Kategorie

Jak rozliczyć amortyzację środka trwałego przy leasingu operacyjnym

Marcin Gawlik
inforCMS
Spółka z o.o. użytkowała budynek na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Za zgodą finansującego dokonała nakładów na użytkowanym środku trwałym, które rozliczała jako inwestycje w obcym środku trwałym. Po okresie leasingu budynek został zakupiony i wprowadzony do ewidencji w wartości zakupu. Czy spółka prawidłowo dokonuje „dwutorowej” amortyzacji, robiąc odpisy oddzielnie od wartości budynku oraz oddzielnie od poczynionych uprzednio nakładów jako inwestycji w obcym środku trwałym?

RADA

Sposób dokonywania amortyzacji opisany przez spółkę nie jest prawidłowy. Środek trwały nie powinien być amortyzowany w części jako własny, a jednocześnie w części jako „inwestycja w obcym środku trwałym”. Jeśli wartość nakładów poczynionych przez spółkę w budynku nie została już uwzględniona w cenie nabycia, to spółka powinna powiększyć cenę nabycia o niezamortyzowaną do momentu nabycia część inwestycji w obcym środku trwałym. Od tak obliczonej wielkości powinna dokonywać odpisów amortyzacyjnych po wprowadzeniu budynku do ewidencji środków trwałych.

UZASADNIENIE

Amortyzacji podlegają m.in. przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, i to niezależnie od przewidywanego okresu ich używania. Brak jest w tym przypadku wymogu przewidywanego okresu używania dłuższego niż rok. W przepisach brak jest jednocześnie wyraźnej definicji inwestycji w obcym środku trwałym. W tym przypadku należy posłużyć się definicją wypracowaną przez praktykę. W piśmiennictwie pojawia się stanowisko, że jest to każdy nakład na środek trwały niestanowiący własności podatnika (bez względu na to, czy ma charakter remontowy czy inwestycyjny). Jednak większość organów podatkowych przyjmuje, że inwestycjami w obcym środku trwałym są wyłącznie takie nakłady, które mają charakter ulepszenia w myśl przepisów podatkowych (czyli wydatki na przebudowę, rozbudowę, modernizację i adaptację środka trwałego).

Jeśli poczynione przez spółkę nakłady w budynku wykorzystywanym na podstawie umowy leasingu na potrzeby prowadzonej działalności spełniały powyższe kryteria, mogły być przez spółkę amortyzowane jako „inwestycje w obcych środkach trwałych”.

Niestety, w opisanej w pytaniu sytuacji przepisy podatkowe okazują się niedostatecznie pomocne, bowiem w żaden sposób nie określają właściwego sposobu postępowania. Należy jednak uznać, że od momentu zakończenia umowy leasingu i nabycia budynku spółka nie może dokonywać amortyzacji w obcym środku trwałym. Zmienia się bowiem kwalifikacja własności budynku i staje się on składnikiem majątku spółki, która nabyła go jako całość, tzn. łącznie z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi. Poczynione nakłady, nawet jeżeli nie zostały całkowicie zamortyzowane, przestały więc mieć charakter inwestycji w obcym środku trwałym. Są teraz częścią własnego środka trwałego. Nie oznacza to jednak, że nastąpi utrata przez spółkę prawa do rozliczenia poniesionych kosztów. O wartość nierozliczonych do momentu zakupu nakładów na budynek spółka powinna powiększyć cenę nabycia oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tak określonej podstawy.

Zasadność takiego rozumowania potwierdzają postanowienia: Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego, nr ŁUS-II-2-423/184/07/AG z 7 września 2007 r., w którym czytamy:

Jedynie spełnienie łącznie przesłanek określonych w art. 16a ust. 1 lub w art. 16 ust. 2 ww. ustawy przesądza o charakterze środka trwałego, tj. własnego bądź obcego, a tym samym o tym, czy amortyzacja liczona będzie od inwestycji w obcym środku trwałym.

W przedstawionym stanie faktycznym Spółka zawarła umowę kupna (sprzedaży), na podstawie której nabyła na własność środek trwały, który wcześniej użytkowała na podstawie umowy dzierżawy. Skoro zatem umowa dzierżawy uległa rozwiązaniu, to wygasła zarówno przyczyna (prawo własności przeszło na jednostkę), jak i podstawa prawna (przesłanki dot. wyodrębnienia jako inwestycji w obcym środku trwałym) uzasadniająca amortyzację podatkową poczynionych wcześniej nakładów, jako inwestycji w obcym środku trwałym.

