Kategorie

Jak rozliczyć amortyzację środka trwałego przy leasingu operacyjnym

Marcin Gawlik
inforCMS
Spółka z o.o. użytkowała budynek na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Za zgodą finansującego dokonała nakładów na użytkowanym środku trwałym, które rozliczała jako inwestycje w obcym środku trwałym. Po okresie leasingu budynek został zakupiony i wprowadzony do ewidencji w wartości zakupu. Czy spółka prawidłowo dokonuje „dwutorowej” amortyzacji, robiąc odpisy oddzielnie od wartości budynku oraz oddzielnie od poczynionych uprzednio nakładów jako inwestycji w obcym środku trwałym?

RADA

Sposób dokonywania amortyzacji opisany przez spółkę nie jest prawidłowy. Środek trwały nie powinien być amortyzowany w części jako własny, a jednocześnie w części jako „inwestycja w obcym środku trwałym”. Jeśli wartość nakładów poczynionych przez spółkę w budynku nie została już uwzględniona w cenie nabycia, to spółka powinna powiększyć cenę nabycia o niezamortyzowaną do momentu nabycia część inwestycji w obcym środku trwałym. Od tak obliczonej wielkości powinna dokonywać odpisów amortyzacyjnych po wprowadzeniu budynku do ewidencji środków trwałych.

UZASADNIENIE

Reklama

Amortyzacji podlegają m.in. przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, i to niezależnie od przewidywanego okresu ich używania. Brak jest w tym przypadku wymogu przewidywanego okresu używania dłuższego niż rok. W przepisach brak jest jednocześnie wyraźnej definicji inwestycji w obcym środku trwałym. W tym przypadku należy posłużyć się definicją wypracowaną przez praktykę. W piśmiennictwie pojawia się stanowisko, że jest to każdy nakład na środek trwały niestanowiący własności podatnika (bez względu na to, czy ma charakter remontowy czy inwestycyjny). Jednak większość organów podatkowych przyjmuje, że inwestycjami w obcym środku trwałym są wyłącznie takie nakłady, które mają charakter ulepszenia w myśl przepisów podatkowych (czyli wydatki na przebudowę, rozbudowę, modernizację i adaptację środka trwałego).

Jeśli poczynione przez spółkę nakłady w budynku wykorzystywanym na podstawie umowy leasingu na potrzeby prowadzonej działalności spełniały powyższe kryteria, mogły być przez spółkę amortyzowane jako „inwestycje w obcych środkach trwałych”.

Niestety, w opisanej w pytaniu sytuacji przepisy podatkowe okazują się niedostatecznie pomocne, bowiem w żaden sposób nie określają właściwego sposobu postępowania. Należy jednak uznać, że od momentu zakończenia umowy leasingu i nabycia budynku spółka nie może dokonywać amortyzacji w obcym środku trwałym. Zmienia się bowiem kwalifikacja własności budynku i staje się on składnikiem majątku spółki, która nabyła go jako całość, tzn. łącznie z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi. Poczynione nakłady, nawet jeżeli nie zostały całkowicie zamortyzowane, przestały więc mieć charakter inwestycji w obcym środku trwałym. Są teraz częścią własnego środka trwałego. Nie oznacza to jednak, że nastąpi utrata przez spółkę prawa do rozliczenia poniesionych kosztów. O wartość nierozliczonych do momentu zakupu nakładów na budynek spółka powinna powiększyć cenę nabycia oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tak określonej podstawy.

Zasadność takiego rozumowania potwierdzają postanowienia: Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego, nr ŁUS-II-2-423/184/07/AG z 7 września 2007 r., w którym czytamy:

Reklama

Jedynie spełnienie łącznie przesłanek określonych w art. 16a ust. 1 lub w art. 16 ust. 2 ww. ustawy przesądza o charakterze środka trwałego, tj. własnego bądź obcego, a tym samym o tym, czy amortyzacja liczona będzie od inwestycji w obcym środku trwałym.

W przedstawionym stanie faktycznym Spółka zawarła umowę kupna (sprzedaży), na podstawie której nabyła na własność środek trwały, który wcześniej użytkowała na podstawie umowy dzierżawy. Skoro zatem umowa dzierżawy uległa rozwiązaniu, to wygasła zarówno przyczyna (prawo własności przeszło na jednostkę), jak i podstawa prawna (przesłanki dot. wyodrębnienia jako inwestycji w obcym środku trwałym) uzasadniająca amortyzację podatkową poczynionych wcześniej nakładów, jako inwestycji w obcym środku trwałym.

Reasumując, stwierdzić należy, że nabycie środka trwałego spowodowało, iż Spółka nabyła ten środek jako całość, tzn. łącznie z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi. Oznacza to, że poczynione nakłady, nawet jeżeli nie zostały całkowicie zamortyzowane, przestały mieć charakter inwestycji w obcym środku trwałym, ponieważ są częścią własnego środka trwałego.

oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie, nr U.S.IA/1/415/1-IP/2006 z 1 lutego 2006 r., zgodnie z którym:

Skoro w nabytej nieruchomości spółka uprzednio poniosła wydatki, które nie zostały ujęte w cenie nabycia, a zarazem nie zostały w całości zakwalifikowane w kosztach uzyskania jako inwestycja w obcych środkach trwałych, to wartość nakładów pomniejszona o dokonane uprzednio odpisy amortyzacyjne zwiększa cenę nabycia ww. nieruchomości.

Podobnie czytamy w postanowieniu Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego, nr ZD/4061-212/06 z 11 grudnia 2006 r., oraz decyzji Izby Skarbowej w Gdańsku, nr BI/4218-0007/06 z 30 marca 2006 r.

PRZYKŁAD

Spółka ALFALEAS użytkowała na podstawie umowy leasingu operacyjnego budynek biurowy. Dokonała jego ulepszenia w postaci instalacji systemu klimatyzacyjnego. Nakład ten w wysokości 200 000 zł amortyzowała jako inwestycję w obcym środku trwałym. Po zakończeniu umowy leasingu ALFALEAS nabyła budynek za kwotę 1 400 000 zł (hipotetyczna wartość netto) i wprowadziła go do ewidencji środków trwałych. Z uwagi na fakt, że tylko 50% wydatków związanych z instalacją systemu klimatyzacyjnego zostało rozliczonych przez ALFALEAS do dnia nabycia, wartość budynku w ewidencji będzie wynosić 1 500 000 zł według wyliczenia:

1 400 000 zł + 50% × 200 000 zł (wartość niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym) = 1 500 000 zł.

Należy skłonić się ku rozwiązaniu opisanemu powyżej, niemniej jednak istnieje także koncepcja przeciwna. Zgodnie z nią za dopuszczalne należy uznać rozwiązanie, że skoro odpisy amortyzacyjne od inwestycji w obcych środkach trwałych były dokonywane przez np. dzierżawcę/leasingobiorcę, to tym bardziej mogą być dokonywane przez właściciela. Model ten zakłada więc kontynuację dokonywania amortyzacji w obcym środku trwałym nawet pomimo nabycia na własność środka trwałego, w którym poczyniono wymienione nakłady. Tak wypowiedziało się m.in. Ministerstwo Finansów w piśmie z 24 czerwca 2006 r., nr DD/PB3-1781-MD-155/06, oraz Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w postanowieniu z 9 lutego 2006 r., nr 1471/DPD2/423/148/05/MS, w którym czytamy:

W ocenie Naczelnika tutejszego Urzędu przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wykluczają możliwości dalszej amortyzacji nabytych nieruchomości, użytkowanych do dnia ich nabycia na podstawie umowy dzierżawy, na dotychczasowych zasadach, tj. przewidzianych dla inwestycji w obcym środku trwałym lub obcych środków trwałych, pomimo że po ich nabyciu nie będą to już obce środki trwałe.

Obie te interpretacje nie stanowią jednak powszechnie obowiązującej wykładni przepisów.

Ze względu na te rozbieżności zalecane byłoby więc, dla zdobycia całkowitej pewności w zakresie prawidłowości postępowania, uzyskanie przez spółkę indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Na koniec należy zauważyć, że spółka nie określiła, czy wartość poczynionych, a niezamortyzowanych inwestycji w obcym środku trwałym nie została uwzględniona w cenie nabycia. Gdyby się tak stało, to w przedstawionej w pytaniu sytuacji wartości początkowej, będącej zgodnie z przepisami podstawą odpisów amortyzacyjnych, nie należało powiększać o wysokość niezamortyzowanej inwestycji w obcym środku trwałym. Spowodowałoby to bowiem dwukrotne amortyzowanie (czyli podwójne zaliczanie do kosztów) tego samego wydatku.

• art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

Marcin Gawlik

konsultant podatkowy

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?