REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie są zasady sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki powiązane

REKLAMA

Jesteśmy firmą produkującą rowery. W związku z ekspansywną polityką mającą na celu wzrost naszych udziałów w rynku nabyliśmy większościowy pakiet akcji naszego konkurenta. W jaki sposób wpłynie to na rodzaj sporządzanych przez nas sprawozdań finansowych? Jakie dokumenty szczegółowo regulują tę problematykę?
RADA
W wyniku przejęcia konkurent stał się jednostką zależną wobec firmy przejmującej. Rodzaj sporządzanych sprawozdań nie ulegnie zmianie. Będzie to standardowo: bilans, rachunek zysków i strat oraz pozostałe sprawozdania, które firma była zobowiązana sporządzać zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. Podstawową różnicą będzie konieczność sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zasady sporządzania sprawozdań skonsolidowanych szczegółowo reguluje rozdział 6 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych.

UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą o rachunkowości jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej. Sprawozdanie to obejmuje dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, bez względu na to, w jakim państwie znajduje się ich siedziba. Sprawozdanie powinno być zestawione w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę (art. 55 ustawy o rachunkowości). Powinno ono obejmować tradycyjne sprawozdania sporządzane zgodnie z wymogami ustawy, jednak muszą być one poddane konsolidacji. Należy pamiętać, że jednostki, które są zobowiązane lub skorzystały z możliwości sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR, nie sporządzają sprawozdania zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zwolnione są jednostki dominujące, których zagregowane dane (wraz z danymi jednostek zależnych), z pominięciem wyłączeń konsolidacyjnych, spełniają minimum dwa warunki:
• łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 250 osób,
• łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7 500 000 euro,
• łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15 000 000 euro.
Jeśli jednostka dominująca wyższego szczebla posiada minimum 90% udziałów jednostki dominującej niższego szczebla, jednostka niższego szczebla jest zwolniona ze sporządzania sprawozdania skonsolidowanego. W takim przypadku za sporządzenie sprawozdania skonsolidowanego odpowiada jednostka dominująca wyższego szczebla.
UWAGA!
Jeśli wszystkie jednostki zależne nie są objęte obowiązkiem sporządzania sprawozdania skonsolidowanego, to obowiązku takiego nie posiada także jednostka dominująca. Zwolnień tych nie stosuje się, jeśli chociaż jedna z jednostek (dominująca lub zależne) emituje lub przygotowuje emisję papierów wartościowych (art. 56 ustawy o rachunkowości).
Konsolidacja nigdy nie obejmuje jednostki zależnej, jeśli:
• jej udziały są przewidziane do odsprzedaży w ciągu roku od ich nabycia,
• sprawowanie kontroli nad jej majątkiem, wynikiem finansowym oraz organami zarządzającymi jest ograniczone.
Konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, której dane finansowe nie były istotne, gdy jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku obrotowego będącego rokiem obrotowym jednostki dominującej. Poza tym zwolnione są jednostki zależne, w których konsolidacja wiązałaby się z niewspółmiernie wysokimi kosztami (tylko w przypadku gdy jednostka dominująca nie posiada siedziby w Polsce lub Unii Europejskiej). Mówią o tym szczegółowo art. 57 i 58 ustawy o rachunkowości.
W celu stworzenia sprawozdania skonsolidowanego wszystkie jednostki powinny stosować takie same metody wyceny aktywów i pasywów (art. 63b ustawy). Jednostki zależne powinny stosować zasady przyjęte przez jednostkę dominującą. Od obowiązku tego jednostka zależna może odstąpić w momencie, gdy z ważnych przyczyn stosowanie regulacji przyjętych przez jednostkę dominującą (przy sporządzaniu sprawozdania finansowego jednostki zależnej) jest niemożliwe. W takim przypadku konieczne jest przekształcenie sprawozdań finansowych jednostek zależnych tak, aby były one zgodne ze sprawozdaniem finansowym jednostki dominującej. Wszelkie korekty należy opisać w objaśnieniach do sprawozdania skonsolidowanego.
Metody i zasady obejmowania jednostek powiązanych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym powinny być stosowane w sposób ciągły w następnych latach. Ewentualne przyczyny zmian powinny być opisane we wprowadzeniu do sprawozdania. Wprowadzenie do sprawozdania powinno także zawierać informację o wpływie poczynionych zmian na wynik finansowy oraz umożliwiać porównywanie danych z poprzednimi okresami sprawozdawczymi. Może również zmienić się liczba jednostek powiązanych. Wówczas wprowadzenie do sprawozdania skonsolidowanego powinno zawierać wszystkie informacje o tych zmianach, a w szczególności:
• podstawowe wielkości sprawozdań finansowych,
• nazwy i siedziby jednostek, które nie są już objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, oraz jednostek nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w poprzednim roku obrotowym (§ 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r.).
Sprawozdania poddawane konsolidacji powinny być sporządzone na ten sam dzień bilansowy oraz dotyczyć jednakowego okresu sprawozdawczego (art. 63c ust. 1 ustawy). Sprawozdanie finansowe jednostki podporządkowanej może być sporządzone na wcześniejszy dzień bilansowy niż dzień sporządzania sprawozdania skonsolidowanego (maksymalnie 3 miesiące wcześniej), ale powinno być sporządzone za identyczny okres sprawozdawczy jak sprawozdanie skonsolidowane. W takim przypadku między dniem bilansowym sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego a dniem bilansowym sprawozdania jednostki podporządkowanej zajdą zapewne zmiany w majątku i sytuacji finansowej. Zmiany te powinny zostać opisane w objaśnieniach do sprawozdania skonsolidowanego.
UWAGA!
Jednostka dominująca jest zobowiązana sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie później niż w ciągu 2 miesiący od daty obowiązku sporządzenia własnego sprawozdania finansowego (art. 63c ust. 2 ustawy).
Istotna jest również zależność między jednostkami dominującymi wyższego i niższego szczebla. Jeżeli jednostka dominująca niższego szczebla nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, to jednostka dominująca wyższego szczebla obejmuje skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wszystkie jednostki podporządkowane jednostce dominującej niższego szczebla.
Jeżeli istnieją jednostki dominujące niższego i wyższego szczebla, to jednostka dominująca wyższego szczebla obejmuje swoim sprawozdaniem skonsolidowanym sprawozdanie poddane konsolidacji przez jednostkę dominującą niższego szczebla. Jeśli jednostka dominująca wyższego szczebla posiada bezpośrednio udziały w jednostce podporządkowanej, objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostki dominującej niższego szczebla, to jednostka dominująca wyższego szczebla obejmuje tę jednostkę podporządkowaną skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r.).
Sprawozdanie finansowe powinno być podpisane przez kierownika jednostki i osoby odpowiedzialne za jego sporządzenie. Na zatwierdzenie sprawozdania właściwy organ ma 8 miesięcy od dnia, na który zostało ono sporządzone (art. 63c ust. 3 i 4 ustawy). Emitenci papierów wartościowych emitowanych na rynku publicznym powinni brać pod uwagę również przepisy prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi (art. 63d ustawy).
Podstawą do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego powinna być niezbędna dokumentacja, w której skład wchodzą:
• oryginalne sprawozdania finansowe jednostek powiązanych,
• sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych dostosowane do zasad rachunkowości obowiązujących przy konsolidacji,
• sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych przeliczone na walutę polską,
• korekty i wyłączenia dokonywane podczas konsolidacji,
• obliczenia wartości godziwej aktywów netto jednostek podporządkowanych,
• obliczenia wartości firmy oraz ujemnej wartości firmy i ich odpisów,
• obliczenia kapitałów mniejszości,
• obliczenia różnic kursowych z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych (§ 19 rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r.).

