Kategorie

Opodatkowanie na Słowacji zależne od rezydencji

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Słowacji podlegają wszystkie dochody słowackich rezydentów. Rezydenci innych krajów podlegają opodatkowaniu na Słowacji tylko od dochodów osiągniętych w tym kraju. Osoby prawne z siedzibą lub miejscem zarządzania na Słowacji uważane są za rezydentów Słowacji. Zgodnie z przepisami słowackimi opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają zagraniczni przedsiębiorcy działający na Słowacji za pośrednictwem stałej placówki (zakładu).

Jak wyjaśnia Sylwia Migdał, doradca podatkowy Ernst & Young, zgodnie z polsko-słowacką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania działalność polskiego przedsiębiorcy może podlegać opodatkowaniu na Słowacji, jeśli ma on tam miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat lub miejsce wydobywania zasobów naturalnych. Prace budowlane, montażowe lub instalacyjne stanowią zakład, gdy trwają dłużej niż dwanaście miesięcy od dnia rozpoczęcia faktycznej pracy.
Zasady opodatkowania działalności prowadzonej za pośrednictwem zakładu są co do zasady takie same jak zasady opodatkowania spółki słowackiej. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych na Słowacji wynosi 19 proc.

Dochód do opodatkowania
Podstawę opodatkowania ustala się na podstawie wyniku finansowego, po dokonaniu stosownych korekt. Do przychodów podatkowych nie zalicza się dywidend. Z kosztów dla celów podatkowych należy wyłączyć podatki zapłacone na rzecz innych podatników, kary i grzywny z wyjątkiem zapłaconych kar umownych, spisane należności (chyba że spełnione zostały określone warunki).
– Zasadniczo do kosztów podatkowych nie zalicza się utworzonych rezerw. Istnieją jednak pewne wyjątki dotyczące m.in. rezerw na niewykorzystane urlopy, rezerwy związanej ze sporządzaniem sprawozdania finansowego i deklaracji podatkowych, rezerw na należności od podmiotów będących w postępowaniu upadłościowym. Szczególne regulacje podatkowe odnoszą się do rezerw tworzonych przez banki i ubezpieczycieli – podkreśla Sylwia Migdał. Jednocześnie dodaje, że od 2004 roku nie obowiązują na Słowacji ograniczenia dotyczące zaliczania do kosztów podatkowych odsetek wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych (pod warunkiem że są one w rynkowej wysokości).
W przypadku sprzedaży towarów wartość ich rozchodu należy wycenić według metody średniej ważonej kosztów danego składnika aktywów (AVCO) lub przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po kosztach tych składników aktywów, które jednostka nabyła najwcześniej (FIFO). Nie można zaliczyć do kosztów podatkowych ubytków i szkód w wysokości przekraczającej otrzymane odszkodowanie, chyba że szkoda powstała w wyniku klęski naturalnej albo została spowodowana przez zidentyfikowaną lub niezidentyfikowaną osobę i ten fakt jest potwierdzony przez policję.
Słowackie regulacje dotyczące podatku dochodowego dzielą środki trwałe na cztery kategorie, z których każda podlega innemu okresowi amortyzacji (od 4 do 20 lat). Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane zgodnie z zasadami rachunkowości przez okres nieprzekraczający pięciu lat.
Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać przy zastosowaniu metody liniowej lub degresywnej. Wyboru metody dokonuje się dla poszczególnych aktywów. Ważne jest, że raz wybranej metody nie można zmieniać.

Płatności na rzecz rezydentów
Dywidenda wypłacana przez słowacką spółkę z zysku wypracowanego po 2004 roku nie podlega podatkowi u źródła.
– Zgodnie z polsko-słowacką umową należności licencyjne wypłacane przez podmiot słowacki na rzecz polskiego rezydenta podlegają opodatkowaniu na Słowacji 5-proc. podatkiem u źródła. Od odsetek uzyskiwanych od słowackiego podmiotu na Słowacji potrącony zostanie 10-proc. podatek – przypomina Sylwia Migdał.
Pobrany na Słowacji podatek u źródła od wypłacanych należności licencyjnych lub odsetek podlega w Polsce potrąceniu od podatku osoby otrzymującej należności. Należy zwrócić uwagę, że podatek płacony na Słowacji obejmuje nie tylko kwoty faktycznie zapłacone, lecz również każdą kwotę, która byłaby zapłacona jako podatek, lecz została objęta jakąkolwiek ulgą poprzez odliczenie od dochodu podlegającego opodatkowaniu, zwolnienie albo obniżkę podatku lub w inny sposób, zgodnie z ustawodawstwem o podatku dochodowym obowiązującym na Słowacji.
Potrącenie takie nie może przekroczyć tej części podatku, jaka jest należna w Polsce od pochodzącego ze Słowacji dochodu.
Od 1 maja 2006 r. na Słowacji obowiązują postanowienia dyrektywy 2003/49/WE w sprawie wspólnego opodatkowania odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich. W przypadku dokonywanych przez podmiot słowacki płatności należności licencyjnych lub odsetek na rzecz określonych podmiotów powiązanych, na Słowacji nie zostanie pobrany podatek u źródła. Jak twierdzi Sylwia Migdał, zwolnienie to znajdzie zastosowanie, jeśli beneficjentem należności jest spółka unijna, która posiada w wypłacającym bezpośredni udział co najmniej 25 proc., lub gdy spółka słowacka posiada w beneficjencie należności co najmniej 25-proc. bezpośredni udział, lub gdy trzecia spółka unijna posiada w obu stronach transakcji bezpośredni udział w wysokości co najmniej 25 proc.
WAŻNE
Straty podatkowe mogą być rozliczane na Słowacji w ciągu pięciu następujących po sobie lat podatkowych. Nie ma ograniczeń co do wysokości rozliczonej straty w ciągu jednego roku. Na Słowacji nie występuje koncepcja podatkowej grupy kapitałowej (nie ma możliwości rozliczania strat spółek zależnych).

WAŻNE
Opodatkowany na Słowacji zysk zakładu jest zwolniony z opodatkowania w Polsce. Dlatego straty zakładu słowackiego nie mogą zostać rozliczone z dochodem osiągniętym z tytułu działalności prowadzonej na terytorium Polski. Strata podlega rozliczeniu z dochodem opodatkowanym na Słowacji zgodnie z tamtejszymi regulacjami.

PRZYKŁAD
Spółka niemiecka Beta GmbH ma 30 proc. udziałów w polskiej spółce Alfa oraz 60 proc. udziałów w spółce słowackiej Gama. Gama wypłaca odsetki na rzecz Beta oraz należności licencyjne dla Alfy. W obu przypadkach nie zostanie pobrany na Słowacji podatek u źródła. W przypadku odsetek beneficjentem jest unijna spółka–matka posiadająca bezpośrednio co najmniej 25 proc. udziałów w podmiocie słowackim. Należności licencyjne płacone są do unijnej spółki–siostry, która ma tego samego udziałowca i posiada w obu stronach transakcji co najmniej 25-proc. bezpośredni udział w kapitale.

NALEŻNOŚCI LICENCYJNE WEDŁUG DYREKTYWY 2003/49/WE
Wszelkiego rodzaju płatności uzyskane jako wynagrodzenie za wykorzystywanie lub prawo do wykorzystywania wszelkich praw autorskich w zakresie prac literackich, artystycznych lub naukowych, łącznie z filmami dla kin oraz oprogramowaniem, każdym patentem, znakiem towarowym, projektem lub modelem, planem, tajemnicą technologii lub procesem produkcyjnym, lub informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej;
Za należności licencyjne uznawane są też płatności za używanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego.

Ewa Matyszewska
ewa.matyszewska@infor.pl


Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.