Kategorie

Nowe zasady opodatkowania usług - przepisy wykonawcze do VI dyrektywy

Rozporządzenie Rady UE nr 1777/2005 z 17 października 2005 r. (Dz.U. Nr L 288) zostało wprowadzone do prawodawstwa Unii Europejskiej (a tym samym Polski) w celu zapewnienia prawidłowego i bardziej ujednoliconego stosowania przepisów VI Dyrektywy Rady 77/388/EWG. Przepisy rozporządzenia powstały również dlatego, by doprowadzić do lepszego funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Normy te są niezbędne, zwłaszcza w przypadku występowania rozbieżności między krajami członkowskimi Wspólnoty w zakresie stosowania przepisów VI dyrektywy odnoszących się do miejsca sprzedaży, co może prowadzić do podwójnego opodatkowania transakcji transgranicznych. Ponadto rozporządzenie nadaje moc prawną opiniom i interpretacjom podatkowym, wydawanym dotychczas przez Komitet VAT, działający przy Komisji Europejskiej (ciało konsultacyjne, z którym państwa członkowskie muszą uzgadniać kształt niektórych przepisów o VAT).
Rozporządzenie, poza art. 13, który obowiązuje od 1 stycznia 2006 r., wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r. Obowiązujące już przepisy odnoszą się do podstawy opodatkowania, gdy płatność jest uiszczana kartą kredytową lub debetową, natomiast normy, które będą obowiązywać w terminie późniejszym, dotyczą, między innymi, miejsca opodatkowania sprzedaży oprogramowania czy usług edukacji przez Internet. Są też przepisy precyzujące zakres niektórych zwolnień z podatku i postępowania z elektronicznymi dokumentami przywozowymi.
W tym numerze przeanalizujmy szczegółowo regulacje dotyczące usług i miejsca ich świadczenia.

Sprzedaż opcji (art. 3 ust. 1 rozporządzenia)

Sprzedaż opcji, jako instrumentu finansowego, od 1 lipca br. nie będzie stanowić dostawy towarów realizowanej na mocy tej opcji bądź z niej wynikającej. Mamy w tym przypadku do czynienia ze świadczeniem usług w rozumieniu art. 6 (1) VI dyrektywy (czyli każda transakcja niestanowiąca dostawy towarów w rozumieniu art. 5). Przy czym należy zauważyć, iż takie świadczenie usług (sprzedaż opcji) różni się od transakcji podstawowych, do których się odnosi. Należy to traktować jako świadczenie usług odrębne od usługi podstawowej.
Według nowych regulacji będą rozliczane transakcje sprzedaży opcji (łącznie z negocjacjami, ale bez czynności zarządzania i przechowywania) dotyczące akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem:
• dokumentów ustanawiających tytuł własności w stosunku do towarów,
• praw lub papierów wartościowych dotyczących depozytu i bieżących rachunków, płatności, transferów, długów, czeków i papierów wartościowych, z wyjątkiem jednakże odzyskiwania długów i factoringu.

Usługi montażu (art. 3 ust. 1 i 5 rozporządzenia
)

Również montaż maszyn z otrzymanych przez klienta części będzie uznany za usługę, o której mowa w art. 6 (1) VI dyrektywy, a nie za dostawę towarów.
Ponadto ustalono nowe zasady określania miejsca świadczenia tych usług. Miejscem świadczenia usług montażu będzie miejsce, gdzie usługi te faktycznie są wykonywane. Jednak te zasady ustalania miejsca świadczenia odnoszą się wyłącznie do wykonywania czynności montażu środka trwałego, który nie jest nieruchomością. Oznacza to, że zasad tych nie będzie się stosować do usług montażu i instalacji takich urządzeń, jak np. urządzenia klimatyzacyjne, w sytuacji gdy wykonywana czynność obejmuje przyłączenie takiego urządzenia do budynku.

Miejsce świadczenia usług

Dla niektórych usług ujednolicono zasady ustalania miejsca ich świadczenia. Są to następujące usługi:
tłumaczeń pisemnych, wykonywane na rzecz klientów mających siedzibę poza terytorium Wspólnoty lub dla podatników z siedzibą na terytorium Wspólnoty (poza terytorium usługodawcy) – miejscem świadczenia wykonywanych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania,
przyznania prawa do transmisji telewizyjnych meczów piłkarskich (piłka nożna), w okolicznościach przyznania tego prawa w państwie trzecim na rzecz podatników ze Wspólnoty – miejsce świadczenia tych usług będzie w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności usługobiorcy,
związane ze zwrotami VAT dla podmiotów posiadających siedzibę na terytorium Wspólnoty) – miejsce świadczenia wykonywanych usług będzie w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności usługobiorcy; przepis ten będzie miał zastosowanie w przypadku świadczenia między innymi usług związanych z pomocą w otrzymaniu zwrotu VAT w innym kraju UE niż miejsce siedziby, prowadzenia działalności lub zamieszkania podatnika.

Przepisy doprecyzowujące (art. 9–11 rozporządzenia)

Potwierdzono, że pośrednicy, którzy działają w imieniu i na rachunek osób trzecich, jeśli pośredniczą przy świadczeniu usług (art. 9 (2)(e) tiret siódme):
• przeniesienia i udzielenia praw autorskich, patentów, licencji, praw do znaków towarowych i podobnych praw,
• reklamowych,
• konsultantów, inżynierów, biur konsultingowych, prawników, księgowych oraz innych podobnych usług, jak również przetwarzania danych i dostarczania informacji,
• zobowiązania do całkowitego lub częściowego powstrzymania się od wykonywania działalności zawodowej lub prawa,
• operacji bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych łącznie z reasekuracją, z wyjątkiem wynajmu skrytek sejfowych,
• zapewnienia personelu,
to pośrednicy działający zarówno w imieniu i na rzecz usługodawcy, jak i usługobiorcy. Oznacza to, że miejscem świadczenia tych usług, wykonywanych na rzecz usługobiorcy lub usługodawcy, mających swe przedsiębiorstwo poza terytorium Wspólnoty, lub podatnikom mającym przedsiębiorstwo we Wspólnocie, ale nie w tym samym kraju co dostawca, jest miejsce, gdzie klient założył swoje przedsiębiorstwo lub ma stałe miejsce prowadzenia działalności, z którego świadczona jest usługa lub, w przypadku braku takiego miejsca, miejsce jego stałego zamieszkania lub miejsce, gdzie zwykle przebywa.

Usługi elektroniczne (art. 10–12 rozporządzenia)

Regulacja ta, oprócz powtórzenia definicji usług elektronicznych, wymienia wprost, przykładowo, jakie usługi można uznać za usługi elektroniczne. Prawidłowe sklasyfikowanie tych usług będzie miało zasadnicze znaczenie dla ustalenia miejsca świadczenia tych usług, obowiązku podatkowego, stawki VAT. Tak jak do tej pory, za usługi elektroniczne uważa się usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie jest zautomatyzowane i które wymagają niewielkiego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Ponadto zostały wymienione przykładowe usługi elektroniczne. Są to w szczególności poniższe usługi, jeśli są świadczone przez Internet lub sieć elektroniczną:
• ogólnie produkty w formie cyfrowej łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami i nowszymi wersjami oprogramowania;
• usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takie jak witryna lub strona internetowa;
• usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane Internetem lub siecią elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę;
• odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towaru lub usługi za pośrednictwem witryny internetowej, działającej jako rynek on-line, na którym potencjalni kupcy przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu automatycznych procedur oraz na którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie przez komputer;
• pakiety usług internetowych, oferujących dostęp do informacji, w których aspekty telekomunikacyjne są natury pomocniczej lub drugorzędnej (czyli pakiety wykraczające poza oferowanie samego dostępu do Internetu i obejmujące inne elementy, takie jak strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji meteorologicznych lub turystycznych; gier; umożliwiają hosting witryn internetowych; dostęp do grup dyskusyjnych; etc.);
• projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, zdalne utrzymywanie i konserwacja oprogramowania i sprzętu (pkt 1 załącznika L do dyrektywy 77/388/EWG):
– tworzenie i hosting witryn internetowych,
– automatyczna konserwacja oprogramowania, zdalnie i on-line,
– zdalne zarządzanie systemami,
– hurtownie danych on-line, umożliwiające elektroniczne przechowywanie i wyszukiwanie konkretnych danych,
– dostarczanie on-line przestrzeni na dysku na żądanie;
• dostarczanie i aktualizacja (pkt 2 załącznika L do dyrektywy 77/388/EWG):
– uzyskiwanie dostępu on-line i pobieranie oprogramowania (w szczególności programy w zakresie zamówień publicznych/księgowości, programy antywirusowe) oraz jego uaktualnień,
– oprogramowanie blokujące pojawianie się banerów reklamowych,
– sterowniki do pobierania, takie jak programy ustawiające interfejsy komputera i urządzeń peryferyjnych (np. drukarek),
– automatyczna instalacja on-line filtrów na witrynach internetowych,
– automatyczna instalacja on-line zabezpieczeń typu firewalls;
• dostarczanie obrazów, tekstów i informacji oraz udostępnianie danych (pkt 3 załącznika L do dyrektywy 77/388/EWG):
– uzyskiwanie dostępu i pobieranie motywów pulpitów,
– uzyskiwanie dostępu i pobieranie obrazów, fotografii i wygaszaczy ekranu,
– zawartość książek w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych,
– prenumerata gazet i czasopism on-line,
– dzienniki logowania i statystyki odwiedzania stron internetowych,
– wiadomości, informacje o sytuacji na drogach oraz prognozy pogody on-line,
– informacje generowane automatycznie on-line przez oprogramowanie po wprowadzeniu przez klienta określonych danych, takich jak dane prawne lub finansowe (w szczególności stale uaktualniane kursy giełdowe),
– dostarczanie przestrzeni reklamowej, szczególnie banerów reklamowych na stronach lub witrynach internetowych,
– korzystanie z wyszukiwarek i katalogów internetowych;
• dostarczanie muzyki, filmów i gier, w tym gier losowych i hazardowych, oraz relacji z wydarzeń politycznych, kulturalnych, artystycznych, sportowych, naukowych i rozrywkowych (pkt 4 załącznika L do dyrektywy 77/388/EWG):
– uzyskiwanie dostępu i pobieranie muzyki na komputery i telefony komórkowe,
– uzyskiwanie dostępu i pobieranie sygnałów dźwiękowych, urywków nagrań, dzwonków i innych dźwięków,
– uzyskiwanie dostępu i pobieranie filmów,
– pobieranie gier na komputery i telefony komórkowe,
– uzyskiwanie dostępu do automatycznych gier on-line, które wymagają użycia Internetu lub innych podobnych sieci elektronicznych, gdy gracze są od siebie oddaleni;
• usługi edukacyjne świadczone na odległość (pkt 5 załącznika L do dyrektywy 77/388/EWG):
– automatyczne nauczanie na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka, łącznie z klasami wirtualnymi, z wyjątkiem sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem,
– ćwiczenia wypełniane przez ucznia on-line i sprawdzane automatycznie, bez udziału człowieka.

Przykład
Podatnik świadczy usługi edukacyjne w swojej siedzibie (kurs językowy). Bardzo często wysyła materiały swoim uczniom przez Internet. Dlatego nadal usługi te będą uznane za usługi edukacyjne. Oznacza to, że miejscem ich świadczenia będzie miejsce jego siedziby i usługi te będą zwolnione z VAT. Gdyby, na przykład, uczniowie wypełniali testy w Internecie, które byłyby automatycznie sprawdzane, to świadczone usługi byłyby sklasyfikowane do usług elektronicznych, co zmieniłoby miejsce ich świadczenia.

Jednocześnie wskazano przykładowe usługi, których nie można uznać za usługi elektroniczne:
• usługi nadawcze radiowe i telewizyjne (art. 9 ust. 2 lit. e) tiret jedenaste dyrektywy 77/388/EWG);
• usługi telekomunikacyjne (art. 9 ust. 2 lit. e) tiret dziesiąte dyrektywy 77/388/EWG);
• dostawy następujących towarów i świadczenie następujących usług:
– towary, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się elektronicznie,
– płyty CD-ROM, dyskietki i podobne nośniki fizyczne,
– materiały drukowane, takie jak książki, biuletyny, gazety i czasopisma,
– płyty CD, kasety magnetofonowe,
– kasety wideo, płyty DVD,
– gry na płytach CD-ROM,
– usługi świadczone przez osoby takie jak prawnicy lub doradcy finansowi, którzy udzielają swym klientom porad za pomocą poczty elektronicznej,
– usługi edukacyjne, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (czyli poprzez zdalne połączenie),
– usługi fizyczne off-line naprawy sprzętu komputerowego,
– hurtownie danych off-line,
– usługi reklamowe, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji,
– centra wsparcia telefonicznego (ang. helpdesk),
– usługi edukacyjne świadczone korespondencyjnie, zwłaszcza za pośrednictwem poczty,
– konwencjonalne usługi aukcyjne, przy których niezbędny jest udział człowieka, niezależnie od sposobu składania ofert,
– usługi telefoniczne z elementem wideo, znane też pod nazwą usług wideofonicznych,
– dostęp do Internetu i stron World Wide Web,
– usługi telefoniczne świadczone przez Internet.

Specjalne regulacje dotyczące usług elektronicznych (art. 20 rozporządzenia)

Podatnik, który korzysta ze specjalnego systemu dla usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 26c (B) VI dyrektywy 77/388/EWG), nieposiadający przedsiębiorstwa, może zostać w każdej chwili wykluczony z tego systemu przez państwo członkowskie, które go zarejestrowało, jeżeli spełnia kryteria takiego wyłączenia. Nie ma zatem konieczności oczekiwania na wyłączenie z systemu, np. do końca kwartału lub roku podatkowego.
W polskiej ustawie o VAT zasady korzystania ze szczególnej procedury przy świadczeniu usług elektronicznych regulują art. 131–134.
Ponadto w deklaracji podatkowej uwzględnia się jedynie sprzedaż usług realizowanych do dnia wykluczenia z systemu. W tym przypadku deklarację należy złożyć w terminie 20 dni, licząc od końca kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło wykluczenie. Deklaracja ta nie ma wpływu na zobowiązania danej osoby, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów w danym państwie członkowskim Wspólnoty.
Ponadto określono szczególne zasady rozliczania tych transakcji. Korektę VAT należnego za dany kwartał można wykazać jedynie w deklaracji odnoszącej się do tego kwartału, jak również płatność podatku powinna być przypisana wyłącznie do danej deklaracji. Nie można dokonywać korekty w bieżącej deklaracji. Kwoty wykazane w deklaracjach w ramach ww. specjalnego systemu nie podlegają żadnym zaokrągleniom. Zatem deklaracja ta zawiera dokładną kwotę VAT (z groszami), taka również kwota podlega wpłacie do urzędu.

Podstawa opodatkowania (art. 13 rozporządzenia)

Ten przepis rozporządzenia zapewnia, by podstawa opodatkowania nie była zmniejszana w przypadku, gdy łączna kwota (cena) za dostawę towarów lub świadczenie usług pozostanie niezmieniona, bez względu na sposób płatności. Oznacza to, że podstawę opodatkowania stanowi cała kwota przekazana sprzedawcy. Uregulowanie to wynika z faktu, że w przypadku płatności za towary bądź usługi kartą kredytową lub debetową cena klienta pozostaje bez zmian, natomiast za tego rodzaju płatności pobierana jest prowizja, która zmniejsza podstawę za płatność kartą. Przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 2006 r.

Maria Bera
pracownik organów podatkowych, specjalista w zakresie VAT


Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.