Reasumując, stwierdzić należy, że nabycie środka trwałego spowodowało, iż Spółka nabyła ten środek jako całość, tzn. łącznie z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi. Oznacza to, że poczynione nakłady, nawet jeżeli nie zostały całkowicie zamortyzowane, przestały mieć charakter inwestycji w obcym środku trwałym, ponieważ są częścią własnego środka trwałego.

oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie, nr U.S.IA/1/415/1-IP/2006 z 1 lutego 2006 r., zgodnie z którym:

Skoro w nabytej nieruchomości spółka uprzednio poniosła wydatki, które nie zostały ujęte w cenie nabycia, a zarazem nie zostały w całości zakwalifikowane w kosztach uzyskania jako inwestycja w obcych środkach trwałych, to wartość nakładów pomniejszona o dokonane uprzednio odpisy amortyzacyjne zwiększa cenę nabycia ww. nieruchomości.

Podobnie czytamy w postanowieniu Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego, nr ZD/4061-212/06 z 11 grudnia 2006 r., oraz decyzji Izby Skarbowej w Gdańsku, nr BI/4218-0007/06 z 30 marca 2006 r.

PRZYKŁAD

Spółka ALFALEAS użytkowała na podstawie umowy leasingu operacyjnego budynek biurowy. Dokonała jego ulepszenia w postaci instalacji systemu klimatyzacyjnego. Nakład ten w wysokości 200 000 zł amortyzowała jako inwestycję w obcym środku trwałym. Po zakończeniu umowy leasingu ALFALEAS nabyła budynek za kwotę 1 400 000 zł (hipotetyczna wartość netto) i wprowadziła go do ewidencji środków trwałych. Z uwagi na fakt, że tylko 50% wydatków związanych z instalacją systemu klimatyzacyjnego zostało rozliczonych przez ALFALEAS do dnia nabycia, wartość budynku w ewidencji będzie wynosić 1 500 000 zł według wyliczenia:

1 400 000 zł + 50% × 200 000 zł (wartość niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym) = 1 500 000 zł.

Należy skłonić się ku rozwiązaniu opisanemu powyżej, niemniej jednak istnieje także koncepcja przeciwna. Zgodnie z nią za dopuszczalne należy uznać rozwiązanie, że skoro odpisy amortyzacyjne od inwestycji w obcych środkach trwałych były dokonywane przez np. dzierżawcę/leasingobiorcę, to tym bardziej mogą być dokonywane przez właściciela. Model ten zakłada więc kontynuację dokonywania amortyzacji w obcym środku trwałym nawet pomimo nabycia na własność środka trwałego, w którym poczyniono wymienione nakłady. Tak wypowiedziało się m.in. Ministerstwo Finansów w piśmie z 24 czerwca 2006 r., nr DD/PB3-1781-MD-155/06, oraz Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w postanowieniu z 9 lutego 2006 r., nr 1471/DPD2/423/148/05/MS, w którym czytamy:

W ocenie Naczelnika tutejszego Urzędu przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wykluczają możliwości dalszej amortyzacji nabytych nieruchomości, użytkowanych do dnia ich nabycia na podstawie umowy dzierżawy, na dotychczasowych zasadach, tj. przewidzianych dla inwestycji w obcym środku trwałym lub obcych środków trwałych, pomimo że po ich nabyciu nie będą to już obce środki trwałe.

Obie te interpretacje nie stanowią jednak powszechnie obowiązującej wykładni przepisów.

Ze względu na te rozbieżności zalecane byłoby więc, dla zdobycia całkowitej pewności w zakresie prawidłowości postępowania, uzyskanie przez spółkę indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Na koniec należy zauważyć, że spółka nie określiła, czy wartość poczynionych, a niezamortyzowanych inwestycji w obcym środku trwałym nie została uwzględniona w cenie nabycia. Gdyby się tak stało, to w przedstawionej w pytaniu sytuacji wartości początkowej, będącej zgodnie z przepisami podstawą odpisów amortyzacyjnych, nie należało powiększać o wysokość niezamortyzowanej inwestycji w obcym środku trwałym. Spowodowałoby to bowiem dwukrotne amortyzowanie (czyli podwójne zaliczanie do kosztów) tego samego wydatku.

• art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

Marcin Gawlik

konsultant podatkowy

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.