REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dofinansowanie z funduszy strukturalnych - praktyczne wskazówki

REKLAMA

Zapoznanie się z treścią dokumentów rządowych, serią wytycznych na temat możliwości dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej, a także z dużą ilością literatury pozostaje jedynie teorią, jeżeli jednocześnie brak jest bardzo szczegółowych informacji, których niezbędność można zauważyć dopiero w toku samego wypełniania wniosku o dofinansowanie. W tym momencie każdy, kto chce podejść do tego problemu z największą starannością, zauważy, że chwilami niestety nie jest to możliwe, a ilość szczegółów - częstokroć uniemożliwiających w ogóle ubieganie się o dofinansowanie - przerasta nawet najwytrwalszych. Z drugiej strony oczywiste jest, że nie można rezygnować tylko dlatego, że procedury są skomplikowane.
Czym jest wniosek o dofinansowanie?
Każdy, kto chce ubiegać się o dofinansowanie projektu inwestycyjnego, musi złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Wniosek to urzędowy formularz zawierający pytania o najważniejsze elementy samego projektu, a także o sytuację wnioskodawcy. Formularz, tak jak wszystkie dokumenty dotyczące funduszy strukturalnych, jest dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki i Pracy www.konkurencyjnosc.gov.pl oraz na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem www.parp.gov.pl. W sensie technicznym wypełnienie wniosku o dofinansowanie powinno odbyć się za pośrednictwem przygotowanej przez ministerstwo aplikacji „Generator wniosku”. Zainstalowanie oprogramowania umożliwia wypełnienie wniosku, a następnie złożenie go w obowiązującej elektronicznej formie.
Zanim jednak przystąpimy do wypełnienia generatora, konieczny jest wstępny zarys inwestycji, a także opracowanie studium wykonalności. Istotne jest to, iż wszystkie informacje o projekcie czy też o wnioskodawcy zawarte we wniosku powinny mieć swoje uzasadnienie zamieszczone w studium wykonalności, które jest dokumentem nadrzędnym w sensie opisu i zasadności inwestycji. Sam wniosek o dofinansowanie stanowi niejako streszczenie studium wykonalności, które jest obowiązkowym załącznikiem do każdego wniosku inwestycyjnego.
Studium wykonalności
Studium zawiera opis całej inwestycji wraz ze wskazaniem jej oddziaływania społeczno-gospodarczego, a także omówienie sytuacji prawnej, finansowej oraz organizacyjnej wnioskodawcy. W przypadku działania 2.3. SPO WKP (Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje) na stronach ministerstwa zamieszczono wzór biznesplanu, który zastępuje studium wykonalności. Natomiast w przypadku działania 2.2.1. (Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji) brak jest obowiązującej struktury studium, jednak konieczność wypełnienia wniosku o dofinansowanie powoduje, iż struktura ta powinna wyglądać następująco.
Pierwszy rozdział to ogólne informacje o projekcie oraz wnioskodawcy. Należy opisać, na czym polega przedmiot projektu, tak aby osoba oceniająca projekt mogła w kilku zdaniach zorientować się, czego dotyczy inwestycja. Istotne jest również określenie statusu prawnego wnioskodawcy, tzn. czy jest on małym, średnim, czy też dużym przedsiębiorcą.
Tło projektu
Rozdział drugi to tło projektu, a więc omówienie polityki na szczeblu rządowym i regionalnym w zakresie kierunków działań wobec przedsiębiorstw. Przykładowo można wspomnieć o takich dokumentach rządowych, jak „Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku” czy „Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku”. Oczywiście odpowiedni dobór dokumentów zależy od samego projektu. Szczebel regionalny to wskazanie zgodności projektu z takimi dokumentami jak Strategia Rozwoju Regionalnego w danym województwie (gdzie projekt będzie realizowany), a także innymi specyficznymi dla danego regionu dokumentami. Gdy będziemy mieć do czynienia z projektem o charakterze innowacyjnym (takie projekty są przede wszystkim preferowane do dofinansowania ze środków wspólnotowych), można pokazać zgodność z priorytetami i celami regionalnej strategii innowacyjności, jeżeli w danym województwie taka strategia powstała.
