Kategorie

Mechanizmy finansowego wsparcia nowych członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego - część I

Mechanizmy finansowego wsparcia nowych członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego - część IWraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska oraz pozostałe państwa z "10" nowych członków Wspólnoty stały się również częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Układ o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego został zawarty w 1992 r. przez ówczesnych członków Wspólnoty oraz trzy państwa spoza UE: Islandię, Liechtenstein i Norwegię, które wraz ze Szwajcarią tworzą Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (European Free Trade Association – EFTA). Układ o EOG wszedł w życie 1 stycznia 1994 r.
Dzięki zawarciu tego układu wymienione trzy państwa stały się uczestnikami rynku wewnętrznego Wspólnoty. Oznacza to, iż także one korzystają ze swobód gospodarczych obowiązujących na obszarze UE zapewniających wolny przepływ towarów, kapitału, usług i osób. W celu zapewnienia przedsiębiorstwom równych warunków funkcjonowania na terenie EOG przyjęto wspólne regulacje w zakresie polityki konkurencji i pomocy publicznej. Dodatkowo układ zawiera rozwiązania, które stanowią podstawę do włączania do układu o EOG wspólnotowych regulacji w dziedzinie polityki społecznej, ochrony środowiska, statystyki, prawa spółek oraz ochrony konsumenta.
Układ obejmuje również porozumienie o współpracy w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z czterema swobodami. W ramach EOG państwa członkowskie realizują wspólne działania dotyczące edukacji, młodzieży, zatrudnienia, badań i rozwoju nowoczesnych usług informacyjnych oraz ochrony obywateli.
W zamian za możliwość uczestniczenia w Jednolitym Rynku Europejskim kraje spoza Wspólnoty zobowiązane są do udzielania wsparcia finansowego uboższym członkom UE (analogicznie do zasady solidarności obowiązującej we Wspólnocie).
Oba mechanizmy stanowią dodatkowe źródło środków na realizację projektów z różnych dziedzin, obok pomocy realizowanej przez UE w ramach funduszy strukturalnych czy krajowych bądź regionalnych programów wsparcia. Poziom środków oraz ich podział pomiędzy poszczególne państwa-beneficjentów oraz zasady korzystania ze wsparcia, jak i priorytetowe działania ustalane są na okres 5 lat. Obecnie środki finansowe udostępnione są w ramach dwóch rozwiązań: Mechanizmu Finansowego EOG (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na okres 1 maja 2004 r. – 30 kwietnia 2009 r. Na ten okres przyznano w ramach obu mechanizmów środki wszystkim nowym państwom UE, a w przypadku MF EOG także Grecji, Hiszpanii i Portugalii.
Zarządzanie „mechanizmami”
Dla zarządzania mechanizmem EOG powołano Biuro Mechanizmu Finansowego (BMF) w Brukseli. Koszt obsługi tego mechanizmu zaplanowano na poziomie 4% łącznej sumy środków i o tę kwotę zostanie obniżona faktycznie udostępniana pomoc. Zadaniem Biura jest ocena poszczególnych projektów przy współpracy z KE. Natomiast w przypadku Norweskiego Mechanizmu Finansowego zarządzanie powierzono norweskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, a planowany koszt obsługi to 5% całkowitej puli środków. Ostateczną decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację danego projektu, włącznie z poziomem dofinansowania, podejmuje Komitet Mechanizmów Finansowych.
Podział środków na poszczególne lata i wyznaczone priorytety nie wymagały uzgodnień z krajami EFTA. Tak jak w przypadku funduszy strukturalnych pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Maksymalny poziom wsparcia to 85% całkowitych kosztów, w przypadku projektów realizowanych przy wykorzystaniu środków publicznych, oraz 60% kosztów dla innych projektów.
