem licznych transakcji walutowych)?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

O powstaniu dochodu z tytułu zysków kapitałowych podlegającego opodatkowaniu można mówić dopiero w momencie zamknięcia przez inwestora pozycji. Przyjęcie założenia, że wartość kontraktu jest daną, na bazie której należy wyliczyć przychód i koszty jego uzyskania, powoduje zafałszowanie obrazu stanu majątkowego podatnika, gdyż podatnik faktycznie nie będzie obracał kapitałem, który obejmuje kontrakt. W zakresie kosztów stwierdzić należy, że koszty uzyskania przychodu mogą stanowić tylko faktyczne obciążenia finansowe, zatem kosztem takim będzie faktyczna strata poniesiona na transakcjach foreksowych, prowizja oraz ujemne punkty swapowe. Zarówno przychody, jak i koszty podatkowe w omawianej sprawie - nawet jeśli wyrażone zostały w walucie obcej - powstają w tym samym dniu. Dniem tym będzie data realizacji praw wynikających z kontraktu, data rezygnacji z realizacji praw albo data odpłatnego zbycia kontraktu. Tak więc wszelkie wartości odnoszące się do pochodnych instrumentów finansowych powinny być przeliczone na walutę polską według tego samego kursu waluty.

W świetle powyższego dokumentem do rozliczenia PIT-38 za dany rok jest PIT-8C wystawiony przez firmę Y.n

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie z 11 lipca 2007 r. (nr 1442/DP-II/4111-36/EK/07).


OPINIA


MICHAŁ GRZYBOWSKI

starszy menedżer, doradca podatkowy w Ernst & Young

Interpretacja naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie dotyczy skomplikowanej kwestii ustalania dochodu z tytułu kapitałów pieniężnych, powstałych w wyniku dokonywania nierzeczywistych transakcji walutowych.

Formalny element interpretacji dotyczy możliwości rozliczenia dochodów kapitałowych przez podatnika w zeznaniu PIT-38 odmiennie niż zostało to wykazane w informacji PIT-8C. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT podatnik jest uprawniony i zobowiązany do właściwego zadeklarowania zarówno osiągniętych przychodów, jak i poniesionych kosztów z tytułu kapitałów pieniężnych. Jeżeli zatem uważa, że podmiot, od którego otrzymał informację PIT-8C, wykazał nieprawidłowe kwoty, powinien odpowiednio skorygować te wielkości, poprzez wykazanie prawidłowych bezpośrednio w zeznaniu PIT-38. Kluczowe jest jednak, aby podatnik posiadał dowody uzasadniające dokonane przez niego rozliczenie. Szczególne znaczenie może to mieć w przypadku transakcji walutowych, gdzie dane z systemu informatycznego stanowią podstawę określenia zarówno zysków lub strat w sensie ekonomicznym, jak również kluczowy materiał dla określenia konsekwencji podatkowych.


Sprzedaż papierów wartościowych, które zostały nabyte przed 1 stycznia 2004 r., nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Czy zbycie papierów wartościowych, które zostały nabyte (przeniesiono ich własność) przed 1 stycznia 2004 r., będzie podlegało opodatkowaniu?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Od 1 stycznia 2004 r. opodatkowaniu podlegają wszystkie dochody z kapitałów pieniężnych. Z kolei zgodnie z art. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalnia się od podatku dochodowego:

1) w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2003 r. dochody:

a) z odpłatnego zbycia nabytych przed 1 stycznia 2003 r. obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po 1 stycznia 1997 r.

b) z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej,

c) uzyskane z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Stosownie do art. 19 ust. l pkt 2 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 202, poz. 1956) przepisów dotyczących opodatkowania dochodów ze zbycia papierów wartościowych uzyskanych po 31 grudnia 2003 r. nie stosuje się do dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt l lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed l stycznia 2004 r., pod warunkiem że papiery te zostały nabyte przed l stycznia 2004 r.

