Kategorie

Warunki ekonomiczne stosowania niektórych gospodarczych procedur celnych

Co to są warunki ekonomiczne? Kiedy możemy uznać je za spełnione? Wydanie jakiego pozwolenia uzależnione jest od ich stosowania?
Nasz udział w Unii Europejskiej nie oznacza jedynie tego, że jesteśmy beneficjentem pokaźnych środków finansowych przeznaczonych na rozwój naszego kraju (jak fundusze dla regionów) czy też na sponsorowanie niektórych branż (jak dopłaty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej). Udział ten wiąże się także z wieloma obowiązkami wobec Wspólnego Rynku, które wynikają w szczególności z zobowiązań traktatowych (art. 14–16, 23–31, 131–134, 296–298 TWE*).
Jednym z takich obowiązków wobec Wspólnego Rynku jest dbałość o jego ochronę przed negatywnym wpływem działań gospodarczych podejmowanych w krajach trzecich. W zakresie prawa celnego oznacza to m.in. szczególne regulacje związane ze stosowaniem procedur celnych, a zwłaszcza wynikające z omawianych dalej przepisów tak zwane warunki ekonomiczne stosowania gospodarczych procedur celnych.
Korzystanie z każdej z pięciu gospodarczych procedur celnych (skład celny, odprawa czasowa, uszlachetnianie czynne lub bierne oraz przetwarzanie pod kontrolą celną) wymaga uzyskania od organów celnych pozwolenia (art. 85 KCUE*). Jednym z elementów badanych podczas prowadzenia postępowania zmierzającego do wydania pozwolenia, w przypadku uszlachetniania czynnego (art. 117 lit. c KCUE), przetwarzania pod kontrolą celną (art. 133 lit. e KCUE) lub uszlachetniania biernego (art. 148 lit. c KCUE), jest spełnienie tzw. warunków ekonomicznych.
Warunki ekonomiczne zostały dostosowane do specyfiki poszczególnych procedur celnych, a zatem nie jest możliwe podanie ich ogólnej definicji prawnej. Dla każdej z procedur zostały one zdefiniowane poprzez szczegółowe regulacje umieszczone w RWKC*.
Warunki ekonomiczne w uszlachetnianiu czynnym
Dla procedury uszlachetniania czynnego wprowadzono najbardziej rozbudowany system warunków ekonomicznych oparty przede wszystkim na cechach gospodarczych dokonywanych procesów i okolicznościach ich przeprowadzania zawartych w dokumentacji kontraktowej. W tym przypadku chodzi o to, aby stosowanie procedury przyczyniało się do stworzenia jak najkorzystniejszych warunków dla wywozu lub powrotnego wywozu produktów kompensacyjnych, jednocześnie zapewniając, aby nie miało to ujemnego wpływu na zasadnicze interesy producentów ze Wspólnoty.
Przygotowując wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego (art. 497 ust. 1 i zał. 67 RWKC) natrafia się na pole 10 „Warunki ekonomiczne”, które należy wypełnić, podając dla każdego kodu CN wymienionego w polu 7 wniosku („Towary przeznaczone do objęcia procedurą celną”) co najmniej jeden z kodów warunków ekonomicznych. Kody warunków ekonomicznych wraz z ich szczegółowym opisem (art. 502 ust. 1 oraz 2 i zał. 70 część B RWKC) służą określeniu, czy w danym przypadku organ celny uzna (na podstawie zapisu w polu 10 wniosku), że warunki ekonomiczne dla danego towaru zostały spełnione (art. 539 RWKC), czy też powinien podjąć czynności sprawdzające deklarację o tych warunkach (art. 502 ust. 1 oraz 2 i zał. 70 część B RWKC) oraz czy w danej sprawie powinna zostać podjęta współpraca z Komisją Europejską (art. 522 i zał. 70 część C.1. RWKC) także w zakresie ewentualnego włączenia jej w proces badania warunków ekonomicznych (art. 503 oraz 504 RWKC).