Środki przyznane dla Polski na lata 2004–2009
Polska uzyskała na obecny okres wsparcia sumę 533,51 mln euro w ramach obu mechanizmów, czyli niespełna połowę łącznej kwoty przyznanej wszystkim nowym członkom UE. W przypadku Mechanizmu Finansowego EOG z całkowitej puli 600 mln euro nasz kraj otrzyma 269,57 mln euro, a w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 263,94 mln euro z łącznej kwoty 567 mln euro.
Rada Ministrów 7 września 2004 r. przyjęła dokument „Priorytety oraz podział środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego”. Określono w nim cele oraz strukturę wydatkowania przyznanych Polsce środków na lata 2004–2009.
W przypadku Mechanizmu Finansowego EOG zostało wyznaczonych sześć priorytetów. Znalazły się wśród nich:
1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem redukcji ilości substancji niebezpiecznych dla środowiska
Projekty, które będą wspierane, mają być związane z budową bądź modernizacją infrastruktury ciepłowniczej czy wodno-kanalizacyjnej. Mogą dotyczyć wykorzystania alternatywnych źródeł energii, zastąpienia dotychczas stosowanych systemów cieplnych bardziej energooszczędnymi, organizacji selektywnego zbierania odpadów na poziomie gmin czy budowy oczyszczalni ścieków w miejscowościach do 15 tys. mieszkańców.
2. Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami naturalnymi
Przedsięwzięcia w tym zakresie mogą obejmować działania wspierające tworzenie tzw. zielonych miejsc pracy czy zielonych zamówień, rozwój edukacji ekologicznej poprzez tworzenie specjalnych sieci nauczania tych treści, wprowadzanie rozwiązań technologicznych zmniejszających energo-, materiało- i wodochłonności produkcji oraz usług, czy też działania związane z ochroną różnorodności biologicznej lub gospodarką leśną.
3. Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast
W ramach tego priorytetu realizowane będą projekty o wartości przekraczającej 1 mln euro, które dotyczą takich działań, jak: modernizacja obiektów zabytkowych oraz ich otoczenia, zwłaszcza związana z ich adaptacją do celów turystycznych, rewitalizacja historycznych miast, a w szczególności polskich metropolii – Gdańska, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia. Współfinansowane będą również projekty dotyczące odnawiania zabytkowych obiektów poprzemysłowych, tworzenia odpowiedniej infrastruktury w miejscach o szczególnym znaczeniu dla kultury i historii lub tworzenia instytucji kultury europejskiej oraz systemów zabezpieczenia dział sztuki przed kradzieżą i wywozem.
4. Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej wraz z wspierającymi procesami demokratycznymi
Projekty, które będą wdrażane, w tym przypadku dotyczyć będą m.in. opracowania i prowadzenia programów szkoleniowych dla administracji samorządowej, w tym szkoleń na temat obowiązujących dyrektyw dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn, rozwijania doradztwa oraz systemu informacji dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz wspomagania rozwoju współpracy władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem
Miejscem realizacji projektów w tej dziedzinie powinny być obszary wiejskie oraz małe miasta. Projekty kwalifikujące się do wsparcia to, m.in.: projekty zwiększające dostępność do odpowiedniej jakości usług medycznych, programy promocji profilaktyki zdrowotnej, rozwijania wiedzy na temat metod planowania rodziny i standardów odpowiedzialnego rodzicielstwa, jak również projekty dotyczące tworzenia miejsc rekreacji dla dzieci oraz integracji dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.
6. Badania naukowe dotyczące pozostałych priorytetów
Wspierane projekty badawcze muszą dotyczyć dziedzin związanych z pozostałymi priorytetami, które wyznaczono dla tego mechanizmu finansowego.
Jeśli chodzi o drugi z mechanizmów finansowych funkcjonujących obecnie w ramach układu o EOG, czyli o Norweski Mechanizm Finansowy, to liczba wyznaczonych priorytetów jest większa niż w przypadku Mechanizmu Finansowego EOG.
W ramach mechanizmu norweskiego realizowane będą priorytety i współfinansowane takie rodzaje projektów, jak w we wcześniej opisanym mechanizmie z wyjątkiem badań naukowych. Dodatkowo wprowadzono cztery inne priorytety, którymi są:
1. Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa
W ramach tego priorytetu będzie można ubiegać się o wsparcie dla projektów obejmujących m.in. modernizację przejść granicznych, rozbudowę infrastruktury migracyjno-azylowej, budowanie kompetencji związanych z przetwarzaniem wniosków wizowych i azylowych czy w zakresie przeciwdziałania handlowi kobietami i dziećmi.
2. Ochrona środowiska, z uwzględnieniem administracyjnych zdolności wprowadzania w życie odpowiednich przepisów dotyczących projektów inwestycyjnych
Realizowane w przypadku tego priorytetu działania będą się koncentrowały na usprawnianiu funkcjonowania administracji publicznej poprzez szkolenia, rozwijanie systemów zarządzania środowiskowego czy projekty gromadzenia i popularyzacji informacji o najlepszych technikach „czystej produkcji”.
3. Polityka regionalna i działania transgraniczne
Tym priorytetem objęte będą projekty dotyczące m.in. transferu wiedzy z regionów lepiej rozwiniętych do regionów słabszych, rozwoju systemu komunikacji społecznej w zakresie informacji o EOG, podnoszenia kwalifikacji pracowników administracji publicznej poprzez staże w krajach EOG czy współpracy transgranicznej pomiędzy władzami różnych szczebli.
4. Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire
Działania w tym zakresie mają koncentrować się na popularyzacji mechanizmu oraz wsparcia procesu przygotowania projektów współfinansowanych w ramach obu mechanizmów oraz zwiększenia efektywności procesu monitoringu, oceny i kontroli realizowanych projektów.
Zapisane na rzecz Polski środki zostały podzielone pomiędzy poszczególne priorytety obrane dla obu mechanizmów finansowych (tabela). Najwięcej, bo blisko jedną czwartą całej pomocy, planuje się przeznaczyć na rzecz przygotowania Polski do uzyskania uczestniczenia w mechanizmach dotyczących regulacji granicznych wynikających z Układu z Schengen. Kolejnym priorytetem, co do skali udostępnionych środków, jest ochrona środowiska realizowana w ramach MF EOG, na którą przewidziano niemal jedną piątą łącznej kwoty zagwarantowanych środków.
W Polsce za zarządzanie działaniami realizowanymi w ramach obu mechanizmów odpowiada Ministerstwo Gospodarki i Pracy, któremu powierzono funkcję Narodowego Punktu Kontaktowego. Natomiast instytucjami pośredniczącymi odpowiadającymi za zarządzanie i wdrażanie poszczególnych priorytetów zostały stosowne ministerstwa, odpowiednio do swoich kompetencji.
Rolę instytucji pośredniczącej dla wszystkich priorytetów dotyczących ochrony środowiska w obu mechanizmach pełni Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Kultury będzie odpowiedzialne za priorytet związany z ochroną europejskiego dziedzictwa kulturowego, Ministerstwo Zdrowia za projekty obejmujące opiekę zdrowotną, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji za badania naukowe, a Urząd Komitetu Integracji Europejskiej za priorytet Rozwój zasobów ludzkich.
W przypadku priorytetów przyjętych dla Norweskiego Mechanizmu Finansowego instytucjami pośredniczącymi są: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dla wdrażania przepisów dotyczących Układu z Schengen oraz Ministerstwo Gospodarki i Pracy, które odpowiada za dwa priorytety – politykę regionalną i działania transgraniczne oraz pomoc techniczną przy wdrażaniu acquis communautaire.
Ubieganie się o środki finansowe oraz proces wdrażania i kontroli obu mechanizmów określają stosowne rozwiązania i procedury. W dużej mierze są one wzorowane na systemie funkcjonującym w przypadku funduszy strukturalnych UE, co ma zapewnić łatwiejszy dostęp do tej pomocy.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


BARBARA WIELICZKO

Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.