Kategorie

Dywidendy dla spółek powiązanych z krajów Unii Europejskiej - nowe zasady opodatkowania

Które spółki skorzystają z omawianego zwolnienia? Jak liczyć dwuletni okres posiadania udziałów (akcji), od których zależy skorzystanie ze zwolnienia? Czy zwolnienie można zastosować do przychodu z likwidacji spółki?

Anna Piszcz
aplikantka radcowska, doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Przemysław Piszcz
pracownik urzędu skarbowego


W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u.p.d.o.p.), w przypadku gdy spółki krajowe lub zagraniczne uzyskują od osoby prawnej mającej siedzibę w Polsce przychody z dywidend bądź inne przychody z tytułu udziału w zyskach tej osoby, polska osoba prawna jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego. 1 stycznia 2004 r. weszła w życie regulacja zwalniająca od podatku dochodowego pod pewnymi warunkami dochody, o których mowa, osiągnięte przez spółki z Unii Europejskiej po dniu uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. Na skutek nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mocą ustawy z 18 listopada 2004 r., począwszy od 1 stycznia 2005 r. obowiązują zmienione zasady powyższych zwolnień.
Pojęcie dywidendy
Kodeks spółek handlowych (ustawa z 15 września 2000 r. – Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm., dalej k.s.h.) operuje pojęciem dywidendy w przepisach dotyczących kapitałowych spó- łek prawa handlowego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Prawo do dywidendy rozumiane jako prawo do udziału w zysku spółki jest podstawowym prawem majątkowym wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również akcjonariusza spółki akcyjnej. Kodeks spółek handlowych nie ustanawia żadnych przeszkód, ażeby wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź akcjonariuszem spółki akcyjnej była spółka zagraniczna. Pewne ograniczenia mogą natomiast wynikać z postanowień ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758).
Uprawnienie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do dywidendy ustanawia przepis art. 191 k.s.h., zgodnie z którym wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo do dywidendy, czyli udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników spółki. Z kolei odnośnie do akcjonariusza spółki akcyjnej, jego prawo do dywidendy zapisano w art. 347 k.s.h., który od art. 191 k.s.h. różni się jedynie podkreśleniem nałożonego na wszystkie spółki akcyjne obowiązku poddania sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy badaniu przez biegłego rewidenta (zob. art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.).
Wysokość podatku i pobór podatku
Zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.p podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski wynosi od 1 stycznia 2004 r. 19 proc. uzyskanego przychodu. Powyższa stawka podatku dochodowego znajduje zastosowanie również do podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a zatem niemających na terytorium Polski siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p.), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej.
Stosownie do przepisów art. 26 ust. 1 i 3 u.p.d.o.p. w dniu dokonania przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Polski wypłaty dywidendy zobowiązana ona jest do potrącenia podatku oraz do jego przekazania wraz z deklaracją (CIT-6) o pobranym podatku – w terminie do 7 dnia następnego miesiąca – do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Ponadto spółka zobowiązana jest przesłać udziałowcowi zagranicznemu oraz urzędowi skarbowemu informację IFT-2/IFT-2R o dokonanych wypłatach i pobranym podatku.
Zgodnie z art. 26 ust. 3a u.p.d.o.p informację IFT-2R należy przesłać w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat. W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem tego terminu, płatnik przekazuje informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku w terminie do dnia zaprzestania działalności. Obowiązek przesłania informacji w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, dotyczy również przypadku, gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w art. 26 ust. 3b u.p.d.o.p. W tym trybie informacja składana jest na pisemny wniosek zagranicznego podatnika. Płatnik w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informacji IFT-2. Informacje IFT sporządzają i przekazują również podmioty, które dokonują wypłat dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku.
Przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku dla spółek z Unii
W stosunku do podmiotów zagranicznych ogólna zasada przewidująca opodatkowanie dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski doznaje dwojakiego rodzaju wyjątków:
1) wynikających z umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska; w takiej sytuacji zastosowanie innej stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe wyłącznie pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji,
2) wynikających z przepisów ustawy.
W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2004 r. przepis art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p. stanowił, iż zwalnia się od podatku dochodowego dochody z dywidend oraz z innych dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski spółek, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) nie mają siedziby lub zarządu na terytorium Polski,
2) podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,
3) dochody (przychody) uzyskiwane są z udziału w zysku osoby prawnej, w której kapitale spółka uzyskująca ten dochód posiada bezpośrednio nie mniej niż 25 proc. udziałów nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż dwa lata.
Przepis art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p. w brzmieniu nadanym mu przez nowelizację z 18 listopada 2004 r. modyfikuje przesłanki zwolnienia od podatku dochodowego dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Według nowych zasad zwolnienie zostanie zastosowane, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
1) wypłacającym dywidendę oraz inne należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych musi być spółka posiadająca status podatnika podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski; skoro w przepisie art. 22 ust. 4 pkt 1 u.p.d.o.p. znalazł się wyraz „lub”, oznacza to, że do zastosowania zwolnienia wystarczy ze strony wypłacającego dywidendę spełnienie jednej z trzech przesłanek:
a) wypłacający dywidendę posiada zarówno siedzibę, jak i zarząd na terytorium Polski,
b) wypłacający dywidendę posiada zarząd na terytorium Polski, a siedzibę – za granicą,
c) wypłacający dywidendę posiada siedzibę na terytorium Polski, a zarząd – za granicą,
2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa powyżej, musi być spółka podlegająca w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; a zatem aby skorzystać ze zwolnienia, spółka powinna podlegać w dowolnym państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Polska nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
3) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych musi być:
a) spółka, o której o mowa w pkt 2, podlegająca w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
b) położony poza terytorium Polski zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2, jeżeli osiągnięty dochód (przychód) podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony; za zagraniczny zakład przyjmuje się zakład zdefiniowany w art. 20 ust. 13 u.p.d.o.p., co oznacza:
• stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności miejsce zarządzania, filię, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
• plac budowy, budowę, montaż lub instalację prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,
• osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje
– o ile podmiot ten, mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa, podlega opodatkowaniu od dochodów uzyskanych poprzez zagraniczny zakład w państwie, w którym ten zakład jest położony.
Minimalny próg posiadanych udziałów (akcji)
Do zastosowania zwolnienia konieczne jest, aby spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiadała bezpośrednio nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę. Jednakże zgodnie z art. 8 ustawy nowelizującej z 18 listopada 2004 r., bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki wypłacającej dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ustala się:
– od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2006 r. w wysokości nie mniejszej niż 20 proc.,
– od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. w wysokości nie mniejszej niż 15 proc.
Oznacza to, że przez najbliższe cztery lata próg posiadanych udziałów, od którego zależy zastosowanie zwolnienia, będzie zmniejszany stopniowo i dopiero od 1 stycznia 2009 r. będzie obowiązywał docelowy próg wynoszący 10 proc.
Minimalny okres posiadania udziałów (akcji)
Kolejnym warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest wymóg posiadania udziałów (akcji) przez minimalny okres 2 lat. Spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych musi posiadać udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w przypisanej wysokości, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w przypisanej wysokości przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów.
W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka uzyskująca dochody (przychody) jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19 proc. przychodów, z uwzględnieniem postanowień umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w art. 26 ust. 5 u.p.d.o.p. Przepis ten określa termin płatności podatku na 20 dzień następnego miesiąca po miesiącu dokonania wydatku, co oznacza, że przedmiotowe odsetki będą naliczane od 21 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedano udziały (akcje) i tym samym nie spełniono warunku posiadania udziałów (akcji) przez dwa lata. Unormowanie w omawiany sposób przesłanki nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) jest wynikiem europejskiej praktyki orzeczniczej.
W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości utrwalił się pogląd, iż warunek dotyczący nieprzerwanego dwuletniego okresu posiadania udziałów jest spełniony również wówczas, jeżeli przed wypłatą dywidendy spółka nie posiada tych udziałów przez dwa lata, ale zamierza utrzymać je w dalszym ciągu po uzyskaniu dywidendy. Oznacza to zatem, że mimo iż w momencie otrzymania dywidendy spółka posiada udziały w spółce wypłacającej tę dywidendę przez okres krótszy niż dwa lata, ale zamierza je utrzymać w przyszłości w taki sposób, że dwuletni warunek posiadania udziałów zostałby spełniony, to przyjmuje się, iż spółka ma prawo do skorzystania ze stosownego zwolnienia. Wyrażając swój pogląd, Europejski Trybunał Sprawiedliwości zastrzegł, że państwa członkowskie mają prawo dowolnie kształtować przepisy wewnętrzne w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe dotrzymanie tego okresu. Spośród rozwiązań mających zapewnić bezpieczeństwo interesów budżetów poszczególnych państw członkowskich, polegających na zwolnieniu otrzymanych należności „z góry”, albo pobranie podatku z jednoczesnym zagwarantowaniem zwrotu spółce podatku w razie dotrzymania warunku dwuletniego okresu posiadania kwalifikowanego udziału, polski ustawodawca przyjął pierwsze z przedstawionych rozwiązań.
Należy dodać, iż 18 sierpnia 2006 r. wejdzie w życie przepis, na podstawie którego omówione zwolnienie znajdzie odpowiednie zastosowanie do spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz.Urz. WE L 207 z 18 sierpnia 2003 r.).
Przykłady
Spółka „A” GmbH z siedzibą w Berlinie w maju 2002 r. objęła w kapitale zakładowym „B” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie akcje o łącznej wartości nominalnej 290 000,00 zł. Kapitał zakładowy „B” Spółki Akcyjnej wynosił wówczas 1 000 000,00 złotych. Udział „A” GmbH w kapitale zakładowym „B” Spółki Akcyjnej wyniósł więc 29 proc. Spółka „A” GmbH mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego dywidend wypłacanych pomiędzy 1 maja 2004 r. a 31 grudnia 2004 r., jeżeli w ciągu 2 lat przed wypłatą dywidendy:
• wysokość kapitału zakładowego nie ulegała zmianie, a łączna wartość nominalna akcji należących do „A” GmbH zwiększała się, nie zmieniała się, bądź też zmniejszała się, ale nie poniżej 25 proc. kapitału zakładowego, tj. 250 000,00 zł,
• wysokość kapitału zakładowego zmniejszała się, a łączna wartość nominalna akcji należących do „A” GmbH zwiększała się, nie zmieniała się, bądź też zmniejszała się, ale nie poniżej 25 proc. nowej wysokości kapitału zakładowego,
• wysokość kapitału zakładowego zwiększała się i jednocześnie łączna wartość nominalna akcji należących do „A” GmbH wynosiła cały czas nie mniej niż 25 proc. nowej wysokości kapitału zakładowego; jeśli zatem „B” Spółka Akcyjna dokonywałaby podwyższenia kapitału zakładowego, nie oferując nowych akcji „A” GmbH, spółka niemiecka mogła skorzystać ze zwolnienia tylko wówczas, gdy kapitał zakładowy „B” Spółki Akcyjnej po podwyższeniu nie przekroczył kwoty 1 160 000,00 zł.; w przypadku podwyższania kapitału zakładowego „B” Spółki Akcyjnej o więcej niż 160 000,00 zł, „A” GmbH – aby nie utracić zwolnienia – musiała objąć stosowną ilość akcji w podwyższonym kapitale zakładowym.
W przypadku dywidend wypłacanych począwszy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2006 r. powyższy procentowy wskaźnik nie może być niższy niż 20 proc. A zatem, najwcześniej z dniem 1 stycznia 2005 r. kapitał zakładowy „B” Spółki Akcyjnej może zostać podwyższony do kwoty 1 450 000,00 zł i nawet, jeśli akcje w podwyższonym kapitale zakładowym nie zostaną zaoferowane „A” GmbH, nie spowoduje to utraty zwolnienia przez „A” GmbH.
Natomiast w przypadku dywidend wypłacanych począwszy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. procentowy wskaźnik nie może być niższy niż 15 proc., a począwszy od 1 stycznia 2009 r. – 10 proc. A zatem najwcześniej 1 stycznia 2009 r. kapitał zakładowy „B” Spółki Akcyjnej może zostać podwyższony do kwoty 2 900 000,00 zł i nawet, jeśli akcje w podwyższonym kapitale zakładowym nie zostaną zaoferowane „A” GmbH, nie spowoduje to utraty zwolnienia przez „A” GmbH. Należy przy tym pamiętać, że datą podwyższenia kapitału zakładowego jest data rejestracji podwyższenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Załóżmy, że spółka „A” GmbH z siedzibą w Berlinie 1 stycznia 2009 r. obejmie w kapitale zakładowym „B” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie akcje o łącznej wartości nominalnej 290 000,00 zł. Kapitał zakładowy „B” Spółki Akcyjnej wynosi 2 900 000,00 złotych. Udział „A” GmbH w kapitale zakładowym „B” Spółki Akcyjnej wynosi więc 10 proc. Jeżeli „B” Spółka Akcyjna dokona wypłaty dywidendy przed 1 stycznia 2011 r., „A” GmbH może korzystać ze zwolnienia z podatku. Warunkiem jest jednak, aby do 31 grudnia 2010 r.:
• wysokość kapitału zakładowego nie zmieniła się, a łączna wartość nominalna akcji należących do „A” GmbH zwiększyła się albo nie zmieniła się,
• wysokość kapitału zakładowego zwiększyła się i jednocześnie łączna wartość nominalna akcji należących do „A” GmbH wynosiła nie mniej niż 10 proc. nowej wysokości kapitału zakładowego.
W przypadku gdy:
• wysokość kapitału zakładowego nie zmieni się, a łączna wartość nominalna akcji należących do „A” GmbH zmniejszy się,
• wysokość kapitału zakładowego zmniejszy się, a łączna wartość nominalna akcji należących do „A” GmbH zmniejszy się poniżej 10 proc. nowej wysokości kapitału zakładowego,
• wysokość kapitału zakładowego zwiększy się i jednocześnie łączna wartość nominalna akcji należących do „A” GmbH będzie wynosiła mniej niż 10 proc. nowej wysokości kapitału zakładowego;
spółka „A” GmbH nie dotrzyma warunku posiadania akcji w wysokości określonej w art. 22 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.p, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, i będzie obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od przychodów z tytułu dywidendy. Należy przy tym pamiętać o konieczności uwzględnienia treści polsko-niemieckiej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku.
Udokumentowanie miejsca siedziby
Spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych musi udokumentować:
• jej miejsce siedziby dla celów podatkowych, zaświadczeniem (certyfikatem rezydencji) wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej, lub
• istnienie zagranicznego zakładu – zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.
Udokumentowanie powyższych okoliczności jest warunkiem stosowania omawianego zwolnienia przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.p.
Zwolnienie dla dochodów z umorzenia udziałów
Jako że na mocy ustawy nowelizującej z 18 listopada 2004 r. przepis art. 22 ust. 5 u.p.d.o.p. został uchylony, omawiane zwolnienie znajdzie również zastosowanie do dochodów będących następstwem:
umorzenia udziałów – umorzenie udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcji spółki akcyjnej jest dopuszczalne, wyłącznie gdy tak stanowi umowa spółki, bądź w przypadku spółki akcyjnej – jej statut; umorzenie udziałów bądź akcji może być dobrowolne bądź przymusowe (bez zgody wspólnika); może więc zdarzyć się, że wspólnik (akcjonariusz) nie będzie decydował o uzyskaniu przychodu z umorzenia udziałów,
zbycia udziałów w celu ich umorzenia – spółka kapitałowa zasadniczo nie może nabywać własnych udziałów czy akcji; ustawodawca w drodze wyjątku dopuścił jednak nabycie własnych udziałów bądź akcji w celu ich umorzenia,
likwidacji osoby prawnej – zasady likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej określają przepisy kodeksu spółek handlowych.
Podstawa prawna:
art. 22, 22a i 26 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.),
art. 8 ustawy z 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 254, poz. 2533).
Masz wątpliwości, napisz: prawo.autorzy@infor.pl


Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.