REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o dotację z UE

REKLAMA

Jak kontrolowane jest wydatkowanie pieniędzy z funduszy strukturalnych? Jakie obowiązki informacyjne ciążą na przedsiębiorstwach korzystających z dofinansowania?
Iwona Kreft-Boufał
Monika Kaczyńska
Ministerstwo Środowiska
 
 
17 stycznia 2005 r. została ogłoszona pierwsza runda naboru wniosków do Działania 2.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (SPO-WKP), w ramach którego można otrzymać dotację na dostosowanie istniejącego przedsiębiorstwa do standardów ochrony środowiska, zgodnych z przepisami krajowymi i wspólnotowymi. Instytucją przyjmującą wnioski o dofinansowanie jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Z podmiotem tym przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie pozostaje w kontakcie również po złożeniu wniosku, a następnie przez cały okres trwania projektu.
Postępowanie po zakończeniu oceny wniosków
Po zakończeniu procesu oceny wniosków i zatwierdzeniu przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy (instytucję zarządzającą) listy wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udzielenia dofinansowania, NFOŚiGW przesyła informację w tym zakresie do poszczególnych wnioskodawców. Od tego momentu wnioskodawcy pozostaje 90 dni na podpisanie z NFOŚiGW umowy o dofinansowanie projektu. W tym okresie przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie musi jednak wywiązać się z różnych ciążących na nim zadań.
Negocjacje warunków udzielenia dotacji
Negocjacje warunków udzielenia dotacji oraz pożyczki ze środków NFOŚiGW (jeśli przedsiębiorca o taką wnioskował) powinny być przeprowadzone pomiędzy wnioskodawcą a NFOŚiGW w ciągu 30 dni od otrzymania przez NFOŚiGW decyzji od instytucji zarządzającej (MGiP) w kwestii udzielenia dofinansowania. O terminie negocjacji projektodawca zostaje powiadomiony przez NFOŚiGW w formie pisemnej.
Podpisanie umowy o dofinansowanie
Jeśli dany projekt został zaakceptowany do dofinansowania, jego wnioskodawca musi poddać się tzw. kontroli (wizytacji) przed podpisaniem umowy, która prowadzona jest przez właściwych pracowników NFOŚiGW. Celem takiej wizytacji jest sprawdzenie, czy wnioskodawca przedstawił dokumenty i informacje zgodne ze stanem faktycznym, których weryfikacja jest możliwa wyłącznie w miejscu realizacji projektu lub/i w siedzibie potencjalnego beneficjenta. Po pomyślnym zakończeniu wizytacji i uzyskaniu przez projekt prawomocnej uchwały zarządu lub uchwały rady nadzorczej, NFOŚiGW przygotowuje umowę o dofinansowanie (lub umowę pożyczki) i uzgadnia z wnioskodawcą miejsce jej podpisania. Podpisy złożone w imieniu wnioskodawcy muszą być poświadczone notarialnie lub złożone w obecności pracownika NFOŚiGW. Jeżeli umowa jest podpisywana poza siedzibą NFOŚiGW (bez obecności jego reprezentantów), to wnioskodawca jest zobowiązany do podpisania czterech egzemplarzy umowy, podpisanych uprzednio przez osoby reprezentujące NFOŚiGW. Wnioskodawca po podpisaniu umowy zwraca dwa egzemplarze do NFOŚiGW.
W przypadku niepodpisania przez wnioskodawcę umowy w ciągu 30 dni, NFOŚiGW wzywa go do jej podpisania w terminie 15 dni. Po upływie tego terminu zarząd NFOŚiGW zatwierdza dalszy tryb postępowania. W przypadku uchwały zarządu o wygaśnięciu zobowiązania NFOŚiGW, wnioskodawca otrzymuje pisemne powiadomienie o odstąpieniu od zawarcia umowy.
Do umowy dołącza się, w formie załącznika, komplet dokumentów, składających się na wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, w tym również harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację projektu. Załączniki stanowią integralną część umowy.
Umowa
Umowę o dofinansowanie projektu sporządza się zgodnie ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 10 listopada 2004 r. w sprawie określania wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (Dz.U. Nr 259, poz. 2588). Wzór umowy dla działania 2.4 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska” stanowi załącznik nr 12 niniejszego rozporządzenia. Beneficjent otrzymuje dotacje, czyli dofinansowanie części poniesionych wydatków kwalifikowanych, na zasadach oraz warunkach określonych w umowie.
