REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak przeliczać operacje dokonywane na rachunku walutowym

Wioletta Chaczykowska
Wioletta Chaczykowska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Po jakim kursie spółka powinna przeliczyć operacje dokonywane na rachunku dewizowym.

PROBLEM

Autopromocja

Po jakim kursie należy przeliczyć następujące operacje:

• wpływ należności od odbiorców,

• wpływ z tytułu zwrotu z rozliczenia zaliczki na delegacje zagraniczne,

• przychód z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku dewizowym,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• koszty z tytułu prowizji bankowych,

• rozchód z tytułu spłaty zobowiązań wobec dostawców,

• rozchód z tytułu wypłaty pracownikom zaliczek na delegacje zagraniczne?

Czy do obliczeń należy przyjąć „faktycznie zastosowany kurs waluty”, czy średni kurs waluty ogłaszany przez NBP?

RADA

Do wpływu i rozchodu środków pieniężnych z rachunku walutowego stosujemy odpowiednie kursy bankowe. Wypłacając pracownikowi zaliczkę na delegację zagraniczną oraz przyjmując zwrot niewykorzystanej części zaliczki, stosujemy kurs historyczny. Problem pojawia się w wycenie uzyskanych odsetek oraz poniesionych kosztów prowizji i opłat bankowych. Według ustawy o rachunkowości uzyskane odsetki wycenia się po kursie kupna stosowanym przez bank, a koszty prowizji - po kursie sprzedaży. Ustawy podatkowe odnoszą się w tym przypadku do kursu średniego NBP.

UZASADNIENIE

Ustawa o rachunkowości dokładnie normuje problemy wyceny, ponieważ wywiera ona istotny wpływ na wierny i rzetelny obraz jednostki.

Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych wynikają z art. 30 ustawy.

Różnice kursowe w dniu uregulowania zobowiązania/należności

Do wyceny środków pieniężnych otrzymanych jako zapłata należności stosujemy kurs kupna banku, w którym spółka posiada rachunek dewizowy. Powstaną wówczas różnice kursowe obliczone jako różnica między wartością wynikającą z faktury a wartością z dokumentu zapłaty. W przypadku regulowania zobowiązań zastosowanie ma kurs sprzedaży banku, z którego usług jednostka korzysta.

Przykład 1

Spółka X odnotowała w bieżącym okresie rozliczeniowym następujące zdarzenia:

1. 9 października - faktura dokumentująca sprzedaż towaru kontrahentowi unijnemu. Wartość faktury - 10 000 euro.

2. 12 października - zakup towaru od kontrahenta zagranicznego (UE). Wartość zakupu - 3000 GBP.

3. 22 października - wpływ na rachunek bankowy należności od kontrahenta unijnego w wysokości 10 000 euro.

4. 29 października - spółka uregulowała swoje zobowiązanie wobec kontrahenta zagranicznego w wysokości 3000 GBP.

W polityce rachunkowości spółki zapisano, że do wyceny przychodów i kosztów zastosowanie ma kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu/poniesienia kosztu.

Wpływy i rozchody na rachunku bankowym wyceniane są po odpowiednim kursie stosowanym przez bank obsługujący jednostkę.

Ewidencja księgowa

1. Sprzedaż towaru kontrahentowi unijnemu. Wartość faktury - 10 000 euro. Kurs średni NBP obowiązujący w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień uzyskania przychodu - 3,78 PLN/EUR:

10 000 euro × 3,78 PLN/EUR = 37 800 zł

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 37 800

Ma „Sprzedaż towarów” 37 800

2. Zakup towaru od dostawcy zagranicznego. Kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu - 5,86 GBP:

3000 GBP × 5,86 PLN/GBP = 17 580 zł

Wn „Rozliczenie zakupu” 17 580

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 17 580

3. Wpływ na rachunek bankowy należności od odbiorcy zagranicznego - 10 000 euro. Kurs kupna banku z dnia wpływu - 3,81 PLN/EUR:

10 000 euro × 3,81 PLN/EUR = 38 100 zł

Wycena według kursu historycznego:

10 000 euro × 3,78 PLN/EUR = 37 800 zł

Powstały dodatnie różnice kursowe w wysokości 300 zł.

a) wpływ na rachunek walutowy

Wn „Rachunek walutowy” 38 100

Ma „Rozrachunki z odbiorcami” 38 100

b) różnice kursowe

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 300

Ma „Przychody finansowe” 300

- w analityce „Dodatnie różnice kursowe”

4. Spółka uregulowała swoje zobowiązanie wobec kontrahenta zagranicznego w wysokości 3000 GBP.

Kurs sprzedaży banku w tym dniu - 5,89 PLN/GBP:

3000 GBP × 5,89 PLN/GBP = 17 670 zł

Według kursu historycznego zobowiązanie wynosiło:

3000 GBP × 5,86 PLN/GBP= 17 580 zł

Powstały ujemne różnice kursowe w wysokości 90 zł.

a) zapłata zobowiązania

Wn „Rozrachunki z dostawcami” 17 670

Ma „Rachunek walutowy” 17 670

b) różnice kursowe

Wn „Koszty finansowe” 90

- w analityce „Ujemne różnice kursowe”

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 90

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

UWAGA!

Kurs bankowy (jako kurs faktyczny) nie powinien odbiegać o 5% od kursu średniego NBP obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonania transakcji.

Ograniczenia te wynikają z przepisów podatkowych. Jeżeli kurs faktyczny odbiega 5% od kursu średniego NBP, to spółka musi mieć świadomość, że w razie kontroli organ skarbowy może ją wezwać do:

• zmiany tej wartości lub

• wskazania przyczyn uzasadniających zastosowanie takiego kursu waluty.

Zaliczka na delegację zagraniczną

Przekazanie środków z rachunku walutowego w formie zaliczki na delegację oraz zwrot niewykorzystanej zaliczki nie powodują powstania różnic kursowych. Wynika to z tego, że w obu przypadkach zastosowanie będzie miał kurs historyczny.

Pieniądze przekazane pracownikowi z tytułu podróży służbowej są nadal własnością spółki, a tylko czasowo znajdują się w dyspozycji pracownika.

Do wyceny przyjmuje się kurs, po jakim przyjęto walutę w dniu jej wpływu na rachunek (kurs historyczny). Również zwrot niewykorzystanej zaliczki przyjmujemy po kursie, po jakim nastąpiła jej wypłata.

Przykład 2

Spółka oddelegowała pracownika w podróż służbową. Z rachunku walutowego przekazano mu zaliczkę w wysokości 1500 euro. Środki te (w dniu wpływu na rachunek bankowy) były wycenione po kursie 3,72 PLN/EUR i po takim kursie zostały też przeliczone w dniu przekazania zaliczki.

Zaliczkę wypłaconą pracownikowi w ramach wyjazdu służbowego traktujemy, do czasu jej rozliczenia, jako własne środki pieniężne spółki, które czasowo znajdują się w dyspozycji pracownika.

Pracownik rozliczył się z delegacji i przekazał na rachunek walutowy spółki niewykorzystaną część zaliczki w wysokości 200 euro. Do przeliczenia należy zastosować kurs, po jakim zaliczkę wypłacono, czyli 3,72 PLN/EUR.

Ewidencja księgowa

1. Przekazanie pracownikowi zaliczki na delegację:

1500 euro × 3,72 PLN/EUR = 5580 zł

Na tym etapie nie powstaną różnice kursowe.

Wn „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 5 580

Ma „Rachunek walutowy” 5 580

2. Rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika:

Koszty podróży zagranicznej wyniosły 1300 euro, średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia zaliczki - 3,75 PLN/EUR:

1300 euro × 3,75 PLN/EUR = 4875 zł

Pobrano po kursie

1300 euro × 3,72 PLN/EUR = 4836 zł

a) rozliczenie kosztów delegacji

Wn „Koszty delegacji” 4 875

Ma „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 4 875

b) zwrot do kasy niewykorzystanej części zaliczki - wycena po kursie historycznym

200 euro × 3,72 PLN/EUR = 744 zł

Wn „Kasa” 744

Ma „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 744

W ten sposób powstaną jedynie różnice kursowe w stosunku do rozliczeń z pracownikiem:

4875 zł - 4836 zł = 39 zł

3. Powstały dodatnie różnice kursowe w wysokości 39 zł:

Wn „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 39

Ma „Przychody finansowe” 39

- w analityce „Dodatnie różnice kursowe”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Prowizje i opłaty bankowe

Według ustawy o rachunkowości pobrane przez bank prowizje bankowe należy przeliczyć po kursie sprzedaży banku obowiązującym w tym dniu.

Według interpretacji organów skarbowych pobrane przez bank prowizje i opłaty są dla spółki kosztem. Dlatego ich wartość należy przeliczyć według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

W takiej sytuacji spółka może:

• przyjąć do wyceny kursy przewidziane w ustawach podatkowych; wymaga to umieszczenia odpowiedniego zapisu w polityce rachunkowości, lub

• dokonywać odrębnej wyceny dla celów bilansowych i podatkowych; różnicę między tymi wycenami można ujmować w ewidencji pozabilansowej jako korektę kosztów podatkowych.

Przykład 3

Na koniec miesiąca bank, w którym spółka posiada rachunek walutowy, obciążył konto prowizją bankową w wysokości 100 euro. Kurs sprzedaży stosowany przez bank w tym dniu wynosił 3,79 PLN/EUR. Kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu to 3,77 PLN/EUR.

Ewidencja księgowa

1. Pobranie prowizji bankowych na koniec miesiąca - 100 euro:

Kurs sprzedaży banku - 3,79 PLN/EUR.

100 euro × 3,79 PLN/EUR = 379 zł

Wn „Usługi obce” 379

- w analityce „Prowizje bankowe”

Ma „Rachunek walutowy” 379

2. Wycena kosztu według kursu średniego NBP:

100 euro × 3,77 PLN/EUR = 377 zł

Ewidencja pozabilansowa

Ma „Korekta kosztów podatkowych” 2

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja pozabilansowa

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Odsetki zgromadzone na rachunku walutowym

Odsetki zgromadzone na rachunku walutowym są dla spółki przychodem.

Przeliczamy je, zgodnie z ustawą o rachunkowości, według kursu kupna banku, z którego usług spółka korzysta. Tak jak w przypadku prowizji wycena dla celów podatkowych odbywa się według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Przykład 4

Na koniec miesiąca bank naliczył spółce odsetki od lokaty. Wartość odsetek wynosi 150 euro. Kurs kupna stosowany przez bank w tym dniu - 3,69 PLN/EUR. Kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu - 3,71 PLN/EUR.

Ewidencja księgowa

1. Naliczenie i zaksięgowanie odsetek od lokaty:

Wycena według kursu kupna banku - 3,69 PLN/EUR.

150 euro × 3,69 PLN/EUR = 553,50 zł

Wn „Rachunek walutowy” 553,50

- w analityce „Lokaty”

Ma „Przychody finansowe” 553,50

- w analityce „Przychody z tytułu odsetek”

2. Wycena przychodu według kursu średniego NBP:

150 euro × 3,71 PLN/EUR = 556,50 zł

Ewidencja pozabilansowa

Ma „Korekta przychodów podatkowych” 3,00

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja pozabilansowa

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• art. 30 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

• art. 12 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 15a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

Wioletta Chaczykowska

księgowa z licencją MF

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA