Kategorie

Co trzeba wiedzieć, by poprawnie ująć w księgach rachunkowych kupno nowego samochodu osobowego

Spółka zakupiła nowy samochód osobowy do celów opodatkowanej działalności gospodarczej, wpłacając najpierw zaliczkę, później pozostałą kwotę. Czy ograniczenie "do 60% kwoty podatku do odliczenia z faktury" dotyczy też faktury zaliczkowej?
Proszę o przykład wraz z zapisami księgowymi dotyczącymi nabycia samochodu i wyliczenia amortyzacji oraz kosztów ubezpieczeń, z uwzględnieniem problemów podatkowych, związanych z ograniczeniem tych kosztów.

RADA


Z faktury zaliczkowej dotyczącej przedpłaty na zakup samochodu osobowego można odliczyć 60% podatku VAT naliczonego, nie więcej jednak niż 6000 zł. W uzasadnieniu podano sposób wyliczenia odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych wraz z zapisami księgowymi.


uzasadnienie


Ustawa o rachunkowości nakazuje wyceniać środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku zakupu samochodu będziemy mieli oczywiście do czynienia z ceną nabycia. Powinna ona uwzględniać również VAT, którego jednostka nie może odliczyć, jeżeli nie było możliwości jego odliczenia.


Ile VAT naliczonego można odliczyć z faktury zaliczkowej przy zakupie nowego samochodu


Według przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (art. 86 ust. 3) w przypadku nabycia samochodów osobowych kwotę podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu, stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6000 zł. Zatem skoro przepis ten mówi ogólnie o fakturze, należy uznać, że dotyczy również faktur związanych z wpłaconą zaliczką.


Jak ustalić wartość początkową środka trwałego, wysokość odpisów amortyzacyjnych oraz jakie są ograniczenia podatkowe kosztów amortyzacji i ubezpieczeń


Przepisy ustaw o podatku dochodowym w przypadku samochodów osobowych ograniczają koszty związane z ich amortyzacją i ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Zgodnie z art. 16g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartością początkową środków trwałych w razie odpłatnego nabycia jest cena ich nabycia. Cena nabycia to kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania oraz pomniejszona o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w myśl ustawy o VAT. Wówczas VAT naliczony nie pomniejsza ceny nabycia. Jednak nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 16a-16m, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro, przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania (art. 16 ust. 1 pkt 4 updop).


WAŻNE!

Kwota amortyzacji niezaliczona do kosztów uzyskania przychodu (na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 4) stanie się kosztem podatkowym w przypadku odpłatnego zbycia samochodu.

Reklama


Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje (art. 16 ust. 1 pkt 1), że w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych wydatki na ich nabycie zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych (podatkowych, a nie bilansowych), są kosztem uzyskania przychodów. Oznacza to, że niezaliczana do kosztów podatkowych amortyzacja, zawarta w wartości netto (podatkowej) sprzedawanego środka trwałego, stanie się jednak kosztem uzyskania przychodu odnoszonym do przychodu uzyskanego ze sprzedaży samochodu.


Za koszty uzyskania przychodów nie można uznać składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, w stosunku do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia (art. 16 ust. 1 pkt 49).


PRZYKŁAD

Reklama

Spółka zakupiła nowy samochód osobowy. Najpierw wpłaciła zaliczkę w wysokości 2000 zł, następnie pozostałą kwotę 132 200 zł, na okoliczność czego uzyskała faktury. Samochód został ubezpieczony (OC, AC, NW), a roczna składka ubezpieczenia wyniosła 8555 zł. Ponieważ wartość samochodu, w skład której wchodzi VAT nieodliczony, przewyższa równowartość 20 000 euro, zarówno koszty odpisów amortyzacyjnych, jak i wysokość składki na ubezpieczenie komunikacyjne dokonywane dla celów obliczenia podatku zostały odpowiednio pomniejszone (co znajduje wyraz w księgowaniach na koncie pozabilansowym 991).

Zapłacone składki ubezpieczeniowe w części uznanej przez ustawę podatkową, według art. 16 ust. 1 pkt 49, czyli w kwocie 5220,26 zł, zaliczone są jednorazowo do podatkowych kosztów uzyskania przychodu. W księgach rachunkowych natomiast zaliczane są do kosztów stopniowo, poprzez comiesięczne odpisy na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów. Z kolei comiesięczne bilansowe odpisy kosztów składki ubezpieczeniowej dla naliczenia kosztów do podatku są korygowane, ponieważ tuż po zapłacie składki obciążyły koszty podatkowe w całości.


Wyliczenia dotyczące wartości początkowej środka trwałego, wysokości odpisów amortyzacyjnych oraz ograniczeń podatkowych kosztów amortyzacji i kosztów ubezpieczeń przedstawia tabela.


Tabela. Wyliczenie kwot odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów ubezpieczeń


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zapisy księgowe

1. Wpłata zaliczki (w kwocie brutto)

  Wn konto 203 "Rozrachunki z tytułu zakupu środków trwałych" 2 000,00 zł

  Ma konto 131 " Bieżący rachunek bankowy" 2 000,00 zł

2. Otrzymana faktura zaliczkowa na kwotę 2000,00 zł (zapisy dotyczą jedynie podatku VAT)

  Wn konto 013 "Środki trwałe", w analityce środki transportu - w kwocie VAT nieodliczonego 144,26 zł

  Wn konto 223 "Rozliczenie podatku VAT naliczonego" - w kwocie VAT do odliczenia (60%) 216,40 zł

  Ma konto 203 "Rozrachunki z tytułu zakupu środków trwałych" - cała kwota VAT naliczona na fakturze zaliczkowej 360,66 zł

3. Faktura końcowa (na pozostałą nieopłaconą wcześniej kwotę)

  Wn konto 013 "Środki trwałe", w analityce środki transportu - w kwocie netto 108 360,66 zł

  Wn konto 013 "Środki trwałe", w analityce środki transportu - w kwocie VAT nieodliczonego 18 055,74 zł

  Wn konto 223 "Rozliczenie VAT naliczonego" - w kwocie VAT do odliczenia (60%, nie więcej niż 6000 zł po uwzględnieniu zaliczki) 5 783,60 zł

  Ma konto 203 "Rozrachunki z tytułu zakupu środków trwałych" - w kwocie brutto 132 200,00 zł

4. Zapłata za fakturę

  Wn konto 203 "Rozrachunki z tytułu zakupu środków trwałych" 132 200,00 zł

  Ma konto 131 "Bieżący rachunek bankowy" 132 200,00 zł

5. PK - rozliczenie kwoty netto zaliczki po otrzymaniu samochodu i zakończeniu rozliczeń

  Wn konto 013 "Środki trwałe", w analityce środki transportu 1 639,34 zł

  Ma konto 203 "Rozrachunki z tytułu zakupu środków trwałych" 1 639,34 zł

6. Odpis amortyzacyjny w miesiącu następującym po miesiącu oddania samochodu do użytkowania

  Wn konto 408 "Amortyzacja" 2137,00 zł

  Ma konto 073 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych" 137,00 zł

  Wn konto pozabilansowe 991 "Korekta kosztów uzyskania przychodu", zmniejsza je amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodu 817,83 zł

7. Opłacenie rocznych składek ubezpieczeniowych AC, OC, NW ogółem, według polisy ubezpieczeniowej

Zapłacone składki ubezpieczeniowe w części uznanej przez ustawę podatkową (art. 16 ust. 1 pkt 49) zaliczone są jednorazowo do podatkowych kosztów uzyskania przychodu. W księgach rachunkowych natomiast zaliczane są do kosztów stopniowo poprzez comiesięczne odpisy rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Wn konto 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" 8 555,00 zł

Ma konto 210 "Rozrachunki z ubezpieczycielem" 8 555,00 zł

Wn konto pozabilansowe 991 "Korekta kosztów uzyskania przychodu" - ze znakiem ujemnym (5 220,26 zł)

8. Rozliczenie comiesięczne składki ubezpieczeniowej

Składki odpisywane są tylko bilansowo. Comiesięczne odpisy składki ubezpieczeniowej dla naliczenia kosztów do podatku są korygowane, ponieważ już po zapłacie składki obciążyły koszty podatkowe w całości.

Wn konto 409 "Pozostałe koszty" 712,92 zł

Ma konto 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" 712,92 zł

Wn konto pozabilansowe 991 "Korekta kosztów uzyskania przychodu" 712,92 zł


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawa prawna:

- art. 16 ust. 1 pkt 1, 4 i 49 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1353

- art. 86 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029


Ewa Szczepankiewicz

główna księgowa w spółce z o.o.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?