Kategorie

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe według MSSF po raz pierwszy

Wykorzystanie możliwości sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF, jaką daje art. 45 ustawy o rachunkowości, wiąże się z dużym wyzwaniem. Celem artykułu jest przedstawienie, w jakim zakresie przy sporządzaniu po raz pierwszy sprawozdania finansowego zgodnie ze standardami międzynarodowymi ma zastosowanie MSSF nr 1 - "Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy".
Punktem wyjścia do prowadzenia rachunkowości zgodnie z MSR/MSSF jest sporządzenie bilansu otwarcia na dzień przejścia na MSR/MSSF. Jeżeli dniem przejścia będzie np. 1 stycznia 2007 r., to na ten dzień wymagane jest sporządzenie bilansu otwarcia. Przygotowane zgodnie z MSR/MSSF sprawozdanie finansowe powinno zawierać dane porównawcze co najmniej za poprzedni okres obrotowy.
Oznacza to, że nie wystarczy sporządzenie sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2007 r., spółka powinna dokonać przekształcenia danych porównawczych również na 31 grudnia 2006 r.
UWAGA!
Bilans otwarcia na dzień przejścia nie musi być prezentowany w pierwszym sprawozdaniu finansowym.
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnego z MSR/MSSF będzie wymagać stosowania przez cały okres sprawozdawczy tych samych zasad wyceny i prezentacji danych finansowych, które obowiązują na dzień sprawozdawczy. Dniem sprawozdawczym jest dzień bilansowy, na który sporządzane jest pierwsze sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF. Zasady rachunkowości należy w tym przypadku stosować retrospektywnie – co oznacza, że pierwsze sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF prezentuje się tak, jak gdyby jednostka od zawsze przedstawiała swoje sprawozdania finansowe zgodnie z tymi zasadami.
Korekty wynikające z zastosowania MSR/MSSF po raz pierwszy są ujmowane jako niepodzielony wynik z lat ubiegłych (odpowiada to pozycji pasywów A.VII „Zysk/strata z lat ubiegłych” według struktury bilansu w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.)
MSSF nr 1 dopuszcza rezygnację z zastosowania niektórych rozwiązań MSR/MSSF przy sporządzaniu bilansu otwarcia. Są to:
• opcjonalne wyłączenia z wcześniejszego zastosowania MSR/MSSF,
• obowiązkowe wyłączenia z wcześniejszego zastosowania MSR/MSSF.

Opcjonalne wyłączenia z retrospektywnego zastosowania MSR/MSSF

MSSF nr 1 dopuszcza stosowanie katalogu wyłączeń przy sporządzaniu bilansu otwarcia zgodnego z MSR/MSSF. Wyłączenia te wynikają z wymagania retrospektywnego zastosowania standardów, co w pewnych przypadkach jest niewykonalne lub powoduje obniżenie wartości informacyjnej danych przedstawionych w sprawozdaniu. Spółki mogą stosować wszystkie wyłączenia lub część z nich bądź zrezygnować z ich stosowania.
Przy sporządzaniu zgodnego z MSR/MSSF bilansu otwarcia wyłączeniu spod ich regulacji mogą podlegać następujące obszary i operacje:
Połączenia jednostek gospodarczych
Połączenia jednostek gospodarczych rozpoznane w księgach przed dniem przejścia na MSR/MSSF nie muszą być w pełni przekształcane zgodnie z zapisami MSSF nr 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”. MSSF nr 1 identyfikuje obszary, które powinny być dostosowane do wymagań standardów międzynarodowych. Zgodnie z nimi spółka powinna rozpoznać aktywa i zobowiązania, które spełniają odpowiednie kryteria określone w MSR/MSSF. Wartość przejętych aktywów i zobowiązań wycenia się w bilansie otwarcia zgodnym z MSR/MSSF w wartości godziwej.
Wartość godziwa jako koszt wytworzenia
W momencie przejścia na MSR/MSSF spółka ma możliwość wyceny poszczególnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej, która będzie stanowić podstawę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych w następnych latach obrotowych.
Świadczenia na rzecz pracowników
MSSF nr 1 dopuszcza częściowe rozpoznanie wyników wyceny aktuarialnej programów pracowniczych. Pełne ujęcie wyników wyceny aktuarialnej musi obejmować wszystkie programy pracownicze obowiązujące w spółce.
Skumulowane różnice kursowe
Wyłączenie z retrospektywnego zastosowania umożliwia spółce nierozpoznawanie na dzień przejścia na MSR/MSSF różnic kursowych z tytułu przeliczeń danych finansowych spółek zależnych. Jakkolwiek późniejsze zbycie udziałów w jednostkach zależnych będzie się wiązało z koniecznością rozpoznania różnic kursowych powstałych zarówno przed dniem przejścia na MSR/MSSF, jak i po przejściu na MSR/MSSF, aż do momentu zbycia udziałów.
Płatności związane z akcjami
Spółki mogą stosować MSSF nr 2 „Płatności w formie akcji własnych” w odniesieniu do transakcji rozliczanych w kapitale zawartych przed 7 listopada 2002 r. lub następujących po 7 listopada 2002 r. z terminem realizacji przed 1 stycznia 2005 r. oraz dniem przejścia na MSR/MSSF. Warunkiem zastosowania MSSF nr 2 jest wcześniejsze publiczne ujawnienie wartości godziwej tych instrumentów finansowych na dzień dokonania ich wyceny.
Aktywa i zobowiązania jednostek powiązanych
Jeżeli jednostka zależna przechodzi na MSR/MSSF wcześniej niż jednostka dominująca, to w sprawozdaniu skonsolidowanym aktywa i zobowiązania jednostki zależnej powinny być ujęte według wartości bilansowych z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych.
Gdy jednostka zależna przechodzi na MSR/MSSF później niż jednostka dominująca, wówczas powinna wycenić aktywa i zobowiązania według wartości bilansowych uwzględnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu jednostki dominującej na dzień przejścia jednostki dominującej na MSR/MSSF albo zgodnie z MSSF nr 1.
Transakcje regulowane instrumentami kapitałowymi
MSSF nr 32 wymaga wydzielania z zobowiązań finansowych elementów kapitałowych, które są prezentowane jako kapitał zakładowy. Element zobowiązania, który odpowiada naliczonym kosztom odsetek, jest prezentowany jako niepodzielny wynik z lat ubiegłych.
Od spółek nie wymaga się podziału zobowiązań finansowych na element kapitałowy i element stanowiący zobowiązanie, jeżeli na dzień przejścia na MSR/MSSF zobowiązanie finansowe zostało uregulowane.
Prezentacja instrumentów finansowych rozpoznanych przed sporządzeniem bilansu otwarcia według MSR/MSSF
MSR nr 39 pozwala rozpoznać instrumenty finansowe na moment nabycia jako aktywa lub zobowiązania finansowe według wartości godziwej i korekty z tego tytułu wykazać w rachunku zysków i strat albo jako dostępne do sprzedaży. Taka klasyfikacja może być dokonana na moment przejścia na MSR/MSSF.
Zobowiązania wynikające z przywrócenia do stanu pierwotnego miejsca, w którym znajdował się składnik aktywów
Wyłączenie umożliwia przyjęcie uproszczonej metody kalkulacji zobowiązania wynikającego z przewidywanych kosztów związanych z przywróceniem do stanu pierwotnego miejsca, w którym znajdował się składnik aktywów (wycofanie z eksploatacji, rekultywacja terenu i podobne zobowiązania). W przypadku skorzystania z tego uproszczenia w wartości rzeczowych aktywów trwałych spółka powinna uwzględnić zdyskontowaną wstecz (do dnia powstania zobowiązania) kwotę zobowiązania z tytułu przywrócenia do stanu pierwotnego miejsca, w którym znajdował się składnik aktywów, po uwzględnieniu odpisów amortyzacyjnych od dnia powstania zobowiązania do dnia przejścia na MSR/MSSF.
Wycena aktywów finansowych i zobowiązań finansowych
Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek, może na moment ich nabycia stanowić wartość rynkowa podobnego instrumentu notowanego na rynku lub wartość tego instrumentu, którego wycena została oparta na danych rynkowych podobnego instrumentu.

Obowiązkowe wyłączenia z retrospektywnego zastosowania MSR/MSSF

Zamknięty katalog obowiązkowych wyłączeń z retrospektywnego zastosowania wynika z tego, że pewnych zmian nie da się przeprowadzić wstecz w sposób wiarygodny.
Wyksięgowanie aktywów i zobowiązań finansowych
Spółki nie powinny rozpoznawać aktywów i zobowiązań finansowych w bilansie otwarcia zgodnym z MSR/MSSF z tytułu transakcji zawartych przed 1 stycznia 2004 r., jeżeli nie rozpoznawały tych transakcji w sprawozdaniu jednostkowym. Istnieje możliwość rozpoznania tych transakcji w bilansie zgodnym z MSR/MSSF, jeżeli na dzień dokonania transakcji spółka posiadała informacje wymagane przez MSR nr 39.
Rachunkowość zabezpieczeń
Rachunkowość zabezpieczeń można stosować tylko w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów zawartych w MSR nr 39. W związku z tym w bilansie otwarcia nie powinny być prezentowane transakcje zabezpieczające, które nie spełniają warunków opisanych w MSR nr 39.
Szacunki
Szacunki wykorzystywane na dzień przejścia na MSR/MSSF powinny być oparte na tych samych założeniach, które były wykorzystane w dotychczas sporządzanych kalkulacjach w sprawozdaniu jednostkowym, chyba że istnieją obiektywne dowody wskazujące na błędy w dokonanych kalkulacjach. Spółka powinna dokonać zmian w przyjętych szacunkach tylko wówczas, gdy podstawa kalkulacji jest niezgodna z MSR/MSSF. Nie oznacza to jednak, że otrzymanie informacji po dniu przejścia na MSR/MSSF wymaga dokonania korekty wyliczenia szacunków w bilansie otwarcia zgodnym z MSR/MSSF. Spółka powinna uwzględnić otrzymaną informację w rachunku zysków i strat lub jako niepodzielny wynik z lat poprzednich w sprawozdaniu finansowym sporządzanym na koniec roku obrotowego, w którym otrzymała tę informację.
Aktywa dostępne do sprzedaży oraz działalność zaniechana
Spółki, które przeszły na MSR/MSSF przed 31 grudnia 2005 r. nie musiały dokonywać przekształcenia danych porównawczych w odniesieniu do działalności zaniechanej oraz aktywów trwałych, które spełniały definicję aktywów dostępnych do sprzedaży. Jednostki przechodzące na MSR/MSSF po tej dacie (np. od 1 stycznia 2006 r.) muszą dokonać odwrócenia amortyzacji aktywów długoterminowych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu za okres od daty, kiedy aktywa te zaczęły spełniać kryteria aktywów przeznaczonych do obrotu.
Należy pamiętać, że przejście na MSR/MSSF wymaga określenia kluczowych dat: sporządzenia bilansu otwarcia, daty przejścia na MSR/MSSF, daty sporządzenia pierwszego sprawozdania finansowego.

Dominika Kopanicka
specjalista w zakresie sprawozdawczości międzynarodowej

• MSSF nr 1 – „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”
Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?