Postępowanie wobec wpisanej we wniosku deklaracji o spełnieniu warunków ekonomicznych powinno przebiegać w poszczególnych przypadkach w sposób podany poniżej.
30 Kod dotyczący ośmiu następujących rodzajów działań przedsiębiorcy:
1. Uszlachetnianie stosowane wobec towarów o charakterze niehandlowym (są to towary, których objęcie procedurą ma charakter sporadyczny i których rodzaj i ilość wskazują, że są przeznaczone do użytku prywatnego, osobistego lub rodzinnego ich odbiorców lub osób je przewożących, bądź też które są wyraźnie przeznaczone na upominki – art. 1 pkt 6 RWKC) – bez sprawdzenia, czy zostały spełnione warunki ekonomiczne.
2. Uszlachetnianie przeprowadzane jako realizacja zawartej umowy o tzw. przetworzenie robocze (oznacza to jakiekolwiek przetworzenie towarów, przywożonych bezpośrednio lub pośrednio, umieszczonych w dyspozycji posiadacza, które jest przeprowadzane zgodnie ze specyfikacjami w imieniu głównego zobowiązanego, mającego siedzibę w państwie trzecim, zazwyczaj w zamian za pokrycie jedynie kosztów przetworzenia – art. 536 lit. b RWKC – w polskiej praktyce najczęściej jest to uszlachetnianie powierzonych towarów) – bez sprawdzenia spełnienia warunków, ale jeśli towarami przywożonymi jest mleko lub wyroby mleczne (art. 1 rozporządzenia Rady nr 1255/1999), informację na temat pozwolenia przekazuje się do Komisji Europejskiej.
3. Uszlachetnianie polegające na przeprowadzeniu tzw. zabiegów zwyczajowych (jest to 18 rodzajów działań dopuszczalnych także wobec towarów objętych procedurą składu celnego – art. 109 KCUE oraz art. 531 i zał. 72 RWKC – mających na celu zapewnienie utrzymania towarów w stanie nie- pogorszonym, poprawienie ich wyglądu, jakości handlowej lub przygotowanie ich do dystrybucji bądź odsprzedaży) – bez sprawdzenia spełnienia warunków.
4. Uszlachetnianie polegające na naprawie towarów przywożonych (w tym ich odnawianie i porządkowanie – art. 114 ust. 2 lit. c tiret trzecie KCUE) – bez sprawdzenia spełnienia warunków.
5. Uszlachetnianie dokonywane na produktach kompensacyjnych uzyskanych wskutek wykorzystania innego, poprzednio udzielonego pozwolenia, przy wydawaniu którego warunki ekonomiczne zostały zbadane – bez sprawdzenia, ale jeśli towarami przywożonymi jest mleko lub wyroby mleczne (art. 1 rozporządzenia Rady nr 1255/1999), informację na temat pozwolenia przekazuje się do Komisji Europejskiej.
6. Uszlachetnianie polegające na przetwarzaniu pszenicy durum (kod CN 1001 10 00) na makarony (kody CN 1902 11 00 lub 1902 19) – bez sprawdzenia spełnienia warunków.
7. Procesy uszlachetniania dokonywane przez danego wnioskodawcę w roku kalendarzowym dla każdego kodu CN towarów przywożonych i które dotyczą puli towarów, których łączna wartość celna nie przekracza 150 000 EUR dla wybranych towarów rolnych (art. 539 i zał. 73 RWKC) lub 500 000 EUR dla innych towarów – bez sprawdzenia, ale jeśli towarami przywożonymi jest mleko lub wyroby mleczne (art. 1 rozporządzenia Rady nr 1255/1999), informację na temat pozwolenia przekazuje się do Komisji Europejskiej.
8. Uszlachetnianie polegające na budowie, modyfikacji lub zmianie wyposażenia samolotów cywilnych lub ich satelitów, bądź ich części – bez sprawdzenia spełnienia warunków.