Obowiązki przedsiębiorcy
Do obowiązków przedsiębiorcy, beneficjenta Działania 2.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, które wynikają z umowy o dofinansowanie, należy:
1. Realizacja projektu zgodnie z umową, w szczególności zgodnie z opisem projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik do umowy oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Data rozpoczęcia i zakończenia projektu powinna być zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Realizacja projektu lub jego etapu obejmuje:
1) wykonanie pełnego zakresu rzeczowego projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (będącym załącznikiem do wniosku),
2) udokumentowanie poniesionych wydatków (np. faktury),
3) udokumentowanie wykonania robót, dostaw, usług (odpowiednimi protokołami odbioru lub innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji z warunkami zawartymi w umowie).
2. Zapewnienie finansowania projektu, w tym tzw. wkładu własnego, gdyż dotacje mają charakter refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych.
3. Udokumentowanie wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji projektu, które będą stanowiły z kolei podstawę dla refundacji.
Zasady kwalifikowania kosztów związanych z projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych określa rozporządzenie Komisji (WE) 448/2004 z 10 marca 2004 r.
4. Prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej środków dotyczących inwestycji realizowanej w ramach działania 2.4 SPO-WKP, w układzie umożliwiającym identyfikację środków wydatkowanych na poszczególne zadania wynikające z realizacji inwestycji i przekazywanych beneficjentowi w drodze refundacji.
5. Przekazywanie NFOŚiGW sprawozdań z realizacji projektu (okresowych, rocznych i końcowych) według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 2 listopada 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (Dz.U. Nr 247, poz. 2478). Dodatkowo MGiP, NFOŚiGW lub inna uprawniona na podstawie przepisów prawa instytucja (np. Ministerstwo Środowiska), w okresie realizacji projektu oraz w okresie 5 lat od przekazania projektu do użytkowania, mogą zażądać dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących realizacji projektu, które beneficjent jest zobowiązany dostarczyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.
6. Osiągnięcie założonych celów projektu i zapewnienie trwałości efektów inwestycji przez okres 5 lat od dnia przekazania do użytkowania.
7. Udzielanie NFOŚiGW i MGiP (oraz ewentualnie wskazanym przez nich podmiotom) informacji na temat efektów projektu przez okres 5 lat, licząc od dnia przekazania inwestycji do użytkowania.
8. Niedokonywanie modyfikacji projektu w rozumieniu art. 30 ust. 4 rozporządzenia 1260/1999/WE z 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz.Urz. L 161 z 26 czerwca 1999 r.). Zgodnie z tym przepisem przez znaczne modyfikacje należy rozumieć takie działanie, które wpływa na charakter lub warunki wykonania projektu lub przyznające firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści. Ponadto przez znaczną modyfikację należy także rozumieć działanie wynikające albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury, albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej.
9. Stosowanie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (jeśli udział środków publicznych w zamówieniu przekracza 50 proc.) lub tzw. procedury uproszczonej opisanej bezpośrednio w uzupełnieniu SPO-WKP.
10. Wybieranie i udzielanie zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane na podstawie najbardziej korzystnej ekonomicznie oferty z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.
11. Przekazywanie NFOŚiGW informacji dotyczących wykonawcy wyłonionego w procedurze udzielania zamówień na 10 dni przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia.
12. Przekazywanie Urzędowi Zamówień Publicznych oraz NFOŚiGW, na 10 dni przed zawarciem umowy z wykonawcą, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (w przypadku postępowania o wartości od 6000 do 60 000 euro) zawierającej określenie przedmiotu zamówienia, nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę – w przypadku stosowania przez beneficjenta ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
13. Przestrzeganie przepisów dotyczących poziomów i intensywności pomocy publicznej.
Realizacja działania 2.4 związana jest z udzielaniem pomocy publicznej. Szczegółowe warunki wsparcia określają 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje (Dz.U. Nr 98, poz. 991, 992, 994 i 995). Działanie 2.4 jest szczególnym przypadkiem udzielania pomocy przez NFOŚiGW, tak więc przepisy Uzupełnienia SPO-WKP miejscami zawężają możliwości udzielenia dofinansowania. Dotyczy to w szczególności kwalifikujących się beneficjentów i rodzajów instalacji.
14. Informowanie opinii publicznej o fakcie, że projekt został sfinansowany ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zgodnie z posta- nowieniami rozporządzenia nr 1159/2000/WE z 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez państwa członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz.Urz. L 130 z 31 maja 2000 r.).
15. Dostarczenia do NFOŚiGW, w terminie 15 dni od podpisania umowy, potwierdzonego notarialnie weksla in blanco, opłaconego do kwoty przyznanego dofinansowania, wraz z deklaracją wekslową. W przypadku wypełnienia przez beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w umowie, NFOŚiGW zwraca mu ww. weksel po upływie 5 lat od przekazania projektu do użytkowania.
16. Przedstawienie w określonych w umowie terminach dokumentów potwierdzających wykonanie i odbiór projektu (m.in. protokół końcowy odbioru i przekazania do eksploatacji projektu, zestawienie obiektów zrealizowanych w ramach projektu wraz z wyposażeniem, dokument potwierdzający ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego).
17. Przedstawienie w określonym w umowie terminie dokumentu stwierdzającego osiągnięcie efektu ekologicznego przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
18. Przechowywanie całej dokumentacji związanej z realizowanym projektem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, co najmniej przez 5 lat od dnia przekazania projektu do użytkowania.
19. Poinformowanie NFOŚiGW o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 3 dni od dnia jego złożenia, jeśli taki przypadek wystąpi.
Obowiązek sporządzania sprawozdań przez beneficjentów
Beneficjenci SPO-WKP przygotowują i przekazują do NFOŚiGW sprawozdania okresowe, roczne oraz końcowe.
Sprawozdania okresowe z realizacji projektu:
• obejmują okres kwartału kalendarzowego,
• przedstawiają postęp prac,
• muszą być przekazane przez beneficjenta w terminie do 10 dni od upływu terminu okresu sprawozdawczego.
Sprawozdania roczne z realizacji projektu:
• przedstawiają postęp z realizacji i wdrażania projektu,
• muszą być przekazane przez beneficjenta w terminie 25 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.
Sprawozdania końcowe z realizacji projektu:
• obejmują podsumowanie całości prac związanych z projektem,
• muszą być przekazane przez beneficjenta w terminie 25 dni od dnia zakończenia projektu.
W przypadku stwierdzenia istotnych braków lub niezgodności w sprawozdaniach (np. z zapisami zawartymi w umowie lub z harmonogramem rzeczowo- -finansowym projektu), beneficjent jest zobowiązany do przesłania poprawnych wersji w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma, wskazującego braki lub nieprawidłowości.
Informacja i promocja
Bardzo ważnym obowiązkiem ciążącym na przedsiębiorcy, który uzyskał dofinansowanie, jest prowadzenie działań promujących projekt i informujących opinię publiczną o jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Działania promocyjne i informacyjne powinny być prowadzone zgodnie z postanowieniami rozporządzenia nr 1159/2000/WE, które zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu informowania na temat projektów realizowanych przy współudziale funduszy strukturalnych i ich promocji. Katalog obowiązków przedsiębiorcy w tym zakresie został przedstawiony poniżej.
Materiały informacyjne oraz dokumenty
Po pierwsze, należy pamiętać, aby wszystkie materiały/dokumenty (papierowe i elektroniczne) związane z inwestycją zawierały następujące elementy:
– godło/flaga UE,
– napis „Unia Europejska”,
– nazwę funduszu, z którego finansowany jest projekt.
Wymagania techniczne i zasady wizualizacji logo UE można znaleźć w Podręczniku beneficjenta SPO-WKP, który dostępny jest na stronach internetowych www.konkurencyjnosc.gov.pl lub www.cios.gov.pl
Na tych samych materiałach, na których umieszczane jest godło Unii Europejskiej, powinno się też znaleźć logo Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Logo programu powinno być nie mniejsze niż godło Unii Europejskiej. Logo powinno zostać przedstawione zgodnie z księgą logotypów (szczególnie istotne są proporcje wymiarów logo). Nie ma specyficznych wymagań dotyczących rozmiaru ani miejsca umieszczenia logo programu na materiałach promocyjnych, musi ono jedynie być umieszczone w sposób umożliwiający jego identyfikację i odczytanie.
Tablice informacyjne i reklamowe (billboardy)
Po drugie, przy wszystkich inwestycjach infrastrukturalnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, których całkowity koszt przekracza 3 miliony euro, beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia billboardu (zwanego inaczej tablicą reklamową lub tablicą informacyjną) w miejscu realizowania inwestycji. Tablica ta musi zawierać informację o finansowym wsparciu inwestycji ze środków EFRR.
Wielkość tablicy informacyjnej musi być dostosowana do skali zadania, o którym informuje, zawsze jednak powinna być dobrze widoczna i zamontowana w miejscu najbardziej dostępnym publicznie, np. przy bramie wjazdowej na teren inwestycji, przy wejściu do budynku przedsiębiorstwa. Większa część tablicy, do 75 proc. powierzchni, może zawierać dowolne informacje o projekcie. Część tablicy zarezerwowana na informacje o wkładzie Unii Europejskiej musi zawierać standardowe godło UE (przedstawione zgodnie z obowiązującymi zasadami wizualizacji) oraz następujący tekst: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.
Przykład tablicy informacyjnej:
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W okresie sześciu miesięcy po zakończeniu inwestycji tablica informacyjna/billboard powinna zostać zastąpiona tablicą pamiątkową umieszczoną w miejscu powszechnie dostępnym. Tablica musi wskazywać na wkład Unii w finansowanie inwestycji oraz może zawierać informację, z jakiego funduszu pochodziły środki. Część tablicy pamiątkowej poświęcona informacji na temat wkładu UE powinna spełniać te same warunki jak określone powyżej dla tablicy informacyjnej. Tablica pamiątkowa jest zwykle mniejsza od tablicy informacyjnej/billboardu i zamontowana wewnątrz budynku, gdzie zrealizowano inwestycję lub w siedzibie beneficjenta.
Obowiązek poddania się kontroli
Każdy beneficjent może zostać poddany kontroli pod kątem wywiązywania się z warunków określonych w umowie o dofinansowanie projektu, w każdym momencie realizacji projektu oraz przez okres 5 lat od dnia przekazania inwestycji do użytkowania.
Niepoddanie się kontroli grozi wstrzymaniem pomocy, rozwiązaniem umowy i koniecznością zwrotu otrzymanych przez beneficjenta środków finansowych.
Kontrolę terenową w miejscu realizacji projektu przeprowadzają przede wszystkim pracownicy NFOŚiGW. Mogą w niej również uczestniczyć przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, NIK oraz innych instytucji uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie dokumentacji finansowej, formalnoprawnej i technicznej dotyczącej realizacji inwestycji oraz kontrolę stanu faktycznego rzeczowej realizacji projektu na miejscu (np. czy obiekty są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem). Podczas kontroli beneficjent musi zapewnić jednostkom kontrolującym pełen dostęp do terenów i pomieszczeń związanych z projektem oraz dostęp do systemu komputerowego i wszystkich plików komputerowych związanych z finansowym i technicznym zarządzaniem inwestycją.
Jedynie kontrola strony finansowej, formalnoprawnej i technicznej projektu nie musi odbywać się w siedzibie beneficjenta. Projektodawca może zostać poproszony przez instytucję dokonującą kontroli o dostarczenie do niej odpowiednich dokumentów. Po zakończeniu kontroli beneficjent jest zobowiązany do wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej.
Kontrola udzielania zamówień publicznych
Dodatkowo każdy beneficjent może zostać poddany przez NFOŚiGW kontroli pod kątem poprawności stosowania procedur udzielania zamówień publicznych w ramach SPO-WKP. Kontrola tego typu może polegać na udziale przedstawiciela NFOŚiGW w pracach komisji przetargowej lub w procedurze mającej na celu wybór najlepszej oferty (oczywiście osoba nadzorująca nie uczestniczy w procesie oceny oferty i wyboru oferty najkorzystniejszej), lub kontroli prawidłowości wyboru wykonawcy przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia. Nawet w sytuacji, kiedy uruchomienie procedury udzielania zamówień publicznych przez beneficjenta nastąpiło jeszcze przed zawarciem umowy o dofinansowanie, ale po złożeniu wniosku, NFOŚiGW może skontrolować fakt stosowania przez beneficjenta odpowiednich procedur z ustawy – Prawo zamówień publicznych lub procedury uproszczonej określonej w SPO-WKP. W takim przypadku beneficjent dostarcza do siedziby NFOŚiGW odpowiednią dokumentację potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
Wnioskowanie przez beneficjenta o wypłatę środków finansowych
Aby otrzymać dofinansowanie inwestycji, czyli refundację poniesionych kosztów, beneficjent jest zobowiązany do złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz.U. Nr 216, poz. 2206).
Beneficjent składa wypełniony wniosek w NFOŚiGW. Wraz z wnioskiem beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia wszystkich dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie płatności (kopie faktur lub innych równoważnych dowodów księgowych wraz z kopiami dowodów zapłaty, kopie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych) oraz odpowiednich dokumentów w przypadku zakupu używanego środka trwałego (np. certyfikaty potwierdzające spełnianie przez używany środek trwały odpowiednich norm). Należy także pamiętać, że wszystkie dokumenty powinny być przedstawione w postaci kserokopii z oryginału poświadczonej za zgodność z oryginałem. Do wniosku o płatność beneficjent dołącza również dokumentację potwierdzającą wykonanie rzeczowe projektu lub jego etapu, zgodnie z warunkami umowy.
W ramach wniosku o płatność beneficjent informuje o:
kwocie kwalifikowanej dla każdej faktury z wyszczególnieniem kwoty VAT,
podziale ogólnej kwoty kwalifikowanej wniosku na kategorie wydatków,
podziale ogólnej kwoty kwalifikowanej wniosku na źródła finansowania.
Natomiast w sytuacji, kiedy wniosek o płatność jest jednocześnie podstawą do dokonania przez NFOŚiGW końcowego rozliczenia rzeczowego, beneficjent przedkłada dodatkowo wszelkie dokumenty wymagane w umowie o dofinansowanie projektu. Obejmuje to m.in. kserokopie świadectw przejęcia lub w niektórych przypadkach świadectw wykonania inwestycji wraz z załączonymi do nich protokołami odbioru i protokołami przekazania, np. instalacji do eksploatacji, zestawienia obiektów wykonanych w ramach rozliczanego przedsięwzięcia itp.
W przypadku braku wymaganych dokumentów lub niejasności beneficjent, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia przez NFOŚiGW, pod rygorem odrzucenia wniosku o płatność, jest zobowiązany do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień. Jeśli beneficjent nie uzupełni braków w terminie, wniosek o refundację akceptowany jest do wysokości zatwierdzonych wydatków. Pozostała kwota wniosku będzie podlegała ponownej weryfikacji po dostarczeniu wymaganych wyjaśnień lub uzupełnieniu braków.
Otrzymanie refundacji przez beneficjenta jest warunkowane poprawnością rozliczenia i udokumentowania wydatków oraz terminowością przedkładania sprawozdań. Jeśli wymagane dokumenty są prawidłowe i kompletne, NFOŚiGW przekazuje płatność na rachunek bankowy beneficjenta, podany w umowie o dofinansowanie projektu.
Zwrot dofinansowania
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczącej realizacji projektu NFOŚiGW żąda od beneficjenta zwrotu przekazanych środków w wysokości odpowiedniej dla stwierdzonej nieprawidłowości wraz z wymaganymi odsetkami w wyznaczonym przez NFOŚiGW terminie. Zwrot kwot następuje na podstawie odpowiednich zapisów umowy o dofinansowaniu, zgodnie z którą pomoc została przyznana.
W przypadku kiedy beneficjent nie dokonuje zwrotu wymaganej kwoty w określonym terminie oraz nie ma możliwości zmniejszenia o taką wysokość kwot przyszłej refundacji, NFOŚiGW występuje do sądu z powództwem cywilnym. Możliwe jest odstąpienie od drogi sądowej w przypadku, kiedy:
• wartość długu jest znikoma,
• istnieje uzasadniona pewność, że beneficjent zwróci żądane kwoty lub też że w przyszłości będzie możliwe ich odzyskanie poprzez zmniejszenie refundacji kolejnych wydatków, przy jednoczesnej możliwości dokonania odpowiedniego zabezpieczenia na majątku dłużnika,
• zachodzą inne okoliczności uzasadniające czasowe odstąpienie od powództwa,
• zachodzą inne okoliczności uzasadniające ostateczne odstąpienie od powództwa.
Jedynie w przypadku niewywiązania się beneficjenta z postanowień umowy z przyczyn spowodowanych tzw. siłą wyższą (np. klęska żywiołowa), beneficjent nie jest zobowiązany do zwrotu dofinansowania otrzymanego na realizację inwestycji.
Rozwiązanie umowy o dofinansowanie
Trudno jest nazwać rozwiązanie umowy obowiązkiem beneficjenta, ale warto wspomnieć, że zarówno przedsiębiorca, jak i NFOŚiGW mają do tego prawo. Muszą jedynie zachować miesięczny termin wypowiedzenia i podać przyczyny takiego postępowania. Należy pamiętać, że ww. umowa może być wypowiedziana ze strony NFOŚiGW, jeśli beneficjent nie wykonuje jej postanowień, a w szczególności, gdy realizuje przedsięwzięcie w sposób niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, odmawia poddania się kontroli lub gdy w wyniku kontroli stwierdzono poważne nieprawidłowości (np. beneficjent przedstawił niezgodne ze stanem faktycznym dokumenty, dokonał zmian organizacyjno-prawnych zagrażających realizacji umowy, opóźnia się w spłacie pożyczki lub odsetek należnych pożyczkodawcy, nie użytkuje inwestycji będącej przedmiotem umowy zgodnie z przeznaczeniem).
Jeśli umowa została rozwiązana z przyczyn zawinionych przez przedsiębiorcę, firma taka nie będzie mogła otrzymać dofinansowania ze środków SPO-WKP przez okres 3 lat od dnia rozwiązania umowy.
Zakończenie projektu
W momencie zakończenia projektu współfinansowanego w ramach Działania 2.4 SPO-WKP beneficjent składa w NFOŚiGW dokumenty potwierdzające wykonanie i odbiór przedsięwzięcia zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie, w tym rozliczenie rzeczowe i rozliczenie finansowe umowy oraz dokumenty potwierdzające osiągnięty efekt ekologiczny. Umowa zostaje uznana za wykonaną w momencie uznania jej za wykonaną w zakresie rzeczowym, ekologicznym i finansowym.
W celu prawidłowego wypełniania zobowiązań przedsiębiorca powinien wnikliwie zapoznać się z Uzupełnieniem SPO-WKP, Podręcznikiem dla beneficjenta SPO-WKP, Przewodnikiem dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Działania 2.4 SPO-WKP oraz z wszystkimi aktami prawnymi związanymi z realizacją projektów w ramach Działania 2.4 SPO-WKP.
Podstawa prawna:
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (Dz.U. Nr 197, poz. 2023 z późn.zm.),
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 2 listopada 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (Dz.U. Nr 247, poz. 2478),
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (Dz.U. Nr 259, poz. 2588).
Masz wątpliwości, napisz: prawo.autorzy@infor.pl


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kasowy PIT: Projekt ustawy trafił do konsultacji. Nowe przepisy od 1 stycznia 2025 r. Kto z nich skorzysta?

Prawo do tzw. kasowego PIT będzie warunkowane wysokością przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie osiągniętych w roku poprzednim - nie będzie ona mogła przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 250 tys. euro. Projekt ustawy wprowadzającej kasowy PIT trafił do konsultacji międzyresortowych.

Jak przygotować się do ESG? Oto przetłumaczony unijny dokument dla firm: „Dobrowolne ESRS dla MŚP Nienotowanych na Giełdzie”

Jak małe i średnie firmy mogą przygotować się do ESG? Krajowa Izba Gospodarcza przetłumaczyła unijny dokument dla MŚP: „Dobrowolne ESRS dla MŚP Nienotowanych na Giełdzie”. Dokumentu po polsku jest dostępny bezpłatnie.

Czy to nie dyskryminacja? Jeden członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, a inny już nie, bo spółka miała jednego wierzyciela

Czy mamy do czynienia z dyskryminacją, gdy jeden członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności za zobowiązania spółki przez zgłoszenie w porę wniosku o ogłoszenie jej upadłości, podczas gdy inny nie może tego zrobić tylko dlatego, że spółka miała jednego wierzyciela? Czy organy skarbowe mogą dochodzić zapłaty podatków od takiego członka zarządu bez wcześniejszego wykazania, że działał on w złej wierze albo w sposób niedbały? Z takimi pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wystąpił niedawno polski sąd.

Kasowy PIT - projekt ustawy opublikowany

Projekt ustawy o kasowym PIT został opublikowany. Od kiedy wchodzi w życie? Dla kogo jest kasowy PIT? Co to jest i na czym polega?

Obligacje skarbowe [maj 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w maju 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie zmieniły się w porównaniu do oferowanych w kwietniu br. Od 25 kwietnia można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Kasowy PIT dla przedsiębiorców z przychodami do 250 tys. euro od 2025 roku. I tylko do transakcji fakturowanych [projekt ustawy]

Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało 24 kwietnia 2024 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ta nowelizacja przewiduje wprowadzenie kasowej metody rozliczania podatku dochodowego. Z tej metody będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność, a także ci przedsiębiorcy, których przychody w roku poprzednim nie przekraczały 250 tys. euro.

Coraz więcej kontroli firm logistycznych. Urzędy celno-skarbowe sprawdzają pozwolenia na uproszczenia celne

Urzędy celno-skarbowe zintensyfikowały kontrole firm logistycznych. Chodzi o monitoring pozwoleń na uproszczenia celne, szczególnie tych wydanych w czasie pandemii. Jeśli organy celno-skarbowe natrafią na jakiekolwiek uchybienia, to może dojść do zawieszenia pozwolenia, a nawet jego odebrania.

Ostatnie dni na złożenia PIT-a. W pośpiechu nie daj szansy cyberoszustowi! Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Obecnie już prawie co drugi Polak (49%) przyznaje, że otrzymuje podejrzane wiadomości drogą mailową. Tak wynika z najnowszego raportu SMSAPI „Bezpieczeństwo Cyfrowe Polaków 2024”. Ok. 20% Polaków niestety klika w linki zawarte w mailu, gdy wiadomość dotyczy ważnych spraw. Jak zauważa Leszek Tasiemski, VP w firmie WithSecure – ostatnie dni składania zeznań podatkowych to idealna okazja dla oszustów do przeprowadzenia ataków phishingowych i polowania na nieuważnych podatników.

Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

REKLAMA