Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego przed prawem krajowym w świetle orzecznictwa ETS

Jedną ze strukturalnych zasad systemu prawnego Wspólnot Europejskich jest reguła pierwszeństwa prawa wspólnotowego przed prawem krajowym. Zasada ta nie została jednak w sposób bezpośredni uregulowana w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską (TWE).
To ETS uznał, że prawo wspólnotowe nie mogłoby wywołać zamierzonych efektów, gdyby w przypadku konfliktu z normą prawa krajowego musiało przyznać jej pierwszeństwo. Trybunał stwierdził, iż prawo wynikające z Traktatu, niezależne źródło prawa, nie może, z racji swego szczególnego i oryginalnego charakteru, być podrzędne wobec krajowych rozwiązań prawnych, jakkolwiek sformułowanych, gdyż pozbawione byłoby w ten sposób swego charakteru jako prawa wspólnotowego, a podstawy prawne Wspólnoty zostałyby zakwestionowane. To stanowi istotę zasady nadrzędności.
Orzecznictwo
Pierwszym orzeczeniem, w którym ETS stwierdził, iż prawo Wspólnot Europejskich ma odmienny charakter niż klasyczne prawo międzynarodowe publiczne1, był wyrok z 5 lutego 1963 roku w sprawie Van Gend & Loos2. W orzeczeniu tym ETS podkreślił: „iż Europejska Wspólnota Gospodarcza stanowi nowy porządek międzynarodowo-prawny, na korzyść którego państwa, nawet jeśli w ograniczonych ramach, przekazały swoje prawa zwierzchnie…” Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał na unikatowość wspólnotowego porządku prawnego. Warto również dodać, iż cechą charakterystyczną nowego porządku prawnego jest fakt, że obejmuje swym zasięgiem nie tylko państwa, ale również jednostki, którym nadaje prawa i obowiązki3.
Zasada pierwszeństwa została wprost sformułowana przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 15 lipca 1964 r. w sprawie Flaminio Costa przeciwko E.N.E.L.4, w którym Trybunał stwierdził, iż w odróżnieniu od zwykłych umów międzynarodowych Traktat ustanawiający EWG stworzył własny porządek prawny, który po wejściu w życie Traktatu został włączony do porządków prawnych państw członkowskich i musi być stosowany przez ich sądy tworząc Wspólnotę korzystającą z rzeczywistych uprawnień mających swe źródło w ograniczeniu suwerenności lub w przekazaniu przez państwa członkowskie swoich uprawnień Wspólnocie, państwa członkowskie ograniczyły, aczkolwiek tylko w niektórych materiach, swoje suwerenne prawa i tym samym stworzyły system prawny, który ma charakter wiążący dla nich samych, jak też dla ich obywateli. Włączenie do systemu prawnego każdego z państw członkowskich przepisów prawnych wywodzących się od Wspólnot, a także ogólne postanowienia i duch Traktatu uniemożliwiają państwom członkowskim przyznanie pierwszeństwa jednostronnemu i późniejszemu aktowi prawa krajowego kosztem systemu prawnego zaakceptowanego przez nie na zasadzie wzajemności.
Określając charakter prawa wspólnotowego, Trybunał dodał, iż prawo wynikające z Traktatu, niezależnego źródła prawa, ze względu na swoją specyficzną i oryginalną naturę nie mogłoby być pozbawione skuteczności przez krajowe przepisy prawa, jakkolwiek nie byłyby one sformułowane, bez pozbawienia go charakteru prawa wspólnotowego i bez zakwestionowania podstawy prawnej samej Wspólnoty. Z orzeczenia tego wynika, że art. 177 (obecnie art. 234 TWE) powinien być stosowany niezależnie od jakichkolwiek regulacji w prawie krajowym w każdym przypadku, w którym powstaje kwestia interpretacji Traktatu.