01 Kod dotyczący uszlachetniania towarów przywożonych, innych niż wybrane towary rolne (zał. 73 RWKC), i jednocześnie niepodlegających kwalifikacji do żadnego z przypadków objętych kodem 30 – powinno zostać dokonane sprawdzenie (lecz szczegóły dotyczące tego sprawdzenia nie zostały ujęte w przepisach, co może powodować podejmowanie czynności sprawdzających w celu potwierdzenia, że inne kody faktycznie nie odpowiadają danej sytuacji) oraz powinna zostać przekazana informacja na temat takiego pozwolenia do Komisji Europejskiej.
31 Kod dotyczący uszlachetniania wybranych towarów rolnych (zał. 73 część A RWKC), do których odnoszą się przepisy ustanawiające specjalne zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (rozporządzenie Rady nr 3448/93 – zwłaszcza art. 11, oraz rozporządzenie Komisji nr 1488/2001) i dla których wnioskodawca wcześniej uzyskał (i załącza do wniosku) określone w tych przepisach świadectwo IP – bez sprawdzenia spełnienia warunków, ale informację na temat pozwolenia przekazuje się do Komisji Europejskiej.
10 Kod mający zastosowanie wyłącznie do wybranych towarów rolnych (zał. 73 RWKC), dotyczący sytuacji, gdy towary identyczne jak towary przywożone (czyli o tym samym kodzie CN, jakości handlowej i parametrach technicznych) nie są dostępne we Wspólnocie (co oznacza, że: nie są produkowane lub są produkowane w ilościach niedostatecznych ze względu na potrzeby danego procesu uszlachetniania, albo nie są dostępne wnioskodawcy w czasie odpowiednim dla przeprowadzanego przez niego procesu pomimo złożenia zamówienia ze stosownym wyprzedzeniem) – powinno zostać dokonane sprawdzenie spełnienia warunków (może ono polegać w tym przypadku w szczególności na: badaniu korespondencji handlowej wnioskodawcy prowadzonej w celu pozyskania towarów, identycznych jak towary przywożone, od ich producentów we Wspólnocie; sprawdzeniu dostępności danych towarów przy wykorzystaniu oficjalnych źródeł informacji gospodarczej, w tym także danych statystycznych z systemów Extrastat i Intrastat). W opisanej sytuacji informację na temat pozwolenia przekazuje się do Komisji Europejskiej.
11 Kod mający zastosowanie wyłącznie do wybranych towarów rolnych (zał. 73 RWKC), dotyczący sytuacji, gdy towary identyczne jak towary przywożone nie mogą zostać wykorzystane, pomimo ich dostępności, ze względu na zbyt wysoką cenę, która czyni całą operację handlową nieopłacalną ekonomicznie – powinno zostać dokonane sprawdzenie spełnienia warunków (może ono polegać w tym przypadku w szczególności na: dokonaniu obliczenia w celach porównawczych cen netto produktów kompensacyjnych z uwzględnieniem następujących parametrów – ceny towarów przywożonych przed ocleniem, ceny towarów identycznych dostępnych we Wspólnocie pomniejszonej o podatki refundowane i dopłaty dokonywane w związku z ich wywozem, oraz możliwej do uzyskania ceny produktu kompensacyjnego na rynku kraju trzeciego, do którego produkt ten miałby być eksportowany; badaniu korespondencji handlowej wnioskodawcy prowadzonej w celu pozyskania towarów identycznych jak towary przywożone od ich producentów we Wspólnocie; sprawdzeniu danych o tych towarach przy wykorzystaniu oficjalnych źródeł informacji gospodarczej, w tym także danych statystycznych z systemów Extrastat i Intrastat). W powstałej sytuacji informację na temat pozwolenia przekazuje się do Komisji Europejskiej.
12 Kod mający zastosowanie wyłącznie do wybranych towarów rolnych (zał. 73 RWKC), dotyczący sytuacji, gdy towary identyczne jak towary przywożone nie odpowiadają wyraźnie wyrażonym wymaganiom kontrahenta z kraju trzeciego, lub też sytuacji, gdy produkty kompensacyjne muszą zostać uzyskane z towarów przywożonych w celu zachowania warunków wynikających z przepisów o ochronie praw własności przemysłowej lub handlowej – powinno zostać dokonane sprawdzenie spełnienia warunków (może ono polegać w tym przypadku w szczególności na: badaniu zawartych kontraktów i korespondencji handlowej prowadzonej w celu ich zawarcia; sprawdzeniu, przy wykorzystaniu oficjalnych źródeł informacji gospodarczej, wymogów nałożonych na dane towary przez wyżej wskazane przepisy).
99 Kod mający zastosowanie wyłącznie do wybranych towarów rolnych (zał. 73 RWKC), dotyczący sytuacji, gdy wnioskodawca jest zdania, że warunki ekonomiczne są spełnione z powodów innych niż sytuacje opisane kodami 31, 10, 11 lub 12; w takim przypadku wspomniane powody muszą być opisane we wniosku o udzielenie pozwolenia (w polu 10, lecz jeśli zabraknie miejsca, to np. w polu 16 „Informacje dodatkowe”) – sprawdzenie spełnienia warunków nie jest nakazane przez przepisy, jednakże nie wyklucza to możliwości jego dokonania, nawet z ewentualnym włączeniem w ten proces Komisji Europejskiej (lecz szczegóły dotyczące tego sprawdzenia nie zostały ujęte w przepisach, co może powodować podejmowanie przez organy celne czynności sprawdzających w celu potwierdzenia, że inne kody faktycznie nie odpowiadają danej sytuacji). W opisanym przypadku informację na temat pozwolenia przekazuje się do Komisji Europejskiej.
Należy pamiętać, że zależnie od zastosowanego kodu warunków ekonomicznych zmienia się nie tylko sposób postępowania związany z badaniem tych warunków, ale także stopień szczegółowości danych podawanych w poszczególnych polach wniosku (zał. 67 RWKC).
Warunki ekonomiczne dla przetwarzania pod kontrolą celną
Przetwarzanie pod kontrolą celną ma najczytelniejsze warunki ekonomiczne spośród omawianych procedur. W procedurze tej istotne jest stworzenie lub podtrzymywanie we Wspólnocie działalności przetwórczej danego rodzaju z jednoczesnym zapewnieniem, aby działalność ta nie wywierała negatywnego wpływu na ważne interesy wspólnotowych producentów towarów identycznych, ale produkowanych z surowców pochodzenia wspólnotowego.
Przygotowując wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie tej procedury (art. 497 ust. 1 i zał. 67 RWKC) w polu 10 „Warunki ekonomiczne” należy wykazać, że zastosowanie procedury wobec towarów przywożonych i dopuszczenie do obrotu uzyskanych z nich produktów przetworzonych spowoduje stworzenie lub będzie sprzyjać utrzymaniu danego rodzaju działalności przetwórczej we Wspólnocie. W praktyce występują tutaj trzy sytuacje:
• proces przetwórczy jest zdefiniowany w prawie celnym lub
• proces przetwórczy nie jest zdefiniowany, lecz dotyczy określonej grupy towarów, albo
• ani proces przetwórczy nie jest zdefiniowany, ani towary poddawane temu procesowi nie należą do wyżej wspomnianej grupy towarów.
Prawo celne definiuje 22 procesy przetwarzania (zał. 76 część A RWKC) – jeżeli którykolwiek z tych procesów miałby być realizowany, wówczas uznaje się, że warunki ekonomiczne są spełnione, nie jest dokonywane żadne sprawdzenie tych warunków przez organy celne ani też nie jest przekazywana informacja do Komisji Europejskiej (art. 552 ust. 1 i zał. 70 część C.2. RWKC). Najprościej jest we wniosku wskazać na numer procesu przetwarzania podany na liście zawartej w przepisach.
Druga z wyżej wymienionych sytuacji polega na tym, że wnioskowany proces przetwórczy nie znajduje się wśród 22 zdefiniowanych procesów, a ma polegać na dokonaniu jakiejkolwiek formy przetworzenia wobec towarów przywożonych, które podlegają środkom Wspólnej Polityki Rolnej, albo podlegają tymczasowemu lub ostatecznemu cłu antydumpingowemu, czy też tymczasowemu lub ostatecznemu cłu wyrównawczemu (zał. 76 część B RWKC) – w tej sytuacji sprawdzenie spełnienia warunków ekonomicznych dokonywane jest przez Komisję Europejską (art. 552 ust. 2 RWKC). Oznacza to uchylenie obowiązku udzielenia pozwolenia w ciągu 30 dni (art. 506 RWKC), a wnioskodawca jest powiadomiony o przekazaniu sprawy do Komisji (art. 504 ust. 3 RWKC). Warto wiedzieć, że w omawianej sytuacji rozstrzygnięcie Komisji ma charakter precedensowy (a zatem w przypadku ubiegania się o pozwolenie na stosowanie procesu przetwarzania identycznego jak w innym udzielonym wcześniej pozwoleniu możliwe jest wymuszenie na Komisji decyzji pozytywnej – art. 504 ust. 4 RWKC).
Ostatni przypadek to proces przetwórczy nieznajdujący się na liście 22 zdefiniowanych procesów, ale jednocześnie nie dotyczący towarów, o których mowa w opisie drugiej z omawianych sytuacji (art. 552 ust. 1 RWKC) – wtedy organy celne dokonują sprawdzenia warunków ekonomicznych (art. 502 ust. 1 oraz 3 RWKC), zmierzając do ustalenia, czy stosowanie procedury umożliwi stworzenie lub utrzymanie danej działalności przetwórczej we Wspólnocie (może ono np. polegać na sprawdzeniu przy wykorzystaniu oficjalnych źródeł informacji, czy istnieje produkcja towarów identycznych jak produkty przetworzone prowadzona z wykorzystaniem towarów pochodzenia wspólnotowego oraz czy towary te są dostępne w pożądanych ilościach), i przekazują do Komisji informację na temat pozwolenia.
Warunki ekonomiczne procedury uszlachetniania biernego
Uszlachetnianie bierne związane jest ze spełnieniem najmniej czytelnych warunków ekonomicznych. Uważa się je za spełnione, jeżeli uszlachetnianie poza Wspólnotą nie spowoduje poważnego naruszenia istotnych interesów wspólnotowych przedsiębiorców zajmujących się identycznym uszlachetnianiem na obszarze Wspólnoty.
Pole 10 „Warunki ekonomiczne” we wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie tej procedury wypełnia się w zasadzie tylko wtedy, gdy wymaga tego organ celny (art. 497 ust. 1 i zał. 67 RWKC), który z kolei może zażądać wypełnienia pola, jeśli uzna za stosowne sprawdzenie, czy producenci wspólnotowi nie poniosą istotnej szkody wskutek przeprowadzenia danego procesu uszlachetniania poza Wspólnotą (art. 585 ust. 1 RWKC). Sprawdzenie takie obejmuje ustalenie, czy dokonanie tego samego procesu we Wspólnocie jest ekonomicznie nieopłacalne, niewykonalne technicznie lub niemożliwe ze względu na zobowiązania kontraktowe oraz czy istnieje prawdopodobieństwo, że dokonanie tego procesu poza Wspólnotą przyniesie szkodę wspólnotowym producentom (art. 502 ust. 4 RWKC).
Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy pozwolenie miałoby być udzielone osobie innej niż zlecająca dokonanie procesu uszlachetniania (art. 147 ust. 2 KCUE) – w tym przypadku organ celny powinien zażądać wypełnienia pola 10 wniosku, gdyż musi dokonać – z zastosowaniem dokumentów uzupełniających – sprawdzenia spełnienia warunków określonych w kodeksie celnym. Sprawdzenie to powinno odbyć się we współpracy z Komisją Europejską (art. 585 ust. 2 RWKC), którą powiadamia się o takich przypadkach udzielania pozwoleń (zał. 70 część C.3. RWKC).
Pole 10 wniosku a inne gospodarcze procedury celne
Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie gospodarczej procedury celnej (zał. 67 RWKC) przewiduje wypełnienie pola 10 „Warunki ekonomiczne” także dla składu celnego oraz odprawy czasowej. Nie oznacza to, że dla tych przypadków istnieją warunki ekonomiczne – nie istnieją, a wypełnienie tego pola wynika z konieczności umieszczenia we wniosku (i „okazyjnie” wskazano do tego celu właśnie pole 10) informacji związanych ze stosowaniem danej procedury, i tak:
• wskazanie, że istnieje ekonomicznie uzasadniona potrzeba składowania towarów w składzie celnym wynika z art. 100 ust. 2 KCUE – w zasadzie każda przyczyna składowania towarów ma swoje ekonomiczne uzasadnienie, a dla oceny, czy należy udzielić pozwolenia, większe znaczenie mają tutaj warunki zapisane w art. 86 KCUE;
• z kolei wskazanie konkretnego artykułu (lub artykułów) z RWKC (art. 555 do 578) w przypadku procedury odprawy czasowej wynika z konieczności identyfikacji celu czasowego przywozu towarów i sposobu ich wykorzystania w ramach odprawy czasowej oraz sprawdzenia zasady dotyczącej większości przypadków odprawy czasowej, że właścicielem towarów pozostaje osoba spoza Wspólnoty.
Nie należy zatem przejmować się faktem, że pole 10 wypełniane jest także w wyżej wymienionych przypadkach, gdyż wcale nie wprowadza to elementu pod nazwą „warunki ekonomiczne” do procesu udzielania tych pozwoleń – warunki ekonomiczne sensu stricto dotyczą wyłącznie trzech wcześniej omówionych procedur i nie mogą przyjąć postaci innej niż przewidziana przepisami, a opisana w niniejszym materiale.
Niektóre administracje celne państw członkowskich podczas udzielania pozwoleń przedsiębiorcom wywodzącym się z ich krajów dążą do znalezienia takiego warunku ekonomicznego dla danej operacji i procedury, aby można było uznać, że warunki ekonomiczne są spełnione (i to – jeżeli tylko jest to możliwe – bez „wchodzenia” w te warunki ekonomiczne, które wymagają współpracy z Komisją Europejską).
Opinie zawarte w niniejszym artykule nie stanowią oficjalnego stanowiska organów państwowych, lecz są jedynie wyrazem poglądów autora.
Podstawa prawna:
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny,
rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.
Teksty przepisów przywoływanych w niniejszym artykule można znaleźć w polskiej wersji językowej na stronach internetowych pod poniższymi adresami:
www1.ukie.gov.pl/dtc.nsf – adres do wyszukiwarki bazy tłumaczeń, poprzez którą można odnaleźć akty prawne posługując się tylko ich numerem (np. KCUE – „2913/92”);
www.mf.gov.pl/sluzba celna/dokument.php?dzial= 425&id=33682 – adres do zbioru aktów prawnych opublikowanych na podstronie Służby Celnej strony Ministerstwa Finansów.
Masz wątpliwości, napisz: prawo.autorzy@infor.pl
* Objaśnienia użytych skrótów:
TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską;
KCUE – rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny;
RWKC – rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.
Wojciech Gołubowski radca ministra w Departamencie Organizacji Służby Celnej
Ministerstwa Finansów

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.