Innym aspektem jest wskazanie zgodności z założeniami Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Gospodarki.
W podsumowaniu tego rozdziału konieczne jest wykazanie zgodności z wszystkimi ww. dokumentami – będzie to stanowić uzasadnienie dla projektu.
Sytuacja społeczno-gospodarcza w regionie
Kolejny rozdział studium powinien odnieść się do sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie.
Każdy projekt powinien pozytywnie wpływać na wskaźniki regionalne dotyczące np. poziomu bezrobocia, poziomu wydatków na innowacyjność, a także na inne specyficzne wskaźniki dla danego sektora.
Jest to o tyle istotne, iż projekt powinien oddziaływać na region i sytuację w regionie. Oczywiście to oddziaływanie w praktyce nie będzie mieć charakteru istotnie zmieniającego sytuację w regionie. Zakładając, że w związku z realizacją projektu powstanie kilka nowych miejsc pracy, nie można oczekiwać, iż poziom bezrobocia w regionie spadnie o kilka procent. Oddziaływanie to będzie na poziomie dziesiętnych lub nawet setnych procenta. Jednak z punktu widzenia całego regionu i realizacji wielu projektów o podobnym charakterze poziom bezrobocia może istotnie spaść nawet o kilka procent.
W tym rozdziale konieczne jest również odniesienie oddziaływania projektu do odpowiedniego sektora gospodarki. Jeżeli przedmiotem projektu jest zakup linii produkcyjnej w obszarze np. produkcji butów, konieczne jest wskazanie w studium, jak sektor ten rozwija się na terenie regionu, ale również na terenie całego kraju.
Analiza odbiorców projektu
Kolejnym elementem studium jest analiza użytkowników, odbiorców projektu. Każdy projekt jest realizowany dla konkretnej grupy odbiorców. Będą to klienci przedsiębiorstwa usystematyzowani w odpowiednie grupy, np. odbiorcy hurtowi, detaliczni czy też według innego klucza: odbiorcy krajowi czy zagraniczni. Systematyka grup odbiorców zależy od wielkości projektu, przedsiębiorcy i od branży. Ta część studium będzie stanowić podstawę do określenia poziomu przychodów przedsiębiorstwa w wyniku realizacji i w wyniku zaniechania realizacji projektu. Wzrost liczby odbiorców usług i towarów wnioskodawcy stanowi odzwierciedlenie wpływu projektu na bezpośrednich klientów przedsiębiorstwa oraz na wzrost przychodów.
Identyfikacja projektu
Bardzo ważnym rozdziałem w studium jest identyfikacja projektu. W tym miejscu konieczne jest posłużenie się Podręcznikiem Komisji Europejskiej z 2004 r. „Zarządzanie Cyklem Projektu” (ang. Manual Project Cycle Management)1. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej każdy projekt powinien mieć jasno zdefiniowany cel główny, którego realizacja mierzona jest za pomocą odpowiednich wskaźników (rezultaty projektu). Cel ten będący odzwierciedleniem korzyści dla odbiorców projektu wpłynie na realizację celów wyższego rzędu, tzw. celów ogólnych. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dopiero po „zgromadzeniu” produktów projektu.
Przykład
Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnej linii produkcyjnej, dzięki której możliwy będzie wzrost wydajności firmy. W tym przypadku celem głównym projektu nie będzie sam zakup linii produkcyjnej, gdyż takie działanie w gruncie rzeczy nie stanowi celu działania przedsiębiorstwa. Celem jest wzrost wydajności czy np. zwiększenie możliwości dotarcia do specyficznej grupy klientów. Sama linia produkcyjna jest jedynie produktem, który umożliwi osiągnięcie celu głównego (zwiększenie wydajności firmy). Nigdy inwestycja jako taka nie będzie celem projektu. Dopiero jej uruchomienie i dalsze efekty w odniesieniu do zmian zachodzących w przedsiębiorstwie można uznać za cel główny projektu (zwany również celem bezpośrednim).
Cele ogólne projektu to jego oddziaływanie na sytuację społeczno-gospodarczą regionu. Dzięki zwiększonej wydajności firmy możliwe będzie zmniejszenie bezrobocia w regionie, gdyż spowoduje to powstanie kilku nowych miejsc pracy.
Identyfikacja projektu to rozdział bardzo szeroki wymagający dodatkowej lektury, jaką jest wyżej wspominany Podręcznik Komisji Europejskiej.
Założeniem identyfikacji projektu jest z jednej strony określenie tzw. poziomu celów, a z drugiej przypisanie wskaźników, które w sposób liczbowy wskażą poziom realizacji celów.
Przykład
Celem głównym jest wzrost wydajności przedsiębiorstwa. Wskaźnikiem (miarą) dla tego celu będzie np. wzrost wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstwa, wzrost wartości produkcji czy liczba nowych miejsc pracy. Dla celów ogólnych wskaźnikiem może być zmniejszenie bezrobocia w regionie czy zwiększenie wskaźnika nakładów innowacyjnych w regionie. Natomiast wskaźnikiem dla najniższego poziomu celów – produktu – będzie liczba zakupionych maszyn, urządzeń w ramach danej linii produkcyjnej.
Prawidłowe określenie wskaźników jest bardzo istotne i stanowi jeden z najtrudniejszych elementów identyfikacji projektu. Ważne przy tym jest to, że określone w studium i wniosku wskaźniki będą musiały zostać osiągnięte na poziomie celu głównego i produktów. Tak więc, jeżeli w studium oświadczymy, że w wyniku realizacji projektu powstanie 10 nowych miejsc pracy, to w procesie monitoringu projektu będziemy musieli wskazać nowe umowy o pracę dla stanowisk niezbędnych przy obsłudze projektu.
W końcowej części tego rozdziału konieczne jest posłużenie się tzw. matrycą logiczną, która stanowi zestawienie wszystkich celów, wskaźników, a także innych elementów niezbędnych dla projektu.
Szczegółowe informacje na temat procedury prawidłowego określenia celów, wskaźników oraz opracowania matrycy znajdują się w ww. Podręczniku Komisji Europejskiej.
Analiza instytucjonalna
Kolejny element studium to analiza instytucjonalna, czyli precyzyjne określenie, kto jest wnioskodawcą w sensie: statusu prawnego, struktury organizacyjnej, a także zespołu projektowego.
Ważnym elementem jest określenie trwałości projektu, czyli możliwości kontynuacji projektu w przyszłości. UE w tym względzie narzuca kilka istotnych wymogów, a mianowicie o trwałości można mówić w kilku aspektach:
• Trwałość finansowa projektu to samofinansowanie projektu po zakończeniu dofinansowania z funduszy unijnych. Ten aspekt studium może być również ujęty w dalszej części odnoszącej się do finansów projektu. Istotne jest to, że Unia wymaga, aby projekty, po zakończeniu finansowania zewnętrznego, mogły funkcjonować bez konieczności ich dalszego finansowania. Konieczna jest po prostu dochodowość projektu w perspektywie najbliższych lat.
• Trwałość techniczna projektu to możliwość dalszego technicznego rozwoju projektu, a także szacunek niezbędnych nakładów koniecznych na unowocześnienie inwestycji. Ten opis trwałości może również znaleźć się w dalszej części studium dotyczącej analizy technicznej projektu.
• Najważniejsza z punktu widzenia wymogów unijnych jest trwałość w zakresie własności produktów projektu. Oznacza to, iż w perspektywie 5 lat po zakończeniu realizacji projektu, produkty (czyli maszyny i urządzenia zakupione w ramach projektu) nie powinny zmienić właściciela, jak również nie powinny podlegać modyfikacjom zmieniającym ich przeznaczenie (zakaz zbycia zakupionych w ramach projektu ww. maszyn i urządzeń). Jest to istotne np. w sytuacji, gdy w ramach projektu zostaje zakupiony np. grunt i wybudowany budynek. Zarówno te, jak i inne elementy projektu nie mogą zostać zbyte przez wnioskodawcę.
• Dopełnieniem omówienia tego tematu jest trwałość organizacyjna, czyli omówienie, jak będzie wyglądać struktura zarządzania projektem po zakończeniu jego dofinansowania.