W opisanym przypadku obligacje banku podatniczka nabyła w listopadzie 2003 r. Obligacje te jako papiery wartościowe były przedmiotem obrotu publicznego, a podmiotem oferującym przedmiotowe obligacje w obrocie publicznym był bank.

Zatem do dochodu uzyskanego przez podatniczkę w 2004 roku z tytułu zbycia wskazanych papierów wartościowych ma zastosowanie art. 19 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. W tej sytuacji dochód uzyskany przez podatniczkę ze sprzedaży papierów wartościowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zatem nie należy ujmować go w zeznaniu PIT-38.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer, sygnatura z 7 kwietnia 2006 r. (nr 1439/DF/410/117 /2006/art.14a).


OPINIA


MATEUSZ SERAFIŃSKI

aplikant radcowski w kancelarii Salans

Interpretacja dotyczy zastosowania przepisów wyłączających z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu ze sprzedaży papierów wartościowych nabytych przed 1 stycznia 2004 r. Pomimo tego, że od 1 stycznia 2004 r. opodatkowaniu 19-proc. podatkiem dochodowym zaczęły podlegać m.in. dotychczas zwolnione od podatku dochody ze zbycia papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu i nabytych w jeden ze sposobów opisanych w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to jednak art. 19 ustawy z 12 listopada 2003 r. wyłączył z opodatkowania dochód ze zbycia wyżej wymienionych kategorii papierów wartościowych nabytych do 31 grudnia 2003 r., a zbytych po tym dniu. Wyłączenia tego nie stosuje się do zbycia papierów wartościowych dokonanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Co do zasady, art. 19 ustawy zmieniającej ustawę o PIT należy ocenić pozytywnie - jako realizację zasady ochrony praw nabytych. Jest on jednak źródłem kontrowersji, np. dopiero uchwała siedmiu sędziów NSA (sygn. akt. II FPS 2/06) przesądziła o tym, że nie będzie na podstawie tego przepisu podlegał podatkowi dochód ze sprzedaży akcji, jeśli zostały zbyte w celu ich umorzenia.


Nieotrzymanie rocznej informacji o dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia zeznania za dany rok podatkowy. Zeznanie roczne podatnik musi sporządzić na podstawie posiadanych własnych danych.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

W jaki sposób należy dokonać rozliczenia rocznego za 2006 rok i czy zasadne jest wykazywanie straty z tytułu utraconych, a nie zainwestowanych pieniędzy? Czy mimo nieotrzymania PIT-8C można wykazać taką stratę w rozliczeniu rocznym? Czy należy uwzględniać środki powierzone, a nieodzyskane z domu maklerskiego, z uwagi na to, że w przyszłości podatnik może otrzymać środki z masy upadłości?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych i realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu. W przypadku zbycia papierów wartościowych dochodem będzie różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów.

Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem określonych w art. 23 ustawy o PIT. I tu trzeba wyjaśnić, że nie uważa się za koszty wydatków na objęcie lub nabycie m.in. udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych.

Wydatki poniesione przez podatnika na nabycie papierów wartościowych stanowią koszt uzyskania przychodu z chwilą ich sprzedaży. W związku z tym podatnik ma obowiązek rozliczyć w deklaracji PIT-38 za 2006 rok otrzymaną kwotę na podstawie posiadanego wyciągu bankowego.

Ostateczne rozliczenie osiągniętego przychodu z tytułu dokonanych inwestycji oraz związanego z tym uzyskanego zysku lub poniesionej straty nastąpi w momencie zakończenia postępowania upadłościowego przez syndyka. W przypadku wpłaty od syndyka należności z masy upadłości podatnik ma obowiązek uwzględnić ewentualnie otrzymane kwoty w rozliczeniu rocznym PIT-38 za rok, w którym nastąpi ich zwrot.n

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek z 17 maja 2007 r. (nr 1437/ZDF/423/60/07/LJ).