W wyroku w sprawie F. Costa istota zasady pierwszeństwa sprowadza się do nakazu zapewnienia wszystkim normom prawa wspólnotowego przewagi w razie konfliktu z jakąkolwiek wcześniejszą lub późniejszą normą krajową w każdym państwie członkowskim. Oznacza to, iż wszystkie normy wspólnotowe są nadrzędne wobec wszystkich norm wewnętrznych, nawet późniejszych, bez względu na rodzaj i pozycję w hierarchii źródeł prawa przepisów krajowych (konstytucja, ustawa, dekret, zarządzenie) i wspólnotowych (Traktat, rozporządzenie, dyrektywa, decyzja). Postanowienia konstytucyjne państw członkowskich mają niższą rangę w hierarchii aktów prawnych niż przepisy prawa wspólnotowego.
Od tego wyroku zasada nadrzędności prawa wspólnotowego została w pełni zaakceptowana i uzyskała znaczenie zasady ustrojowej porządku prawnego Wspólnoty5. W omawianym orzeczeniu ETS rozważał kwestie pierwszeństwa przepisów traktatowych nad prawem wewnętrznym. Jednakże w wywodzie dotyczącym tych kwestii sędziowie stwierdzili, iż pierwszeństwo prawa wspólnotowego znajduje swoje potwierdzenie również w art. 189 (obecnie 249) TWE, na podstawie którego rozporządzenie „obowiązuje” i jest stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich. Przepis ten nie podlega żadnym ograniczeniom6.
Trybunał przyjął, że Traktat stworzył swój własny porządek prawny, który stał się integralną częścią systemów prawnych państw członkowskich. Ten nowy porządek prawny oznacza przekazanie Wspólnotom „rzeczywistych uprawnień”, co spowodowało ograniczenie ich suwerennych praw. Na koniec Trybunał podkreślił cele i zadania, jakie przed Wspólnotami postawił TWE. Cele te byłyby zagrożone, gdyby jedno z państw członkowskich odmówiło stosowania prawa wspólnotowego. Prawo wspólnotowe musi być efektywne (tzw. koncepcja effet utile), co oznacza, iż jego „moc wykonawcza” nie może być różna w zależności od państwa członkowskiego i nie może być anulowana przez krajowe akty prawne. Jeśliby się tak stało, oznaczałoby to, iż zobowiązania państw członkowskich wynikające z Traktatu nie byłyby bezwarunkowe. Natomiast prawo wspólnotowe ma mieć obligatoryjny charakter7.
Ogólnie sformułowana w tym orzeczeniu zasada pierwszeństwa wymagała jeszcze doprecyzowania w kwestiach: określenia zakresu zastosowania zasady prymatu; skutków prawnych zasady pierwszeństwa dla prawodawstwa krajowego oraz obowiązków spoczywających w tym zakresie na właściwych organach państw członkowskich8.
Wyrok w sprawie F. Costa nie rozwiązał wszystkich problemów związanych z przyznaniem pierwszeństwa prawa wspólnotowego przed prawem krajowym. Trybunał nie wskazał, jaki jest zakres i moc obowiązywania tej zasady. Dokonał tego w orzeczeniu z 17 grudnia 1970 r. w sprawie Internationale Handelsgesellschaft9. Sprawa ta dotyczyła pierwszeństwa prawa wtórnego WE, a konkretnie przepisów zawartych w rozporządzeniu, przed prawem krajowym wydanym przed wejściem w życie Traktatu. Jednakże głównym problemem rozważanym w tej sprawie była sprzeczność z prawem wspólnotowym przepisów krajowych o randze konstytucyjnej. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, iż zasada pierwszeństwa ma charakter bezwzględny, co oznacza, iż akty prawa krajowego, niezależnie od tego, jaki jest ich status prawny, muszą być zgodne z normami wspólnotowymi. Prawo wspólnotowe ma również pierwszeństwo przed normami konstytucyjnymi państw członkowskich, takimi jak prawa podstawowe lub zasady strukturalne konstytucji. Ważność aktu prawa wspólnotowego można badać tylko w stosunku do wyższego rangą prawa wspólnotowego, a nie w stosunku do prawa wewnętrznego10.