W studium wykonalności powinna się również znaleźć informacja na temat prawnej możliwości wykonania projektu. Oznacza to konieczność opisu stanu prawnego gruntów, gdzie inwestycja ma zostać zrealizowana, a także innych aspektów prawnych związanych z rozpoczęciem inwestycji.
Analiza techniczna
Kolejny element studium to analiza techniczna. W tym miejscu należy dokonać szczegółowego opisu technicznego inwestycji, czyli określenia parametrów technicznych, cech konstrukcyjnych, architektonicznych, cech samej technologii, a także charakterystycznych dla projektu rozwiązań technologicznych. Opis ten powinien mieć bezpośrednie przełożenie na produkty projektu, o czym była już wyżej mowa.
Ponadto w tym miejscu konieczny jest opis aktualnych zasobów wnioskodawcy, szczególnie jeżeli przedmiotem projektu jest modyfikacja czy modernizacja już posiadanych zasobów. Opis ten należy dokonać w zakresie odnoszącym się do projektu. Nie jest konieczne omówienie np. zasobów środków transportu, jeżeli nie ma to żadnego wpływu na projekt. Takie informacje można przedstawić w analizie instytucjonalnej jako prezentacja samego przedsiębiorcy.
Analiza finansowa i ekonomiczna
Ostatnie dwie bardzo ważne analizy to analiza finansowa i ekonomiczna.
Analiza finansowa obejmuje szczegółowe omówienie nakładów inwestycyjnych na realizację projektu, w tym harmonogram rzeczowo-finansowy, a także źródła finansowania projektu (z wyszczególnieniem wielkości kredytu). Ponadto konieczne jest przedstawienie symulacji wydatków w okresie eksploatacji projektu, w tym nakłady odtworzeniowe i koszty operacyjne.
Dzięki obliczeniu kosztów w okresie realizacji oraz eksploatacji inwestycji, a także związanych z tym przychodów, możliwe będzie obliczenie wskaźnika korzyści/koszty z inwestycji.
Istotne jest wykazanie ewentualnych przychodów w okresie jej współfinansowania ze środków unijnych. Jeżeli inwestycja będzie generować jakiekolwiek przychody w tym okresie, będą one odejmowane od poziomu dofinansowania. Nawet jeżeli wnioskodawca oświadczy, iż takie przychody nie będą generowane, natomiast w efekcie okaże się, iż są one generowane, to w trakcie rozliczania projektu będą one odejmowane od dofinansowania. Konieczne jest również dokonanie obliczenia poziomu dofinansowania projektu, który oczywiście nie może przekroczyć maksymalnego poziomu określonego w Uzupełnieniu do SPO WKP.
Na zakończenie należy obliczyć wewnętrzną stopę zwrotu inwestycji (IRR) oraz finansową wartość zaktualizowaną netto z inwestycji (NPV).
Elementem tej analizy jest również analiza wrażliwości projektu.
Jednym z ostatnich rozdziałów studium wykonalności jest analiza ekonomiczna, w ramach której konieczne jest wykazanie kosztów i korzyści społecznych wynikających z realizacji inwestycji. Określenie korzyści społecznych powinno być zgodne z wcześniej określonymi wskaźnikami dla celów ogólnych, które odzwierciedlają wpływ projektu na sytuację społeczno-gospodarczą regionu i danego sektora. Podobnie jak w przypadku analizy finansowej również przy kosztach i korzyściach społecznych należy obliczyć ekonomiczną wewnętrzną stopę zwrotu inwestycji oraz ekonomiczną wartość zaktualizowaną netto z inwestycji.
Na zakończenie studium należy zamieścić rozdział stanowiący podsumowanie całości problematyki.
Tak sporządzone studium będzie stanowić nie tylko obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie, ale również podstawę do sporządzenia tego wniosku w sposób spójny, logiczny i nie budzący wątpliwości. W tej sytuacji problematyka wniosku nie powinna nastręczać żadnych problemów, gdyż większość z nich została omówiona powyżej.
Wydatki kwalifikowane
Projekt musi spełniać wymogi unijne, w tym m.in. te dotyczące wydatków kwalifikowanych. Wydatki kwalifikowane są to wydatki, które stanowią podstawę do obliczenia poziomu dofinansowania. Istnieją dwa podstawowe warunki, które muszą zostać spełnione przez wnioskodawcę, aby mógł zaliczyć określone wydatki do kwalifikowanych:
• wydatek musi być bezpośrednio związany z projektem i służyć osiągnięciu celów projektu;
• wydatek musi zostać faktycznie poniesiony i udokumentowany.
Oczywiście powyższe warunki nie wyczerpują wszystkich tzw. szczegółowych warunków kwalifikowalności wydatków. Wszystkie wydatki inwestycyjne mogą być ponoszone najwcześniej z chwilą złożenia wniosku o dofinansowanie i konieczne jest zastosowanie uproszczonej procedury zamówień publicznych. Końcowy termin ponoszenia wydatków zostanie każdorazowo określony w decyzji przyznającej pomoc finansową, jednak nie później niż 30 czerwca 2008 r.
Wykaz wydatków zależy od działania, w ramach którego projekt zostaje złożony. Wykaz taki został zamieszczony w Uzupełnieniu do Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
Załączniki do wniosku o dofinansowanie
Poza studium wykonalności, które jest niezbędnym załącznikiem do wniosku w przypadku wszystkich projektów inwestycyjnych, konieczne jest przedłożenie jeszcze kilku innych załączników, precyzyjnie przygotowanych zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
Wykaz załączników jest inny dla każdego działania, natomiast można przykładowo wymienić takie załączniki, jak:
1) aktualny odpis z KRS, uwierzytelniona kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, albo, jeżeli wnioskodawcą jest przedsiębiorca zagraniczny – odpowiedni dokument wydany przez właściwe władze zagraniczne,
2) aktualne (do 6 miesięcy) zaświadczenie z urzędu skarbowego i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa.
Powyższe załączniki przedstawione zostały przykładowo, gdyż to charakter projektu będzie decydował o tym, jakie załączniki należy dołączyć.
Złożenie wniosku o dofinansowanie
Przed zamknięciem terminu wniosek należy złożyć we właściwej Instytucji Wdrażającej. W zależności od działania może to być Ministerstwo Gospodarki i Pracy (poddziałanie 2.2.1), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (działanie 2.3.) czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (działanie 2.4.).
Procedura wyboru projektu
Po złożeniu wniosków o dofinansowanie i zamknięciu rundy aplikacyjnej rozpoczyna się procedura oceny wniosku. Pierwsza ocena jest oceną formalną pod względem terminu złożenia wniosku, poprawności wypełnienia oraz kompletności załączonych dokumentów.
Drugi etap oceny to ocena merytoryczna. Na tym etapie przyznawane są punkty za spełnianie określonych kryteriów, które określone są odrębnie dla poszczególnych działań. Przykładowo można podać następujące kryteria merytoryczne (dla działania 2.2.1):
• liczba nowych miejsc pracy,
• wpływ inwestycji na ochronę środowiska,
• poziom innowacyjności technologii wytwarzanych w ramach nowej inwestycji wyrobów i usług i wiele innych.
Przed złożeniem wniosku każdy wnioskodawca powinien przeanalizować wszystkie kryteria (zostały one zamieszczone w załączniku do Uzupełnienia do SPO WKP) w celu samodzielnego określenia, ile projekt może uzyskać punktów i w jakim stopniu spełnia kryteria danego działania.
Po dokonaniu oceny merytorycznej wniosków i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów sporządzana jest lista projektów, natomiast te z największą liczbą punktów otrzymują dofinansowanie.

Monika Maziarka
Firma Doradcza Monika Maziarka

1 Polecam oryginalną wersję anglojęzyczną dostępną na stronach Komisji Europejskiej http://europa.eu.int/comm/euro- peaid/qsm/documents/pcm manual 2004 en.pdf w sposób bardzo istotnie różniącą się od polskiego tłumaczenia dostępnego m.in. na stronach Funduszu Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl//download/eual-podrecznik zarzadzania.pdf


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA