REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rachunkowe ujęcie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną

Joanna Gawrońska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Przychody netto spółki cywilnej w 2006 i w 2007 r. przekroczyły równowartość 800 000 euro. Dlatego mamy obowiązek przekształcenia się w spółkę jawną. Jak dokonać przekształcenia i jak wykazać to zdarzenie w księgach rachunkowych? Spółka prowadzi pełną księgowość.

RADA

Autopromocja

Zmiana formy prawnej poprzez przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną nie powoduje zakończenia działalności gospodarczej. Działalność ta jest kontynuowana w formie spółki jawnej. Dlatego w przypadku przekształcenia spółki osobowej, jaką jest spółka cywilna, w inną spółkę osobową, którą jest również spółka jawna, można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych. Nie ma także obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku spółki.

UZASADNIENIE

Jednostki prowadzone w formie spółki cywilnej, których przychody netto w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły równowartość w walucie polskiej 800 000 euro, mają obowiązek przekształcenia w spółkę jawną.

Przeliczenia wartości 800 000 euro na walutę polską dokonuje się według średniego kursu NBP obowiązującego 30 września poprzedzającego rok obrotowy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Równowartość 800 000 euro w walucie polskiej dla poszczególnych lat wynosi:

• za 2006 r. - 3 186 800 zł (średni kurs zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/NBP/2006 z 29 września 2006 r. wyniósł 3,9835 PLN/EUR),

• za 2007 r. - 3 022 000 zł (średni kurs zgodnie z tabelą NBP nr 189/A/NBP/2007 z 28 września 2007 r. wyniósł 3,7775 PLN/EUR).

Aby w 2008 r. wystąpił obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną, musi nastąpić przekroczenie przychodów netto zgodnie z wyżej przedstawionymi progami, tj. w roku 2006 - 3 186 800 zł, i w roku 2007 - 3 022 000 zł.

Spółka cywilna, mimo że nie przekroczyła w każdym z dwóch lat powyższych progów przychodów netto, może na zasadzie dobrowolności przekształcić się w spółkę jawną.

Nie powstaje w tym przypadku obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeśli przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 800 000 euro w walucie polskiej.

Zgłoszenie do sądu rejestrowego (KRS)

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną musi być zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie trzech miesięcy od zakończenia drugiego roku obrotowego, za które nastąpiło przekroczenie równowartości 800 000 euro w walucie polskiej (tj. do końca marca 2008 r.).

Przed zgłoszeniem przekształcenia spółki wspólnicy powinni dostosować umowę spółki do przepisów o umowie spółki jawnej. Zmiana umowy spółki może być w formie aneksu lub w formie nowej umowy. Należy pamiętać o zachowaniu formy pisemnej aneksu lub nowej umowy, pod rygorem nieważności.

Zgłoszenia do KRS przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną dokonują wszyscy wspólnicy. Zgodnie z zapisami ustawy - Kodeks spółek handlowych zgłoszenie do KRS powinno zawierać:

Autopromocja

• firmę, siedzibę i adres spółki,

• przedmiot działalności spółki,

• nazwiska i imiona albo firmy wspólników wraz z ich adresami,

• nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji.

Do wniosku dołącza się także:

• umowę spółki cywilnej łącznie z aneksem zawierającymi zapisy o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną z chwilą wpisania do rejestru,

• wykaz wspólników z ich adresami zamieszkania,

• wzory podpisów wszystkich wspólników,

• dowody uiszczenia opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Spółka cywilna staje się spółką jawną z chwilą wpisania do rejestru. Spółce jawnej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników.

Obowiązki aktualizacji informacji

Po otrzymaniu postanowienia o wpisie do KRS przekształcona spółka jawna ma obowiązek dokonać aktualizacji swoich danych w:

• urzędzie skarbowym,

ZUS,

• urzędzie statystycznym.

Status prawny wspólników

Ze względu na to, że zarówno spółka cywilna, jak i spółka jawna są spółkami osobowymi, nie zmienia się status prawny wspólników. Wspólnicy pozostaną nadal podatnikami podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólnicy pozostaną też odrębnymi podatnikami oddzielnie rozliczającymi się z podatku dochodowego.

Księgi rachunkowe

Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości jednostki są zobowiązane do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej i otwarcia ich na dzień zmiany formy prawnej. Jednak można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku przekształcenia spółki osobowej, tj. spółki cywilnej, w inną spółkę osobową, np. w spółkę jawną.

W związku z kontynuowaniem działalności przez spółkę jawną nie ma także obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku.

Kapitał podstawowy

W spółkach osobowych kapitał podstawowy jest zmienny. W związku z tym w kodeksie spółek handlowych nie jest określona minimalna wysokość kapitału podstawowego spółki jawnej. Wysokości tego kapitału nie ujawnia się także w Krajowym Rejestrze Sądowym. O zmianach w kapitale decydują wspólnicy, sporządzając odpowiednie uchwały.

Spółka powinna prowadzić ewidencję w taki sposób, aby można było ustalić wysokość i rodzaj wkładów wniesionych do spółki przez osoby fizyczne, tj. wspólników.

Ewidencję rozrachunków ze wspólnikami z tytułu wkładów na kapitał podstawowy, w przypadku zwiększenia kapitału, prowadzi się na kontach zapisem:

Wn „Pozostałe rozrachunki”

- w analityce „Rozrachunki z tytułu wkładów na kapitał”,

Ma „Kapitał podstawowy”.

W przypadku zmniejszenia kapitału podstawowego dokonuje się odwrotnego zapisu.

Od swojego udziału kapitałowego wspólnik spółki jawnej ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5%, nawet gdy spółka poniosła stratę. Ponadto wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego.

Przykład

Kapitał podstawowy spółki wynosi 100 000 zł. Wspólnicy posiadają równy udział w kapitale podstawowym spółki, tj. po 50%.

Transakcje gospodarcze

• w czasie trwania spółki jawnej dwaj wspólnicy wnieśli dodatkowo do spółki, w równych kwotach, wkłady o łącznej wartości 40 000 zł w postaci środków trwałych, zapasów materiałów i środków pieniężnych, po wniesieniu uchwalonych wkładów kapitał podstawowy spółki wyniósł łącznie 140 000 zł,

• za 2007 rok spółka osiągnęła zysk w wysokości 60 000 zł i uchwaliła wypłatę właścicielom odsetek (zgodnie z art. 53 k.s.h. - 5% od udziału kapitałowego).

• pozostała część zysku zwiększy kapitał podstawowy.

Ewidencja księgowa

1. Zarachowanie wartości wkładów na kapitał podstawowy zgodnie z umową spółki:

Wn „Pozostałe rozrachunki” 40 000

- w analityce „Rozrachunki z tytułu wkładów na kapitał”

Ma „Kapitał podstawowy” 40 000

2. Wniesienie wkładów przez wspólników w postaci następujących składników majątku:

a) środków trwałych - 18 000 zł

Wn „Środki trwałe” 18 000

Ma „Pozostałe rozrachunki” 18 000

- w analityce „Rozrachunki z tytułu wkładów na kapitał”

b) zapasów materiałów - 10 000 zł

Wn „Materiały” 10 000

Ma „Pozostałe rozrachunki” 10 000

- w analityce „Rozrachunki z tytułu wkładów na kapitał”

c) środków pieniężnych przekazanych z rachunku bankowego wspólników na rachunek bankowy spółki - 12 000 zł

Wn „Rachunek bankowy” 12 000

Ma „Pozostałe rozrachunki” 12 000

- w analityce „Rozrachunki z tytułu wkładów na kapitał”

3. Przeksięgowanie zysku roku 2007 na konto „Rozliczenie wyniku finansowego” - 60 000 zł:

Wn „Wynik finansowy” 60 000

Ma „Rozliczenie wyniku finansowego” 60 000

4. Uchwalenie za rok 2007 przez wspólników wypłaty należnych odsetek, proporcjonalnie do wniesionych wkładów:

wspólnik 1 wkład 70 000 zł × 5% = 3500 zł

wspólnik 2 wkład 70 000 zł × 5% = 3500 zł

razem odsetki wkład 140 000 zł × 5% = 7000 zł

Wn „Rozliczenie wyniku finansowego” 7 000

Ma „Pozostałe rozrachunki” 7 000

- w analityce „Odsetki z tytułu wkładów na kapitał”

5. Wypłata uchwalonych odsetek z rachunku bankowego spółki:

Wn „Pozostałe rozrachunki” 7 000

- w analityce „Odsetki z tytułu wkładów na kapitał”

Ma „Rachunek bankowy” 7 000

6. Zwiększenie kapitału podstawowego, na podstawie uchwały wspólników, z niepodzielonego zysku za 2007 r.

60 000 zł - 7000 zł = 53 000 zł

Wn „Rozliczenie wyniku finansowego” 53 000

Ma „Kapitał podstawowy” 53 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Spółka cywilna, która powinna dokonać przekształcenia formy prawnej, może przekształcić się nie tylko w spółkę jawną. Może wybrać także inną formę prawną, tj. przekształcić się w spółkę prawa handlowego, np. w spółkę z o.o. Jednak ze względu na niewielkie koszty przekształcenia oraz podobny sposób funkcjonowania spółki jawnej i spółki cywilnej, jednostki często decydują się na tę formę prawną, a nie na spółkę prawa handlowego.

• art. 22-26, 52 i 53 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

• art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 3 ust. 3, art. 12 ust. 1-3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

Joanna Gawrońska

biegły rewident

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

  Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

  Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

  Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

  Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

  Wynagrodzenie kierowcy zawodowego w 2024 roku. Co się zmienia? O czym muszą wiedzieć firmy transportowe i sami kierowcy?

  Rok 2024 rozpoczął się kolejnymi, ważnymi zmianami dla polskich przewoźników, które przekładają się na wyższe koszty pracownicze, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Od lipca czeka nas druga podwyżka płacy minimalnej, która może oznaczać wzrost kosztów zatrudnienia kierowców blisko o 900 zł. Istnieją jednak pewne sposoby optymalizacji wynagrodzeń kierowców, dzięki którym mogą zyskać nie tylko przedsiębiorcy transportowi, ale również sami truckerzy, wykonujący przewozy za granicę. Jakie są najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach kierowców i co mogą zrobić firmy, by jak najwięcej zaoszczędzić?

  Umowa o pracę na czas określony. TSUE: trzeba podać przyczynę wypowiedzenia

  W wyroku z 20 lutego 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany przez pracodawcę o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. Zdaniem TSUE polskie przepisy przewidujące wskazanie tych przyczyn jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony naruszają prawo podstawowe pracownika na czas określony do skutecznego środka prawnego. W Polsce dopiero od 26 kwietnia 2023 r w Kodeksie pracy istnieje obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Wcześniej przyczynę wypowiedzenia pracodawca musiał wskazywać tylko w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia. 

  Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie? Najnowsze dane GUS

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 roku.

  Tabela kursów średnich NBP z 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]. Jaki dzisiaj kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Projekt CPK - potrzebne będą zmiany w prawie celno-podatkowym

  Żeby projekt CPK miał szanse powodzenia, niezbędne będą zmian w prawie celno-podatkowym. Powstanie hubu lotniczo-kolejowego powinno się zacząć od przygotowań do prawno-celnej jego obsługi.

  REKLAMA