Jacek Folga
analityk finansowy w firmie z branży FMCG

• art. 55–58, art. 63 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2252
• § 4 pkt 2, § 6 pkt 1, § 7 pkt 1, § 19 rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych – Dz.U. Nr 152, poz. 1729


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Co się dzieje z „Rodzinnym PIT”? - "Nie znajduje się na liście. Obecnie priorytetem są inne zobowiązania, które znalazły się w umowie koalicyjnej"

Okazuje się, że „Rodzinny PIT” nie znajduje się na liście w umowie koalicyjnej, ale nie jest do końca przesądzone, że w ogóle nie wejdzie w życie. "Pytanie o datę wdrożenia tzw. "Rodzinnego PIT" należy uznać za przedwczesne" - pisze Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Automatyczny zwrot podatku PIT w 2024 roku. Dla nadpłat do 10 tys. zł krócej niż w ciągu 45 dni

Z przepisów wynika zasada, że urzędy skarbowe mają obowiązek zwrócić nadpłatę podatku PIT w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. w usłudze Twój e-PIT) oraz 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego w tradycyjnej, papierowej formie. Ale w Krajowej Administracji Skarbowej funkcjonuje od 2 lat system AUTOZWROT, który pozwala na szybszy zwrot podatku.

Fiskus kontroluje mniej, ale za to skuteczniej. Kto może spodziewać się kontroli?

Ministerstwo Finansów podało, że w 2023 roku wszczęto prawie 29 proc. mniej kontroli podatkowych niż rok wcześniej. Jednak wciąż są one bardzo skuteczne, w 97,6 proc. stwierdzono nieprawidłowości. Czy w tym roku będzie podobnie? Na pewno w związku z tzw. dyrektywą DAC7, fiskus będzie sprawdzać, czy firmy korzystające z internetowych platform sprzedażowych nie uchylają się od płacenia podatków.

Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Ulga na dziecko po rozwodzie - były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

REKLAMA