Trybunał chciał uniknąć sytuacji oceniania legalności prawa wspólnotowego w świetle przepisów i zasad prawa krajowego. Stwierdził tylko, że prawa podstawowe jednostki należą do ogólnych zasad, które chroni Trybunał, i które Wspólnota oraz jej organy powinny przestrzegać. Jeśli uznaje się absolutne pierwszeństwo prawa wspólnotowego przed całością prawa krajowego, z tym skutkiem, że akty wspólnotowe, które mogą naruszać wynikającą z praw podstawowych pozycję obywateli Wspólnoty, nie mogą być oceniane za pomocą krajowych praw podstawowych, konieczne jest stworzenie prawno-europejskiej ochrony praw podstawowych, aby Wspólnotom Europejskim nie można było postawić zarzutu nieprzestrzegania zasad państwa prawnego i sprawiedliwości.
Trybunał wskazał także, iż poszanowanie praw podstawowych stanowi integralną część ogólnych zasad chronionych przez Trybunał. Ochrona tych praw musi być zagwarantowana w ramach struktur i aktów Wspólnoty. Jeśli chodzi o aspekt czasowy, Trybunał stwierdził, że wymóg zgodności z prawem WE dotyczy wszystkich aktów prawa krajowego. W związku z tym nie jest istotne, czy dany akt pochodzi z okresu przed wejściem w życie Traktatu, czy też został już wydany w trakcie jego obowiązywania. Tę samą myśl, co w wyroku w sprawie Internationale Handelgesellschaft, powtórzył Trybunał w orzeczeniu z 13 lipca 1972 r. w sprawie Komisja przeciwko Włochom11. Zdaniem Trybunału, prawo konstytucyjne państwa członkowskiego nie może stanowić przeszkody dla zasady nadrzędności prawa wspólnotowego. Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego ma zastosowanie nie tylko w systemie prawnym Wspólnot, ale także w wewnętrznych porządkach krajowych, gdzie może być powoływana przed sądami krajowymi12.
Następstwa zasady pierwszeństwa
Kolejnym orzeczeniem ETS, odnoszącym się do zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego, było orzeczenie z 9 marca 1978 r. w sprawie Simmenthal II13. W tym wyroku Trybunał wypowiedział się na temat następstw zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego, tzn. jakie są konsekwencje niezgodności aktu prawa krajowego z prawem wspólnotowym. Trybunał przyjął tu koncepcję pierwszeństwa stosowania prawa wspólnotowego. Oznacza ona, że norma prawa wewnętrznego niezgodna z prawem wspólnotowym jest niewykonalna w obszarze krajowym. Jednak stwierdzenie tej niezgodności nie powoduje automatycznie pozbawienia mocy obowiązującej tej normy. Jednocześnie Trybunał dodał, iż bezpośrednie obowiązywanie prawa wspólnotowego oznacza, że postanowienia prawa wspólnotowego muszą posiadać pełną i jednakową skuteczność we wszystkich państwach członkowskich od momentu wejścia w życie przez cały okres ich ważności. Postanowienia te są więc bezpośrednio źródłem praw i obowiązków dla wszystkich, których dotyczą, bez względu na to, czy chodzi o państwa członkowskie czy pojedyncze osoby uczestniczące w stosunkach prawnych, które podlegają prawu wspólnotowemu.
Następstwem przyjęcia zasady pierwszeństwa stosowania prawa wspólnotowego jest niemożność stosowania danej normy niezgodnej z prawem wspólnotowym jedynie w sprawach, które płyną z członkostwa państwa w Unii Europejskiej. Oznacza to, iż ta sama norma może być stosowana poza zakresem obowiązywania prawa wspólnotowego. Jako przykład niech posłuży norma prawa krajowego, dyskryminująca pracowników–cudzoziemców w porównaniu z obywatelami danego państwa, która nie mogłaby znajdować zastosowania wobec obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ze względu na sprzeczność z art. 12 i 39 TWE, jednakże można by ją stosować wobec obywateli państw trzecich14.
Drugim zagadnieniem, jakim zajął się w omawianym orzeczeniu Trybunał, są kompetencje sądów do stwierdzenia niezgodności normy wewnętrznej z prawem WE (Wspólnoty Europejskiej). Trybunał uznał, iż odmowa zastosowania normy prawa krajowego, która jest niezgodna z prawem wspólnotowym, leży w kompetencji każdego sądu rozpoznającego sprawę. Jeżeli są wątpliwości co do zgodności prawa krajowego z prawem wspólnotowym, to w takim wypadku sąd państwa członkowskiego powinien wystąpić z zapytaniem wstępnym do ETS, na podstawie art. 234 TWE. W przypadku jednakże gdy sąd krajowy stwierdzi, iż rzeczywiście występuje konflikt pomiędzy prawem krajowym a wspólnotowym, wówczas obowiązkiem władzy prawodawczej jest usunięcie danej normy z systemu prawnego.
Kwestia pierwszeństwa rozporządzeń przed prawem wewnętrznym była rozstrzygana najpierw w orzeczeniu w sprawie F. Costa, a następnie w orzeczeniu w sprawie Internationale Handelgesellschaft. Powstaje zatem pytanie: „Jaka jest sytuacja w przypadku innych aktów prawnych”?
Odpowiadając na tak postawione pytanie należy przyjąć, że zasada pierwszeństwa znajduje również zastosowanie do postanowień dyrektyw. W orzeczeniu z 7 lipca 1981 r. w sprawie Rewe przeciwko Hauptzollamt Kiel15 Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził m.in., iż wiążący charakter dyrektyw oznacza, że organy krajowe nie mogą stosować w stosunku do osób fizycznych i osób prawnych krajowych aktów prawnych (ustawowych i administracyjnych), które nie są zgodne z przepisami dyrektyw. Te ostatnie muszą spełniać jednak kryteria stosowania na płaszczyźnie prawa krajowego.
Zakresem zasady pierwszeństwa objęte są również przepisy umów międzynarodowych oraz aktów wydanych na ich podstawie. Jako przykład można wskazać orzeczenie z 19 listopada 2002 r. w sprawie Bülent Kurz, né Yüce przeciwko Land Baden-Wüttemberg16. ETS rozpatrywał pytanie prejudycjalne, które dotyczyło art. 6 ust. 1 i art. 7 decyzji Rady Stowarzyszenia EWG/Turcja. Stwierdził, iż z zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego przepisów takich jak art. 6 wspomnianej decyzji wynika, iż państwo członkowskie nie może jednostronnie modyfikować zakresu systemu stopniowej integracji pracowników tureckich w państwie przyjmującym17.
Akty administracyjne
Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego ma zastosowanie nie tylko względem krajowych przepisów o charakterze legislacyjnym, ale także aktów o charakterze administracyjnym. Odnośnie do tej właśnie problematyki ETS wydał bardzo ciekawe orzeczenie z 13 stycznia 2004 r. w sprawie Kühne & Heitz NV przeciwko Productschap voor Pluimvee en Eieren18. ETS rozpatrywał pytanie prejudycjalne skierowane przez niderlandzki sąd administracyjny w przedmiocie wykładni art. 10 TWE. Pytanie dotyczyło ponownego rozpatrzenia podstaw do wydania decyzji administracyjnej, jeśli w toku jej uchwalenia dokonano błędnej wykładni prawa wspólnotowego. Chodziło o wydanie decyzji przez niderlandzkie organy celne, która potem została zmieniona, przez te organy, na niekorzyść powoda. W międzyczasie ETS orzekając w innej sprawie udzielił na wniosek sądu krajowego wykładni wspólnotowej taryfy celnej. Ta wykładnia dokonana przez Trybunał miała również zastosowanie do sprawy Kühne & Heitz. Nie pozostawiała ona wątpliwości, iż pierwotna decyzja niderlandzkich władz celnych była słuszna, natomiast późniejsza jej zmiana stanowiła naruszenie prawa wspólnotowego19.
Według stanowiska ETS, zasada solidarności wynikająca z art. 10 TWE nakłada na organy administracyjne obowiązek ponownego rozpatrzenia ostatecznej decyzji administracyjnej, jeśli taki wniosek zostanie złożony celem wzięcia pod uwagę wykładni istotnego przepisu wydanej w tym czasie przez Trybunał. Obowiązek taki istnieje, jeśli spełnione zostaną następujące przesłanki: w świetle prawa krajowego sąd ma prawo ponownego rozpatrzenia sprawy; przedmiotowa decyzja administracyjna jest ostateczna w wyniku orzeczenia sądu krajowego ostatniej instancji; powyższe orzeczenie wydane zostało, w świetle późniejszego orzeczenia Trybunału, na podstawie wadliwej interpretacji prawa wspólnotowego dokonanej bez wystąpienia do Trybunału o orzeczenie prejudycjalne w trybie art. 234 ust. 3 TWE oraz zainteresowana strona wystąpiła do organu administracyjnego natychmiast po powzięciu wiadomości o decyzji Trybunału.
W obecnym stanie prawnym zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nie ma swojej podstawy traktatowej. Jej dzisiejszy kształt i zakres zastosowania jest efektem wieloletniej ewolucji orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Dzięki jego orzecznictwu przybrała ona taki kształt, jaki ma obecnie. Można stwierdzić, iż główną siłą napędową rozwoju integracji europejskiej jest działalność Trybunału i jego orzecznictwo, które poprzez swój autorytatywny i nadrzędny charakter wpływa nie tylko na prawny, ale i na polityczny wymiar Wspólnoty. Jednakże sytuacja ta ulegnie zmianie i zasada ta będzie miała zagwarantowaną traktatową podstawę prawną. Stanie się to zapewne z momentem wejścia w życie Konstytucji Europejskiej.
AGNIESZKA DAUTER

 1 M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2004, s. 234.
 2 Sprawa 26/62, [1963] ECR, s. 1.
 3 T. Koncewicz, Prawo wspólnotowe w sądach krajowych, „Przegląd Prawa Europejskiego” 2004, nr 1 (15), s. 61.
 4 Sprawa 6 / 64, [1964] ECR, s. 585.
 5 Z. Brodecki, Prawo integracji z europejskiej perspektywy, Warszawa 2004, s. 103.
 6 A. M. Collins, Skutek bezpośredni i nadrzędność prawa Wspólnoty Europejskiej [w:] Podstawy systemu prawnego Wspólnot Europejskich, pod red. E. Wojtaszek-Mik, Łódź 1998, s. 59.
 7 J. D. Mouton, C. Soulard, Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Lublin 2000, s. 101.
 8 M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, op. cit., s. 236.
 9 Sprawa 11/70, [1970] ECR, s. 1125.
10 M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, Warszawa 2005, s. 43.
11 Sprawa 48/71, [1971] ECR, s. 529.
12 R. Skubisz, E. Skrzydło-Tefelska, Prawo europejskie, Lublin 2003, s. 170.
13 Sprawa 106/77, [1978] ECR, s. 629.
14 S. Biernat, Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich [w:] Prawo Unii Europejskiej, pod red. J. Barcza, tom I, Warszawa 2002, s. 233.