OPINIA


JOANNA PATYK

konsultant podatkowy w BDO Numerica

Zaprezentowane stanowisko należy uznać za prawidłowe. Niewątpliwie podatnik ma obowiązek złożyć deklarację roczną PIT-38 pomimo braku uzyskania rocznej informacji PIT-8C. Obowiązek taki wynika wprost z art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o PIT. Przepis ten, wprowadzając taki obowiązek, nie ustanawia jednocześnie żadnych wyjątków, w szczególności w przypadku braku uzyskania informacji PIT-8C od płatnika.

W takiej sytuacji podatnik uwzględnia kwoty wynikające z posiadanych dokumentów (m.in. wyciągów bankowych). Podatnik jest ponadto uprawniony do ustalenia wyniku podatkowego (dochodu lub straty) zgodnie z zaleceniami zawartymi w omawianej interpretacji.

Warto tutaj wskazać, że rozliczenie straty ze źródła opisanego w postanowieniu podlega rozliczeniu wyłącznie z tego źródła w ciągu pięciu kolejnych lat kalendarzowych, przy czym kwota odliczenia starty w danym roku nie może przekroczyć połowy wysokości straty.

Diametralnie inna sytuacja wystąpiłaby natomiast, gdyby podatnik nie uzyskał żadnej kwoty od upadającego domu maklerskiego. Wówczas nie powstaje podstawa do rozliczenia wydatków związanych z wniesionymi kapitałami i podatnik nie ma możliwości rozliczenia kosztów poniesionych w związku z tym źródłem przychodów.


Dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji, których posiadaczem był jeden z małżonków, nie można wykazać we wspólnym zeznaniu podatkowym i pomniejszyć o stratę wynikającą z rachunku inwestycyjnego drugiego małżonka.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Czy w związku z tym, że podatnicy wspólnie rozliczają się z podatku dochodowego PIT, mogą również wspólnie rozliczyć podatek od dochodów kapitałowych, tzn. zysk z jednego rachunku pomniejszyć o stratę z drugiego rachunku?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Źródłami przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z: odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych, realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu. Dochodów kapitałowych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej oraz z dochodami z działalności gospodarczej opodatkowanymi 19-proc. podatkiem liniowym. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu rocznym, o którym mowa w art. 45 ust.1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14 i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część i obliczyć należny podatek dochodowy.

Zatem, jeżeli sprzedaż akcji nastąpi w 2006 roku, dochód uzyskany z tego tytułu (lub poniesioną stratę) uwzględnia się w odrębnym zeznaniu podatkowym, które należy złożyć po zakończeniu roku podatkowego do 30 kwietnia 2007 r. i w tym samym terminie wpłacić obliczony należny podatek dochodowy w wysokości 19 proc. uzyskanego dochodu. Stosownie do art. 6 ust. 1 cyt. wyżej ustawy, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Jednak zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, z zastrzeżeniem art. 6a, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie. W myśl art. 9 ust. 1a powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30, art. 30a-30c oraz art. 44 ust.7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł dochodów.

Zgodnie z art. 30b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodów uzyskanych ze sprzedaży akcji nie łączy się z przychodami z innych źródeł, opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27, a tym samym nie wlicza się ich do przychodów małżonków, którzy złożyli wniosek o wspólne opodatkowanie.

W świetle powyższego dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji, których posiadaczem był jeden z małżonków, nie można wykazać we wspólnym zeznaniu podatkowym i pomniejszyć o stratę wynikającą z rachunku inwestycyjnego drugiego małżonka. Stąd postanowiono jak w sentencji.n

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku z 14 grudnia 2006 r. (nr 1419/UDD-415-187/06/RL/01).


OPINIA


TOMASZ RYSIAK

prawnik z kancelarii prawniczej Magnusson

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT małżonkowie są uprawnieni do wspólnego rozliczenia osiągniętych przez nich dochodów z pewnymi wyjątkami. Do tych wyjątków zaliczane są m.in. dochody z kapitałów pieniężnych obejmujące również dochód z odpłatnego zbycia akcji. Co istotne, dochodów z kapitałów pieniężnych nie łączy się z innymi dochodami podatników, dlatego też zgodnie z przepisami ustawy o PIT nie podlegają one regulacjom o wspólnym opodatkowaniu małżonków. W konsekwencji brak jest możliwości odliczenia strat poniesionych przez jednego małżonka od dochodów z kapitałów pieniężnych drugiego z małżonków. Co więcej, w przypadku wspólnego opodatkowania małżonków brak jest w ogóle możliwości rozliczenia strat jednego małżonka. Dlatego też należy zgodzić się z twierdzeniem naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku wskazanym w przedmiotowej interpretacji.


Dywidenda wypłacona powiernikowi, który nabył udziały, działając w imieniu własnym, lecz na rachunek zleceniodawców, powinna być opodatkowana jako przychód zleceniodawcy, a nie powiernika.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Czy dywidenda wypłacona powiernikowi, który nabył udziały, działając w imieniu własnym, lecz na rachunek zleceniodawców w wykonaniu umowy zlecenia powierniczego, a następnie przekazana zleceniodawcom, powinna być opodatkowana jako przychód zleceniodawcy czy powiernika?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Instytucja powiernictwa ma swoje źródło w umowie zlecenia uregulowanej w kodeksie cywilnym. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Z braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie.

Przyjmujący zlecenie powinien udzielać dającemu zlecenie potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy, a po wykonaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu sprawozdanie. Powinien mu wydać wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym.

Umowa zlecenia polega na dokonywaniu czynności prawnych przez powiernika w imieniu własnym, ale na rachunek zlecającego. W związku z tym, nabywając określone prawa majątkowe, a następnie władając nimi, powiernik czyni to w cudzym interesie. W przypadku władania udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wobec spółki występuje jako pełnoprawny wspólnik, jednak w stosunku wewnętrznym jest związany instrukcjami zlecającego. W szczególności nie może bez wskazania lub zgody zlecającego rozporządzać posiadanymi udziałami i zachowywać dla siebie uzyskanych z tytułu uczestnictwa w spółce wypłaty od spółki.

W omawianym przypadku powiernik uzyskaną dywidendę w całości przekazał zleceniodawcom zgodnie z zawartą umową zlecenia powierniczego. Zatem przychodu uzyskanego z dywidendy nie można traktować jako przysporzenia zleceniobiorcy - powiernika. Za przychody powiernika z tytułu umowy zlecenia powierniczego należy uznać wyłącznie wynagrodzenie określone w zawartej umowie. Natomiast wypłacone dywidendy stanowią dochód zleceniodawcy, który będzie miał obowiązek zapłacić 19-proc. PIT.n

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z 31 sierpnia 2006 r. (nr DF/415-586/06/FW).


OPINIA


MARCIN ŻUK

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej GLN

Interpretacja organu podatkowego zasługuje na aprobatę. Stanowisko przyjęte przez organ podatkowy uwzględnia bowiem charakter powierniczy struktury prawnej przewidzianej przez strony w przedstawionym stanie faktycznym.

Polskie prawo podatkowe nie zawiera regulacji, które wprost odnoszą się do opodatkowania czynności powierniczych. Pomimo tego skutki podatkowe takich czynności można wyinterpretować z istniejących przepisów podatkowych, opierając się w tym względzie na orzecznictwie i poglądach doktryny prawa podatkowego.

Podstawowym założeniem opodatkowania czynności powierniczych jest to, że wartość przenoszonej na powiernika własności rzeczy lub praw na powiernika nie rodzi u niego skutków podatkowych, ponieważ takie przysporzenie nie ma dla niego charakteru definitywnego. Polskie prawo podatkowe opiera się natomiast na zasadzie, że tylko definitywne przysporzenie w majątku podatnika może stanowić przychód do opodatkowania.

Wprost wyrazem tej zasady jest np. opodatkowanie pożyczek. Kwota pożyczki jest neutralna podatkowo, a skutki podatkowe rodzi jedynie kwota odsetek.


Podatnik nie może odliczyć kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji w latach następnych, gdy w roku faktycznego poniesienia wydatku wykaże stratę albo nie uzyska żadnych przychodów.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Czy istnieje możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji w latach następnych, gdy w roku faktycznego poniesienia wydatku podatnik wykaże stratę albo nie uzyska żadnych przychodów?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 ustawy o PIT nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Z kolei kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

Przy ustalaniu dochodu z kapitałów pieniężnych należy mieć na uwadze art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) są wydatki na nabycie tych udziałów (akcji), a w omawianej sprawie przychód został osiągnięty przed poniesieniem tego kosztu. W roku uzyskania przychodu ze zbycia akcji podatniczka nie poniosła wydatku z tytułu ich nabycia. Brak jest zatem podstaw do uznania, że wydatki poniesione przez podatnika w 2006 roku tytułem zaspokojenia wierzytelności zasądzonej w stosunku do niej z tytułu niedokonania zapłaty za akcje zbyte w 2003 roku, stanowią koszt uzyskania przychodu z tego tytułu. Nie ma więc podstaw do uznania, że wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów w następnych latach podatkowych.n

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie z 12 września 2006 r. (nr PD/415-51/06).


OPINIA


KATARZYNA BIEŃKOWSKA

doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf

Podatnik ma prawo od uzyskanej ceny sprzedaży odliczyć wydatki na nabycie takich akcji lub udziałów (będzie to albo zapłacona w przeszłości kwota pieniężna, albo określona wartość skalkulowana), ustalona w zależności od tego, w jaki sposób akcje lub udziały zostały objęte.

Organ w swojej interpretacji zwrócił uwagę na zasadniczą kwestię: aby wydatek mógł zostać uznany za koszt podatkowy, musi zostać poniesiony w celu uzyskania przychodu. Pomiędzy wydatkiem a następnie wygenerowanym wskutek poniesienia wydatku przychodem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. W przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychód, pomimo że nie poniósł faktycznie żadnych wydatków, a dopiero następnie ponad trzy lata później, przymuszony wyrokiem sądowym dokonuje wydatków, trudno o takim związku mówić. Nawet gdyby jednak dowodzić, że był to wydatek związany z uzyskaniem przychodu z tytułu zbycia akcji, na takie rozliczenie, jak się wydaje, nie pozwalały przepisy dotyczące zasad rozliczania kosztów w czasie w brzmieniu obowiązującym w okresie, którego dotyczy spór.


Przy przekształceniu spółek niepodzielone zyski ze spółki z o.o. przechodzą na wspólników spółki jawnej. Stanowią one dochód opodatkowany 19-proc. stawką PIT.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Czy w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę jawną, niepodzielony zysk z lat ubiegłych spółki z o.o. przeniesiony na kapitał spółki jawnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną nie jest likwidacją osoby prawnej, a jedynie transformacją, wobec czego nie może mieć zastosowania art. 24 ust. 5 ustawy o PIT. Podstawowym kryterium dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany. Za dochód faktycznie otrzymany należy uważać taki dochód, którym podatnik (wspólnik) może sam rozporządzać, a więc dochód rzeczywiście mu wypłacony lub postawiony do dyspozycji.

W momencie przekształcenia spółki z o.o. na spółkę jawną niepodzielone zyski ze spółki z o.o. przechodzą na wspólników spółki jawnej, a więc postawione są do ich dyspozycji. Stanowią one w dacie przekształcenia faktycznie uzyskany dochód z tytułu udziału w zyskach spółki z o.o. podlegający opodatkowaniu stosownie do postanowień art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 19-proc. stawką podatku.n

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu z 22 listopada 2006 r. (nr PD-2-415-44-06).


OPINIA


MAREK GADACZ

doradca podatkowy w Pricewaterhouse- Coopers

Konsekwencje podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w osobową nie są bezpośrednio uregulowane w przepisach. Dlatego na tym tle dochodzi czasami do sporów z fiskusem. Nie ma wątpliwości, że kapitał zakładowy spółki z o.o., który zostaje przeniesiony na kapitał spółki osobowej, nie powoduje opodatkowania po stronie udziałowców. Kontrowersje pojawiają się w przypadku przekazania na kapitał spółki osobowej innych środków osoby prawnej, np. niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. W tym przypadku fiskus stoi na stanowisku, że dochodzi do realizacji dochodu u udziałowca, a zatem powstaje obowiązek zapłaty 19-proc. podatku. Takie stanowisko jest do pewnego stopnia uzasadnione pomimo braku jednoznacznych przepisów. Wynika to z faktu, że zwrot wkładów wspólnikowi spółki osobowej jest zwolniony z opodatkowania. Zatem brak opodatkowania zysków niepodzielonych w chwili przeniesienia ich do kapitałów spółki osobowej mógłby oznaczać brak ich opodatkowania w ogóle.


Dochody ze sprzedaży akcji otrzymanych przed 2004 rokiem nie zawsze będą zwolnione od PIT. Akcje nabyte nie w ofercie publicznej będą opodatkowane.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Czy od sprzedaży akcji pracowniczych spółki w 2006 roku (otrzymanych przed 2004 rokiem) należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o PIT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2003 r.) wolne od podatku dochodowego w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2003 r. były dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów z 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono nową regulację prawną w tym zakresie.

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu. Przedmiotowych dochodów nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych, tj. według obowiązującej w danym roku skali podatkowej. Wskazanych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2004 r. nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionej straty) uzyskiwanych po 31 grudnia 2003 r. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r. pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed 1 stycznia 2004 r.

W omawianej sprawie podatniczka w 2006 roku sprzedała akcje pracownicze spółki, które otrzymała przed 2004 rokiem. Ponieważ otrzymane przez podatniczkę akcje pracownicze nie zostały nabyte na podstawie publicznej oferty, nie mają do nich zastosowania przepisy art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zatem osiągnięty przez podatniczkę w 2006 roku dochód ze sprzedaży tych akcji jest dochodem z kapitałów pieniężnych i podlega opodatkowaniu 19-proc. podatkiem dochodowym.n

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Warszawie z 19 czerwca 2007 r. (nr 1401/BF-II/415-56/07/BCz).


OPINIA


JOANNA ŚWIERZYŃSKA

menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Od 1 stycznia 2004 r. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu 19-proc. stawką podatku. Jednocześnie, na podstawie przepisów ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, przepisów art. 30b nie stosuje się m.in. do dochodów uzyskanych po 31 grudnia 2003 r. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych przed 1 stycznia 2004 r. na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym. W świetle orzecznictwa uzyskanie nieodpłatnie akcji pracowniczych nie stanowi jednak oferty publicznej. A zatem dochody uzyskane w 2006 roku ze zbycia akcji pracowniczych nabytych przed 1 stycznia 2004 r. nie mogą korzystać ze zwolnienia od PIT i podlegają opodatkowaniu. Bez znaczenia jest przy tym fakt, że odpłatne zbycie nastąpiło w drodze przymusowego wykupu. Podatek od dochodów uzyskanych ze zbycia tych akcji w wysokości 19 proc. płatny jest w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiło zbycie. W tym samym terminie podatnik zobowiązany jest do złożenia w urzędzie skarbowym zeznania rocznego PIT-38, w którym wykaże dochody uzyskane w danym roku podatkowym w związku z odpłatnym zbyciem papierów wartościowych.

Przygotowała EWA MATYSZEWSKA

Źródło: Gazeta Prawna [Tygodnik Podatkowy] nr 83 (2205), 28 kwietnia 2008 r.

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

REKLAMA