15 Sprawa 158/80, [1981] ECR, s. 1805.
16 Sprawa C-188/00, [2002] ECR, s. I-10691.
17 M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, op. cit., s. 239.
18 Sprawa C-453/00, [2004] ECR, s. I-000.
19 A. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, op. cit., s. 241.


Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Ksiegowosc.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Faktoring odwrotny - korzyści, zasady, rozliczenia
  Czym jest faktoring odwrotny (zwany też odwróconym, zakupowym, zamówieniowym, dłużnym, zwrotnym) i kiedy warto z niego skorzystać? Co można sfinansować faktoringiem odwrotnym? Jakie są główne korzyści faktoringu odwróconego?
  ING: prognozy wzrostu PKB bardziej optymistyczne niż publikuje KE
  Nasze prognozy wzrostu gospodarczego na najbliższe lata są nieco bardziej optymistyczne od prognoz Komisji Europejskiej - wskazali analitycy ING Banku Śląskiego, odnosząc się do poniedziałkowej publikacji KE
  Inspekcja Handlowa i straże gminne będą nakładać mandaty za wykroczenia skarbowe
  Inspekcja Handlowa i straże gminne uzyskają uprawnienia do prowadzenia postępowań mandatowych w sprawach o wybrane wykroczenia skarbowe. Tak zakłada projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego opublikowany 17 maja 2022 r.
  Wkrótce program „Mieszkanie bez wkładu własnego”
  Program "Mieszkanie bez wkładu własnego" rusza 26 maja tego roku - powiedziała na wtorkowej konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że jest on skierowany dla osób bez mieszkania i rodzin chcących kupić większe mieszkanie.
  Polski Ład: Wiecej skarg do WSA na indywidualne interpretacje podatkowe. Wzrost na poziomie 34%
  W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w całym kraju wpłynęło o przeszło 34% więcej skarg na indywidualne interpretacje podatkowe niż było to w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej z nich było związanych z podatkiem VAT, a tylko nieznacznie mniej dotyczyło obszaru PIT. Komentujący dane eksperci z branży podatkowej prognozują, że w kolejnych kwartałach tego roku podatnicy zintensyfikują swoje działania, przede wszystkim ze względu na Polski Ład
  Ile zarabiają pracownicy ZUS?
  W odpowiedzi z 16 maja 2022 r. na interpelację poselską, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed (po uzyskaniu stosownych wyjaśnień od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) udzielił informacji w sprawie wynagrodzeń pracowników ZUS. Jakie jest przeciętne wynagrodzenie pracowników ZUS? Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) pracowników ZUS-u zakłada waloryzację wynagrodzeń "o co najmniej 1% powyżej wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedniego".
  Kredyty hipoteczne 2022 - zdolność kredytowa, raty, marża w II połowie maja
  W maju 2022 roku przeciętna marża kredytów mieszkaniowych (hipotecznych) osiągnęła poziom najniższy od kilku lat. Mimo to nadal rośnie oprocentowanie kredytów. Czy zdolność kredytowa jeszcze spadnie?
  Składka zdrowotna osób powołanych do pełnienia funkcji (np. prokurentów, członków zarządu) – zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 11 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie przewiduje istotne zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jakie zmiany w zakresie składki zdrowotnej osób powołanych do pełnienia funkcji (np. członków zarządów spółek, prokurentów) wprowadzi ta nowelizacja?
  WIRD zamiast WIBOR-u. O ile spadnie oprocentowanie kredytów?
  18 maja 2022 r. GPW Benchmark (spółka należąca do Giełdy Papierów Wartościowych) ma przedstawić szczegóły dotyczące Warszawskiego Indeksu Rynku Depozytowego (WIRD), który zamiast WIBOR–u będzie podstawą do wyliczania rat kredytów. W rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną szef warszawskiej giełdy Marek Dietl ujawnia, że nowy wskaźnik może być niższy od stosowanych teraz aż o 1,5–2 pkt proc. (WIBOR 3-miesięczny wynosi 6,4 proc.).
  NBP: w kwietniu inflacja bazowa wyniosła 7,7 proc.
  W kwietniu inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 7,7 proc. r/r – podał NBP w poniedziałkowym komunikacie
  Kiedy kasa online powinna być połączona z Internetem, gdy usługa jest wykonywana w domu klienta?
  Świadczę usługi informatyczne oraz serwisowe sprzętu komputerowego (drukarki, laptopy, skanery, komputery stacjonarne, składanie komputerów). Wykonuję je głównie na rzecz osób prywatnych. W związku z tym, że usługi świadczę przeważnie stacjonarnie w domu klienta, posiadam przenośną kasę online. Klienci nie odwiedzają mnie w mojej siedzibie (brak stałych godzin pracy). Pierwszy kontakt odbywa się na telefon lub e-mail, a zapłata po wykonaniu usługi. Czy w sytuacji gdy nie mam żadnego zlecenia (bywa tak nawet kilka dni), kasę online muszę mieć cały czas włączoną i połączoną z Internetem?
  Obowiązkowe eFaktury od 2023 roku – na co należy się przygotować?
  Komisja Europejska wyraziła Polsce zgodę na obowiązkowe powszechne stosowanie Krajowego Systemu eFaktur (KSeF). W konsekwencji, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, czeka nas rewolucja w fakturowaniu polegająca na zastąpieniu dotychczasowych papierowych faktur eFakturami, czyli fakturami ustrukturyzowanymi.
  Pełne odliczenie VAT od samochodów. Zapisy regulaminu użytkowania pojazdów w firmie
  Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym 21 października 2021 r. wyroku (sygn. akt I FSK 1695/21) uznał, że podatnik, który w regulaminie określił zasady korzystania z pojazdów do celów służbowych wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, wykluczającymi ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, oraz zapewnił kontrolę przestrzegania tych zasad, może odliczać pełny VAT od wydatków samochodowych. Niestety, odmienne stanowisko prezentują organy podatkowe. Ich zdaniem określenie kar za nieprzestrzeganie zasad użytkowania pojazdu oznacza, że podatnik przewiduje możliwość złamania zasad. Dlatego nie może odliczać pełnego VAT.
  Komisja Europejska podwyższa prognozy dla inflacji w Polsce w 2022 r. i 2023 r.
  Komisja Europejska prognozuje, że inflacja w Polsce w 2022 r. wyniesie 11,6 proc., a w 2023 r. spadnie do 7,3 proc. Wcześniejsze, lutowe prognozy mówiły odpowiednio o 6,8 proc. i 3,8 proc.
  Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. i 2023 r.
  Komisja Europejska obniżyła w poniedziałek prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. z 5,5 proc. do 3,7 proc. Jeszcze w lutym prognozowała, że w 2023 r. polski PKB wzrośnie o 4,2 proc. Obecne szacunki KE to 3 proc. Jak wskazuje, głównym powodem jest inwazja Rosji na Ukrainę.
  Program wsparcia kredytobiorców - w poniedziałek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zajmie się projektem
  W poniedziałek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów a następnie Stały Komitet RM będą omawiały uwagi zgłoszone podczas konsultacji do programu wsparcia kredytobiorców; we wtorek projektem zajmie się Rada Ministrów - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller.
  Grupa VAT od 2023 roku? Podatek naliczony w grupie VAT – problemy sporne
  Przepisy dotyczące grupy VAT, które miały wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 r. będą najprawdopodobniej obowiązywać dopiero od początku 2023 roku. Projekt „nowelizacji nowelizacji”, w tej sprawie został uchwalony przez Sejm i czeka uchwały Senatu. Profesor Witold Modzelewski wskazuje na najważniejsze problemy jakie mogą się pojawić podczas funkcjonowania grup VAT, w tym zwłaszcza na kwestię prawo do odliczenia podatku naliczonego.
  Jak sprawdzić czy akcyza za samochód została zapłacona?
  Znając numer VIN pojazdu, można na PUESC (Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych Krajowej Administracji Skarbowej) sprawdzić, czy zostały dopełnione: (1) formalności podatkowe w zakresie akcyzy – jeżeli samochód został przywieziony do kraju z innego państwa Unii Europejskiej lub zakupiony na terytorium kraju; (2) formalności celne oraz podatkowe w zakresie podatku VAT i akcyzy – jeżeli samochód został przywieziony do kraju spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. Usługa ta jest bezpłatna.
  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - 137 postępowań, 49 decyzji wymiarowych od 2016 roku
  „Według danych na koniec I kw. 2022 r. Szef KAS wszczął od początku działania tej procedury, czyli od 15 lipca 2016 r., 137 postępowań przeciwko unikaniu opodatkowania w pierwszej instancji, z czego w I kwartale 2022 r. – 18 postępowań. W pierwszej instancji sfinalizowanych zostało już 49 postępowań, w tym 29 zakończyło się już również rozstrzygnięciem drugiej instancji” – powiedział PAP zastępca dyrektora Departamentu Kluczowych Podmiotów w MF Dariusz Zasada.
  PIE: wojna i susza w Europie oznaczają jeszcze wyższą inflację
  W następstwie rosyjskiej agresji i suszy w Europie ceny żywności po wakacjach mogą być wyższe o prawie 20 proc. względem ubiegłego roku; wzrost cen żywności będzie dalej przyspieszać inflację – podano w piątkowym komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego
  Wakacje kredytowe raz na kwartał - żaden bank nie odmówi
  Rozwiązanie, które proponujemy, gwarantuje, że żaden bank nie odmówi kredytobiorcy wakacji kredytowych raz na kwartał do końca 2023 r., bank nie naliczy też za wakacje żadnej opłaty - podkreślił w opublikowanym w piątek 13 maja 2022 r. podcaście premier Mateusz Morawiecki.
  Nowe terminy składania zeznań rocznych w 2023 r. po Polskim Ładzie
  W 2023 r. zeznania PIT-28 oraz PIT-28S za 2022 r. można będzie złożyć najpóźniej 2 maja 2023 r. (30 kwietnia 2023 r. przypada w niedzielę). Zeznań tych nie będzie się już składało w terminie do końca lutego 2023 r.
  ING: inflacja może osiągnąć 15% w 2022 r.
  Dane GUS wskazują na rosnące ryzyko nakręcania pętli inflacyjnej i odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. W 4 kwartale br. inflacja może wzrosnąć w okolice 15 proc. rdr. Dwucyfrowy wzrost cen także w 2023 to prawdopodobny scenariusz - przekazało w piątek ING.
  Nowe rodzaje obligacji skarbowych w oparciu o stopy procentowe NBP
  Są pierwsze oznaki stabilizacji na polskim rynku - ocenił w piątek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Na horyzoncie nowe rodzaje obligacji skarbowych
  Odliczenie składki zdrowotnej z limitem - zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym (wg stawki 19% PIT) mają uzyskać prawo odliczenia od dochodu lub zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej – zapłaconej przez siebie składki na ubezpieczenie zdrowotne związanej z działalnością opodatkowaną w tej formie. Wysokość tego odliczenia składek będzie ograniczona rocznym limitem 8700 zł. Limit ten ma być corocznie waloryzowany przez Ministra Finansów. Ryczałtowcy prowadzący działalność gospodarczą będą także mogli odliczyć od przychodu cześć (50%) zapłaconych składek zdrowotnych. Pojawi się także możliwość odliczenia 19% zapłaconej składki zdrowotnej od karty podatkowej. Natomiast podatnicy opodatkowani PIT na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) nie będą mieli prawa odliczenia składki zdrowotnej. Takie zmiany wynikają z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który został 11 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie.